Cirtec results for series spz:ztu:ven for which we have at least one reference.

[a] [b] [c] [d] [e]
paper handle references reference contexts contexts by reference linked references references without contexts
Свірко, Свірко, Свірко, Свірко (2017) “Предметна сфера та об’єктний склад бухгалтерського обліку в секторі загального державного управління // Subject scope and objective composition of accounting in general public administration sector” / spz:ztu:ven:112281 30 38 29 1
Воронкова, Проволоцька, Воронкова, Проволоцька, Воронкова, Проволоцька (2018) “Сучасні тенденції фінансової стійкості вітчизняних промислових підприємств // Modern tendencies of financial stability of domestic industrial enterprises” / spz:ztu:ven:127614 9 12 9
Гордополов, Гордополов, Гордополов, Гордополов (2017) “СКЛАДОВІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОБ’ЄКТА УПРАВЛІННЯ // Components of foreign object management as” / spz:ztu:ven:89284 67 162 64 3
Мельничук, Мельничук, Мельничук, Мельничук (2016) “ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ВИТРАТ І ВИХОДУ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА ОРГАНІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ // Documenting costs and yield of crops of organic origin” / spz:ztu:ven:72438 10 11 6 4
Пономарьов, Пономарьов, Пономарьов, Пономарьов (2016) “ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ // Forecasting of enterprise’s financial indicators as the basis for financial stability formation” / spz:ztu:ven:66371 13 10 10 3
Лисенок, Лисенок, Лисенок, Лисенок (2016) “ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ТА ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ БАНКІВ // Formation of strategy and policy of banking credit operations management” / spz:ztu:ven:66517 7 5 4 3
Кулаковський, Кулаковський, Кулаковський, Кулаковський (2017) “Когнітивний підхід у вивченні феномену підприємця // Cognitive approach in studying of entrepreneur phenomenon” / spz:ztu:ven:106395 33 34 30 3
Колтунович, Колтунович, Колтунович (2018) “Інституціональні форми та державна підтримка інноваційно-технологічної модернізації міжгосподарських та внутрішньогосподарських споруд у зоні осушувальних меліорацій // Institutional forms and state support for innovation and technological modernization of inter-farm and farm facilities in the area of drainage land-reclamation” / spz:ztu:ven:127383 8 10 8
Вольська, Вольська, Вольська (2018) “Формалізація експертних облікових знань самоконтрольованої інформаційної системи підприємства із використанням фреймової моделі представлення знань // Formalization of expert accounting knowledge of enterprise self-controlled information system using knowledge representation frame model” / spz:ztu:ven:127307 15 19 15
Ксендзук, Ксендзук, Ксендзук, Ксендзук (2016) “АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ // Analysis of International Monetary Fund under conditions of globalization of economic processes” / spz:ztu:ven:72497 12 20 11 1
Кавинская, Кавинская, Кавинская, Кавинская (2006) “СТАНОВЛЕНИЕ И РЕАЛИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК В УКРАИНЕ // Forming and realities of development of bank payment cards market in Ukraine” / spz:ztu:ven:106613 4 6 3 1
Касімова, Урманов, Касімова, Урманов, Касімова, Урманов (2017) “Мотивація – основний чинник ефективності управлінської праці // Motivation as the main factor of management labour efficiency” / spz:ztu:ven:119592 11 12 11
Майданевич, Майданевич, Майданевич (2017) “СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АПК КРЫМА // State and directions of the Crimea agricultural sector development” / spz:ztu:ven:105691 7 15 7
Грицишен, Поляк, Грицишен, Поляк, Грицишен, Поляк (2017) “СУЧАСНИЙ СТАН ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ // The current state of accounting and analytical system of economic management in emergencies” / spz:ztu:ven:89318 14 17 14
Рощина, Рощина, Рощина (2016) “О ВЗАИМОСВЯЗИ СОСТОЯНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ С ЭКОЛОГО- ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ // On the interconnection of the state of land resources deployment with the ecological and economic stability of production of agricultural goods” / spz:ztu:ven:62816 2 3 2
Еримизина, Еримизина, Еримизина, Еримизина (2005) “Рынок аграрной продукции Крыма: состояние, перспективы развития // Market of agricultural product of Crimea: the state and development perspectives” / spz:ztu:ven:114034 5 3 3 2
Шпак, Шпак, Шпак, Шпак (2018) “Категории адаптации и адаптивности в теории управления реструктуризацией предприятий // Category of adaptation and adaptivity in the enterprises’ restructuring management theory” / spz:ztu:ven:127625 30 35 30 3
Шовкопляс, Шовкопляс (2016) “ГАРМОНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЁТА В ОБЛАСТИ УЧЁТА ПРИРОСТА (УБЫЛИ) ЗАПАСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ” / spz:ztu:ven:66972 2 2
Левицька, Левицька, Левицька, Левицька (2017) “База розподілу загальновиробничих витрат як інструмент оптимізації собівартості продукції // Allocation base of general production costs as optimization of prime costs” / spz:ztu:ven:96518 12 9 6 6
Мартинова, Мартинова, Мартинова (2017) “Проблеми забезпечення конкурентоспроможності людського капіталу України // Problems of human capital competitiveness maintanance in Ukraine” / spz:ztu:ven:96693 5 9 5
Кантаева, Кантаева, Кантаева, Кантаева (2005) “Дослідження основних підходів до визначення економічної сутності інновацій // The research of the basic approaches to defining the economic essence of innovations” / spz:ztu:ven:113715 21 6 5 16
Богданова, Богданова, Богданова, Богданова (2017) “Контроль формирования себестоимости туристического продукта // The control over tourism product prime-cost formation” / spz:ztu:ven:95980 4 4 3 1
Голівер, Голівер, Голівер (2017) “Удосконалення системи органів корпоративного управління шляхом формування тіньового борду // Improvement of system of corporate management organs by forming shadow board” / spz:ztu:ven:112311 12 3 12
Дзюбенко, Дзюбенко, Дзюбенко, Дзюбенко (2017) “Підходи до дефініції поняття «фінансовий потенціал» як об’єкту економічного аналізу // Approaches to defining «financial potential» concept as of economic analysis object” / spz:ztu:ven:119324 41 41 36 5
Виговська, Доманчук, Виговська, Доманчук, Виговська, Доманчук, Виговська, Доманчук (2018) “Формування напрямків гармонізації інтересів основних суб’єктів страхування // Formation of directions of harmonization of interests of the basic subjects of insurance” / spz:ztu:ven:127618 14 12 13 1
Подаков, Подаков, Подаков, Подаков (2016) “СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ // Modern aspects of tax regulation of investment activity” / spz:ztu:ven:66583 10 12 10 1
Ватаманюк, Ватаманюк, Ватаманюк (2017) “ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СУПРОВОДЖЕННЯ ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ТА ЙОГО АКТУАЛЬНІСТЬ ДЛЯ УКРАЇНИ // Support of large taxpayers foreign experience and its actuality for Ukraine” / spz:ztu:ven:89593 17 20 17
Свірко, Свірко, Свірко, Свірко (2018) “Сучасний розвиток системи управління державними фінансами України: обліковий сегмент в забезпеченні інноваційно-інвестиційного вектору спрямування // Modern development of management system of public finances in Ukraine: accounting segment in providing innovation and investment direction vector” / spz:ztu:ven:127405 25 28 23 2
Шапкин, Шапкин, Шапкин (2017) “ВОЗРАСТАНИЕ РОЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА В РАЗВИТИИ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА КРЫМА // The rise of the human factor in the agrarian production development in the Crimea” / spz:ztu:ven:99275 7 7 7
Солонінко, Щехорський, Солонінко, Щехорський, Солонінко, Щехорський, Солонінко, Щехорський (2017) “Моделювання кривих виробничих можливостей і попиту // Modelling curves of manufacturing feasibilities and demand” / spz:ztu:ven:96613 11 1 1 10
Волошина, Волошина, Волошина (2017) “ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ // Payment cards effectiveness” / spz:ztu:ven:94533 6 15 6
Волошин, Волошин, Волошин (2012) “ПРИВАТИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ДВУХСЕКТОРНОЙ МОДЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ // Privatization of state property as a method of forming a two-sector model of the national economy” / spz:ztu:ven:44147 11 15 11
Меліхова, Меліхова, Меліхова, Меліхова (2018) “Розробка графічної аналогової моделі формування економічної безпеки підприємства на довгостроковий період з метою визначення економічної ефективності витрат на його економічну безпеку // Graphical analog model development for the formation of economic security of enterprise in long-term period in order to determine the economic efficiency of costs for its economic security” / spz:ztu:ven:127477 11 6 6 5
Письменна, Письменна, Письменна (2017) “Реалізація принципів прозорості та підзвітності в умовах ризик-орієнтованого аудиту електронної системи закупівель // Implementation of transparency and accountability under risk-based audit of electronic procurement system” / spz:ztu:ven:112277 10 13 10
Майданевич, Майданевич, Майданевич, Майданевич (2017) “МЕТОДИКА И ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА БИОЛОГИЧЕСКИХ АКТИВОВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ // Methods and peculiarities of accounting for biological assets in agricultural firms” / spz:ztu:ven:95294 7 6 6 1
Самчук, Самчук, Самчук, Самчук (2017) “Документування операцій з бухгалтерського обліку витрат на підбір персоналу // Documenting operations accounting for recruitment costs” / spz:ztu:ven:96565 12 11 11 1
KUCHER, KUCHER, KUCHER (2016) “Консолідована фінансова звітність в Україні: стан нормативно-правового регулювання // CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS IN UKRAINE: NORMATIVE AND LEGAL REGULATION STATE” / spz:ztu:ven:79435 17 25 17
Царук, Шпильова, Царук, Шпильова, Царук, Шпильова, Царук, Шпильова (2017) “УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ МАРКУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИХ ТОВАРІВ // Ukrainian realities of labeling of environmentally friendly products” / spz:ztu:ven:89584 17 17 17 1
Выговская, Грабчук, Зеленина, Выговская, Грабчук, Зеленина, Выговская, Грабчук, Зеленина, Выговская, Грабчук, Зеленина (2015) “УЧЕТНОЕ ОТРАЖЕНИЕ ОБЛИГАЦИОННЫХ ЗАЙМОВ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА // Accounting reflection companies in the financial crisis” / spz:ztu:ven:51233 10 14 8 2
Міщук, Міщук, Міщук, Міщук (2018) “Визначення безпеки підприємства: гарантійний підхід // Enterprise security definition: warranty approach” / spz:ztu:ven:127478 24 32 21 3
Резникова, Резникова, Резникова (2011) “ДИНАМИКА АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СПРОСА УКРАИНЫ В АСПЕКТЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ // Dynamics of Ukrainian agricultural demand in the food security aspect” / spz:ztu:ven:65164 7 7 7
Кафка, Кафка, Кафка (2017) “Оцінка в бухгалтерському обліку // Accounting assessment” / spz:ztu:ven:96502 13 23 13
Лебедев, Лебедев, Лебедев (2017) “КОНКУРЕНТНАЯ СИТУАЦИЯ В ЗЕРНОПРОДУКТОВОМ ПОДКОМПЛЕКСЕ УКРАИНЫ // Competitive situation in the grain subcomplex of Ukraine” / spz:ztu:ven:94530 4 7 4
Гроздева, Гроздева, Гроздева (2011) “ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА КАК ФАКТОРА ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА // Formation of the system of regional management as a factor of effective development of health resort sector” / spz:ztu:ven:62336 3 3 3
Орлова, Орлова, Орлова, Орлова (2014) “ПОТЕНЦИАЛ ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ // Potential of wholesale and retail sales for trading products of organic farming” / spz:ztu:ven:34055 9 10 9 1
Крутова, Янчев, Крутова, Янчев, Крутова, Янчев, Крутова, Янчев (2017) “Контроль якості процесу документування в електронній економічній діяльності // Quality control of the documentation process in electronic economic activities” / spz:ztu:ven:106392 20 18 18 2
Завалій, Завалій, Завалій, Завалій (2017) “Економічна проблематика вартісно-орієнтованого управління: аналіз дисертаційних робіт, захищених в Україні // Economic problems of Value-Based Management: analysis of dissertation theses defended in Ukraine” / spz:ztu:ven:119366 12 12 11 1
Baryshnikova, Nonik, Baryshnikova, Nonik, Baryshnikova, Nonik, Baryshnikova, Nonik (2017) “Формування соціальної складової звітності сталого розвитку як елемент управління економічною безпекою // Formation of sustainable development reporting social component as economic secu7rity menegement element” / spz:ztu:ven:106411 12 11 11 1
Левандовский, Левандовский (2017) “РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ – ИНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ // Company’s restructuring as anti crisis management instrument” / spz:ztu:ven:94326 7 7
Герман, Герман, Герман, Герман (2017) “ВИКОРИСТАННЯ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ У ПРОЦЕСІ КОНСОЛІДАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ГРУПИ ПІДПРИЄМСТВ // Usage of internal statements in making consolidated financial statement” / spz:ztu:ven:89241 10 6 6 4
Приймачук, Приймачук, Приймачук (2014) “ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НЕОСЯЗАЕМЫМИ АКТИВАМИ ЧАСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЕГО ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ // Management problems intangible assets of private enterprise on the basis of its assessment of the level of investment activity” / spz:ztu:ven:37598 2 2 2
Дементьева, Долгополова, Майданевич, Дементьева, Долгополова, Майданевич, Дементьева, Долгополова, Майданевич, Дементьева, Долгополова, Майданевич (2011) “ГРУППИРОВКА МАЛОЦЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА // Grouping the low-value items for accounting purposes” / spz:ztu:ven:62015 6 5 4 2
Артамонова, Артамонова (2017) “СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ // Sociological research methods for economic processes’” / spz:ztu:ven:95860 8 8
Доброскок, Доброскок, Доброскок (2017) “Удосконалення системи управління державним боргом і посилення стійкості державних фінансів // Improving the system of public debt management and strengthening sustainability of public finances” / spz:ztu:ven:106381 13 14 13
Фрейдис, Фрейдис, Фрейдис (2011) “ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ПТИЦЕВОДСТВА // Economic efficiency of poultry production” / spz:ztu:ven:62892 2 3 2
Валуев, Валуев, Валуев, Валуев (2017) “КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ И ПЕРЕСТРОЙКИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ ОСНОВНЫХ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ // Conceptual framework for establishing and reforming the system of management of economic processes of the basic spheres of activity” / spz:ztu:ven:95731 14 18 13 1
Анисимова, Анисимова, Анисимова (2005) “Ценовая политика и ее влияние на конкурентоспособность винодельческих предприятий // Pricing policy and its impact on competitiveness of vine-producing enterprises” / spz:ztu:ven:113014 9 9 9
Kotowska, Martyniuk, Kotowska, Martyniuk, Kotowska, Martyniuk, Kotowska, Martyniuk, Kotowska, Martyniuk (2015) “REPORTING OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN SMES SECTOR IN POLAND” / spz:ztu:ven:50136 26 36 24 1 2
Вигівська, Грицак, Вигівська, Грицак, Вигівська, Грицак, Вигівська, Грицак (2017) “БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ЗАСТАВИ: НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ // Accounting mortgage transactions: directions of improvement” / spz:ztu:ven:89169 9 10 8 1
Бурачек, Кравчук, Бурачек, Кравчук, Бурачек, Кравчук, Бурачек, Кравчук (2017) “Глобалізація вищої освіти та її наслідки для України // Globalization of higher education and its implications for Ukraine” / spz:ztu:ven:112302 9 8 8 1
Грицишен, Дикая, Грицишен, Дикая, Грицишен, Дикая (2011) “СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В СИСТЕМЕ ОТЧЕТНОСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АА 1000 // Social and ecological liabilities in the reporting system of sustainable development: peculiarities of application of AA 1000” / spz:ztu:ven:61329 5 13 5
Боцян, Боцян, Боцян, Боцян (2017) “Оценка эффективности КСО с использованием теории игр // CSR effectivity evaluation with usage of game theory” / spz:ztu:ven:112266 10 11 8 2
Осадча, Осадча, Осадча, Осадча (2017) “СУТНІСТЬ ПРИРОДНОЇ РЕНТИ ЯК ОБ’ЄКТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ // Essence of natural rent as object of accounting” / spz:ztu:ven:89350 13 15 12 1
Максимчук, Максимчук, Максимчук, Максимчук (2017) “ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ ВІДПОВІДНО ДО МІЖНАРОДНОГО СТАНДАРТУ «ІНТЕГРОВАНА ЗВІТНІСТЬ» // Organizational aspects of integrated reporting preparation according to international standard «Integrated reporting»” / spz:ztu:ven:89339 17 23 15 2
Проценко, Проценко, Проценко, Проценко (2016) “КОНЦЕПЦІЯ РИНКОВОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ПРАЦІ // Concept of market management mechanism of labor productivity” / spz:ztu:ven:66427 10 4 5 5
Бондарчук, Рабошук, Бондарчук, Рабошук, Бондарчук, Рабошук (2016) “ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ В ТЕОРІЇ ФІРМИ ДЖОНА КЕННЕТА ГЕЛБРЕЙТА // Мultinational corporations in John Kenneth Galbraith’s theory of firm” / spz:ztu:ven:66489 18 15 18
Stepashko, Trachuk, Stepashko, Trachuk, Stepashko, Trachuk, Stepashko, Trachuk (2017) “Методологічні основи аналізу та прогнозування споживання газу в системі енергетичного балансу України шляхом використання методу групового урахування аргументів // Methodological foundations of analysis and forecasting of gas consumption in the system of energy balance of Ukraine by using the group method of data handling” / spz:ztu:ven:96699 10 2 2 8
Бурачек, Бурачек, Бурачек (2017) “PRICING INTELLIGENCE ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ // Pricing intelligence as tool for increasing competitiveness of Ukrainian online stores” / spz:ztu:ven:89471 17 19 17
Костенко, Костенко, Костенко, Костенко (2017) “Інформаційно-синталітичне забезпечення прийняття управлінських рішень // Informative-syntanalitical support system of managerial decision-making” / spz:ztu:ven:119334 12 4 4 8
Кантаева, Кантаева, Кантаева (2017) “ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ // Organizational forms of functioning of accounting and analytic information on innovational activity” / spz:ztu:ven:95287 1 1 1
Хілуха, Хілуха, Хілуха, Хілуха (2018) “Аналіз корпоративного управління: зміст основних етапів // Сorporate governance analysis process: essence, main stages” / spz:ztu:ven:127480 17 15 10 7
Калюжный, Мартиросова, Калюжный, Мартиросова, Калюжный, Мартиросова, Калюжный, Мартиросова (2016) “ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МАЛЫХ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УКРАИНЕ // Peculiarities of Small Scientific and Production Enterprises Operating in Ukraine” / spz:ztu:ven:68152 2 1 1 1
Біліченко, Огневий, Біліченко, Огневий, Біліченко, Огневий (2017) “ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ПАТ «ВIННИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 10554») // Defining the strategy of transformation changes the motor company (for example, JSC «Vinnitsa motor transport enterprise 10554»)” / spz:ztu:ven:89464 10 9 10
Волкова, Волкова, Черная, Волкова, Волкова, Черная, Волкова, Волкова, Черная, Волкова, Волкова, Черная (2011) “ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СУЩНОСТИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛИЗАЦИЕЙ БАНКОВ // Theoretical aspects of the essence of financial and economic mechanism of banks’ capitalization management” / spz:ztu:ven:64870 20 6 20 1
Чік, Чік, Чік, Чік (2017) “Aспекти економічного аналізу на підприємствах лісового господарства // Aspects of economic analysis in forestry enterprises” / spz:ztu:ven:119359 10 7 7 3
Дорошенко, Дорошенко, Дорошенко (2012) “СТРАТЕГИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ УКРАИНЫ И СОСТОЯНИЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ // Modernization strategy of accounting in the public sector of Ukraine and its implementation condition at the present stage” / spz:ztu:ven:43364 21 32 21
Вигівська, Демчук, Макарович, Вигівська, Демчук, Макарович, Вигівська, Демчук, Макарович (2017) “Внутрішні ризики факторингового бізнесу: ідентифікація, причинно-наслідкові зв’язки, обліковий та управлінський аспекти // Internal risks of factoring business: identification, cause-effect relationships, accounting and management aspects” / spz:ztu:ven:119303 8 8 8
Кантаева, Кантаева, Кантаева, Кантаева (2017) “ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ ПРОИЗВОДСТВА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ КАК СОСТАВЛЯЮЩИХ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ // The peculiarities of creating the organizational forms of the innovative products development as the component of innovationai strategies of an enterprise” / spz:ztu:ven:101234 6 2 2 4
Замула, Шавурська, Замула, Шавурська, Замула, Шавурська (2015) “УЧЕТ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ // Accounting of forest resources in the framework of sustainable development” / spz:ztu:ven:56191 2 2 2
Галямар, Галямар, Галямар (2017) “Урбанізація: сутність та вплив на економічне зростання // Urbanization: essence and impact on economic growth” / spz:ztu:ven:119363 18 24 18
Горай, Горай, Горай, Горай (2017) “Розвиток наукових досліджень з проблем бухгалтерського обліку Наслідків бойових дій та окупації державних територій // Development of scientific research on problems of accounting consequences of warfare defense and building of public territories” / spz:ztu:ven:119322 5 3 3 2
Сафонова, Сафонова, Сафонова (2016) “ПАРАДИГМА НАУКИ “ЭКОНОМИКА АГРАРНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ” // Scientific paradigm “economy of the agrarian nature usage”” / spz:ztu:ven:69282 4 4 4
Крутова, Тарасова, Крутова, Тарасова, Крутова, Тарасова, Крутова, Тарасова (2017) “Формування резервів на покриття втрат від знецінення запасів підприємств роздрібної торгівлі // Formation of reserves to cover loss from depreciation of stocks of retail trade enterprises” / spz:ztu:ven:119338 15 20 14 1
Trachuk, Trachuk, Trachuk, Trachuk (2017) “Вибір методу групового врахування аргументів як одного з перспективних алгоритмів для побудови прогнозної моделі споживання нафти в системі енергетичного балансу України // Selecting the group method of data handling as one of the most perspective algorithmes for building predictive model of petroleum consumption in the system of energy balance of Ukreine” / spz:ztu:ven:106387 10 5 5 5
Осадча, Осадча, Осадча, Осадча (2016) “ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ // Аccounting and analytical support of social capital in modern economic conditions” / spz:ztu:ven:66356 11 9 6 5
Правдюк, Правдюк, Правдюк, Правдюк (2017) “Облікова концепція товарно-матеріальних цінностей в умовах постіндустріальної економіки // Accounting concept of inventories in postindustrial economy” / spz:ztu:ven:106332 21 31 20 1
Moshenskyi, Moshenskyi, Moshenskyi, Moshenskyi (2017) “Розвиток ринку цінних паперів у 1940-і роки: шлях до фінансового лідерства США // DEVELOPMENT OF THE US SECURITIES MARKET IN THE 1940-S: THE ROAD TO FINANCIAL LEADERSHIP” / spz:ztu:ven:89737 20 16 14 6
Нусінов, Шура, Нусінов, Шура, Нусінов, Шура, Нусінов, Шура (2017) “Удосконалення методики оцінки економічного потенціалу підприємства з використанням потенціальних галузевих кластерів // Improvement of economic potential estimation methods for enterprise with potential branch clusters use…” / spz:ztu:ven:112312 33 13 12 21
Казак, Казак, Казак, Казак (2017) “АНАЛИЗ ТРУДОЕМКОСТИ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КАК ФАКТОР ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ // Analysis of labor-intensity of accounting as the factor of the enterprise’s management optimization” / spz:ztu:ven:106770 6 10 6 1
Коротаев, Коротаев, Коротаев, Коротаев (2017) “БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В БЕЛАРУСИ: ОСОБЕННОСТИ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ // Accounting in the Republic of Belarus: peculiarities, problems, perspectives of development” / spz:ztu:ven:96225 9 9 8 1
Шерстюк, Шерстюк, Шерстюк (2016) “ЗМІСТ ТА ПРИРОДА ПОТРЕБ КОРИСТУВАЧІВ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ // The nature and contents of needs of the users of financial information” / spz:ztu:ven:79443 12 12 12
Глобинец, Караман, Глобинец, Караман, Глобинец, Караман, Глобинец, Караман (2005) “История реформирования земельных отношений во второй половине XIX и начала XX веков // History of land relations reforming in the second half of xix and beginning of xx centuries” / spz:ztu:ven:113367 11 16 11 1
Жалінська, Жалінська, Жалінська (2017) “Становлення сучасних теоретичних положень про організацію в аспекті розвитку науки управління // Formation of modern theoretical regulations about organization concerning management development” / spz:ztu:ven:96581 14 18 14
Шиманська, Шиманська, Шиманська (2016) “АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОГО ОБОРОТУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ // Analysis of Ukraine’s foreign trade turnover in context of free trade zone with European Union” / spz:ztu:ven:72505 12 20 12
Бужимська, Оверчук, Бужимська, Оверчук, Бужимська, Оверчук (2017) “Необхідність використання елементів системи контролінгу суб’єктами малого та мікропідприємництва // The need to use elements of controlling system by entities of small and microenterprises” / spz:ztu:ven:112306 13 15 13
Дятел, Степанчук, Дятел, Степанчук, Дятел, Степанчук, Дятел, Степанчук (2016) “ИДЕНТИФИКАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ // Identification of a Strategic Location and Estimation of the Cattle-breeding Enterprises Development Possibilities” / spz:ztu:ven:68151 5 3 3 2
Бобух, Бобух, Бобух, Бобух (2017) “Ефекти впливу процесів глобалізації на систему державного бюджетування в Україні // Effects of globalization on state budgeting system in Ukraine” / spz:ztu:ven:106375 17 19 16 1
Герман, Герман, Герман, Герман (2017) “ПРОБЛЕМИ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВИРІШЕННЯ // Primary accounting problems: national and foreign experience of solution” / spz:ztu:ven:89257 10 4 4 6
Аль-Иббини, Аль-Иббини, Аль-Иббини (2017) “ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОЙ РЕФОРМЫ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА // Issues on tax reform in agricultural sector under crisis” / spz:ztu:ven:91389 9 9 9
Абасов, Абасов, Абасов (2017) “Аудит ефективності IT-систем стратегічних об’єктів державного управління // Efficiency audit for IT-systems of state management strategic objects” / spz:ztu:ven:106368 11 12 11
Дикий, Самчик, Свірко, Дикий, Самчик, Свірко, Дикий, Самчик, Свірко, Дикий, Самчик, Свірко (2017) “Первинна організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах України: розробка робочого плану рахунків // The primary organization of accounting in budgetary institutions of Ukraine: development of the work plan accounts” / spz:ztu:ven:96575 39 17 38 1
Юхименко-Назарук, Юхименко-Назарук, Юхименко-Назарук (2017) “Напрямки розвитку інформаційного забезпечення діяльності мережевих структур // Directions for development of information supply of network structures activities” / spz:ztu:ven:106358 10 11 10
Niewiadomski, Wilimowska, Wilimowski, Niewiadomski, Wilimowska, Wilimowski, Niewiadomski, Wilimowska, Wilimowski, Niewiadomski, Wilimowska, Wilimowski (2017) “Деякі внутрішні фактори, які впливають на вибір акцій, які придбаються на ринку капіталу // SOME INTERNAL FACTORS THAT INFLUENCE THE CHOICE OF SHARES BUYING ON CAPITAL MARKET” / spz:ztu:ven:95898 11 4 4 7
Черемисина, Черемисина, Черемисина, Черемисина (2012) “АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ // Analysis of the peculiarities and improvement of the mechanism of the estimating the creditworthiness of agrarian sector enterprises” / spz:ztu:ven:42841 8 3 2 6
Десяткина, Десяткина (2017) “ИНТЕГАЦИЯ ФИНАНСОВОГО И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА: АНАЛИЗ ТИПИЧНЫХ ОШИБОК // Integration of financial and managerial accounting: analysis of the typical mistakes” / spz:ztu:ven:96214 7 7
Виговська, Славіцька, Виговська, Славіцька, Виговська, Славіцька, Виговська, Славіцька (2017) “МІСЦЕ ЗОВНІШНЬОГО ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ У НАЦІОНАЛЬНІЙ КОНТРОЛЬНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ // Location of external state financial control in national control system of Ukraine” / spz:ztu:ven:89595 13 19 12 1
Волошина, Волошина (2017) “УЧЕТ И ВНЕДРЕНИЕ БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ // Accounting and introduction of bank pay cards” / spz:ztu:ven:98066 7 7
Проценко, Проценко, Проценко (2017) “МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОБҐРУНТУВАННЯ РЕСУРСІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ РЕЗЕРВІВ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ // Methodological aspects of providing resources for creation of economic security at companies” / spz:ztu:ven:89526 12 1 12
Кузнецова, Солдатенко, Кузнецова, Солдатенко, Кузнецова, Солдатенко, Кузнецова, Солдатенко (2017) “Впровадження міжнародного досвіду щодо обліку та звітності програм пенсійного забезпечення // Implementation of international experience in accounting and reporting of retirement benefit programs” / spz:ztu:ven:112269 11 14 9 2
Миронова, Миронова, Миронова, Миронова (2016) “ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА ОПЕРАЦИЙ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДА СПЛОШНОЙ ПРОВЕРК // Peculiarities of carrying out audit of transactions with taxes and charges while using method of total inspection have been considered” / spz:ztu:ven:67184 10 34 9 1
Іваненко, Олійник, Іваненко, Олійник, Іваненко, Олійник, Іваненко, Олійник (2016) “МАРКЕТИНГОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ // Marketing potential of industrial companies of Ukraine” / spz:ztu:ven:66408 12 27 11 1
Бохан, Костюченко, Бохан, Костюченко, Бохан, Костюченко (2013) “ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СУВЕРЕНИТЕТА УКРАИНЫ // Ecological and economic security in the context of national sovereignty” / spz:ztu:ven:28840 2 3 2
Кравчук, Кравчук, Кравчук, Кравчук (2018) “Сучасні тенденції електронної торгівлі обіговими фінансовими інструментами // Modern trends of electronic trading by negotiable financial instruments” / spz:ztu:ven:127602 26 27 25 1
Звонар, Звонар, Звонар (2016) “ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК СОЦІОЕКОНОМІЧНОГО ФЕНОМЕНУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ АНАЛІЗУ // Theoretical consideration of implementation principles of social responsibility as a socioeconomic phenomenon” / spz:ztu:ven:79526 15 15 15
Поліщук, Поліщук, Поліщук, Поліщук, Поліщук, Поліщук, Поліщук, Поліщук (2017) “Моделювання системи розвитку венчурної індустрії на основі світового досвіду // Modelling system development of risky industry on world experience base” / spz:ztu:ven:119617 11 16 10 1
Балацкий, Балацкий, Балацкий, Балацкий (2006) ““Дисертационная” ловушка в российской экономической науке // “Dissertation” trap in Russian economics” / spz:ztu:ven:112434 2 13 2 1
Толстова, Толстова (2017) “УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА С АКЦИЯМИ СОБСТВЕННОЙ ЭМИССИИ // Accounting for transaction of joint-stock company with shares of its own issue” / spz:ztu:ven:106938 7 7
Лукан, Лукан, Лукан (2017) “Аналіз ефективності та напрямки оптимізації витрат маркетингової діяльності на підприємствах хлібопекарської галузі // Analysis of efficiency and marketing trends cost optimization in enterprises of baking branch” / spz:ztu:ven:106329 10 10 10
Яковець, Яковець, Яковець, Яковець (2015) “НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ ВЕНЧУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ // TENDENCY OF IMPROVEMENT ANALYSIS OF VENTURE ACTIVITY FOR MANAGEMENT DECISIONS” / spz:ztu:ven:50133 5 6 4 1
Oliinyk, Serhiyenko, Oliinyk, Serhiyenko, Oliinyk, Serhiyenko, Oliinyk, Serhiyenko (2018) “Кластерна структуризація як базис для реалізації державної політики циркулярної економіки: регіональний рівень // Cluster structurization as basis for circular economy state policy implementation: regional level” / spz:ztu:ven:127402 16 17 13 3
Голочалова, ЦУРКАНУ, Голочалова, ЦУРКАНУ, Голочалова, ЦУРКАНУ, Голочалова, ЦУРКАНУ, Голочалова, ЦУРКАНУ (2016) “НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА СУБСИДИЙ В КОНТЕКСТЕ МСФО И НСБУ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА // Some peculiarities of accounting of government grants in context IFRS and National Standarts Republic Moldova” / spz:ztu:ven:72444 15 31 14 2 1
Рощина, Рощина, Рощина, Рощина (2011) “ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ РАЗНЫМИ СТРУКТУРАМИ И ФОРМАМИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ // On the usage of agricultural land by different business structures and forms” / spz:ztu:ven:62827 5 4 3 2
Камінська, Травін, Камінська, Травін (2017) “Принцип нарахування та відповідності доходів і витрат в системі бухгалтерського обліку // Principle of accrual and compliance of income and expenses in accounting system” / spz:ztu:ven:119353 8 8
Швець, Швець, Швець, Швець (2017) “Фінансова звітність «Дніпросоюзу» в УНР (з нагоди 100-ліття суб’єкту суспільного інтересу) // Financial reporting of «Dniprounion» in the Ukrainian People’s Republic (on occasion of 100th anniversary of public interest subject)” / spz:ztu:ven:119361 10 18 9 1
Ильясова, Ильясова, Ильясова, Ильясова (2012) “СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛОДОВОДСТВА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ // СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛОДОВОДСТВА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ // Strategic directions of increasing efficiency of fruit-growing at agricultural enterprise” / spz:ztu:ven:47420 9 8 8 1
Сафонова, Сафонова, Сафонова (2017) “ОСОБЕННОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РЕКРЕАЦИОННОЙ СФЕРЕ АР КРЫМ // The peculiarities of the land relations in the recreational sphere of Autonomous Republic of” / spz:ztu:ven:96357 5 5 5
Бевзенко, Горай, Грицишен, Бевзенко, Горай, Грицишен, Бевзенко, Горай, Грицишен (2018) “Бухгалтерська оцінка наслідків бойових дій та окупації державних територій // Accounting assessment of consequences of military operations and occupation of public territories” / spz:ztu:ven:127380 8 22 8
Шапкин, Шапкин, Шапкин, Шапкин (2006) “ЗНАЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА В МЕХАНИЗМЕ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА КРЫМА // Importance of human factor in the mechanism of agricultural production development in Crimea” / spz:ztu:ven:106749 5 4 4 1
Камінська, Краєвський, Камінська, Краєвський, Камінська, Краєвський, Камінська, Краєвський (2017) “Інформаційно-синталітичний сервіс управлінської діяльності // Informational-syntanalitical service of management activities” / spz:ztu:ven:119329 12 4 4 8
Мошенський, Мошенський, Мошенський (2017) “Формування ринку високоприбуткових облігацій (junk bonds) у США в 1970–1980-ті роки // Formation of the market of high-bond (junk bonds) in the United States in 1970–1980 years” / spz:ztu:ven:96626 18 18 18
Вигівська, Пиріжок, Вигівська, Пиріжок, Вигівська, Пиріжок (2016) “ТИПІЗАЦІЯ ОПЕРАЦІЙ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ВИБУТТЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ // Typing operations manual and disposal of fixed assets: directions of improvement of accounting” / spz:ztu:ven:79411 19 24 19
Валуев, Валуев, Узунов, Валуев, Валуев, Узунов, Валуев, Валуев, Узунов, Валуев, Валуев, Узунов (2013) “НЕОБОСНОВАННОСТЬ КОНЦЕПЦИИ АНТИКРИЗИСНОГО ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ // Inconsistency of financial anticrisis management at an industrial enterprise” / spz:ztu:ven:31321 13 37 13 1
Белик, Майданевич, Белик, Майданевич (2006) “ОСОБЕННОСТИ УЧЁТА ПРИРОДНОГО ГАЗА НА ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ // Accounting peculiarities of nature gas at the gas transport enterprises” / spz:ztu:ven:106675 8 8
Ляхович, Ляхович, Ляхович, Ляхович (2017) “Тенденції розвитку організації бухгалтерського обліку // Accounting organizing development tendencies” / spz:ztu:ven:119340 9 8 6 3
Гончарук, Грицишен, Дикая, Гончарук, Грицишен, Дикая, Гончарук, Грицишен, Дикая, Гончарук, Грицишен, Дикая (2011) “ПРИНЦИПЫ ЭКВАТОРА КАК ИСТОЧНИК РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТЧЕТНОСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ // ПРИНЦИПЫ ЭКВАТОРА КАК ИСТОЧНИК РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТЧЕТНОСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ // Equator principles as a source of regulating reports of sustainable development” / spz:ztu:ven:61562 6 18 6 1
Одинцова, Одинцова, Одинцова, Одинцова, Одинцова (2012) “РОЛЬ КОНТРОЛЛИНГА В ОБЕСПЕЧЕНИИ СБАЛАНСИРОВАННОГО УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ // Role of controlling in providing of balanced sustainable development of enterprises” / spz:ztu:ven:47559 26 21 18 1 8
Майданевич, Турбина, Майданевич, Турбина, Майданевич, Турбина, Майданевич, Турбина (2017) “ВЛИЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ // Influence of material and technical provision of agricultural enterprises on the level of providing population with the food stuffs” / spz:ztu:ven:94928 3 2 2 1
Мельничук, Шпиталенко, Мельничук, Шпиталенко, Мельничук, Шпиталенко (2016) “ДЕМОГРАФІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА: УРОКИ ІСТОРІЇ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАГРОЗИ СУЧАСНОСТІ // Demographic development of ukrainian rural area: lessons of history, modern socio-economic threats” / spz:ztu:ven:72452 11 15 11
Павелко, Павелко, Павелко (2017) “ВИТРАТИ У БУДІВНИЦТВІ: ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ У ЗВІТНОСТІ // Еxpenses in construction: identification of economic substance, legal regulation of accounting and reflection in reports” / spz:ztu:ven:89366 14 17 14
Майданевич, Метересова, Майданевич, Метересова, Майданевич, Метересова, Майданевич, Метересова (2011) “СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МСФО 41 “СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО” И П(С)БУ 30 “БИОЛОГИЧЕСКИЕ АКТИВЫ” // Comparative characteristics of IFRS (IAS) 41 “Argiculture” and SSA 30 “Biological assets”” / spz:ztu:ven:65286 9 12 9 1
Турбина, Турбина, Турбина (2016) “ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОВОЩЕЙ ОТКРЫТОГО ГРУНТА” / spz:ztu:ven:66944 2 2 2
Ксендзук, Ксендзук, Ксендзук (2016) “РОЗРАХУНКИ В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН // Payments in foreign economic activity as economic category in the system of international economic relations” / spz:ztu:ven:79558 7 5 7
Иванина, Иванина, Иванина, Иванина (2012) “СТРАХОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ АУДИТОРОВ В УКРАИНЕ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ // Insurance of the auditors’ professional responsibility in Ukraine: state and the perspectives of development” / spz:ztu:ven:42740 6 7 5 1
Куценко, Самойлова, Черевко, Куценко, Самойлова, Черевко, Куценко, Самойлова, Черевко (2016) “ТEНДEНЦIЇ ВПРOВAДЖEННЯ БAНКIВCЬКИX IННOВAЦIЙ В УКРAЇНI // Tendencies of introduction of bank innovations in Ukraine” / spz:ztu:ven:79584 14 18 14
Окунская, Окунская (2017) “ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПАИ: ИСТОРИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ // Property shares: history and tendencies of development” / spz:ztu:ven:95952 4 4
Кобилинська, Кобилинська, Кобилинська (2018) “Статистичне оцінювання галузі рослинництва // Statistical evaluation of plant-growing branch” / spz:ztu:ven:127471 10 10 10
Гончаренко, Кравчук, Гончаренко, Кравчук, Гончаренко, Кравчук, Гончаренко, Кравчук (2016) “ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ЧИННИКИ ОСВІТИ У ВИПРАВНИХ ЗАКЛАДАХ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ // Economic and social factors of education in correctional institutions of penal system in Ukraine” / spz:ztu:ven:79449 12 14 10 2
Валуев, Валуев, Валуев, Валуев (2017) “ВИДЫ ХОЗЯЙСТВЕННОГО УЧЕТА ИЛИ КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЗДАВАЕМОЙ В НЕМ ИНФОРМАЦИИ? // Types of business accounting or is descriptive characteristics of information created in it?” / spz:ztu:ven:94792 17 28 15 2
Кузьменко, Кузьменко, Кузьменко (2011) “ОПТИМИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ВЫБОРА СЕГМЕНТА РЫНКА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ // Optimization model of choosing the market segment of engineering company” / spz:ztu:ven:62542 2 2 2
Дементьева, Ляляскина, Дементьева, Ляляскина, Дементьева, Ляляскина (2016) “ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ // Problems of Forming Financial Results at Agricultural Enterprises” / spz:ztu:ven:66382 3 6 3
Чижевская, Чижевская, Чижевская (2005) “Интеграция наук как определяющий фактор экономического образования // Sciences integration as the determinant factor of impact on the economic education” / spz:ztu:ven:114322 4 4 4
Колодий, Колодий, Колодий (2012) “ИНСТРУМЕНТЫ ФИСКАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ // Tools of the fiscal management of income: the institutional dimension” / spz:ztu:ven:44301 13 5 13
Белик, Белик, Белик (2017) “СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОТРАНСПОРТА // Improvement of methodic of carrying out the internal control over the vehicle usage” / spz:ztu:ven:104919 12 1 12
Ярош, Ярош, Ярош, Ярош (2012) “МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ В РАЗВИТИИ УКРАИНЫ // Modeling the social and economic crises in the development of Ukraine” / spz:ztu:ven:42946 13 16 12 1
Чік, Чік, Чік, Чік (2018) “Факторний економічний аналіз на підприємствах лісового господарства // Factor Economic Analysis in Forestry Enterprises” / spz:ztu:ven:127344 10 6 6 4
Туварчиева, Туварчиева, Туварчиева, Туварчиева (2005) “Економічна ефективність інтенсифікації тваринництва // Economic efficiency of animal breeding intensification” / spz:ztu:ven:113393 4 4 3 1
Дементьев, Дементьев, Дементьев, Дементьев, Дементьев (2016) “МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ” / spz:ztu:ven:66579 12 27 10 1 2
Сердюк, Сердюк, Сердюк (2013) “МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО УЧЕТА И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ // Methodical peculiarities of financial accounting and calculation of production costs of agricultural products” / spz:ztu:ven:28587 7 10 7
Сафонова, Сафонова, Сафонова, Сафонова (2017) “ЭВОЛЮЦИЯ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ // The evolution of methods determining the agrarian production potential as well as indexes of its usage” / spz:ztu:ven:98987 14 14 12 2
Тірбах, Тірбах, Тірбах (2016) “ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇН // Рroblems and directions of realization of budgetary policy in Ukraine” / spz:ztu:ven:66585 11 22 11
Гороховець, Гороховець, Гороховець (2017) “Підходи щодо удосконалення обліку нематеріальних активів потребам вартісно-орієнтованого управління // Approaches to improving accounting for intangible assets to needs of value-based management” / spz:ztu:ven:106314 10 14 10
Шандова, Шандова, Шандова (2017) “Сценарний підхід до визначення напрямків розвитку підприємства // Scenario approach to determination of enterprise development directions” / spz:ztu:ven:96700 13 17 13
Левандовский, Левандовский (2017) “ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ФИНАНСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ В АНТИ-КРИЗИСНОМ УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ // Values forecasting of financial ratios in anti-crisis a company management” / spz:ztu:ven:95536 9 9
Легенчук, Легенчук, Легенчук (2016) “ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ // Problems of intangible assets commercialization accounting” / spz:ztu:ven:66350 8 12 8
Шиманська, Шиманська, Шиманська, Шиманська (2017) “Теоретичні засади дослідження процесів міжнародної міграції: аналіз розвитку та ключових положень міграційних теорій // Theoretical foundations of international migration process studies: analysis of key migration theories development” / spz:ztu:ven:96670 17 100 17 1
Ніколайчук, Швиданенко, Ніколайчук, Швиданенко, Ніколайчук, Швиданенко (2016) “НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МОТИВАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ // Directions of motivation improvement of enterprises’ innovation activities in conditions of economy intellectualization” / spz:ztu:ven:66486 13 11 13
Белик, Майданевич, Белик, Майданевич, Белик, Майданевич, Белик, Майданевич (2017) “СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОПЛАТЫ ТРУДА СПЕЦИАЛИСТОВ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЬНО- РЕВИЗИОННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ // Payroll organization improvement for specialists of internal control subdivision at an enterprise” / spz:ztu:ven:95834 14 18 13 1
Бондар, Бондар, Бондар, Бондар, Бондар (2011) “ИНТЕНСИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩНОСТ // Intensification of agricultural production: theoretical approaches to determining the essence” / spz:ztu:ven:62225 7 6 5 1 2
Валуев, Валуев, Валуев, Валуев (2012) “ЕЩЕ РАЗ О ДЕЛЕНИИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО УЧЕТА НА ВИДЫ – НЕКОТОРЫЕ СПОРНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ КОНЦЕПЦИИ // ЕЩЕ РАЗ О ДЕЛЕНИИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО УЧЕТА НА ВИДЫ – НЕКОТОРЫЕ СПОРНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ КОНЦЕПЦИИ // Once again on the separating the accounting into the types – some controversial tendencies and related concepts” / spz:ztu:ven:43343 29 35 22 7
Височан, Височан, Височан (2016) “РАННІЙ ЕТАП РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ: ВІД ЕДВАРДА БЕЛЛАМІ ДО ФРЕНКА МАКНАМАРИ // Early phase in e-money development: from Edvard Bellamy to Frank Macknamary” / spz:ztu:ven:66504 14 17 14
Епишкина, Епишкина, Епишкина (2017) “СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ЭКСПОРТНОЙ ОРИЕНТАЦИИ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ КРЫМА // Export orientation mechanism improvement of agrarian sector of Crimea economy” / spz:ztu:ven:107041 6 8 6
Кулаковський, Кулаковський, Кулаковський, Кулаковський (2016) “ВПЛИВ ДЕФІЦИТУ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧА // Impact of scarcity on consumer behavior” / spz:ztu:ven:79528 20 21 19 1
Резникова, Резникова (2017) “МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ АГРОМАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ДЛЯ КАЖДОЙ СТАДИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ТОВАРА // Methodic of agromarketing strategy determination for each stage of product’s life cycle” / spz:ztu:ven:107079 5 5
Джалал, Джалал, Джалал, Джалал (2017) “РЕШЕНИЕ ПАРАДОКСА НЕСОВПАДЕНИЯ ДЕНЕЖНОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЛИ И ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ // Solution of the paradox of the land monetary estimation with its fertility for mismatch” / spz:ztu:ven:107025 10 1 1 9
Плахтій, Плахтій, Плахтій (2017) “Розвиток організації обліку на основі концепції ощадливого виробництва // Accounting organization development based on economical production concept” / spz:ztu:ven:112279 17 20 17
MAKAROVYCH, MAKAROVYCH, MAKAROVYCH (2016) “Комплаєнс – управління ризиками факторингового бізнесу: контрольні аспекти // COMPLIANCE AS FACTORING BUSINESS RISK MANAGEMENT: CONTROL ASPECTS” / spz:ztu:ven:66353 14 18 14
Бондар, Бондар, Бондар (2017) “Проблеми застосування норм професійної етики у діяльності аудиторів України // Problems of professional ethics standards use in auditors’ practice in Ukraine” / spz:ztu:ven:96475 6 9 6
Лисовая, Майданевич, Лисовая, Майданевич, Лисовая, Майданевич, Лисовая, Майданевич (2016) “УЧЕТ И КОНТРОЛЬ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАССЕ” / spz:ztu:ven:66810 4 7 3 1
Павлова, Павлова, Павлова (2017) “ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК РОЗВИТОК МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ // Projected oriented organizations as development of enterprise management methods” / spz:ztu:ven:89514 13 15 13
Кивачук, Семенюк, Кивачук, Семенюк, Кивачук, Семенюк, Кивачук, Семенюк (2013) “УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА С ПОЗИЦИИ ЗАКОНА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ // Improvement of accounting from the standpoint of the feedback law” / spz:ztu:ven:28530 20 26 16 4
Осовська, Осовський, Осовська, Осовський (2017) “Стратегія управління підприємством // Management strategy of enterprise” / spz:ztu:ven:96610 10 10
Вакалюк, Вакалюк (2016) “ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ // Legal support of state regulation of innovation activity in Ukraine” / spz:ztu:ven:66624 4 4
Арестов, Арестов, Арестов (2016) “ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА В ПОДХОДАХ К ОЦЕНКЕ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОСИСТЕМНЫЕ УСЛУГИ // Application of factor analysis in approaches towards estimation of integral effectiveness of project investments into ecosystem services” / spz:ztu:ven:66996 20 14 20
Денисюк, Денисюк, Денисюк, Денисюк (2016) “МАКСИМІЗАЦІЯ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК РЕЗУЛЬТАТ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ // Maximization of enterprise’s value as a result of effective human resource management” / spz:ztu:ven:66393 18 24 16 2
Семенець, Семенець, Семенець (2016) “ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ ЯК МЕТОД ЇХ КОНТРОЛЮ: ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД // Inventory of electronic money as method of its control: process approach” / spz:ztu:ven:79580 14 21 14
Еримизина, Еримизина, Еримизина, Еримизина (2017) “СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА АГРАРНОЙ ПРОДУКЦИИ КРЫМА // State and development persrectives of Crimean market of agrarian products” / spz:ztu:ven:107052 5 3 3 2
Дятел, Дятел, Дятел (2016) “ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА НА МЯСО КРС // Elasticity of Demand for Cattle Meat” / spz:ztu:ven:68149 4 4 4
Кантаєва, Кантаєва, Кантаєва, Кантаєва (2006) “Совершенствование методики анализа инновационной деятельности для принятия управленческих решений // Improvement of methodic of innovation activity analysis for managerial decisions making” / spz:ztu:ven:112446 5 1 1 4
Шапкин, Шапкин, Шапкин, Шапкин, Шапкин (2011) “АКТИВИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА В УПРАВЛЕНИИ АГРАРНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ // Activation of human factor in agricultural production management” / spz:ztu:ven:65278 8 6 6 1 2
Кравчук, Курач, Савченко, Кравчук, Курач, Савченко, Кравчук, Курач, Савченко, Кравчук, Курач, Савченко (2016) “ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ СТРАХУВАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ // Problems and prospects of motor insuarance market in Ukraine” / spz:ztu:ven:66513 10 5 5 5
Хасан, Хасан, Хасан, Хасан (2016) “РЕКЛАМА. ПЕРСПЕКТИВНІ ОБ’ЄКТИ РОЗМІЩЕННЯ // Advertising. Advanced placement of objects” / spz:ztu:ven:72478 11 3 3 8
Горбатова, Горбатова, Горбатова, Горбатова (2017) “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АУДИТ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ // ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АУДИТ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ // State auditing as the most important instrument of the National property management efficiency” / spz:ztu:ven:95823 9 1 1 8
Sydorchuk, Sydorchuk, Sydorchuk, Sydorchuk (2017) “Перерозподіл фінансових ресурсів у системі соціального страхування в Україні // The redistributive financial resources in the system of social insurance by Ukraine” / spz:ztu:ven:119879 17 5 2 15
Голубовська, Ковальчук, Голубовська, Ковальчук, Голубовська, Ковальчук (2012) “ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ // State regulation of the innovation activity and innovation processes in Ukraine” / spz:ztu:ven:44297 13 5 13
Кубатко, Кубатко, Кубатко, Кубатко (2017) “Методика оцінки рівня синхронізації та однорідності флуктуацій еколого-економічного розвитку // Synchronization and uniformity assessment of economic and environmental fluctuations” / spz:ztu:ven:106384 6 6 4 2
Рудейчук, Хоменко, Рудейчук, Хоменко, Рудейчук, Хоменко (2016) “СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ // Current status and trends, organizational methods accounting and analysis of innovative enterprises’ venture financing” / spz:ztu:ven:79436 10 11 10
Додонов, Додонов, Додонов (2017) “ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ АПК // The problems of agricultural sector financing” / spz:ztu:ven:96397 7 1 7
Мілінчук, Мілінчук, Мілінчук (2016) “ЕФЕКТИВНІСТЬ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ: КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ // Еfficiency of value-based management: key indicators” / spz:ztu:ven:66403 19 18 19
Виговська, Виговський, Виговська, Виговський, Виговська, Виговський (2017) “Розвиток організаційного забезпечення аналізу кредитоспроможності позичальника-юридичної особи // Development of orgware of borrower - legal entity’s solvency analysis” / spz:ztu:ven:96674 7 7 7
Бондар, Бондар, Бондар, Бондар (2016) “ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ АУДИТОРСЬКИХ ПРОЦЕДУР ЩОДО ВХІДНИХ ЗАЛИШКІВ ПРИ ВИКОНАННІ ПЕРШИХ ЗАВДАНЬ З АУДИТУ // Theory and practice of auditor procedures for opening balances during initial audit engagement” / spz:ztu:ven:72426 7 6 6 1
Чижевская, Чижевская, Чижевская, Чижевская (2017) “СЕМЬ ПРИЧИН, ЧТОБЫ НЕ ДОВЕРЯТЬ БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ // Seven reasons for non trusting accounting” / spz:ztu:ven:107014 15 12 14 1
Виговська, Виговський, Виговська, Виговський, Виговська, Виговський (2016) “МІСЦЕ ПОЗАБАЛАНСОВИХ РИЗИКІВ У СИСТЕМІ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ // Рlace of off-balance sheet risks among banking risks” / spz:ztu:ven:66343 26 64 26
Кокин, Харин, Кокин, Харин, Кокин, Харин, Кокин, Харин (2015) “АНАЛИЗ ДИНАМИКИ УКРАИНСКОГО ХОЗЯЙСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ // Analysis of dynamics of the Ukrainian economy with use about the oriented programming” / spz:ztu:ven:52155 9 14 3 6
Репкин, Репкин, Репкин (2014) “ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ И ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ИГРОВЫХ ВИДАХ СПОРТА: ОПЫТ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ // Basic legal and finances-economy forms of leadthrough of competitions are in the playing types of sport: experience and comparative analysis” / spz:ztu:ven:46118 9 43 9
Корнійчук, Корнійчук, Корнійчук, Корнійчук (2017) “Оцінка ефективності корпоративного управління на підприємстві // Corporate governance effectiveness evaluation at an enterprise” / spz:ztu:ven:96590 13 13 11 2
Кантаєва, Кантаєва, Кантаєва, Кантаєва, Кантаєва (2005) “О направлениях отражения расходом на исследования и разработки на счетах бухгалтерского учета // About the directions of accounting of costs for researches and development” / spz:ztu:ven:112935 17 5 4 1 13
Курина, Ровенкая, Курина, Ровенкая, Курина, Ровенкая, Курина, Ровенкая (2012) “ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА В НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ // Features of estimation of personnel are in a new economic situation” / spz:ztu:ven:45745 14 17 11 3
Загоровська, Кучменко, Загоровська, Кучменко, Загоровська, Кучменко, Загоровська, Кучменко (2017) “Інвестиційні ризики в економічній системі підприємства // Investment risks in the economic system of enterprise” / spz:ztu:ven:106402 10 4 4 6
Резникова, Резникова (2006) “МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЫНКОВ ХЛЕБОПРОДУКТОВ В КРЫМСКОМ РЕГИОНЕ // Forecasting methods of bakery markets in the Crimea region” / spz:ztu:ven:106702 1 1
Кантаева, Кантаева, Кантаева, Кантаева (2006) “ЗАРУБЕЖНЫЙ ОБЗОР МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ // Foreign review of carrying out analysis of innovational activity and possibilities of its usage in Ukraine” / spz:ztu:ven:106432 10 2 2 8
Полчанов, Полчанов, Полчанов, Полчанов (2017) “Вплив міжнародної фінансової допомоги на економічне зростання в Європі після Другої світової війни // Impact of international financial assistance on economic growth in Europe after the World War II” / spz:ztu:ven:96630 17 17 16 1
Воронков, Дяченко, Воронков, Дяченко, Воронков, Дяченко (2017) “Концептуальні засади дослідження економічної безпеки будівельних підприємств // Conceptual principles of study of economic safety at building enterprises” / spz:ztu:ven:119625 22 34 22
Виговська, Виговський, Сімеонова, Виговська, Виговський, Сімеонова, Виговська, Виговський, Сімеонова (2016) “ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ // Formation of the mechanism for credit asessment of borrowers in conditions of economic instability” / spz:ztu:ven:72510 13 17 13
Падерин, Полевая, Падерин, Полевая, Падерин, Полевая, Падерин, Полевая (2011) “ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ // Operational planning at an industrial enterprise under present-day conditions” / spz:ztu:ven:64377 8 5 5 3
Белик, Белик, Белик (2017) “ПРИЧИНЫ ПОТЕРЬ ПРИРОДНОГО ГАЗА НА ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ПУТИ ИХ МИНИМИЗАЦИИ // Causes of natural gas losses at the gas transporting enterprises and ways of their minimization” / spz:ztu:ven:107019 11 17 11
Вікарчук, Калініченко, Пойта, Вікарчук, Калініченко, Пойта, Вікарчук, Калініченко, Пойта (2016) “РОЗВИТОК ОСВІТНЬОГО МАРКЕТИНГУ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ // The development of educational marketing in modern Ukrainian society” / spz:ztu:ven:79447 11 15 11
Бабич, Тарасюк, Бабич, Тарасюк, Бабич, Тарасюк, Бабич, Тарасюк (2016) “УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ЯК ОДНА ЗІ СКЛАДОВИХ УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНОЮ СИСТЕМОЮ // Quality management as one of the components of operating system” / spz:ztu:ven:79541 15 7 6 9
Заєць, Заєць, Заєць (2017) “Порівняльний аналіз вимірників застосування процедур закупівель // Comparative analysis of measuring procurement use” / spz:ztu:ven:96588 11 21 11
Вакалюк, Вакалюк (2017) “РОЛЬ ДЕРЖАВНОЇЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ У ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ КРАЇНИ // Role of state innovative policy in economic development of country” / spz:ztu:ven:89478 20 20
Яковлєв, Яковлєв, Яковлєв, Яковлєв (2016) “МЕТОДИ ОЦІНКИ МАРКЕТИНГОВО-РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ // Methods of marketing and advertising activity evaluation” / spz:ztu:ven:79554 11 8 8 3
Плахтій, Плахтій, Плахтій, Плахтій (2016) “ОБ’ЄКТИ ЯКІСНОГО ПІДХОДУ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ // Оbjects of qualitative approach in accounting” / spz:ztu:ven:66365 38 38 37 1
TSYMBALISTA, TSYMBALISTA, TSYMBALISTA (2016) “Особливості розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у Львівській області // PECULIARITIES OF AGRICULTURAL SERVICE COOPERATIVES DEVELOPMENT IN LVIV REGION” / spz:ztu:ven:72448 9 12 9
Самокіна, Фещенко, Самокіна, Фещенко, Самокіна, Фещенко (2017) “Специфіка та гармонізація розвитку підприємництва в Україні // Peculiarity and harmonization of enterprises’ development in Ukraine” / spz:ztu:ven:96614 13 17 13
Дзюбенко, Дзюбенко, Дзюбенко, Дзюбенко (2018) “Підходи до економічного аналізу рентабельності лісогосподарських підприємств // Approaches to economic analysis of profitability of forestry enterprises” / spz:ztu:ven:127338 6 6 5 1
Хандий, Хандий, Хандий, Хандий (2005) “Інструменти самоорганізації у системі управління персоналом // Self-organization tools in the personnel management system” / spz:ztu:ven:114203 18 22 18 1
Науменко, Ростовская, Науменко, Ростовская, Науменко, Ростовская, Науменко, Ростовская, Науменко, Ростовская (2015) “УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА // Cost management at the crop production enterprises” / spz:ztu:ven:45936 10 3 3 3 7
Кобилинська, Кобилинська, Кобилинська, Кобилинська (2016) “МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ОБСЯГІВ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ // Methodological principles of formation of amounts of contaminating substance emission into atmospheric air at agricultural enterprises” / spz:ztu:ven:79566 10 4 9 1
Грибкова, Еськов, Рыжиков, Чернышова, Грибкова, Еськов, Рыжиков, Чернышова, Грибкова, Еськов, Рыжиков, Чернышова (2012) “КОНЦЕПЦИЯ РАБОЧЕЙ АКЦИОНЕРНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР РОСТА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА // Concept of working shareholders’ property as important factor of growth of production effectiveness” / spz:ztu:ven:45729 6 7 6
Koniusz, Koniusz, Koniusz (2017) “Вплив спілкування на цілі громадської організації” / spz:ztu:ven:106383 12 1 12
Саух, Саух, Саух (2017) “Класифікаційна модель та характеристика стратегій туристичних підприємств // Classified model and characteristics of strategies at tourist companies” / spz:ztu:ven:119586 13 17 13
Бояринова, Бояринова, Бояринова, Бояринова (2017) “Інструментарій інтегрування інноваційно-орієнтованих підприємств машинобудування в середовище індустріального парку // Tools of integration of innovation-oriented machine-building enterprises in industrial park environment” / spz:ztu:ven:112304 14 8 8 6
Свірко, Свірко, Свірко, Свірко (2016) “ТЕЗАУРУС БУХГАЛТЕРСЬКОЇ НАУКИ: ІСТОРИЧНИЙ ШЛЯХ ФОРМУВАННЯ ТА СЬОГОДЕННА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПОНЯТТЯ «КАЛЬКУЛЮВАННЯ» // Thesaurus of accounting science: historical path of formation and present identification of «calculation» concept” / spz:ztu:ven:66378 32 30 24 8
Вакарчук, Гармідер, Вакарчук, Гармідер, Вакарчук, Гармідер, Вакарчук, Гармідер (2017) “Основні фактори економічного зростання держави // Main factors of state economic growth” / spz:ztu:ven:106377 14 11 11 3
Сердюк, Сердюк, Сердюк (2016) “ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО РЕЖИМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НДС ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ // Problems of special regime of VAT imposition for agricultural enterprises of Ukraine” / spz:ztu:ven:67561 2 2 2
Резникова, Резникова, Резникова, Резникова (2017) “МЕТОДИКА РАСЧЕТОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ТАБЛИЧНОМ ПРОЦЕССОРЕ MICROSOFT EXCEL // Methods of securities’ calculation in tables and Microsoft Excel spreadsheets” / spz:ztu:ven:96032 4 3 3 1
Рощина, Рощина, Рощина (2012) “К ВОПРОСУ О ЦЕНЕ ВОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ ПОЛИВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР // On issue of water price, used for watering agricultural crops” / spz:ztu:ven:47569 7 9 7
Левицька, Постова, Левицька, Постова, Левицька, Постова (2017) “СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ // System approach to machine building enterprise innovative activity management” / spz:ztu:ven:89511 10 12 10
Ambarchyan, Ambarchyan, Ambarchyan, Ambarchyan (2013) “Напрями вдосконалення обліку інвестицій в асоційовані та дочірні компаннії банку // THE LEVERAGES OF ACCOUNTING PROCEDURES IMPROVEMENT FOR INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND SUBSIDIARIES” / spz:ztu:ven:33868 12 16 11 1
Замула, Прут, Замула, Прут, Замула, Прут, Замула, Прут (2016) “ОРГАНИЗАЦИЯ АНАЛИЗА ТРАНСАКЦИОННЫХ РАСХОДОВ // Organization analysis of transaction costs” / spz:ztu:ven:79430 10 10 10 1
Самчук, Самчук, Самчук (2017) “Облікове забезпечення мотивації працівників як метод підвищення ефективної діяльності підприємства // Accounting support for employees' motivation as a method of increasing the effective activity of the enterprise” / spz:ztu:ven:106339 27 36 27
Лисичко, Лисичко, Лисичко, Лисичко (2018) “Розвиток методики економічного аналізу ефективності рентних відносин у лісовому господарстві // Development of economic analysis method of the efficiency of rent relations in forestry” / spz:ztu:ven:127342 13 1 1 12
Корбут, Корбут, Корбут (2017) “Трудовий потенціал підприємства: поняття, складові та методи оцінювання // Enterprise’s employment potential: concept, components and evaluation methods” / spz:ztu:ven:106389 14 23 14
Шандова, Шандова, Шандова (2016) “ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ // Features of corporate social responsibility development” / spz:ztu:ven:66433 15 15 15
Додонов, Додонов, Додонов, Додонов (2017) “ВЛИЯНИЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ НА УРОВЕНЬ ДОХОДОВ И ЗАНЯТОСТЬ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ // Impact of reforming on the level of income and employment of village population” / spz:ztu:ven:107029 5 3 3 2
Ковалевська, Ковалевська, Ковалевська, Ковалевська (2016) “ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ДОВКІЛЛЯ ЖИТОМИРЩИНИ // Еcological security of environment in Zhytomyr region” / spz:ztu:ven:66399 10 8 9 1
Мельничук, Мельничук, Мельничук (2016) “ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ: АКТИВІЗАЦІЯ ЙОГО РОЗВИТКУ // Labor potential: enhancing its development” / spz:ztu:ven:72471 16 6 16
Павлова, Павлова, Павлова, Павлова (2017) “Регіональний статистико-економічний аналіз розвитку малого та середнього підприємництва в Житомирській області // Regional statistical and economic analysis of small and medium-sized businesses development in Zhytomyr region” / spz:ztu:ven:112303 16 25 15 1
Кравченко, Кравченко, Кравченко, Кравченко, Кравченко (2011) “КОНЦЕПЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ПРОДВИЖЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ НА РЫНОК // Concept of the organizational mechanism of managing the process promoting innovation goods on the market” / spz:ztu:ven:62536 31 44 29 2 2
Бондарчук, Бондарчук, Бондарчук (2017) “Методологічний підхід до оцінювання ефективності інноваційної діяльності машинобудівних підприємств // Methodological approach to evaluation of effectiveness of innovative activities for machine-building enterprises” / spz:ztu:ven:119365 6 6 6
Пожарицкая, Пожарицкая, Пожарицкая (2017) “РАЗВИТИЕ ПРИНЦИПОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА // Development of ecological auditing principles” / spz:ztu:ven:106920 12 14 12
Бадида, Бадида, Бадида, Бадида (2017) “Податковий менеджмент у закріпленні фінансової самостійності місцевого самоврядування // Tax management in strengthening financial independence of local government” / spz:ztu:ven:96673 8 10 7 1
Головач, Муляр, Головач, Муляр, Головач, Муляр, Головач, Муляр (2017) “Організація антикризового управління персоналом сільськогосподарських підприємств // Оrganization of anti-crisis personnel management in agricultural enterprises” / spz:ztu:ven:106405 13 3 3 10
Ползиков, Ползиков, Ползиков (2006) “МАРКЕТИНГОВЫЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТРАСЛИ ПТИЦЕВОДСТВА АР КРЫМ // Marketing methods of increasing of economy effectiveness of poultry-breeding branch in autonomous republic of Crimea” / spz:ztu:ven:106686 6 7 6
Майданевич, Рудая, Майданевич, Рудая, Майданевич, Рудая (2012) “СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНОВ СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА // Comparative characteristics of Charts of accounts” / spz:ztu:ven:47010 7 10 7
Литвинчук, Прохорчук, Литвинчук, Прохорчук, Литвинчук, Прохорчук, Литвинчук, Прохорчук (2016) “РОЛЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЦЕВОГО ГОСПОДАРСТВА // Role of local self-administration in organization of local economy” / spz:ztu:ven:72766 14 17 13 1
Кулаковська, Кулаковський, Кулаковська, Кулаковський, Кулаковська, Кулаковський (2018) “Особливості мотивації досягнення жінок-службовців органів державної влади та місцевого самоврядування // Achievement motivation features of female servants of government and local self-government bodies” / spz:ztu:ven:127390 14 17 14
Шиманська, Шиманська, Шиманська (2016) “ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ТА ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЇЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ // Main directions and priorities of Ukraine state migration policy in the context of its european integration changes” / spz:ztu:ven:79562 18 29 18
Майданевич, Майданевич, Майданевич (2016) “МЕТОДИКА АУДИТА ДОХОДОВ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ” / spz:ztu:ven:66814 2 3 2
Семенець, Семенець, Семенець (2017) “Організаційно-методичні положення аудиту операцій з електронними грошима // Organizational-methodical provisions for the audit of operations with electronic money” / spz:ztu:ven:106344 13 19 13
Юрчик, Юрчик, Юрчик (2011) “УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ И НАЛОГОВУЮ НАГРУЗКУ ПРЕДПРИЯТИЯ // Enterprise’s accounting policy and its influence on the enterprise’s financial position and taxation” / spz:ztu:ven:65758 2 2 2
Богданова, Богданова, Богданова, Богданова, Богданова (2012) “МОНИТОРИНГ ВНЕДРЕНИЯ МСФО В УКРАИНЕ // Monitoring of the IFRS implementation in Ukraine” / spz:ztu:ven:43320 11 9 6 1 5
Носулич, Царук, Носулич, Царук, Носулич, Царук, Носулич, Царук (2014) “ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ // ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ // The theoretical and methodological aspects of study of the health system in the context of innovation model of sustainable development” / spz:ztu:ven:37819 8 10 7 1
Корнійчук, Корнійчук, Корнійчук, Корнійчук (2018) “Проблеми і перспективи розвитку комерційної діяльності торговельних підприємств // Issues and prospects in the development of commercial activity of trade enterprises” / spz:ztu:ven:127473 10 9 9 1
Сидорин, Сидорин, Сидорин (2012) “УПРАВЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА // Management of potential of entities of small business under conditions of economic crisis” / spz:ztu:ven:47572 16 28 16
Абдиева, Мандражи, Абдиева, Мандражи, Абдиева, Мандражи (2013) “ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА // Peculiarities of methods for analysis of efficiency of small business enterprises activity” / spz:ztu:ven:28538 2 2 2
Майданевич, Майданевич, Майданевич, Майданевич (2017) “АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В АР КРЫМ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА // Analysis of investment processes in the Crimean autonomous republic with foreign capital attraction” / spz:ztu:ven:106860 8 9 5 3
Федченко, Федченко, Федченко, Федченко (2017) “Механізми реформування міжбюджетних відносин в умовах економічної нестабільності // Mechanisms for reforming intergovernmental fiscal relations in conditions of economic instability” / spz:ztu:ven:119648 15 17 13 2
Вакалюк, Вакалюк (2016) “ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ РЕГІОНУ // Innovation and Investment Attractiveness of a Region” / spz:ztu:ven:66226 4 4
Вигівська, Григоревська, Скрипник, Вигівська, Григоревська, Скрипник, Вигівська, Григоревська, Скрипник, Вигівська, Григоревська, Скрипник (2017) “Поняття достовірності фінансової звітності та фактори впливу при її визначенні // Financial reporting reliability concept and impact factors in its determination” / spz:ztu:ven:96487 10 7 6 4
Коротаєв, Коротаєв, Коротаєв, Коротаєв (2013) “ПЕРЕХОД ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫХ ПРАВ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ: ПРОБЛЕМЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО СИНТЕЗА // Transition of property and liability rights under conditions of transformation of property relations: aspects of interdisciplinary synthesis” / spz:ztu:ven:30161 15 18 15 1
Поляк, Поляк, Поляк, Поляк (2017) “Обґрунтування впливу наслідків надзвичайних ситуацій на показники економічного аналізу господарської діяльності підприємства // Background effects of emergencies on indicators of economic analysis of enterprise economic activity” / spz:ztu:ven:96561 28 10 6 22
Yuhimenko-Nazaruk, Yuhimenko-Nazaruk, Yuhimenko-Nazaruk, Yuhimenko-Nazaruk (2017) “Теоретичні аспекти обліку специфічних активів: інституційний підхід // Theoretical aspects of specific assets accounting: institutional approach” / spz:ztu:ven:112282 12 12 11 1
Новак, Петрук, Новак, Петрук, Новак, Петрук, Новак, Петрук (2017) “Сутність криптовалюти як методологічна передумова її облікового відображення // Essence of cryptocurrency as methodological prerequisite of its accounting reflection” / spz:ztu:ven:119350 19 20 18 1
Шапкин, Шапкин, Шапкин (2017) “ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР В УСЛОВИЯХ АГРАРНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СЕЛА // Human factor under conditions of agricultural reorganization of the village” / spz:ztu:ven:94531 9 10 9
Tsymbalista, Tsymbalista, Tsymbalista (2017) “Законодавче регулювання та сертифікація органічного виробництва в Україні // Legal regulation and certification of organic production in Ukraine” / spz:ztu:ven:96616 9 11 9
Лесюк, Лесюк, Лесюк, Лесюк (2017) “МЕТОДИКИ ПРОГНОЗУВАННЯ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ // Forecasting methods of agricultural enterprise failure probability” / spz:ztu:ven:89734 10 8 8 2
Роговий, Роговий, Роговий (2016) “ПЕРСПЕКТИВИ ТА РИЗИКИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКИХ ТОРГОВЕЛЬНО- ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН // Prospects and risks of development of ukrainian-chinese trade and economic relations” / spz:ztu:ven:72503 10 9 10
Фоміна, Фоміна, Фоміна, Фоміна (2016) “УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ: ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД // Management accounting of trading enterprises’ income: process approach” / spz:ztu:ven:79441 10 16 8 2
Тимчев, Тимчев, Тимчев (2011) “ССП АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ, АНТИКРИЗИСНЬIЙ АНАЛИЗ И ИХ ИНТЕГРИРОВАНИЕ КАК ПАРАДИГМА ЭКОЛОГИКО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ // SSP of efficiency analysis, anticrisis analysis and their integration as a paradigm of ecological and economic analysis of company’s sustainable development” / spz:ztu:ven:62182 19 2 19
Бардаш, Мисюк, Бардаш, Мисюк, Бардаш, Мисюк, Бардаш, Мисюк (2017) “АУДИТ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ МЕДІА РИНКУ: НЕОБХІДНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ // Audit stakeholder media market: the need for and characteristics of the organization” / spz:ztu:ven:89112 16 8 8 8
Челпанова, Челпанова, Челпанова, Челпанова (2016) “МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ” / spz:ztu:ven:66639 8 7 8 1
Павлушенко, Павлушенко, Павлушенко (2017) “Формування підходів до джерел формування та напрямків використання фінансових ресурсів вищих навчальних закладів // Formation of approaches to sources of formation and directions of use of financial resources of higher educational establishments” / spz:ztu:ven:112325 12 23 12
Анисимова, Анисимова, Анисимова (2011) “МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ РИСКА БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ // Methodical aspects of assessing risks of enterprises’ bankruptcy in Ukraine” / spz:ztu:ven:63710 4 4 4
Лемеш, Лемеш (2005) “Проблемы и пути решения учета расчетов по недостаче имущества, учитываемого на забалансовых счетах у переработчика // Accounting problems and ways of their solution in cases of payments assets shortage accounted on the off-balance sheet accounts” / spz:ztu:ven:112973 4 4
Поплавський, Поплавський, Поплавський (2017) “КРИПТОВАЛЮТА ЯК ОБ’ЄКТ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В СТРАХОВИХ КОМПАНІЯХ // Сryptocurrency as an object of economic analysis in insurance companies” / spz:ztu:ven:89525 18 19 18
Давидюк, Жалінська, Марчева, Давидюк, Жалінська, Марчева, Давидюк, Жалінська, Марчева (2016) “ВПЛИВ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ В УМОВАХ КРИЗИ // Impact of processes of transformation on dairy enterprises’ activity under crisis” / spz:ztu:ven:72457 18 21 18
Бутенко, Швець, Бутенко, Швець, Бутенко, Швець (2017) “Аналіз конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств: основні проблеми та перспективи розвитку // Аnalysis of competitiveness of agricultural enterprises: main problems and prospects” / spz:ztu:ven:106354 11 13 11
Полчанов, Полчанов, Полчанов, Полчанов (2018) “Потенціал банківських установ України у стимулюванні економічного зростання у постконфліктний період // Potential of Ukrainian banking institutions in stimulating economic growth in post-conflict period” / spz:ztu:ven:127611 10 11 8 2
Виговська, Виговська, Виговська, Виговська (2018) “Теоретичні підходи до визначення фінансового забезпечення перевезень громадським транспортом // Theoretical approaches to determining the financial provision of public transportation” / spz:ztu:ven:127594 16 7 12 4
Виговська, Виговський, Виговська, Виговський, Виговська, Виговський, Виговська, Виговський (2017) “Розвиток методичного інструментарію оцінки кредитоспроможності підприємств з врахуванням позабалансових ризиків // Development of methodological tools for assessing enterprise credit worthiness taking into account off-balance sheet risks” / spz:ztu:ven:119620 10 8 5 5
Полчанов, Полчанов, Полчанов (2017) “Методичні підходи до оцінки фінансового потенціалу держави // Methodological approaches to assessing of country’s financial capacity” / spz:ztu:ven:119636 12 15 12
Вигівська, Макарович, Вигівська, Макарович, Вигівська, Макарович (2017) “Структурування факторингового бізнесу: облікові аспекти // Structuring factoring business: accounting aspects” / spz:ztu:ven:112268 12 12 12
Харин, Харин, Харин (2014) “ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ МЕНЕДЖМЕНТА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ // Use of products for management innovative processes” / spz:ztu:ven:37824 10 7 10
Свінцицька, Свінцицька, Свінцицька, Свінцицька (2017) “Процес реструктуризації як стратегія адаптації підприємств до змін зовнішнього середовища // Restruction process as adapting enterprises’ strategy for environment changes” / spz:ztu:ven:112322 10 6 6 4
Грищенко, Грищенко, Грищенко (2012) “ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ КАК ФАКТОРА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ // ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ КАК ФАКТОРА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ // Main trends of generating integrated statements as a factor of sustainable development of banking system” / spz:ztu:ven:45944 4 4 4
Безручук, Безручук, Безручук (2017) “Якість фінансової звітності через призму професійної етики бухгалтера // Financial statements quality through accountant’s professional ethics projection” / spz:ztu:ven:119262 13 22 13
Горячих, Горячих, Горячих, Горячих (2017) “РОЛЬ СТАТИСТИКИ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ // The role of statistics in formation Ukrainian market of information products” / spz:ztu:ven:95967 6 6 6 1
Сафонова, Сафонова, Сафонова (2011) “ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АР КРЫМ // Problems of development of agricultural economy of AR Crimea” / spz:ztu:ven:65167 4 5 4
Глібов, Глібов, Глібов, Глібов (2017) “ГРУПУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА // Grouping economic indicators: theory and practice” / spz:ztu:ven:89493 10 10 9 1
Панчишина, Панчишина, Панчишина, Панчишина (2011) “ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ // Peculiarities of forming costs on producing agricultural goods” / spz:ztu:ven:62082 7 5 3 4
Σ 30035353839286338672