The 11 references with contexts in paper Тірбах (2016) “ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇН // Рroblems and directions of realization of budgetary policy in Ukraine” / spz:ztu:ven:66585

1
Aleksjejev, I.V., Jaroshevych, N.B. and Chushak-Goloborod'ko, A.M. (2007), Bjudzhetna systema, HajTek Pres, Kyev, 368 р.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=2447
  Prefix
  Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні основи бюджетної політики соціальноекономічного розвитку на регіональному рівні досліджували у своїх працях такі вчені: І.Алексєєв, Н.Ярошевич, А.Чушак-Голобородько
  Exact
  [1]
  Suffix
  , C.Буковинський [2], С.Булгакова [3], О.Васил ик [4], В.Геєць [5], В.К удряшов [8], І.Пл у жні ко в [7], Ц.Огонь [9], В.Опарін, І.Чуг у но в [11], Ф.Ярошенко [6] та інші, проте багато п ита нь є від крит ими та дис к ус ій ним и.

 2. In-text reference with the coordinate start=6981
  Prefix
  макроекономічн ої стабі лізаці ї та с тр у кт у рній переб у дові економіки, подола нн я інф ля цій н их процесів; - зді йсне нн я пода ткової по л іти ки в напрямі с тим у лю ва нн я пі дприєм ни цької ді яль н ості вітч изня н их виробн ик ів товарів та посл у г; - зді йсне н ня стр у к т ур ни х реформ за критерієм економічного зростання і пі дв ищен н я рівня е кономік и в країні
  Exact
  [1, с. 85]
  Suffix
  . Ще одне завдання, що потребує вирішення, – запровадження в Україні середньострокового бюджетного планування, що дасть можливість складати реальніші плани інвестиційної діяльності держави з розподілом за ними відповідних ресурсів для повного забезпечення їх реалізації [8, с. 5].

2
Bukovyns'kyj, S. (2006), «Formuvannja bjudzhetnoi' polityky u rynkovomu seredovyshhi», Visnyk Nacional'nogo banku Ukrai'ny, No 6, рр. 14–21.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=2467
  Prefix
  Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні основи бюджетної політики соціальноекономічного розвитку на регіональному рівні досліджували у своїх працях такі вчені: І.Алексєєв, Н.Ярошевич, А.Чушак-Голобородько [1], C.Буковинський
  Exact
  [2]
  Suffix
  , С.Булгакова [3], О.Васил ик [4], В.Геєць [5], В.К удряшов [8], І.Пл у жні ко в [7], Ц.Огонь [9], В.Опарін, І.Чуг у но в [11], Ф.Ярошенко [6] та інші, проте багато п ита нь є від крит ими та дис к ус ій ним и.

 2. In-text reference with the coordinate start=17883
  Prefix
  Розвиток пі дп риємни цької ді яль ності в Україні нері дко с у проводж у вавс я збі льшен ням акт ивів за рах у нок держа вн ої влас ності, забез печен ням приб у т кі в ш ля хом обмеже нн я рів ня заробіт ної пла ти, пр ихов у ва н ня до ході в від опода тк у ва нн я, ви везе нн ям одержан их доходів за кордон
  Exact
  [2, c. 16]
  Suffix
  . Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, необх ід ною умов ою розвитк у та покращан ня економіч ної си т уа ції в країн і є ефектив на бюдже тна по літ ика, що розробляється з метою оптима льного зба ланс у ва нн я бюд жет н их параметрів з урах у ва нн ям бюд жет ни х пріоритеті в, розвит к у бюд жет ної сфери та необх ід ності ви конан ня держа вою г оловни х ф у н к ці й.

3
Bulgakova, S.O., Bazanova, N.V., Jermoshenko, L.V. and Sushko, N.I. (2000), Kaznachejs'ka systema vykonannja bjudzhetu, KDTEU, Kyev, 249 р.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=2484
  Prefix
  Теоретичні основи бюджетної політики соціальноекономічного розвитку на регіональному рівні досліджували у своїх працях такі вчені: І.Алексєєв, Н.Ярошевич, А.Чушак-Голобородько [1], C.Буковинський [2], С.Булгакова
  Exact
  [3]
  Suffix
  , О.Васил ик [4], В.Геєць [5], В.К удряшов [8], І.Пл у жні ко в [7], Ц.Огонь [9], В.Опарін, І.Чуг у но в [11], Ф.Ярошенко [6] та інші, проте багато п ита нь є від крит ими та дис к ус ій ним и.

 2. In-text reference with the coordinate start=4467
  Prefix
  Сушко, сутнісні аспекти бюджетної політики розглядаються як цілеспрямована діяльність держави щодо регу лювання бюджетного процесу, управління бюджетним дефіцитом, а також використання бюджетної системи для реалізації © Л.В. Тірбах, 2016 завдань економічної політики у країні
  Exact
  [3, с. 42]
  Suffix
  . А ле, змістовно виз начаюч и позит ив н і аспект и пріорите тів бюд жет ної стратегії, автори не врахов ують впл ив бюд жет ної політи ки на соціаль ни й розвиток с успі льст ва. Федосов В.

4
Vasylyk, O.D. and Pavljuk, K.V. (2004), Bjudzhetna systema Ukrai'ny, Centr navch. l-ry, Kyev, 544 р.
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=2500
  Prefix
  Теоретичні основи бюджетної політики соціальноекономічного розвитку на регіональному рівні досліджували у своїх працях такі вчені: І.Алексєєв, Н.Ярошевич, А.Чушак-Голобородько [1], C.Буковинський [2], С.Булгакова [3], О.Васил ик
  Exact
  [4]
  Suffix
  , В.Геєць [5], В.К удряшов [8], І.Пл у жні ко в [7], Ц.Огонь [9], В.Опарін, І.Чуг у но в [11], Ф.Ярошенко [6] та інші, проте багато п ита нь є від крит ими та дис к ус ій ним и. Мета статті полягає в а н алізі проблем бю дже тної політ и ки У країн и та виз н аченні шл яхі в ї х виріше ння.

 2. In-text reference with the coordinate start=3430
  Prefix
  Інтерпрета ція зміст у б юд жет ної полі ти ки О.Д. Васили ком як с у к у п ності заходів дер жав и щодо організації та в икорис тан ня фі нанс ів дл я забезпече нн я економічного і соціа льного розвитк у
  Exact
  [4, с. 53]
  Suffix
  стосуєт ься бі льше фіна нсової, н іж бюд жет ної пол іт ик и, але зміст ос тан ньої розкривається через прак тич н у дія льн ість держав и. П л у жні ков І.О. в из начає бюд жет н у по літ ик у як с у к у пніс ть пріоритеті в (на ціо нальн их і нтересів), на у кови х під ходів і конкре тн и х заходів щодо цілес прямова ної дія ль ності держа ви з ре г ул юва нн я бю дже тного про цес у та в

 3. In-text reference with the coordinate start=15741
  Prefix
  того щоб бюд жет на полі т ика держа ви б ула ефе кт ив ною, потріб но: – дотрим уват ися об’єк ти вно сті пі д час формува нн я дохі дної част ин и бю дже т у; – мініміз уват и фі нансові втр ати держа ви під час в икорис тан ня держа вної в лас ності; – оптиміз ува ти б юд жет ні ви трати, що сприят име пов ноц інном у фі нансовом у забез пе ченню реаліза ції держав ни х ф у нк ці й
  Exact
  [4, c. 38]
  Suffix
  . В умовах е кономічного с па д у, з одного бо к у, пості й но збіль ш у вал ися над ход жен н я до бюд жет у, з др угого – бюдже тні рес урс и ви користов у ва лис я перев ажно на спо жи ван ня та заохоченн я імпорт у.

5
Gejec', V. (2004), «Bjudzhetna polityka v Ukrai'ni: problemy i perspektyvy», Dzerkalo tyzhnja, No 5(480), рр. 18–21.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=2513
  Prefix
  Теоретичні основи бюджетної політики соціальноекономічного розвитку на регіональному рівні досліджували у своїх працях такі вчені: І.Алексєєв, Н.Ярошевич, А.Чушак-Голобородько [1], C.Буковинський [2], С.Булгакова [3], О.Васил ик [4], В.Геєць
  Exact
  [5]
  Suffix
  , В.К удряшов [8], І.Пл у жні ко в [7], Ц.Огонь [9], В.Опарін, І.Чуг у но в [11], Ф.Ярошенко [6] та інші, проте багато п ита нь є від крит ими та дис к ус ій ним и. Мета статті полягає в а н алізі проблем бю дже тної політ и ки У країн и та виз н аченні шл яхі в ї х виріше ння.

 2. In-text reference with the coordinate start=6519
  Prefix
  Е ф е к т и в н і с т ь б ю д ж е т н о ї п о л і т и к и м а є о ц і н ю в а т и с я з а д в о м а о с н о в н и м и к р и т е р і я м и, п о-п е р ш е, за фіскальною ефе кт ив ність бюд жет ної полі ти ки, по-др у ге, за її соціально-е кономічн ою ефектив ніс тю
  Exact
  [5, с. 21]
  Suffix
  . Завдан нями бюд жет ної пол і ти ки на с учас ном у етап і є: - с прия нн я процес у з бала нсованості макроекономічн ої стабі лізаці ї та с тр у кт у рній переб у дові економіки, подола нн я інф ля цій н их процесів; - зді йсне нн я пода ткової по л іти ки в напрямі с тим у лю ва нн я пі дприєм ни цької ді яль н ості вітч изня н их виробн ик ів товарів та посл у г; - зді йсне н ня стр у к

6
Derzhavnyj bjudzhet i bjudzhetna strategija 2012–2014: stabilizacija ta stalyj rozvytok v umovah reformuvannja ekonomiky Ukrai'ny» (2011), 4 t., za zag. red. Jaroshenka, F.O., DNNU «Akademija finansovogo upravlinnja», Kyev, T. 2, Bjudzhetna strategija i Derzhavnyj bjudzhet 2012: zbalansovanist', prozorist', realistychnist', 882 р.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=2614
  Prefix
  Теоретичні основи бюджетної політики соціальноекономічного розвитку на регіональному рівні досліджували у своїх працях такі вчені: І.Алексєєв, Н.Ярошевич, А.Чушак-Голобородько [1], C.Буковинський [2], С.Булгакова [3], О.Васил ик [4], В.Геєць [5], В.К удряшов [8], І.Пл у жні ко в [7], Ц.Огонь [9], В.Опарін, І.Чуг у но в [11], Ф.Ярошенко
  Exact
  [6]
  Suffix
  та інші, проте багато п ита нь є від крит ими та дис к ус ій ним и. Мета статті полягає в а н алізі проблем бю дже тної політ и ки У країн и та виз н аченні шл яхі в ї х виріше ння. Викладення основного матеріалу досліджень.

 2. In-text reference with the coordinate start=13368
  Prefix
  Ліміт и б юд жет ни х в ида тк ів, затверд жені уря дом у склад і середньорічного бю д жет у, доводя ться голов ним розпорядни кам бюд жет ни х коштів, я кі в під с умк у розподіляю ться н ими за б ю джет н ими програмами
  Exact
  [6, с. 73]
  Suffix
  . Важли вим ч и нн иком розв ит к у середньострокового бюд жет ного п лан у ва н ня є координа ці я і посиле н ня взаємозв’язк у в діяль ності орга нів дер жав н ої влад и. Така взаємодія має передбачат и обмін інформацією, забез печен ня від повід ності програм і з аходів, що реа ліз у ються міністерст вами, ціл ям держав ної пол іт ик и, а та кож в ирішен ня так тич ни х зав дань, що не с у

7
Jermoshenko, М.M., Jerohin, S.A. and Pluzhnikov, I.O. (2003), Zasady formuvannja bjudzhetnoi' polityky derzhavy, za nauk. red. d.e.n., prof. Jermoshenka, M.M., NAU, Kyev, 284 р.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=2553
  Prefix
  Теоретичні основи бюджетної політики соціальноекономічного розвитку на регіональному рівні досліджували у своїх працях такі вчені: І.Алексєєв, Н.Ярошевич, А.Чушак-Голобородько [1], C.Буковинський [2], С.Булгакова [3], О.Васил ик [4], В.Геєць [5], В.К удряшов [8], І.Пл у жні ко в
  Exact
  [7]
  Suffix
  , Ц.Огонь [9], В.Опарін, І.Чуг у но в [11], Ф.Ярошенко [6] та інші, проте багато п ита нь є від крит ими та дис к ус ій ним и. Мета статті полягає в а н алізі проблем бю дже тної політ и ки У країн и та виз н аченні шл яхі в ї х виріше ння.

 2. In-text reference with the coordinate start=3898
  Prefix
  П л у жні ков І.О. в из начає бюд жет н у по літ ик у як с у к у пніс ть пріоритеті в (на ціо нальн их і нтересів), на у кови х під ходів і конкре тн и х заходів щодо цілес прямова ної дія ль ності держа ви з ре г ул юва нн я бю дже тного про цес у та в икориста н ня бюд жет ної систем и дл я в ирішен ня еко номічни х, соціаль н их зав дань краї ни
  Exact
  [7, с. 177]
  Suffix
  . У такій інтерпре тації бюд жет на політ и ка розглядається з позиції я к соціа льно-політ ич ного, так і макроекономічного ефект у, але вод ночас т у т ототож нюю ться поня ття «п ріорит ети» і «н аціо наль ні інтереси».

8
Kudrjashov, V.P. (2007), «Zasady bjudzhetnoi' polityky rozvytku», Finansy Ukrai'ny, No 7, рр. 3–19.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=2531
  Prefix
  Теоретичні основи бюджетної політики соціальноекономічного розвитку на регіональному рівні досліджували у своїх працях такі вчені: І.Алексєєв, Н.Ярошевич, А.Чушак-Голобородько [1], C.Буковинський [2], С.Булгакова [3], О.Васил ик [4], В.Геєць [5], В.К удряшов
  Exact
  [8]
  Suffix
  , І.Пл у жні ко в [7], Ц.Огонь [9], В.Опарін, І.Чуг у но в [11], Ф.Ярошенко [6] та інші, проте багато п ита нь є від крит ими та дис к ус ій ним и. Мета статті полягає в а н алізі проблем бю дже тної політ и ки У країн и та виз н аченні шл яхі в ї х виріше ння.

 2. In-text reference with the coordinate start=7233
  Prefix
  Ще одне завдання, що потребує вирішення, – запровадження в Україні середньострокового бюджетного планування, що дасть можливість складати реальніші плани інвестиційної діяльності держави з розподілом за ними відповідних ресурсів для повного забезпечення їх реалізації
  Exact
  [8, с. 5]
  Suffix
  . Реалізація такого на прям у бюд жет ної по літ ик и потреб ує, крім зако нодавчого рег ул юва нн я цього пи тан ня, також реаль ни х дій щодо розвит к у серед н ьострокового бюдже тного пла н у ван ня, без як их норми законодавст ва зали шаться дек ларат ив ними і не забезпечать реаліза ції завдань бю дже тного пла н у ван ня у бю дже тном у п роцесі.

9
Ogon', C.G. (2003), Dohody bjudzhetu Ukrai'ny: teorija ta praktyka, KNTEU, Kyev, 580 р.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=2567
  Prefix
  Теоретичні основи бюджетної політики соціальноекономічного розвитку на регіональному рівні досліджували у своїх працях такі вчені: І.Алексєєв, Н.Ярошевич, А.Чушак-Голобородько [1], C.Буковинський [2], С.Булгакова [3], О.Васил ик [4], В.Геєць [5], В.К удряшов [8], І.Пл у жні ко в [7], Ц.Огонь
  Exact
  [9]
  Suffix
  , В.Опарін, І.Чуг у но в [11], Ф.Ярошенко [6] та інші, проте багато п ита нь є від крит ими та дис к ус ій ним и. Мета статті полягає в а н алізі проблем бю дже тної політ и ки У країн и та виз н аченні шл яхі в ї х виріше ння.

 2. In-text reference with the coordinate start=3106
  Prefix
  Вітчиз ня ні та зар убі жн і на у ков ці пропон у ють різні конце пт у а льні в изначе нн я б юдже тної пол іт ик и. На йбі ль ш пош ирен им є в изначе нн я, яке д у же ла коніч но формул ює Ц.Г. О гонь: «Б юдже тна по літ ика – це ц і леспрямова на ді яль ніс ть д ержави у фіна нсовобюд жет ній сфері»
  Exact
  [9, с. 126]
  Suffix
  . За такого підход у вона спрямована на як існ у реа лізаці ю зба лансова ної бюд жет ної стратегії в сис т емі у прав лін ня фі на нсами. Інтерпрета ція зміст у б юд жет ної полі ти ки О.Д. Васили ком як с у к у п ності заходів дер жав и щодо організації та в икорис тан ня фі нанс ів дл я забезпече нн я економічного і соціа льного розвитк у [4, с. 53] стосуєт ься бі льше фіна нсової, н іж бю

10
Fedosov, V., Oparin, V. and L'ovochkin, S. (2002), Finansova restrukturyzacija v Ukrai'ni: problemy i naprjamy, za nauk. red. Fedosova, V., KNEU, Kyev, 387 р.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=5022
  Prefix
  Федосов В., В.Опарін, С.Л ьовочкін ак цен т у ють у ваг у на прак тич ни х аспе кта х бю джет ної по літ ик и, наголош у ючи, що вона спр ямована на форм уван ня бю джет у держа ви, його збала нс у ван ня та розподі л бюд жет ни х коштів, і до бю джет ної політ ик и зарахов у ють в изначе нн я засад бюд ж етного ус трою країн и, бюд жет ної сис теми та мі жб юдже тн и х ві днос ин
  Exact
  [10, с. 36]
  Suffix
  . За такої пози ції а вторів основою б юд жет ної політ и ки є фіна нсова док три на, с ут ніс ть якої по лягає в р озробці основни х напрямів бюд жет у ва нн я. Ч уг у нов І.Я. зазначає, що бюд жет на полі ти ка перед бачає виз начен ня ці лей та завда нь у гал у зі фінансі в, розробк у меха ніз му мобі ліза ції коштів до б юдже т у, ви бір на прямів в и користан ня грошових засобів, у правл

11
Chugunov, I.Ja. (2005), Teoretychni osnovy systemy bjudzhetnogo reguljuvannja, NDFI, Kyev, 259 р. ТІРБАХ Леся Вітал іїв на – аспірант ка К иївсь кого нац іона льного торгово-еко номічног о у ніверс итет у. На уков і ін тереси:
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=2596
  Prefix
  Теоретичні основи бюджетної політики соціальноекономічного розвитку на регіональному рівні досліджували у своїх працях такі вчені: І.Алексєєв, Н.Ярошевич, А.Чушак-Голобородько [1], C.Буковинський [2], С.Булгакова [3], О.Васил ик [4], В.Геєць [5], В.К удряшов [8], І.Пл у жні ко в [7], Ц.Огонь [9], В.Опарін, І.Чуг у но в
  Exact
  [11]
  Suffix
  , Ф.Ярошенко [6] та інші, проте багато п ита нь є від крит ими та дис к ус ій ним и. Мета статті полягає в а н алізі проблем бю дже тної політ и ки У країн и та виз н аченні шл яхі в ї х виріше ння.

 2. In-text reference with the coordinate start=5535
  Prefix
  Ч уг у нов І.Я. зазначає, що бюд жет на полі ти ка перед бачає виз начен ня ці лей та завда нь у гал у зі фінансі в, розробк у меха ніз му мобі ліза ції коштів до б юдже т у, ви бір на прямів в и користан ня грошових засобів, у правл ін ня фі на нса ми у бюд жет ні й сфері, рег у л юван ня економічн и х і со ціаль н их процесів за допомогою фінансово-бю д жет ни х і нстр уме нті в
  Exact
  [11, с. 96]
  Suffix
  . Таким чином, бюд жет на полі т ика конце пт у а льно формує фі на нсові перед у мови й ст им у ли реалізації еко номічної полі ти ки. Бюдже тна по літ ика реаліз ує ться ш ля хом розробки і викона н ня бю дже т у.