The 8 references without contexts in paper Костенко (2017) “Інформаційно-синталітичне забезпечення прийняття управлінських рішень // Informative-syntanalitical support system of managerial decision-making” / spz:ztu:ven:119334

2
Bardash, S.V. (ed.), Kostenko, O.M. and Krajevs'kyj, V.M. (2017), Ekonomichna syntalityka: filosofs'kyj dyskurs stanovlennja ta rozvytku, monografija, CP Komprynt, Kyi'v, 225 p.
(check this in PDF content)
3
Kamins'ka, T.G., Krajevs'kyj, V.M., Kostenko, O.M., Ohrimenko, I.V. and Savchuk, V.K. (2016), Informacijna systema upravlinnja sil's'kogospodars'kym pidpryjemstvom: analitychni indykatory formuvannja i rezul'tatyvnosti, Publ. Vik prynt, Kyi'v, 270 p.
(check this in PDF content)
4
Savchuk, V.K. (ed.), Kostenko, O.M. and Krajevs'kyj, V.M. (2013), Informacijno-analitychnyj proces: prakseologichnyj pidhid, Publ. Vik Prynt, Kyi'v, 204 p.
(check this in PDF content)
5
Krajevs'kyj, V.M. (2015), Oblik agrarnogo potencialu nacional'nogo bagatstva, Publ. Vyk Prynt, Kyi'v, 440 p.
(check this in PDF content)
6
Krajevs'kyj, V.M. (2012), Oblikovi systemy: evoljucija ta vektor rozvytku, Publ. Agrar Media Grup, Kyi'v, 192 p.
(check this in PDF content)
9
Kostenko, O.M. (2017), Oblikovo-informacijne zabezpechennja upravlinnja funkcionuvannjam sil's'kogospodars'kyh pidpryjemstv, monografija, Publ. Vik prynt, Kyi'v, 350 p.
(check this in PDF content)
10
Savchuk, V.K. (2013), «Teoretychni zasady formuvannja informacijno-analitychnogo servisu upravlinnja», Naukovyj visnyk Nacional'nogo universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannja Ukrai'ny, Serija Ekonomika, agrarnyj menedzhment, biznes, Vol. 181 (3), pp. 218–223.
(check this in PDF content)
11
Savchuk, V.K., Kostenko, O.M., Myskin, Ju.V. and Krajevs'kyj, V.M. (2013), Upravlinnja efektyvnistju sil's'kogospodars'kogo vyrobnyctva: informacijno-analitychnyj aspekt, in Savchuk, V.K. (ed.), Publ. Vik Prynt, Kyi'v, 470 p.
(check this in PDF content)