The 6 references with contexts in paper Вигівська, Григоревська, Скрипник (2017) “Поняття достовірності фінансової звітності та фактори впливу при її визначенні // Financial reporting reliability concept and impact factors in its determination” / spz:ztu:ven:96487

1
Bondarenko, N.O. (2004), Audyt sub’jektiv pidpryjemnyc'koi' dijal'nosti: [Navchal'nyj posibnyk], K., Centr navchal'noi' literatury, 300 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=5932
  Prefix
  Другий підхід характерний англо-американській моделі обліку, застосовується при формуванні звітності за МСФЗ. Даний підхід дає змогу в більшій мірі реально представити стан підприємства, проте знижує можливість перевірки даних обліку і звітності
  Exact
  [1, с. 34]
  Suffix
  . На сучасному етапі практично відсутні сумніви як серед західних, так і серед вітчизняних вчених щодо того, що прийняття зацікавленими користувачами рішень на основі фінансової звітності тісно пов’язане з так званим інформаційним ризиком, що має місце через наявність обмежень, що впливають на інформаційні потоки, на основі яких приймаються управлінські рішення.

2
Brjuhanov, L.Ju. (2007), Rysk fal'syfykacyy fynansovoj otchetnosty: Klassyfykacyja y opysanye faktorov y modelyrovanye, Vestnyk TGU, No 11 (55), S. 30–37.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=7242
  Prefix
  Тому, зважаючи на те, що система бухгалтерського обліку постійно вдосконалюється та має місце постійна зміна існуючої нормативної бази, достовірну, неупереджену та надійну фінансову звітність сформувати досить важко
  Exact
  [2, с. 31]
  Suffix
  . Виділяють наступну класифікацію факторів, що здійснюють вплив на достовірність фінансової звітності: 1) суб’єктивні – недостатня кваліфікація персоналу, недостатність кількісних та аналітичних показників, відсутність документального оформлення господарських операцій, невідповідність обліку і звітності нормативній базі, варіантність представлення інформації, свідоме викривлення даних;

 2. In-text reference with the coordinate start=12286
  Prefix
  , шахрайство, помилковий вибір кадрової політики, професійне судження 5 Фінансовий Інфляція, зміни валютних курсів, динаміка міжнародної торгівлі Наукові розробки в області оцінки та аналізу фінансових показників 6 Організаційний - Види діяльності, місія та цілі підприємства, організаційна структура, рівень організації бухгалтерського обліку і звітності *Джерело: узагальнено на основі
  Exact
  [2, с. 33–35]
  Suffix
  Таким чином, на достовірність фінансової звітності впливає велика кількість зовнішніх та внутрішніх факторів. Слід це враховувати при прийнятті управлінських рішень і у разі можливості намагатися знизити їх безпосередній вплив, мінімізуючи, таким чином, інформаційний ризик в управлінні Висновки та перспективи подальших досліджень.

6
Raboshuk, A.V. (2012), Problemy zabezpechennja dostovirnosti finansovoi' zvitnosti, «Ekonomichni nauky. Cer.: Oblik i finansy», Vyp. 9 (3), S. 116–124, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2012_9%283%29__17
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=5324
  Prefix
  Саме тому виділяють два підходи до розуміння достовірності фінансової звітності: перший підхід можна назвати нормативно-регульований, другий – передбачає відповідність фінансової звітності фактичному стану господарської діяльності, що за допомогою вільного вираженням професійної думки бухгалтера при складанні фінансової звітності («true and fair view»)
  Exact
  [6, с. 146]
  Suffix
  . Перший підхід переважає в країнах континентальної моделі обліку, що характеризуються жорстким нормативним регулюванням бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Такий підхід викликає високий ступінь довіри користувачів, проте недоліком є те, що нормативні акти не завжди можуть охопити всі аспекти господарської діяльності.

8
Skrypnyk, M.Je. and Skrypnyk, M.Je. (2015), Vykryvlennja i pomylky u finansovij zvitnosti, available at: http://www.rusnauka.com/21_TSN_2015/Economics/7_197096.doc.htm
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=4013
  Prefix
  Формування достовірної фінансової звітності – це форма зворотного зв’язку, завдяки якій суб’єкт, що управляє системою отримує необхідну інформацію про її дійсний стан для правильної оцінки фактичного стану та виявлення відхилень від норми. Обговорення практично кожної проблеми бухгалтерського обліку пов’язане з підвищенням достовірності інформації, що формується
  Exact
  [8, с. 201]
  Suffix
  . Для кращого розуміння сутності поняття “достовірна фінансова звітність” слід встановити, що саме розуміється під достовірністю. У довідковій літературі поняття “достовірності” ототожнюють з: 1) властивістю інформації бути правильно сприйнятою, ймовірність відсутності помилок; 2) надійністю зібраних даних або випробування або оцінки, їх збору; 3) формою існування істини, обґрунто

9
Utrenkova, Y.V. (2009), Dostovernost' buhgalterskoj (fynansovoj) otchetnosty v uslovyjah fynansovogo kryzysna, «Mezhdunarodnyy bukhgalterskiy uchet», No 2 (9), S. 145.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=7714
  Prefix
  фінансової звітності: 1) суб’єктивні – недостатня кваліфікація персоналу, недостатність кількісних та аналітичних показників, відсутність документального оформлення господарських операцій, невідповідність обліку і звітності нормативній базі, варіантність представлення інформації, свідоме викривлення даних; 2) об’єктивні – множинність оцінок, варіантність розрахункових алгоритмів
  Exact
  [9,с. 145]
  Suffix
  . Також на достовірність фінансової звітності впливають неявні злочини, спрямовані на юридичну особу (крадіжка, шахрайство, привласнення і розтрата). Крадіжка може бути здійснена особою, яка не є співробітником підприємства, або особою, що несе матеріальну відповідальність за привласнені цінності, і включати в себе, крім привласнених цінностей, дії з приховування слідів злочину.

10
Ujells, Dzh.T. (2008), «Spravochnik po vyjavleniju i preduprezhdeniju korporativnogo moshennichestva», per. s angl. pod nauch. red. M.S. Suhanova, M., Marosejka, 480 s. ВИГІВСЬКА Ірина Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Житомирського державного технологічного університету. Наук
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=10028
  Prefix
  Уеллс в складі шахрайства з фінансовою звітністю виділяє: фіктивну виручку, тимчасові різниці (порушення принципу часової визначеності фактів господарської діяльності), приховування зобов’язань та витрат, неналежне розкриття інформації; невірну оцінку вартості активів
  Exact
  [10, с. 236]
  Suffix
  . Очевидно, що такого роду недобросовісні дії мають прямий вплив на достовірність фінансової звітності. Непрямий вплив на достовірність звітності надають незаконне привласнення активів (дії, безпосередньо спрямовані на майно (активи) юридичної особи) та корупція (дії, спрямовані на задоволення інших корисливих інтересів). 12 Незаконне привласнення активів