The 2 references without contexts in paper Кузнецова, Солдатенко (2017) “Впровадження міжнародного досвіду щодо обліку та звітності програм пенсійного забезпечення // Implementation of international experience in accounting and reporting of retirement benefit programs” / spz:ztu:ven:112269

6
Tolub’jak, V.S. and Goryn, V.P. (2016), «Zarubizhnyj dosvid pensijnyh reform: uroky ta vysnovky dlja Ukrai'ny», Visnyk Mykolai'vs'kogo nacional'nogo un-tu im. V.O. Suhomlyns'kogo, Iss. 10, pp. 765–771.
(check this in PDF content)
7
Zholner, I.V. (2012), Finansovyjoblik za mizhnarodnymy ta nacional'nymy standartamy, Centr uchbovoi' literatury, Kyi'v, 368 р.
(check this in PDF content)