The 1 reference without contexts in paper Глібов (2017) “ГРУПУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА // Grouping economic indicators: theory and practice” / spz:ztu:ven:89493

4
Lahtionova, L.A. (2010), “Rozrobka zagal'noi' systemy grupuvannja vidnosnyh pokaznykiv finansovoi' stijkosti gospodarjujuchyh sub’jektiv u zovnishn'omu finansovomu analizi”, Zbirnyk naukovyh prac' ChDTU. Serija ekonomichni nauky, No. 25 (1), pp. 274–278.
(check this in PDF content)