The 8 references with contexts in paper Бардаш, Мисюк (2017) “АУДИТ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ МЕДІА РИНКУ: НЕОБХІДНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ // Audit stakeholder media market: the need for and characteristics of the organization” / spz:ztu:ven:89112

1
The Verkhovna Rada of Ukraine (2008), Pro akcionerni tovarystva, available at: http:zakon5.rada.gov.ua/laws/show/514
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=14293
  Prefix
  Що ж стосується інтернет сайтів, зовнішньої та внутрішньої реклами, то вони наведені у значно простішій формі, в основному – ТОВ та ФОП. Згідно з положеннями вітчизняного та міжнародного законодавства
  Exact
  [1, 2, 3]
  Suffix
  , суб’єкти господарювання, що здійснюють свою діяльність у формі акціонерних товариств та холдингових компаній, а також ті, чиї акції котируються на Міжнародній фондовій біржі, підлягають щорічному незалежному зовнішньому аудиту.

2
The Verkhovna Rada of Ukraine (2006), Pro holdyngovi kompanii' v Ukrai'ni, available at: http:zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3528-15
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=14293
  Prefix
  Що ж стосується інтернет сайтів, зовнішньої та внутрішньої реклами, то вони наведені у значно простішій формі, в основному – ТОВ та ФОП. Згідно з положеннями вітчизняного та міжнародного законодавства
  Exact
  [1, 2, 3]
  Suffix
  , суб’єкти господарювання, що здійснюють свою діяльність у формі акціонерних товариств та холдингових компаній, а також ті, чиї акції котируються на Міжнародній фондовій біржі, підлягають щорічному незалежному зовнішньому аудиту.

 2. In-text reference with the coordinate start=16278
  Prefix
  З респондентів, що пройшли анкетування служба внутрішнього аудиту представлена на 3-х суб’єктах, один з яких є міжнародним медійним холдингом, а два інші – вітчизняні ТВ-холдинги, що зовсім не дивно, адже відповідно до Закону України «Про холдингові компанії в Україні», такі структури мають створювати відділ внутрішнього аудиту
  Exact
  [2]
  Suffix
  . Для визначення особливостей організації внутрішнього аудиту вагоме значення відіграють результати досліджень, викладені у роботах [4, 5]. На нашу думку, «внутрішній аудит варто розглядати як елемент системи контролю власника за діяльністю органу (суб’єкта) оперативного управління суб’єкта господарювання, організовану вищим органом управління (зборами власників/засновників/акц

3
The United States Congress (2002), Sarbanes-Oxley Act, available at: http:soxlaw.com/s302.htm 12
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=14293
  Prefix
  Що ж стосується інтернет сайтів, зовнішньої та внутрішньої реклами, то вони наведені у значно простішій формі, в основному – ТОВ та ФОП. Згідно з положеннями вітчизняного та міжнародного законодавства
  Exact
  [1, 2, 3]
  Suffix
  , суб’єкти господарювання, що здійснюють свою діяльність у формі акціонерних товариств та холдингових компаній, а також ті, чиї акції котируються на Міжнародній фондовій біржі, підлягають щорічному незалежному зовнішньому аудиту.

4
Bardash, S.V. and Mnyh, Je.V. (2011), Kontrol' u systemi innovacijnogo menedzhmentu pidpryjemstva [Control in a system of enterprise innovation management], KNUTE, Kyiv, 452 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=16420
  Prefix
  єктах, один з яких є міжнародним медійним холдингом, а два інші – вітчизняні ТВ-холдинги, що зовсім не дивно, адже відповідно до Закону України «Про холдингові компанії в Україні», такі структури мають створювати відділ внутрішнього аудиту [2]. Для визначення особливостей організації внутрішнього аудиту вагоме значення відіграють результати досліджень, викладені у роботах
  Exact
  [4, 5]
  Suffix
  . На нашу думку, «внутрішній аудит варто розглядати як елемент системи контролю власника за діяльністю органу (суб’єкта) оперативного управління суб’єкта господарювання, організовану вищим органом управління (зборами власників/засновників/акціонерів або уповноваженим органом (наглядовою радою)» [5, с. 7].

5
Bardash, S.V. (2013), "Organizacijno-pravova identyfikacija vnutrishn'ogo kontrolju u pryvatnomu sektori ekonomiky” [The legal identification of internal control in the private sector iky], Visnyk Zhytomyrs'kogo derzhavnogo tehnologichnogo universytetu. Serija: Ekonomichni nauky, No. 4 (66), pp. 3–9.
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=16420
  Prefix
  єктах, один з яких є міжнародним медійним холдингом, а два інші – вітчизняні ТВ-холдинги, що зовсім не дивно, адже відповідно до Закону України «Про холдингові компанії в Україні», такі структури мають створювати відділ внутрішнього аудиту [2]. Для визначення особливостей організації внутрішнього аудиту вагоме значення відіграють результати досліджень, викладені у роботах
  Exact
  [4, 5]
  Suffix
  . На нашу думку, «внутрішній аудит варто розглядати як елемент системи контролю власника за діяльністю органу (суб’єкта) оперативного управління суб’єкта господарювання, організовану вищим органом управління (зборами власників/засновників/акціонерів або уповноваженим органом (наглядовою радою)» [5, с. 7].

 2. In-text reference with the coordinate start=16729
  Prefix
  На нашу думку, «внутрішній аудит варто розглядати як елемент системи контролю власника за діяльністю органу (суб’єкта) оперативного управління суб’єкта господарювання, організовану вищим органом управління (зборами власників/засновників/акціонерів або уповноваженим органом (наглядовою радою)»
  Exact
  [5, с. 7]
  Suffix
  . Уточнення підстав, змісту, об’єкту, мети та завдань внутрішнього аудиту, викладене у праці [5], відіграє вагоме значення у визначенні особливостей організації внутрішнього аудиту в медійних компаніях.

 3. In-text reference with the coordinate start=16830
  Prefix
  думку, «внутрішній аудит варто розглядати як елемент системи контролю власника за діяльністю органу (суб’єкта) оперативного управління суб’єкта господарювання, організовану вищим органом управління (зборами власників/засновників/акціонерів або уповноваженим органом (наглядовою радою)» [5, с. 7]. Уточнення підстав, змісту, об’єкту, мети та завдань внутрішнього аудиту, викладене у праці
  Exact
  [5]
  Suffix
  , відіграє вагоме значення у визначенні особливостей організації внутрішнього аудиту в медійних компаніях. У медійних компаніях, створених у формі акціонерних товариств, функції внутрішнього контролю виконує ревізор – окремо призначена особа.

14
VRK (2016), The Ukrainian Advertising Coalition official website, available at: http:vrk.org.ua/adv/statistics
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=5936
  Prefix
  Формування попиту на маркетинговокомунікаційні послуги в країні стимулює розвиток і диференціацію галузі, що, у свою чергу може визначати особливості здійснення контролю, адже зміна обсягів ринку впливатиме на його структуру та контрольні процеси в окремій компанії зокрема (табл.1). Таблиця 1 Обсяг рекламно-комунікаційного ринку України за 2013–2015 рр., млн. грн. (без ПДВ)
  Exact
  [14]
  Suffix
  Місце 2013 р. 2014 р. 2015 р. Відносне відхилення 2014/2013 рр. Відносне відхилення 2015/2014 рр. 1 3 4 5 6 7 МЕДІЙНА ЧАСТИНА РИНКУ ТВ-реклама 4940 3930 4164 -20,45 5,95 Радіо реклама 340 290 304 -14,71 4,83 Зовнішня реклама 1613 1030 952 -36,14 -7,58 Реклама в кінотеатрах 40 30 24 -25,00 -20,00 Інтернет-реклама 2050 2115 2355 3,17 11,35 ВСЬОГО МЕДІА РИНОК 11367 9065 9119 -20,25

15
State Statistics Service of Ukraine (2016), State Statistics Service of Ukraine official website, available at: http: ukrstat.gov.ua
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=7699
  Prefix
  За такої ситуації показники їх фінансової діяльності здебільшого є збитковими, що негативно позначається на загальних результатах по галузі. Таблиця 2 Основні показники активності медійних компаній України у 2013–2015 рр.
  Exact
  [15]
  Suffix
  Показник 2013 р. 2014 р. 2015 р. Відносне відхилення 2014/2013 рр. Відносне відхилення 2015/2014 рр. Кількість суб’єктів господарювання, зареєстрованих у секції J (Інформація та телекомунікації) та М-73 (Рекламна діяльність і дослідження кон’юнктури ринку) КВЕД 2010-2014, одиниць 100241,6 130355,0 130490,0 30,0 0,1 Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів госпо

16
Statista (2016), Global Statistics Portal official website, available at: http: statista.com БАРДАШ Cергій Володимирович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Київського національного торговельноеконом
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=9600
  Prefix
  Обсяги коштів, що витрачаються в кожній із наведених країн на маркетингово-комунікаційну діяльність значно перевищують показник вітчизняного медійного ринку. 5 Рис.1. Витрати на маркетингові комунікації медійними компаніями України за період з 2013–2015 рр., млн. грн. Рис. 2. Обсяги медійного ринку провідних країн та світу в цілому, 2015 р., млрд. дол. США
  Exact
  [16]
  Suffix
  Таким чином, в Україні рекламно-комунікаційна діяльність лише набирає обертів, рушієм її розвитку є вплив медійних ринків провідних країн світу, адже саме завдяки розширенню мережі своїх представництв у країнах світу, вони поширюють політику та процедури здійснення такої діяльності в кожній із країн, адаптуючи їх під особливості розвитку окремо взятої країни.