The 4 references without contexts in paper Вигівська, Григоревська, Скрипник (2017) “Поняття достовірності фінансової звітності та фактори впливу при її визначенні // Financial reporting reliability concept and impact factors in its determination” / spz:ztu:ven:96487

3
Legenchuk, S.F. (2009), Kreatyvnyj oblik v nacional'nij systemi buhgalters'kogo obliku, Teorija ta metodologija buhgalters'kogo obliku, kontrolju i analizu, «Mizhnar. zbirnyk nauk. prac'», Vyp. 14, T. 2, S. 88–101.
(check this in PDF content)
4
Mel'nyk, Z.Ju. (2015), Vykryvlennja informacii' u zvitnosti: pomylky ta fal'syfikacija, «Naukovyj visnyk Hersons'kogo derzhavnogo universytetu», No 10 (3), S. 190–194.
(check this in PDF content)
5
Pshenychna, A.Zh., Veryga, Ju.A. and Kravchenko, I.Ju. (2014), Projavy kreatyvnogo obliku v ekonomichnij zlochynnosti, «Problemy i perspektyvy rozvytku buhgalters'kogo obliku, analizu ta kontrolju v umovah globalizacii' ekonomiky», Poltava, PUET, 333 s, available at: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/1969
(check this in PDF content)
7
Rjabov, V.M. (2010), Dostovernost' kak ymperatyv fynansovoj otchetnosty v uslovyjah razvytyja klasternoj polytyky, «Shkola unyversytetskoj nauky: paradygma razvytyja», No 1 (1), t. II, S. 9–11.
(check this in PDF content)