The 3 references without contexts in paper Лисенок (2016) “ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ТА ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ БАНКІВ // Formation of strategy and policy of banking credit operations management” / spz:ztu:ven:66517

3
Moroz, A.M., Savluk, M.I. and Puhovkina, M.F. ta in. (2008), Bankivs'ki operacii', 3 vyd., pererob. i dop., za zag. red. d-ra ekonom. nauk, prof. Moroza, A.M., KNEU, Moskva, 608 р.
(check this in PDF content)
4
Synky, Dzh. (2007), Fynansovуj menedzhment v kommercheskom banke і v yndustryy fynansovуh uslug, per. s angl., Al'pyna Byznes Buks, Moskva, 1018 р.
(check this in PDF content)
5
Lavrushyn, O.Y., Afanas'eva, O.N. and Kornyenko, S.L. (2005), Bankovskoe delo: sovremennaja systema kredytovanyja, pod red. zasl. dejat. nauky RF, d-ra еkon. nauk, prof. Lavrushyna, O.Y., KNORUS, Moskva, 256 р.
(check this in PDF content)