The 11 references with contexts in paper Вікарчук, Калініченко, Пойта (2016) “РОЗВИТОК ОСВІТНЬОГО МАРКЕТИНГУ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ // The development of educational marketing in modern Ukrainian society” / spz:ztu:ven:79447

1
Aleksunin, V.A. (2001), Marketing v otrasliakh i sferakh deiatelnosti [Marketing is in industries and spheres of activity], Dashkov i Ko, Moscow, 612 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=11913
  Prefix
  На перший погляд, Україна справляє враження держави з доступною системою освіти (коефіцієнти охоплення вищою освітою 79,5 %), однак за більш детального аналізу виявились такі проблеми, як надмірна кількість пільгових категорій під час вступу до ВНЗ
  Exact
  [1]
  Suffix
  . Це питання заслуговує на увагу, оскільки обмежує доступ до вищої освіти талановитої молоді, яка не потрапила у категорію пільговиків. Проблема посилюється і тим, що частина пільговиків має право на зарахування до ВНЗ поза конкурсом.

2
Batalova, O.S. (2012), “Specific of marketings communications at the market of educational services”, Ekonomicheskaia nauka i praktika : materialy mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii [Economic Science and Practice: Proceedings of the international scientific conf.], Chita, Russia, pp. 110–114.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=9816
  Prefix
  Саме в системі цільового ринку освіти невід’ємною частиною є створення чіткого профілю ринку за допомогою сегментування й заняття своєї позиції у відповідному сегменті. Тільки тоді для освітньої послуги оперативно можуть бути розроблені власні інструменти
  Exact
  [2]
  Suffix
  . У функції освітніх закладів, з точки зору маркетингу, входить формування пропозиції, надання послуг і просування як освітніх, так і супутніх послуг на ринок. Проте сам ринок освітніх послуг має ряд невирішених питань, що невигідно відображаються на якості наданих послуг.

 2. In-text reference with the coordinate start=17585
  Prefix
  Комунікації дозволяють здійснити передачу повідомлень роботодавцям, абітурієнтам, їх батькам, всьому суспільству з метою зробити послуги освітнього закладу привабливими для цільової аудиторії
  Exact
  [2, с. 110]
  Suffix
  . 49 Практично більшість навчальних закладів в Україні, що пропонують ринку освітні послуги, здійснюють маркетингову діяльність. У більшості навчальних закладів відсутні маркетингові відділи, що спеціалізуються на діяльності з просування освітніх послуг на ринку.

3
Veselov, S.V. (2002), Marketing v reklame, Vol. 1, Reklamnyj rynok i ego izuchenie, Izdatel'stvo Mezhdunarodnogo instituta reklamy, Moscow, 316 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=18315
  Prefix
  до своїх послуг навчальний заклад тією чи іншою мірою використовує усі основні засоби комунікацій: рекламу, пропаганду і суспільні зв’язки, виставкові заходи, стимулювання збуту, особисті контакти з цільовою аудиторією. Однак, важливим є комплексне використання засобів маркетингових комунікацій. До основних засобів маркетингових комунікацій ВНЗ можна віднести такі
  Exact
  [3, с. 112]
  Suffix
  : - рекламна діяльність, носить публічний характер, широке охоплення цільової аудиторії, багаторазове звернення, але одностороннє спрямування; - виставкова діяльність, забезпечує безпосередність спілкування з цільовою аудиторією, обмін інформацією, прямі контакти відвідувачів з освітянами, створює передумови для контактів професіоналів в освітній сфері, для зустрічей з

4
Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2016), Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine], official website, available at: www.ukrstat.gov.ua (accessed 25 February 2016).
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=7339
  Prefix
  У великий сектор виросла система післядипломної освіти, спрямована на підтримку і підвищення професійного рівня працівників в умовах стрімкого знецінення раніше отриманих знань і навиків, оновлення технологій і зрушень у структурі виробництва. За нашими підрахунками, в освітню сферу України залучено понад 60 % населення
  Exact
  [4]
  Suffix
  . Ця сфера тісно пов'язана із життям кожної людини, з нею кожна сім’я пов’язує надію на поліпшення свого життя. А 80 % молодих людей у віці до 35 років, як свідчать дані соціальних опитувань, головною метою мають отримання вищої освіти, а на початку 90-х років минулого століття більшість молоді не мали такого бажання.

5
Dolzhenko, D.S. (2001), “Modern methods of marketing of educational services: dynamics, prospects”, Stratehiia marketynhu v upravlinni rehionom ta pidpryiemstvom: zbirnyk naukovykh prats DonDAU, Iss. 7, Vol. 2, pp. 10–14.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6011
  Prefix
  цього визначення є й інші, більш сучасні: «...маркетинг у сфері освіти розглядається як філософія (сукупність загальних принципів ринкових відносин як система поглядів), стратегія і тактика відносин і взаємин споживачів (користувачів), посередників і виробників, освітніх і супутніх послуг і продуктів в умовах ринку, вільного вибору пріоритетів і дій з обох сторін, обмін цінностями»
  Exact
  [5]
  Suffix
  . Заслуговує на увагу й таке визначення: «Маркетинг освіти є системою управління ринковою діяльністю освітньої установи, спрямованою на регулювання ринкових процесів і вивчення освітнього ринку, що призводить до найбільш ефективного задоволення споживачів: особистості в освіті; освітнього закладу – у розвитку; фірм та інших організацій-замовників – зростанні кадрового потен

6
Kotler, F. (2002), Marketing menedzhment [Marketing management], Piter, St. Petersburg, 752 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=5608
  Prefix
  Фокса, під маркетингом освітніх послуг розуміємо «...дослідження, планування, здійснення та контроль за ретельно сформульованими програмами, задуманими, щоб викликати добровільний обмін цінностями з цільовими ринками для досягнення прагнень навчальних закладів»
  Exact
  [6]
  Suffix
  . Крім цього визначення є й інші, більш сучасні: «...маркетинг у сфері освіти розглядається як філософія (сукупність загальних принципів ринкових відносин як система поглядів), стратегія і тактика відносин і взаємин споживачів (користувачів), посередників і виробників, освітніх і супутніх послуг і продуктів в умовах ринку, вільного вибору пріоритетів і дій з обох сторін, обмін ціннос

7
Lisova, N.V. “Marketing of educational services”, available at: http://intkonf.org/lisovanv-marketing-osvitnih-poslug/ (accessed 20 January 2016).
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=6509
  Prefix
  освітньої установи, спрямованою на регулювання ринкових процесів і вивчення освітнього ринку, що призводить до найбільш ефективного задоволення споживачів: особистості в освіті; освітнього закладу – у розвитку; фірм та інших організацій-замовників – зростанні кадрового потенціалу; суспільства – у розширеному відтворенні сукупного особистісного та інтелектуального потенціалу»
  Exact
  [7]
  Suffix
  . Але час вносить свої корективи щодо процесів сфери освіти, які важко було передбачити заздалегідь, дати їм оцінку і рекомендувати практичні дії для ефективного вирішення завдань і розв’язання проблем.

 2. In-text reference with the coordinate start=17103
  Prefix
  постійного поглиблення загальноосвітньої підготовки, досягнення цілісності і наступності у навчанні та вихованні; перетворення набуття освіти у процес, що триває упродовж всього життя людини;  нероздільність навчання і виховання, що полягає в їх органічному поєднанні, підпорядкуванні змісту навчання і виховання формуванню цілісної та гармонійно розвиненої особистості
  Exact
  [7]
  Suffix
  . Але недостатньо мати у навчальному закладі хороші освітні послуги – для збільшення контингенту, обсягів фінансових надходжень і забезпечення стабільності та можливостей для розвитку потрібно донести до свідомості споживачів вигоди від використання цих послуг.

8
Nikolaievska, V. (2013), “Marketing is in the system of education”, Zbirnyk naukovykh prats Umanskoho derzhavnoho pedahohichnnoho universytetu, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2013_3_31 (accessed 25 January 2016).
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=4737
  Prefix
  Однак у більшості праць розглядається традиційний комплекс маркетингу в розрізі чотирьох його складових, натомість використанню нових інструментів впливу на споживачів присвячено недостатньо уваги, що зумовило доцільність подальшого дослідження
  Exact
  [8, с. 202]
  Suffix
  . Саме тому виникає необхідність подальшого дослідження питань розвитку освітніх послуг в Україні, теоретичних засад поняття «освітній маркетинг» та значення маркетингової діяльності навчальних закладів у досягненні їх комерційних та некомерційних цілей.

 2. In-text reference with the coordinate start=13589
  Prefix
  стратегії й тактики маркетингової та комунікаційної діяльності. 48 Професійний і продуманий підхід до засобів просування освітніх послуг до споживача, формування планів маркетингової та комунікаційної діяльності, проведення маркетингових досліджень, ефективна організація рекламної діяльності – є факторами і ресурсами успішного розвитку навчального закладу
  Exact
  [8, с. 204]
  Suffix
  . Сьогодні освітній маркетинг розвивається дуже інтенсивно і відіграє двояку роль в сучасній економіці. Це пов’язано, насамперед, з особливою значущістю освіти в економічному розвитку. Сучасні технології забезпечують високий рівень і якість життя в розвинених країнах та задають верхню межу економічного зростання, темпи якого, з досвіду нових індустріальних країн, можуть бути дуже

9
Saveliev, Ye.V. (2008), Novitnii marketynh [Newest marketing], Znannia, Kyiv, 420 p.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=8068
  Prefix
  І головним елементом цього являється людський капітал, основою якого є освітній рівень населення. Нині частка людського капіталу в розвинених країнах становить 2/3 національного багатства. До речі, у США – 76 %, країнах Західної Європи – 74 %, Росії – 50 %, в Україні – лише 20 %
  Exact
  [9, с. 268]
  Suffix
  . Стан освіти в сучасному світі складний і суперечливий. З одного боку, освіта в XX столітті стає однією з найважливіших сфер людської діяльності; величезні досягнення в цій галузі лягли в основу грандіозних соціальних і науково-технологічних перетворень, характерних для минаючого століття.

 2. In-text reference with the coordinate start=14218
  Prefix
  Нові технології доступні всім, проте поширення їх залежить від системи і рівня освіти населення. Таким чином, маркетинг освіти пов’язаний з поширенням ідеї освіти та потребує розробки відповідної стратегії
  Exact
  [9]
  Suffix
  . У системі освіти XXI століття будуть, на нашу думку, проявлятися і впливати на реалізацію ідеї розвитку цілісної людської особистості такі тенденції:  гуманізація, що полягає в утвердженні людини як найвищої соціальної цінності;  гуманітаризація освіти, що покликана формувати духовність, культуру особистості, планетарне мислення, цілісну картину світу.

10
Saginova, O.V. (1999), “Marketing of educational services”, Marketing v Rossii i za rubezhom, No. 3, pp. 48–49.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=4480
  Prefix
  Тому при кожній дії на ринку освітніх послуг необхідно мати на увазі принципові розуміння: яку ідею освіти закладають в основу і яких бажаних параметрів слід досягти для того, щоб розробити відповідні стратегії
  Exact
  [10]
  Suffix
  . Однак у більшості праць розглядається традиційний комплекс маркетингу в розрізі чотирьох його складових, натомість використанню нових інструментів впливу на споживачів присвячено недостатньо уваги, що зумовило доцільність подальшого дослідження [8, с. 202].

11
Sychenko, V.V. (2007), “The essence and peculiarities of marketing of educational services in Ukraine”, available at: www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2007-2/doc/2/10.pdf (accessed 27 January 2016). 51
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=9146
  Prefix
  є максимальний облік і задоволення потреб замовників: окремої людини – в одержанні освіти; підприємств та інших організацій – у зростанні кадрового потенціалу; суспільства – у розширеному відтворенні сукупного особистісного й інтелектуального потенціалу, з одного боку, й самих установ освіти, з іншого. Досягнення цієї мети забезпечується завдяки взаємодії всіх сторін
  Exact
  [11]
  Suffix
  . Типова концепція надання освітніх послуг має починатися аналізом попиту потенційних клієнтів, вивченням ринку освітніх послуг, дослідженням ринку праці, метою розвитку та виробленням програми маркетингових заходів.