The 1 reference without contexts in paper Бондар (2016) “ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ АУДИТОРСЬКИХ ПРОЦЕДУР ЩОДО ВХІДНИХ ЗАЛИШКІВ ПРИ ВИКОНАННІ ПЕРШИХ ЗАВДАНЬ З АУДИТУ // Theory and practice of auditor procedures for opening balances during initial audit engagement” / spz:ztu:ven:72426

1
Mizhnarodna federatsiya bukhhalteriv (2014), Mizhnarodnyy standart audytu 315 “Identyfikatsiya ta otsinka ryzykiv suttyevykh vykryvlen' cherez rozuminnya subyekta hospodaryuvannya i yoho seredovyshcha” [International Auditing and Assurance Standard 315 “Identifying and assessing the risks of material misstatement through understanding the entity and its environment”], translated by Ol'khovikova, O.L., Selezn'ov, O.V., Audytors'ka palata Ukrayiny, Kyiv, available at: www.apu.com.ua/attachments/article/290/Audit_2015_1_all.pdf (accessed 7 March 2016).
(check this in PDF content)