The 2 references without contexts in paper Денисюк (2016) “МАКСИМІЗАЦІЯ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК РЕЗУЛЬТАТ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ // Maximization of enterprise’s value as a result of effective human resource management” / spz:ztu:ven:66393

2
Balabanova, L.V. and Sardak, O.V. (2011), Upravlinnja personalom, Centr navch. literatury, Kyі'v, 468 р.
(check this in PDF content)
7
Yvashkovskaja, Y.V. (2010), Systema yntegryrovannogo upravlenyja stoymost'ju kompanyy : Author’s abstract FGOBUVPO «Fynansovuj unyversytet pry Pravytel'stve Rossyjskoj Federacyy», Moskva, 50 р.
(check this in PDF content)