The 4 references without contexts in paper Свінцицька (2017) “Процес реструктуризації як стратегія адаптації підприємств до змін зовнішнього середовища // Restruction process as adapting enterprises’ strategy for environment changes” / spz:ztu:ven:112322

1
Voloshanjuk, N.V. (2013), «Rol' restrukturyzacii' v procesi realizacii' antykryzovoi' strategii' na pidpryjemstvi», Visnyk Kryvoriz'kogo ekonomichnogo instytutu KNU, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkei_2013_2_24
(check this in PDF content)
5
Zikij, N.L. (2016), «Konceptual'ni osnovy definicii' «restrukturyzacija pidpryjemstva», Naukovyj visnyk Mukachivs'kogo derzhavnogo universytetu, Serіja Ekonomika, available at: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/nvmdue_2016_1_27
(check this in PDF content)
6
Kravchenko, Ju.M. (2011), Teoretychni pidhody shhodo sutnosti reformuvannja ta restrukturyzacii' pidpryjemstva, available at: https://cyberleninka.ru/article /v/teoretichni-pidhodi-schodo-sutnosti-reformuvannya-tarestrukturizatsiyi-pidpriemstva
(check this in PDF content)
7
Semenov, G.A., Stanchevs'kyj, V.K., Pankova, M.O. and others (2006), Organizacija i planuvannja na pidpryjemstvi, posibnyk, Centr navch. l-ry, Kyi'v, 528 р.
(check this in PDF content)