The 1 reference without contexts in paper Іваненко, Олійник (2016) “МАРКЕТИНГОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ // Marketing potential of industrial companies of Ukraine” / spz:ztu:ven:66408

8
Stepanova, A.A. (2013), „O vozmozhnostjah prymenenyja metodov ekonomyko-upravlencheskogo analyza v systeme marketyng-menedzhmenta”, Nauchnyj zhurnal NYU YTMO, Ekonomyka і еkologycheskyj menedzhment, No 4, available at: http://www.economics.ihbt.ifmo.ru
(check this in PDF content)