The 4 references without contexts in paper Виговська (2018) “Теоретичні підходи до визначення фінансового забезпечення перевезень громадським транспортом // Theoretical approaches to determining the financial provision of public transportation” / spz:ztu:ven:127594

3
Vely chko, V.V. (2010), «Finansovo-bjudzhetne zabezp echennja funkcionuvannja transp ortnogo elementu mis'kogo komp leksu», Tehnika, Komunal'ne gospodarstvo mist, Ky i'v, Іss. 96, Р. 337–343.
(check this in PDF content)
6
Verhovna rada Ukrai'ny (2001), Zakon Ukrai'ny «Pro avtomobil'nyj transport» stanom na 5 kvitnja, No. 3493-IV, available at: http ://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2344-14/ed20170507
(check this in PDF content)
8
Ky ry lenko, O.P. (2002), Finansy (teorija ta praktyka), navch. posibny k, Aston, Ternop il', 212 р.
(check this in PDF content)
16
Jurij, S.I., Aleksejenko, L.M., Zjatkovs'kyj, I.V and Fedosov, V.M. (2008), Finansy, pidruchny k, Znannja, Ky i'v, 611 р. Виговська Олена Анатоліївна – аспірант кафедри фінансів та кредиту Житомирського державного технологічного університету. Науко
(check this in PDF content)