The 8 references without contexts in paper Одинцова (2012) “РОЛЬ КОНТРОЛЛИНГА В ОБЕСПЕЧЕНИИ СБАЛАНСИРОВАННОГО УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ // Role of controlling in providing of balanced sustainable development of enterprises” / spz:ztu:ven:47559

5
Голов С.Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку: Монографія / С.Ф. Голов. – К .: Центр учбової літератури, 2007. – 522 с.
(check this in PDF content)
7
Голов С. Теория многоцелевого бухгалтерского учета / С. Голов // Бухгалтерский учет и аудит. – 2011. – No 4. – С. 3-13.
(check this in PDF content)
10
Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http:// www.zipsites.ru/books/slovar_pdf_efremova/
(check this in PDF content)
11
Киндрацкая Л. Теория бухгалтерского учета: современные реалии обновления / Л. Киндрацкая // Бухгалтерский учет и аудит. – 2008. – No
(check this in PDF content)
14
Легенчук С. Новій поход к структуре бухгалтерського учета / С. Легенчук // Бухгалтерский учет и аудит. – 2010. – No 10. – С. 23-29.
(check this in PDF content)
16
Полозова А.Н., Евсеева С.В. Сущность и содержание контроллинга в промышленных организациях. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.lerc.ru/?part=|bulletin&art=28& page=4
(check this in PDF content)
17
Пушкар М.С. Контролінг – інформаційна підсистема стратегічного менеджменту: монографія / М.С. Пушкар. – МОНУ, Терноп. академія народного господарства, Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 376 с.
(check this in PDF content)
21
Терещенко О.О. Концепція фінансового контролінгу в Україні // Формування ринкової економіки: Зб. наукових праць. Спец. вип., присвяч. Між нар. наук.-практ. конф. “Контролінг у бізнесі: теорія і практика”. – К.: КНЕУ, 2008. – С. 12-19.
(check this in PDF content)