The 4 references without contexts in paper Чік (2018) “Факторний економічний аналіз на підприємствах лісового господарства // Factor Economic Analysis in Forestry Enterprises” / spz:ztu:ven:127344

7
Ly ubushin, N.P., Leshcheva, V.B. and Suchkov E.A. (2002), Teoriya ekonomicheskogo analiza, іn Ljubushina, N.P. (ed.), uchebno-metodicheskiy komp leks, Yurist, M oskva, 480 p .
(check this in PDF content)
8
M el'nik, M .V. and Gerasimova, E.B. (2007), Analiz finansovo-khozyaystvennoy deyatel'nosti predpriyatiya, uchebnoe p osobie, FORM UM : INFRA-M , M oskva, 192 p .
(check this in PDF content)
9
Derzhavne agentstvo lіsovikh resursіv Ukraїni (2013), «Metodichnі rekomendatsії z formuvanny a sobіvartostі p roduktsії (robіt, p oslug) na pіdp riєmstvakh, shcho nalezhat' do sferi up ravlіnny a Derzhavnogo agentstva lіsovikh resursіv Ukraїni», stanom na 14 travny a, No. 124, available at: http ://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FN011487.html
(check this in PDF content)
10
Olijny k, O.V. (2008), Rozvytok ekonomichnogo analizu v umovah instytucijnyh zmin, monografija, ZhDTU, Zhy tomy r, 653 р. Чік Марія Юріївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку Львівського торговельно-економічного університету.
(check this in PDF content)