The 4 references with contexts in paper Лисенок (2016) “ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ТА ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ БАНКІВ // Formation of strategy and policy of banking credit operations management” / spz:ztu:ven:66517

1
Nepochatenko, O.O. Pravdjuk, N.L. and Ljubar, O.O. (2012), «Garmonijnist' kredytnoi' polityky bankiv», zb. nauk. pr. Umans'kogo nac. un-tu sadivnyctva, Vyp. 77, Ch. 2, Ekonomika, Uman', рр. 329–336.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=5566
  Prefix
  Ця полі ти ка формуєтьс я на основі фак торів, що в изначаю ться обсягом капі тал у, а кт ивів та кр едит ного портфе ля бан к у, ск ладом його кл ієнт ур и, с пеціа ліза цією, місцезна ходже нн ям, ная вніс тю мережі філі й, си т уа цією на грошовому ри нк у тощо
  Exact
  [1]
  Suffix
  . У процесі реалізації кред ит ної політ ик и ба нкі вські ус т анови в иход ять із необ хід н ості забезпечи ти поєдна нн я своїх і нтересів т а інтересів ак ціонері в, вк ла дн икі в і позича льн икі в.

2
Pasichnyk, I. and Vovk, V. (2008), «Rozrobka analitychnogo instrumentariju ocinky efektyvnosti kredytnoi' polityky banku», Visnyk NBU, No 1, рр. 36–39.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6190
  Prefix
  ності мініміза ції рів ня ри зик у на д дохі дніс тю, від повід но до я кого ба нк, незале жно від с у ми по тен ц ійного доход у, має ві дмови ти кл ієнт у в нада нні креди т у, якщо та ка операц ія пов’язана з недо п ус тим им рівнем ризи к у. Тобто рішен ня ба н к у про нада нн я креди т у пе вном у позичаль н ик у з на ходи ться у п лощ ині: бажан ий до хід/доп у ст ими й рівень ризик у
  Exact
  [2, с. 37]
  Suffix
  . Варто також заз начи ти, що організаці й на с тр ук т ура у правлі н ня кред ит ною д іяль ністю може б у ти сформована по-різном у в кожном у ба нк у, оскіль к и особливост і її б удов и зал ежать від зага льної організаці йної стр у к т ури самої банківсь кої ус танов и, при нц и пів креди тн их процесів та кі лькост і відокремле ни х п ідрозділі в (рис. 2).

6
Osnovni pokaznyky dijal'nosti bankiv Ukrai'ny”, available at: http://bank.gov.ua
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=9356
  Prefix
  на 9 п. п. 1400000 100,00% 1200000 80,00% 1000000 60,00% 800000 н гр 40,00% н мл 600000 20,00% 400000 0,00% 200000 0 -20,00% 20052006200720082009201020112012201320142015 Активи, млн. грн.Кредитний портфель, млн. грн.Темп зростання кредитного портфеля, %Частка кредитного портфеля в активах, % Рис. 4. Динаміка кредитного портфеля банків України на 01.01 (складено та побудовано на основі даних
  Exact
  [6, 7]
  Suffix
  ) Здійсне н ий а наліз св ідчи ть, що фінансова криза с у ттєв о впл ин у ла на дія ль ність ві тчизн ян и х бан ків, які до кі нц я 2008 р. працюв али дос ить ус піш но, а протя гом 2009–2011 рр. мали зби тк и на загаль н у с у м у 59185 млн. грн., що пере вищ у є с ум у приб у т ків, од ержани х бан ківсь кою сис т емою України за всі поперед ні рок и ді яль ності [6, 7].

 2. In-text reference with the coordinate start=9701
  Prefix
  на основі даних [6, 7]) Здійсне н ий а наліз св ідчи ть, що фінансова криза с у ттєв о впл ин у ла на дія ль ність ві тчизн ян и х бан ків, які до кі нц я 2008 р. працюв али дос ить ус піш но, а протя гом 2009–2011 рр. мали зби тк и на загаль н у с у м у 59185 млн. грн., що пере вищ у є с ум у приб у т ків, од ержани х бан ківсь кою сис т емою України за всі поперед ні рок и ді яль ності
  Exact
  [6, 7]
  Suffix
  . Навіть зав дя ки пі дв и щенн ю креди тн их процент ни х с тавок ба нкам не вдалось у н и кн у т и з начн их зби ткі в, спр ичи нен их різким погіршен ням я кості к редит ного портфел я внас лідок неповерне н ня кре дит ів.

 3. In-text reference with the coordinate start=11951
  Prefix
  ,00% 1200000 50,00% 1000000 40,00% н гр н мл 800000 30,00% 600000 20,00% 400000 10,00% 200000 0,00% 0 -10,00% 20052006200720082009201020112012201320142015 ВВП, млн. грн.Кредити юридичним особам, млн. грн.Темп зростання ВВП, %Темп зростання кредитів юридичним особам, % Рис. 5. Співвідношення виданих кредитів юридичним особам та темпів зростання ВВП на 01.01 (розраховано і складено за даними
  Exact
  [6, 7]
  Suffix
  ) Висновки. Таким чи ном, здійс нен ий в ище а наліз до зволяє зроби ти вис новок, що бан ки обрали загальн у фіна нсов у с трате гію максимізац ії при б у ткі в навіть ці ною пі дв ищен ня рівня ризи к у, ад же креди тні операції зав жд и б у л и і зал ишаю ться на йбі ль ш ризи кован ими.

7
Dani finansovoi' zvitnosti bankiv Ukrai'ny”, available at: http://bank.gov.ua ЛИСЕН ОК О лексі й Володимирович – доктор економічни х на у к, до цен т, в.о. завід у вача кафедр и фінансі в та фі нансово-еконо мічної безпек и Украї нськог о державного у ніверси тет у т а торгівлі, м. Киї в. На уков і ін тереси:
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=9356
  Prefix
  на 9 п. п. 1400000 100,00% 1200000 80,00% 1000000 60,00% 800000 н гр 40,00% н мл 600000 20,00% 400000 0,00% 200000 0 -20,00% 20052006200720082009201020112012201320142015 Активи, млн. грн.Кредитний портфель, млн. грн.Темп зростання кредитного портфеля, %Частка кредитного портфеля в активах, % Рис. 4. Динаміка кредитного портфеля банків України на 01.01 (складено та побудовано на основі даних
  Exact
  [6, 7]
  Suffix
  ) Здійсне н ий а наліз св ідчи ть, що фінансова криза с у ттєв о впл ин у ла на дія ль ність ві тчизн ян и х бан ків, які до кі нц я 2008 р. працюв али дос ить ус піш но, а протя гом 2009–2011 рр. мали зби тк и на загаль н у с у м у 59185 млн. грн., що пере вищ у є с ум у приб у т ків, од ержани х бан ківсь кою сис т емою України за всі поперед ні рок и ді яль ності [6, 7].

 2. In-text reference with the coordinate start=9701
  Prefix
  на основі даних [6, 7]) Здійсне н ий а наліз св ідчи ть, що фінансова криза с у ттєв о впл ин у ла на дія ль ність ві тчизн ян и х бан ків, які до кі нц я 2008 р. працюв али дос ить ус піш но, а протя гом 2009–2011 рр. мали зби тк и на загаль н у с у м у 59185 млн. грн., що пере вищ у є с ум у приб у т ків, од ержани х бан ківсь кою сис т емою України за всі поперед ні рок и ді яль ності
  Exact
  [6, 7]
  Suffix
  . Навіть зав дя ки пі дв и щенн ю креди тн их процент ни х с тавок ба нкам не вдалось у н и кн у т и з начн их зби ткі в, спр ичи нен их різким погіршен ням я кості к редит ного портфел я внас лідок неповерне н ня кре дит ів.

 3. In-text reference with the coordinate start=11951
  Prefix
  ,00% 1200000 50,00% 1000000 40,00% н гр н мл 800000 30,00% 600000 20,00% 400000 10,00% 200000 0,00% 0 -10,00% 20052006200720082009201020112012201320142015 ВВП, млн. грн.Кредити юридичним особам, млн. грн.Темп зростання ВВП, %Темп зростання кредитів юридичним особам, % Рис. 5. Співвідношення виданих кредитів юридичним особам та темпів зростання ВВП на 01.01 (розраховано і складено за даними
  Exact
  [6, 7]
  Suffix
  ) Висновки. Таким чи ном, здійс нен ий в ище а наліз до зволяє зроби ти вис новок, що бан ки обрали загальн у фіна нсов у с трате гію максимізац ії при б у ткі в навіть ці ною пі дв ищен ня рівня ризи к у, ад же креди тні операції зав жд и б у л и і зал ишаю ться на йбі ль ш ризи кован ими.