The 14 references with contexts in paper Грицишен, Поляк (2017) “СУЧАСНИЙ СТАН ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ // The current state of accounting and analytical system of economic management in emergencies” / spz:ztu:ven:89318

1
Bjudzhetnyj kodeks Ukrai'ny No 2456-VI 08.07.2010, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17?nreg=245617&find=1&text=%ED%E0%E4%E7%E2%E8%F7&x=4&y=10#w11
Total in-text references: 1
  1. In-text reference with the coordinate start=17529
    Prefix
    Особливими обставинами, за яких Державний бюджет України може бути затверджено на інший, ніж передбачено частиною першою цієї статті, бюджетний період, є:1) введення воєнного стану; 2) оголошення надзвичайного стану в Україні»
    Exact
    [1]
    Suffix
    . - в податковому кодексі щодо надзвичайних ситуацій передбаченні лише такі положення: «170.7.2. не включається до оподатковуваного доходу цільова або нецільова благодійна допомога, що надається платнику податку, який постраждав внаслідок: екологічних, техногенних та інших катастроф у місцевостях, оголошених згідно з Конституцією України зонами надзвичайної е

2
Vygivs'ka, I.M. (2010), Buhgalters'kyj oblik dijal'nosti pidpryjemstv v umovah ryzyku: organizacija ta metodyka: avtoref. dys. na zdobuttja nauk. stupenja kand. ekon. nauk, Zhytomyr, 21 p.
Total in-text references: 1
  1. In-text reference with the coordinate start=3481
    Prefix
    , а після зміни вітчизняного бухгалтерського законодавства та повного виключення такого виду діяльності, взагалі було виключено з підручників та навчальних посібників з бухгалтерського обліку. В цілому питання наслідків надзвичайних ситуацій піднімалися в дисертаційних дослідженнях зі спеціальності 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит: І.М. Вигівської
    Exact
    [2]
    Suffix
    як складової облікового забезпечення управління господарською діяльністю в умовах ризику (2010 р.); І.В. Замули [9] в частинні впливу господарської діяльності на навколишнє середовище (2010 р.

3
Vodnyj kodeks Ukrai'ny No 213/95-VR vid 06.06.1995, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80?nreg=213%2F95%E2%F0&find=1&text=%ED%E0%E4%E7%E2%E8%F7%E0%E9&x=11&y=7#w11
Total in-text references: 1
  1. In-text reference with the coordinate start=19219
    Prefix
    водних відносин»: «до відання сільських, селищних, міських та районних у містах рад у галузі регулювання водних відносин на їх території належить: ... 6) організація інформування населення про стан водних об’єктів, а також про надзвичайні екологічні ситуації, що можуть негативно вплинути на здоров’я людей, та про заходи, що вживаються для поліпшення стану вод»
    Exact
    [3]
    Suffix
    . Зазначенні положення впивають суто на діяльність органів державної влади на місцях та на підприємства впливають лише опосередковано. Лише в зазначених нормативно-правових актах (Кодексах України) містяться положення про умови надзвичайних ситуацій.

4
Gospodars'kyj kodeks Ukrai'ny No 436-IV vid 16.01.2003, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page9?nreg=43615&find=9&text=%ED%E0%E4%E7%E2%E8%F7&x=3&y=9#w11
Total in-text references: 1
  1. In-text reference with the coordinate start=13603
    Prefix
    свою чергу стаття 417, передбачає зміну правового режиму функціонування підприємства: «У період дії воєнного стану, введеного на території України або в окремих місцевостях, правовий режим господарської діяльності визначається на основі закону про оборону України, інших законодавчих актів щодо забезпечення обороноздатності держави та законодавства про режим воєнного стану»
    Exact
    [4]
    Suffix
    . Одна та інша стаття не прямо, проте опосередковано передбачають зміни в управлінні та функціонування підприємства, що впливає на систему об’єктів бухгалтерського обліку та їх властивості, що мають бути відображенні на рахунках бухгалтерського обліку. - повітряним кодексом України визначено поняття надзвичайної події та визначено наслідки, що пов’язано з викорис

5
Detal'no pro zminy, vneseni do normatyvno-pravovyh aktiv z buhgalters'kogo obliku, available at: http://cons.parus.ua/_d.asp?r=08P60f0f68c673dcdbfe05345a4a5c8c8b8c3
Total in-text references: 1
  1. In-text reference with the coordinate start=27497
    Prefix
    «Параграф 87 МСБО 1 передбачає, що суб’єкт господарювання не повинен подавати будь-які статті доходів або витрат у вигляді надзвичайних статей у звіті про сукупні доходи або в окремому звіті про прибутки та збитки (якщо він подається)»
    Exact
    [5]
    Suffix
    . Вважаємо, що такі зміни є правомірними, що пов’язано як з переходом на МСФЗ, так і з потребою виконання принципу нарахування відповідності доходів та витрат. Так, Законом України про бухгалтерський облік, визначено сутність даного принципу, що подано в наступній редакції: «нарахування та відповідність доходів і витрат - для визначення фінансового результату звітного періоду

6
Dzhuryns'kyj, O.V. (2014), Normatyvno-pravovi akty gospodars'kogo zakonodavstva v systemi dzherel gospodars'kogo prava Ukrai'ny, available at: http://applaw.knu.ua/index.php/holovna/item/326-normatyvno-pravovi-aktyhospodarskoho-zakonodavstva-v-systemi-dzherel-hospodarskoho-prava-ukrayiny-dzhurynskyi-o-v
Total in-text references: 1
  1. In-text reference with the coordinate start=10153
    Prefix
    акти господарського законодавства як джерела господарського права України – це прийняті відповідними субʼєктами права в межах їх компетенції письмові документи, що містять норми, які регулюють відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між субʼєктами господарювання, а також між цими субʼєктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання»
    Exact
    [6]
    Suffix
    СУБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Професійна діяльність бухгалтера повинна бути врегульована як професійної точки зору так і з точки зору його як працівника підприємства Професійне регулювання Трудове регулювання Закон України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні Кодекс законів про працю Цивільний кодекс ЕЛЕМЕНТИ МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Нормативно-правове забезпе

7
Zakon Ukrai'ny «Pro buhgalters'kyj oblik ta finansovu zvitnist' v Ukrai'ni» No 996-XIV vid 16.07.1999, available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/996-14
Total in-text references: 2
  1. In-text reference with the coordinate start=20859
    Prefix
    системи права на діяльність суб’єкта бухгалтерського обліку пропонуємо нормативно-правові групувати за двома напрямками, а саме: ті, що регулюють професійну діяльність бухгалтера та ті, що регулюють трудові відносини на підприємстві. Професійна діяльність бухгалтера на підприємстві регулюється Законом України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні
    Exact
    [7]
    Suffix
    , зокрема статтею 8 «Організація бухгалтерського обліку на підприємстві» в частинні положень що регулюють форму організації та ведення бухгалтерського обліку, напрямки діяльності головного бухгалтера та його відповідальності за ведення бухгалтерського обліку.

  2. In-text reference with the coordinate start=28184
    Prefix
    та відповідність доходів і витрат - для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів»
    Exact
    [7]
    Suffix
    . При використанні рахунків 99 «Надзвичайні витрати» та 75 «Надзвичайні доходи» порушується положення принципу, в частинні, що витрати здійснюються для отримання певного виду доходу. Фактично надзвичайні витрати є наслідками надзвичайних ситуацій, а отже вони не здійснювалися підприємством для отримання доходу.

8
Zakon Ukrai'ny «Pro strahuvannja» No 85/96-VR vid 07.03.1996, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
Total in-text references: 2
  1. In-text reference with the coordinate start=19956
    Prefix
    Зокрема, визначено, що «Цей Закон регулює відносини у сфері страхування і спрямований на створення ринку страхових послуг, посилення страхового захисту майнових інтересів підприємств, установ, організацій та фізичних осіб»
    Exact
    [8]
    Suffix
    . В свою чергу, під страхуванням у Законі розуміється: «вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів фізичних осіб та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати фізичними особами та юридичними особами страхови

  2. In-text reference with the coordinate start=20447
    Prefix
    захисту майнових інтересів фізичних осіб та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати фізичними особами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів»
    Exact
    [8]
    Suffix
    . Щодо впливу системи права на діяльність суб’єкта бухгалтерського обліку пропонуємо нормативно-правові групувати за двома напрямками, а саме: ті, що регулюють професійну діяльність бухгалтера та ті, що регулюють трудові відносини на підприємстві.

9
Zamula, I.V. (2010), Buhgalters'kyj oblik ekologichnoi' dijal'nosti: teorija ta metodologija: avtoref. dys. na zdobuttja nauk. stupenja d-ra ekon. nauk spec., Zhytomyr, 38 p.
Total in-text references: 1
  1. In-text reference with the coordinate start=3600
    Prefix
    В цілому питання наслідків надзвичайних ситуацій піднімалися в дисертаційних дослідженнях зі спеціальності 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит: І.М. Вигівської [2] як складової облікового забезпечення управління господарською діяльністю в умовах ризику (2010 р.); І.В. Замули
    Exact
    [9]
    Suffix
    в частинні впливу господарської діяльності на навколишнє середовище (2010 р.); С.Ф. Легенчука [11] при розробці методики бухгалтерського обліку об’єктів зовнішнього середовища (2011 р.

10
Lagovs'ka, O.A. (2007), Buhgalters'kyj oblik rozpodilu dohodiv v umovah social'noorijentovanoi' ekonomiky: organizacija ta metodyka: avtoref. dys. ... kand. ekon. nauk, Derzh. akad. statystyky, obliku ta audytu Derzhkomstatu Ukrai'ny, 21 p.
Total in-text references: 1
  1. In-text reference with the coordinate start=3830
    Prefix
    Замули [9] в частинні впливу господарської діяльності на навколишнє середовище (2010 р.); С.Ф. Легенчука [11] при розробці методики бухгалтерського обліку об’єктів зовнішнього середовища (2011 р.); О.А. Лаговської
    Exact
    [10]
    Suffix
    – розроблено організаційно-методологічні положення умовних соціальних та екологічних активів і зобов’язань, що є складовою вартісно-орієнтованого управління (2012 р.); Д.О. Грицишена – запропоновано організаційно-методологічні положення бухгалтерського обліку економікоекологічних наслідків надзвичайних ситуацій в системі управління економіко-екологічною © Д.

11
Legenchuk, S.F. (2011), Rozvytok teorii' i metodologii' buhgalters'kogo obliku v umovah postindustrial'noi' ekonomiky: avtoref. dys. na zdobuttja nauk. stupenja d-ra ekon. nauk, Zhytomyr, 37 p.
Total in-text references: 1
  1. In-text reference with the coordinate start=3710
    Prefix
    Вигівської [2] як складової облікового забезпечення управління господарською діяльністю в умовах ризику (2010 р.); І.В. Замули [9] в частинні впливу господарської діяльності на навколишнє середовище (2010 р.); С.Ф. Легенчука
    Exact
    [11]
    Suffix
    при розробці методики бухгалтерського обліку об’єктів зовнішнього середовища (2011 р.); О.А. Лаговської [10] – розроблено організаційно-методологічні положення умовних соціальних та екологічних активів і зобов’язань, що є складовою вартісно-орієнтованого управління (2012 р.

12
Mytnyj kodeks Ukrai'ny No 4495-VI vid 13.03.2012, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17?nreg=449517&find=1&text=%ED%E0%E4%E7%E2%E8%F7&x=8&y=4#w11
Total in-text references: 2
  1. In-text reference with the coordinate start=16823
    Prefix
    статтею 263 «Строки декларування», зокрема «якщо виникли обставини та/або сталися події, що перешкоджають поданню органу доходів і зборів митної декларації, зокрема: стихійне лихо (пожежа, повінь тощо), введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях у зоні митного контролю, інші надзвичайні та невідворотні за даних умов події (обставини непереборної сили)»
    Exact
    [12]
    Suffix
    . Дані положення впливають склад зобов’язань підприємства перед державою; - положення бюджетного кодексу передбачають зміни бюджетного періоду за умови настання надзвичайних ситуацій. Так, статтею 3 «Бюджетний період» визначено: «2 Відповідно до Конституції України бюджетний період для Державного бюджету України за особливих обставин може бути іншим, ніж передбачено части

  2. In-text reference with the coordinate start=18720
    Prefix
    Компетенція районних рад у галузі регулювання водних відносин» визначено, що «до відання районних рад у галузі регулювання водних відносин на їх території належить: ... 9) організація інформування населення про стан водних об’єктів, про надзвичайні екологічні ситуації, що можуть негативно вплинути на здоров’я людей, та про заходи, що вживаються для поліпшення стану вод»
    Exact
    [12]
    Suffix
    , а статтею 10 «Компетенція сільських, селищних, міських та районних у містах рад у галузі регулювання водних відносин»: «до відання сільських, селищних, міських та районних у містах рад у галузі регулювання водних відносин на їх території належить: ... 6) організація інформування населення про стан водних об’єктів, а також про надзвичайні екологічні ситуації, що можуть

13
Povitrjanyj kodeks Ukrai'ny No 3393-VI vid 19.05.2011, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3393-17
Total in-text references: 1
  1. In-text reference with the coordinate start=15724
    Prefix
    міцності його конструкції або погіршення льотно-технічних характеристик внаслідок впливу зовнішнього середовища або порушення технології обслуговування, правил зберігання і транспортування; д) захоплення повітряного судна, що перебувало на землі чи в польоті, або намагання захоплення такого судна та інші акти незаконного втручання в діяльність цивільної авіації»
    Exact
    [13]
    Suffix
    . Дані положення мають галузеве спрямування, адже застосовуються суто авіаційними компаніями. Визначенні наслідки певним чином відображаються в системі бухгалтерського обліку, зокрема в складі зобов’язань, витрат, активів; - митним кодексом перебачено зміну місця митного оформлення та строків декларування.

14
Podatkovyj kodeks Ukrai'ny No 2755-VI vid 02.12.2010, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page20?nreg=275517&find=20&text=%ED%E5%EF%E5%F0%E5%E4%E1%E0%F7&x=6&y=10 ГРИЦИШЕН Димитрій Олександрович – доктор економічних наук, доцент, завідувач
Total in-text references: 1
  1. In-text reference with the coordinate start=18009
    Prefix
    : «170.7.2. не включається до оподатковуваного доходу цільова або нецільова благодійна допомога, що надається платнику податку, який постраждав внаслідок: екологічних, техногенних та інших катастроф у місцевостях, оголошених згідно з Конституцією України зонами надзвичайної екологічної ситуації, – у граничних сумах, визначених Кабінетом Міністрів України»
    Exact
    [14]
    Suffix
    . Фактично податковим кодексом не регулюються положення щодо наслідків надзвичайних ситуацій та можливості зміни податкових режимів в умовах їх настання; - водним кодексом України передбачено компетенції органів державно влади щодо діяльності в умовах надзвичайних ситуацій.