The 8 references without contexts in paper Камінська, Травін (2017) “Принцип нарахування та відповідності доходів і витрат в системі бухгалтерського обліку // Principle of accrual and compliance of income and expenses in accounting system” / spz:ztu:ven:119353

1
Butynets, F., Ivakhnenkov, S., Davydyuk, T. and Shakhraychuk, T. (2002), Informatsiyni systemy bukhhalters'koho obliku, 2nd ed., Ruta, Zhytomyr, 544 p.
(check this in PDF content)
2
Voynarenko, M. (2002), Systemy obliku v Ukrayini: transformatsiya do mizhnarodnoyi praktyky, monografija, Naukova dumka, Kiev, 718 р.
(check this in PDF content)
3
Verhovna rada Ukrai'ny (1999), «Instruktsiya pro zastosuvannya Planu rakhunkiv bukhhalters'koho obliku aktyviv, kapitalu, zobov"yazan' i hospodars'kykh operatsiy pidpryyemstv i orhanizatsiy», available at : http://rada.gov.ua/
(check this in PDF content)
4
Kuz'mynskyy, Yu. (2006), «Chto takoe systema bukhhalterskoho ucheta?», Bukhhalterskyy uchet y audit, No. 6, pp. 8–11.
(check this in PDF content)
5
Verhovna rada Ukrai'ny, PSBO 15 «Dokhid», available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00
(check this in PDF content)
6
Verhovna rada Ukrai'ny, PSBO 16 «Vytraty», available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00
(check this in PDF content)
7
Sadovskaya, I., Bozhydarnik, T.V., and Nagirs'ka, K.Je. (2013), Bukhhalters'kyy oblik, Centr uchbovoi' literatury, Kiev, 688 р.
(check this in PDF content)
8
Tkach, V.Y. and Tkach, V.M. (1991), Mezhdunarodnaya systema ucheta y otchetnosty, Moscow, 160 р. Травін Віталій Вікторович – кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та підприємництва Житомирського державного технологічного університету. Наукові інтереси:
(check this in PDF content)