The 13 references with contexts in paper Самокіна, Фещенко (2017) “Специфіка та гармонізація розвитку підприємництва в Україні // Peculiarity and harmonization of enterprises’ development in Ukraine” / spz:ztu:ven:96614

1
Gajduk, V.A. and Soroka, V.Je. (2012), «Rozvytok malogo pidpryjemnyctva ta jogo vplyv na ekonomiku regionu», Ekonomika i region, No. 1, pp. 34–38.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6539
  Prefix
  малий бізнес здатний оперативно реагувати на тенденції ринку й розробляти нові продукти для задоволення потреб споживачів; – малий бізнес сприяє утворенню нових робочих місць і поглинає надлишкову робочу силу під час циклічних спадів та циклічних зрушень в економіці, що сприяє розв’язанню проблем зайнятості; – малий бізнес пом’якшує напругу в суспільстві за розширення соціальної бази реформ
  Exact
  [1, с. 34]
  Suffix
  . Структура підприємств України 0,1 %4,4 % Великі підприємства Середні підприємства Малі підприємства 95,5 % Рис. 1. Структура підприємств за розмірами у загальній кількості підприємств України, станом на 2015 рік [3] За даними Держкомстату України, станом на 01.01.2015 року, в Україні налічувалося 343440 суб’єктів господарювання, з яких 327815 суб’єктів малого підприємництва.

2
Gogol', T.A. (2011), «Osoblyvosti dijal'nosti pidpryjemstv malogo biznesu ta i'h vplyv na rozvytok ekonomiky krai'ny», Visnyk Chernigivs'kogo derzhavnogo tehnologichnogo universytetu, Zbirnyk, ChDTU, Chernigiv, No. 3 (52), pp. 145–154.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=8064
  Prefix
  роком, кількість зайнятих працівників у суб’єктах малого підприємництва у 2015 році збільшилася на 1,4 %, а у 2014 році кількість зайнятого населення працездатного віку на малих підприємствах становила 39,6 %. Переваги та недоліки впливу малого підприємництва проаналізовано у таблиці 2. Таблиця 2 Переваги та недоліки розвитку малого підприємництва в економіці України
  Exact
  [2, с. 9]
  Suffix
  Переваги Недоліки Для бізнесу: – запроваджуються досягнення науковотехнічного прогресу; – висока гнучкість виробництва; – зменшення кількості управлінських структур; – оперативне прийняття рішень; – високий досвід і кваліфікація персоналу; – мають високу швидкість обігу капіталу; – швидкість реагування на зміни кон’юнктури ринку; – гармонійно співпрацюють з великим і середнім бізнес

3
Derzhkomstat, Nacional'ni pokaznyky, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/
Total in-text references: 4
 1. In-text reference with the coordinate start=6754
  Prefix
  Структура підприємств України 0,1 %4,4 % Великі підприємства Середні підприємства Малі підприємства 95,5 % Рис. 1. Структура підприємств за розмірами у загальній кількості підприємств України, станом на 2015 рік
  Exact
  [3]
  Suffix
  За даними Держкомстату України, станом на 01.01.2015 року, в Україні налічувалося 343440 суб’єктів господарювання, з яких 327815 суб’єктів малого підприємництва. Протягом 2011–2013 років спостерігається значне зменшення кількості суб’єктів малого підприємництва, а також, зменшення кількості суб’єктів господарювання середнього підприємництва.

 2. In-text reference with the coordinate start=9447
  Prefix
  кількість підприємств-банкрутів; – зростають державні витрати на інформаційну, матеріально-технічну, фінансово-кредитну, інвестиційну підтримку підприємств малого бізнесу Дослідження кількості суб’єктів малого підприємництва за регіонами в економіці України зображено в таблиці 3. Таблиця 3 Особливості розвитку малого підприємництва в різних регіонах України, станом на 2015 рік
  Exact
  [3]
  Suffix
  Регіон Усього одиниць тис. од. У % до загальної кількості підприємств відповідного періоду Україна 343440 95,5 Вінницька 8968 95,0 Волинська 5305 94,7 Дніпропетровська 25969 95,3 Донецька 10850 92,2 Житомирська 6231 94,3 Закарпатська 5853 95,8 Запорізька 13819 95,8 Івано-Франківська 7659 96,4 Київська 17167 94,5 Кіровоградська 7337 95,5 Луганська 3106 92,6 Львівська 17806 95,6 М

 3. In-text reference with the coordinate start=11288
  Prefix
  Друге місце за найменшою кількістю малих підприємств посідає Чернівецька область, що становить 3903 одиниць від загальної кількості підприємств (табл. 4). Таблиця 4 Кількість малих підприємств за видами економічної діяльності у 2012–2015 роках
  Exact
  [3]
  Suffix
  Вид економічної діяльності 2012 2013 2014 2015 Усього підприємств, одиниць 344048 373809 324598 327814 Сільське, лісове, рибне господарство 44487 46906 43389 44182 Промисловість 37144 43179 37107 37640 Будівництво 32676 34958 28851 28371 Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів та мотоциклів 99675 106575 90842 90823 Транспорт, складське господарство, поштова та ку

 4. In-text reference with the coordinate start=17676
  Prefix
  Кількість малих підприємств в Україні протягом2012-2015 років 380000 373809 370000 360000 350000 344048 340000 Кількість малих підприємств в Україні станом на 20122015 роки 327814 324598 330000 320000 310000 300000 290000 2012201320142015 Рис. 3. Кількість малих підприємств в Україні, станом на 2012–2015 роки
  Exact
  [3]
  Suffix
  Основними причинами, що перешкоджають розвиткові малого та середнього підприємництва є: – нестача внутрішніх фінансових ресурсів, складність доступу до зовнішніх джерел фінансування та залучення інвестицій; – неналежний рівень розвитку інфраструктури підтримки малого підприємництва; – ускладнений порядок проходження дозвільних (погоджувальних) процедур і, як наслідок, їх висока витратніст

4
Lagno, V.T. (2014), «Shljahy rozvytku malogo pidpryjemnyctva v Ukrai'ni v konteksti transkordonnoi' ta prykordonnoi' torgivli», Menedzher, No. 1, pp. 105–108.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3043
  Prefix
  З малим та середнім підприємництвом ототожнюються сподівання на швидкі позитивні структурні зміни в економіці, вихід з економічної кризи та створення умов для розширення запровадження ринкових реформ
  Exact
  [4, с. 105]
  Suffix
  . Малий бізнес, як інституційний сектор економіки, давно став домінуючим за чисельністю та обсягами виробництва у провідних країнах світу. Так, у більшості розвинутих країн малий бізнес щороку забезпечує приблизно 35–40 % валового внутрішнього продукту та від 60 до 70 % приросту нових робочих місць, що дозволяє активно впливати на рівень безробіття [8, с. 466].

5
Lozovs'kyj, O.M. and Sharchuk, S.I. (2015), «Osoblyvosti derzhavnogo reguljuvannja malogo pidpryjemnyctva v Ukrai'ni», Ekonomichnyj forum, No. 1, pp. 135–139.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=5903
  Prefix
  Так, формування державної політики підтримки малого бізнесу в Україні починається з 1991 року, з прийняття Закону України «Про підприємництво» та утворення Державного комітету України зі сприяння малим підприємствам і підприємництву
  Exact
  [5, с. 2]
  Suffix
  . Роль і місце, наприклад, малих підприємств у національній економіці найкраще визначаються у виконуваних ними функціях: – малий бізнес сприяє формуванню конкурентного середовища, оскільки є антимонопольним за своєю природою; – малий бізнес здатний оперативно реагувати на тенденції ринку й розробляти нові продукти для задоволення потреб споживачів; – малий бізнес сприяє ут

6
Mel'nyk, A. (2016), «Pidpryjemnyctvo na nacional'nomu ta regional'nyh rynkah poslug Ukrai'ny: suchasni tendencii' ta faktory rozvytku», Visnyk Ternopil's'kogo nacional'nogo ekonomichnogo universytetu, Vol. 1, pp. 7– 21, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vtneu_2016_1_3
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=20424
  Prefix
  Усунення цих бар’єрів, сприяння розвитку лізингових операцій, удосконалення процедури державного фінансування малих та середніх підприємств, активізація можливостей мікрокредитування – все це надає можливості ефективно розвиватися малим підприємствам на економічній арені України
  Exact
  [6, с. 17]
  Suffix
  . Отже, основними напрямками прискорення розвитку підприємництва, за сучасних умов трансформації, переходу до інноваційної моделі розвитку економіки України варто визнати такі: – подальше удосконалення законодавчої та нормативної бази щодо утворення сприятливих умов для розвитку малого підприємництва; – удосконалення кредитної політики (організація державних кредитних установ з метою

7
Nechyvilova, N.I., «Konceptual'ne osmyslennja bazovyh kategorij pidpryjemnyc'koi' dijal'nosti «malyj biznes», «male pidpryjemnyctvo», «male pidpryjemstvo», Zbirnyk naukovyh prac' «Vestnyk NTU «HPY», Tehnichnyj progres ta efektyvnist' vyrobnyctva, No. 26, Vestnyk NTU «HPY».
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=22788
  Prefix
  раціональному використанню всіх ресурсів, утворювати сприятливе середовище для розвитку конкуренції та усунення монополізму, посилювати стимули до інноваційних процесів та високоефективної праці. Посилення процесів глобалізації світової економіки під впливом диференціації потреб споживачів та способів їх задоволення підвищує роль малих підприємств в економіці країни
  Exact
  [7, с. 148]
  Suffix
  . Список використаної літератури: 1. Гайдук В.А. Розвиток малого підприємництва та його вплив на економіку регіону / В.А. Гайдук, В.Є. Сорока // Економіка і регіон. – 2012. – No 1. – С. 34–38. 2.

8
Pizhuk, O.I. (2011), «Rozvytok malogo pidpryjemnyctva jak odyn iz shljahiv garmonizacii' g'endernyh procesiv v Ukrai'ni», Zbirnyk naukovyh prac' Nacional'nogo universytetu derzhavnoi' podatkovoi' sluzhby Ukrai'ny, No. 1, pp. 466–476.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3419
  Prefix
  Так, у більшості розвинутих країн малий бізнес щороку забезпечує приблизно 35–40 % валового внутрішнього продукту та від 60 до 70 % приросту нових робочих місць, що дозволяє активно впливати на рівень безробіття
  Exact
  [8, с. 466]
  Suffix
  . За підсумками рейтингу Світового банку «Doing Business – 2016», показники ведення бізнесу в Україні, на сьогодні, порівняно з 2015 роком, достатньо покращилися. Наприклад, у 2016 році Україна займає 30 місце з реєстрації підприємств, тоді як у 2015 році лише 70.

9
Kabinet Ministriv Ukrai'ny (2013), Pro shvalennja Koncepcii' Zagal'noderzhavnoi' programy rozvytku malogo i seredn'ogo pidpryjemnyctva na 2014–2024 roky, Rozporjadzhennja Kabinetu Ministriv Ukrai'ny, vid 28 serpnja, N 641-r, Oficijnyj visnyk Ukrai'ny, No. 69, pp. 25–43.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=20085
  Prefix
  До адміністративних бар’єрів, які сьогодні негативно впливають на розвиток та діяльність суб’єктів малого бізнесу, належать: проблеми реєстрації; недосконалість системи ліцензування; значна кількість контролюючих органів і дублювання ними функцій; бюрократичні дії органів державної виконавчої влади
  Exact
  [9, с. 3]
  Suffix
  . Висновки та перспективи подальших досліджень. Усунення цих бар’єрів, сприяння розвитку лізингових операцій, удосконалення процедури державного фінансування малих та середніх підприємств, активізація можливостей мікрокредитування – все це надає можливості ефективно розвиватися малим підприємствам на економічній арені України [6, с. 17].

10
Trunina, I.M. (2012), «Aktual'ni problemy rozvytku malogo pidpryjemnyctva v Ukrai'ni», Upravlinnja proektamy ta rozvytok vyrobnyctva, No. 2, pp. 60–65.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=22135
  Prefix
  системи державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності; – здійснення заходів щодо поетапного створення при центрах зайнятості мережі навчальних центрів з підготовки підприємців з-поміж безробітних; – посилення відповідальності органів виконавчої влади, державних службовців за виконання відповідних законів щодо розвитку підприємницької діяльності, зокрема, малого бізнесу
  Exact
  [10, с. 5]
  Suffix
  . Отже, розвиток національної економіки в ринкових умовах передбачає активізацію економічної діяльності малих підприємств, здатних істотно впливати на структурну перебудову економіки країни, підвищувати загальні обсяги виробництва, сприяти раціональному використанню всіх ресурсів, утворювати сприятливе середовище для розвитку конкуренції та усунення монополізму, посилю

11
Umjerov, R.E. (2012), «Osoblyvosti rozvytku malogo pidpryjemnyctva v Ukrai'ni», Aktual'ni problemy ekonomiky, Naukovyj ekonomichnyj zhurnal, Vol. 2, No. 10, pp. 64¬67.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=4750
  Prefix
  Зважаючи на означені чинники, доцільно наголосити, що створення сприятливих умов для розвитку малого підприємництва в регіонах великою мірою залежить від комплексу відповідних дій і заходів місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування, що, у свою чергу, мають бути втілені у регіональній політиці
  Exact
  [11, с. 65]
  Suffix
  . Рейтинг України за сприятливістю бізнес-середовища зображено у таблиці 1. © О.М. Фещенко, Г.В. Самокіна, 2017 Таблиця 1 Рейтинг України за сприятливістю середовища для ведення бізнесу [13] Рейтинги за категоріями «Doing Business – 2015» «Doing Business – 2016» Реєстрація підприємств 70 30 Отримання дозволів на будівництво 140 139 Підключення до системи енергопостачання 138 137

12
Feshhenko, O.M. and Prysjazhnjuk, O.M. (2014), «Upravlinnja potencialom pidpryjemstv APK», Nauchnыj dysput: voprosы эkonomyky y fynansov: tezysы dokladov Mezhdunarodnoj nauchno-praktycheskoj konferencyy, Kyev–Budapesht–Vena, 20 nojabrja, Kyev–Budapesht–Vena.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2832
  Prefix
  В Україні однією із стратегічно важливих та пріоритетних галузей економіки є мале та середнє підприємництво. Подальший стійкий розвиток малих та середніх підприємств сприяє покращанню показників соціально-економічного життя населення країни
  Exact
  [12, с. 1]
  Suffix
  . З малим та середнім підприємництвом ототожнюються сподівання на швидкі позитивні структурні зміни в економіці, вихід з економічної кризи та створення умов для розширення запровадження ринкових реформ [4, с. 105].

13
Doing Business (2016), available at: http://russian. doingbusiness.org/data/exploreeconomies/Ukraine ФЕЩЕНКО Ольга Михайлівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри підприємництва та економіки підприємств Університету митної справи та фінансів. Наукові інтереси:
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=3975
  Prefix
  Світовий банк зазначив проведення реформ в Україні за вісьмома напрямками з десяти, які досліджує Рейтинг умов ведення бізнесу. Більше того, Україна очолила список з десяти держав, що досягли найбільшого прогресу в покращанні умов для ведення бізнесу
  Exact
  [13]
  Suffix
  . Звичайно, всі перелічені функціональні властивості малого підприємництва у забезпеченні економічного розвитку на практиці реалізуються одночасно і підтверджують, що його необхідно розглядати як важливий чинник вирішення багатьох економічних проблем.

 2. In-text reference with the coordinate start=4997
  Prefix
  залежить від комплексу відповідних дій і заходів місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування, що, у свою чергу, мають бути втілені у регіональній політиці [11, с. 65]. Рейтинг України за сприятливістю бізнес-середовища зображено у таблиці 1. © О.М. Фещенко, Г.В. Самокіна, 2017 Таблиця 1 Рейтинг України за сприятливістю середовища для ведення бізнесу
  Exact
  [13]
  Suffix
  Рейтинги за категоріями «Doing Business – 2015» «Doing Business – 2016» Реєстрація підприємств 70 30 Отримання дозволів на будівництво 140 139 Підключення до системи енергопостачання 138 137 Реєстрація власності 64 61 Отримання кредиту 17 19 Захист міноритарних інвесторів 88 87 Оподаткування 106 107 Міжнародна торгівля 109 109 Забезпечення виконання контрактів 98 98 Закриття бізн