The 2 references without contexts in paper Максимчук (2017) “ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ ВІДПОВІДНО ДО МІЖНАРОДНОГО СТАНДАРТУ «ІНТЕГРОВАНА ЗВІТНІСТЬ» // Organizational aspects of integrated reporting preparation according to international standard «Integrated reporting»” / spz:ztu:ven:89339

3
Zhyglej, Y.V. (2010), “Bukhgalterskiy uchet kak informatsionnaya baza sotsial'no otvetstvennogo upravleniya”, Mezhdunarodnyy bukhgalterskiy uchet, No. 18 (150), pp. 50–61.
(check this in PDF content)
10
Zhyglej, I.V. (2007), “Social'na komponenta richnoi' zvitnosti pidpryjemstva”, Problemy teorii' ta metodologii' buhgalters'kogo obliku, kontrolju i analizu. Mizhnarodnyj zbirnyk naukovyh prac'. Serija: Buhgalters'kyj oblik, kontrol' i analiz, Vol. 2 (8), p. 276.
(check this in PDF content)