The 14 references with contexts in paper Височан (2016) “РАННІЙ ЕТАП РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ: ВІД ЕДВАРДА БЕЛЛАМІ ДО ФРЕНКА МАКНАМАРИ // Early phase in e-money development: from Edvard Bellamy to Frank Macknamary” / spz:ztu:ven:66504

1
MacDonald, Scott B. and Albert, L. Gastmann (2001), A History of Credit and Power in the Western World, Transaction Publishers, New Brunswick, New Jersey, 314 p.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=5514
  Prefix
  Х оча світ Белламі позбав лен ий опера цій к у пів лі та прода ж у, л юд и розрахов у ються за допомогою «картонн и х кред ит ни х карток». Вони еміт у ютьс я для ус іх громадян і ви кори стов ую ться д ля при дба ння необхі дн и х товарів у вел ик их цен траль ни х ск лада х
  Exact
  [1, с. 227]
  Suffix
  . Фактич но, Бел ламі, б у д у ч и соціа ліс том, вбачав у к редит ній карт ці не прост о ознамен у ван ня завершенн я е похи грошей, але й кі не ць комерції. Термін «к ред ит» у кре ди тні й картці Бел ламі немає нія кого відноше нн я до запозичень; ві н означає зарпла т у праці вн ика [2, с. 66].

 2. In-text reference with the coordinate start=8837
  Prefix
  Sears, Roebuck & Company почал и прода ват и пра льні маш и ни, оп лат у з а які мож на б у ло здійс нюва ти част инам и – по 44 долари на місяць. По су ті, це б у в пла н внес ків по кредит у з врахова н ими до нього відсоткам и
  Exact
  [1, с. 227]
  Suffix
  . У 1914 р. Western Union пр езент у ва ла па перов у п латі ж н у карт к у, що спри яла зді й снен ню грошових переказів. Карт ка іде нт ифі к у ва ла к лієнта та рах у нок, з якого стяг у ва лася п лата за з дійс нен и й переказ [6, с. 207].

2
Rona-Tas, A. and Guseva, A. (2014), Plastic Money. Constructing Markets for Credit Cards in Eight Postcommunist Countries, Stanford University Press, Stanford, CA, 344 p.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=5792
  Prefix
  Фактич но, Бел ламі, б у д у ч и соціа ліс том, вбачав у к редит ній карт ці не прост о ознамен у ван ня завершенн я е похи грошей, але й кі не ць комерції. Термін «к ред ит» у кре ди тні й картці Бел ламі немає нія кого відноше нн я до запозичень; ві н означає зарпла т у праці вн ика
  Exact
  [2, с. 66]
  Suffix
  . В новелі в казаного автора на початк у рок у ко жном у г ромадяни н у ві дкр ивається к редит, як и й від повідає його частці в щорічном у с ук у п ном у на ціона льном у прод у кті. Він о трим ує картонн у карт к у, що доз воляє прид бава ти в громадських кла дови х б у д ь-я ки й необ хі дн ий товар.

 2. In-text reference with the coordinate start=9463
  Prefix
  ХХ ст. вважає ться часом п ояви к у піве ль ної карт ки (merchant card), яка, однак, мала с у т тєв ий недо лік – розрах у ват ися нею можна б у ло лише в магаз ина х компа нії, що ї ї ви п ус ти ла. Я к зазначаю ть А кос Рона-Тас та А ля Г усє ва, «та ка карт ка б у л а в игід ною д ля торгове льної компанії, оскі льк и «при в’яз у ва ла» в лас ни ка до кон крет ного постачаль ни ка»
  Exact
  [2, с. 65]
  Suffix
  . 1 Деякі дослідники (напр., Скотт Б. МакДональд та Альберт Л. Гестм анн) вважають, що прародич кредитної картки з’явився ще раніше – у нью-йоркській компанії Cooperwaite & Sons Ініціа ти ва б у ла нас тіль ки п оп у лярною, що її під хоп ил и інші мережев і компані ї, зокрема заправки.

3
Boyle, D. (2002), The Money Changers: Currency Reform from Aristotle to E-Cash, Earthscan Publications, London, 274 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6185
  Prefix
  Він о трим ує картонн у карт к у, що доз воляє прид бава ти в громадських кла дови х б у д ь-я ки й необ хі дн ий товар. Як вірно зазначає Д.Бойл, «п е вною мірою це ран ня версія Соціа ль ного Креди т у в розумі нні Кл іффорда Д угл аса»
  Exact
  [3, с. 148]
  Suffix
  . Белламі Е. спрогноз ува в можл ивіс ть ви користа нн я карт ок без обмежень у б у дь-які й країні св іт у. Як зазначається у творі: «А м ерикансь ка креди тна кар т ка ... та к само дійс на в Європі, як раніше американсь ке золото, й на т их сами х умова х, а саме, вона обмін юється на о бігов у монет у тієї країн и, по які й ви подорож ує те» [4, с. 136].

4
Bellami, E. (1891), Budushchiy vek, Tipografiya A.S. Suvorina, Sankt-Peterburg, 334 р.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6512
  Prefix
  Як зазначається у творі: «А м ерикансь ка креди тна кар т ка ... та к само дійс на в Європі, як раніше американсь ке золото, й на т их сами х умова х, а саме, вона обмін юється на о бігов у монет у тієї країн и, по які й ви подорож ує те»
  Exact
  [4, с. 136]
  Suffix
  . Про електронн у форму розрах у н ків мова не йде, при подорожі з однієї країн и в інш у кар тка замін ю ється на і нш у, емітова н у дер жавою, в я кій переб у ває ман дрівн ик. Не можемо погодит ись із А.

5
Barnhart, David K. and Allan, A. Metcalf (1999), America in So Many Words: Words That Have Shaped America, Houghton Mifflin Company, Boston, New York, 320 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6880
  Prefix
  Не можемо погодит ись із А.Меткалфом та Д.К. Барнха ртом, які вва жають, що «у Белламі кре ди тна картка нас правді є т им, що ми сьогод ні наз иваємо де бетовою карткою, яка в ип и сана на с пеціа ль ни й рах у нок»
  Exact
  [5, с. 185]
  Suffix
  . Насправді, Е.Бел ламі не в ик люча в можл ивості в икорис тан ня с уми, бі льшої а ніж номінована картка, од нак розгляда в та кі ви пад к и радше, як в ин ятк и. Креди тні карт ки в икорис т ов уютьс я я к замі на готі вк овим коштам (ф у н к ції ос тан ніх зводя ться вик люч но до міри вартості), а не для розви тк у торгове льн их взаємозв’яз ків, оскі л ьки і нст ит у т торгівлі запер

6
The Wiley Blackwell Encyclopedia of Consumption and Consumer Studies (2015), еds. Daniel Thomas Cook and J. Michael Ryan, Wiley-Blackwell Chichester, West Sussex, 648 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=9066
  Prefix
  Western Union пр езент у ва ла па перов у п латі ж н у карт к у, що спри яла зді й снен ню грошових переказів. Карт ка іде нт ифі к у ва ла к лієнта та рах у нок, з якого стяг у ва лася п лата за з дійс нен и й переказ
  Exact
  [6, с. 207]
  Suffix
  . Таким чином, саме початок ХХ ст. вважає ться часом п ояви к у піве ль ної карт ки (merchant card), яка, однак, мала с у т тєв ий недо лік – розрах у ват ися нею можна б у ло лише в магаз ина х компа нії, що ї ї ви п ус ти ла.

7
Mandell, L. (1990), The Credit Card Industry: A History, Twayne Publishers, Boston, 176 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=10673
  Prefix
  лік моноспр ямованості в икорис тан ня, т ак само як й інш и й – шви дк у з нош у ваніс ть, б у ла пок л ика на розробка, презентова на компа нією Farrington Manufacturing у 1928 р. – витратна плас ти нка (Charga-Plate). Як зазначає Льюіс Мен де лл, «основ н им призначе нн ям пласт ино к, окрім нада нн я креди т у, б у ла до помога продавцям в і ден т ифіка ції особи пок у п ця»
  Exact
  [7, с. 2]
  Suffix
  . Зовні вона нагад у ва ла мета лев ий ві йсь кови й жетон з і ден тиф іка ці йн ими да ним и к ліє нта. Як з азначається у джере лі [8, с. 128]: «номер раху н к а, ім’я клієн та та його адрес у б у ло вида вле но на одн ій стороні металевої плас ти нк и, а на ін шій заз н ачалась назва магази н у, що еміт ува в карт к у, а та кож з наход и лась лі нія д ля під пис у к ліє нта».

8
History and Strategy: Advanced in Strategic Management (2012), еds. Steven, J. Kahl, Brian, S. Silverman and Michael, A. Cusumano, Emerald Group Publishing, Bingley, UK, Vol. 29, 350 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=10806
  Prefix
  Як зазначає Льюіс Мен де лл, «основ н им призначе нн ям пласт ино к, окрім нада нн я креди т у, б у ла до помога продавцям в і ден т ифіка ції особи пок у п ця» [7, с. 2]. Зовні вона нагад у ва ла мета лев ий ві йсь кови й жетон з і ден тиф іка ці йн ими да ним и к ліє нта. Як з азначається у джере лі
  Exact
  [8, с. 128]
  Suffix
  : «номер раху н к а, ім’я клієн та та його адрес у б у ло вида вле но на одн ій стороні металевої плас ти нк и, а на ін шій заз н ачалась назва магази н у, що еміт ува в карт к у, а та кож з наход и лась лі нія д ля під пис у к ліє нта».

9
Stearns, David L. (2011), Electronic Value Exchange: Origins of the VISA Electronic Payment System, Springer-Verlag London Limited, London, 240 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=12016
  Prefix
  У деяки х сис темах цен траль на організація надава ла кред ит і отриму вала кошт и від пок у п ця ш ля хом вип ис у ва нн я єди ного рах ун к у, в інш их – цен траль на організація л ише еміт у ва ла плас ти нк у, в той час я к ін ди від у аль ні продав ці в и пис у ва ли рах у н к и самостій но
  Exact
  [9, с. 8–9]
  Suffix
  . До 1935 р. 22 % усіх торгових мереж приймали до оплати картки. Однак жодна з таких ранніх «кредиток» не була розрахована на кредит тривалістю більше ніж 30 днів. Фактично вони використовувались лише як особистий засіб платежу.

10
Trumbull, G. (2014), Consumer Lending in France and America: Credit and Welfare, Cambridge University Press, New York, 240 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=12416
  Prefix
  Видача кредиту здійснювалася окремо зазвичай шляхом підписання угоди про придбання з виплатою вартості частинами, по якій передбачалися регулярні платежі впродовж терміну від 6 місяців до трьох років
  Exact
  [10, с. 77]
  Suffix
  . Новий в иток поп у л ярності в итрат н им плас ти нкам при нес ла розробка торговель ним и компані ями напр икі н ці 1930-х рр. нового фінансового інстр уме нт у – револьверн ого кредит у, що не б у в пов’язан ий із ко нкрет ною пок у пкою або чіт ко визначе н ими в итратам и.

11
Hyman, L. (2011), Debtor Nation: The History of America in Red Ink, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 392 p.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=13130
  Prefix
  Farrington Manufacturing п ідтрима ли мож ли вість ви к ористан ня револь верни х к редиті в шл яхом ви п ус к у спе ціаль н их ви трат ни х плас ти нок. Ці карт ки ві дрізня лис я ві д карто к за рег у л ярним и в итрат н ими рах у нками кольором, однак могли зчит у ва тис я тим и с амими вже іс н у ючим и мех анізмами
  Exact
  [11, с. 122]
  Suffix
  . Ідея в ияв и лася насті льк и п оп у лярною, що ще до кін ц я Др угої св ітової вій н и 75 % ве ли ки х магаз ин ів запровади ли в себе револь в ерні кред ит ні п лан и. Ма йже всі з ни х застосов у ва ли с ис тем у Charga-Plate, 70 % вимага л и пред’я вле н ня в итрат ни х плас ти нок д ля іде нт ифіка ції пок у п ця [11, с. 122].

 2. In-text reference with the coordinate start=13440
  Prefix
  Ідея в ияв и лася насті льк и п оп у лярною, що ще до кін ц я Др угої св ітової вій н и 75 % ве ли ки х магаз ин ів запровади ли в себе револь в ерні кред ит ні п лан и. Ма йже всі з ни х застосов у ва ли с ис тем у Charga-Plate, 70 % вимага л и пред’я вле н ня в итрат ни х плас ти нок д ля іде нт ифіка ції пок у п ця
  Exact
  [11, с. 122]
  Suffix
  . Америк у о хоп ила мода на креди ти та креди тн і картки. Одна к справ ж ньою револю ц ією в розвит к у кред ит ни х ка рток стала поява у 1950 р. Diners Club. Дея кі дослід ни ки (напр ик лад, Де від С.

12
Evans, David S. аnd Schmalensee, R. (2004), Paying with Plastic: The Digital Revolution in Buying and Borrowing, 2nd ed., The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 384 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=13665
  Prefix
  Америк у о хоп ила мода на креди ти та креди тн і картки. Одна к справ ж ньою револю ц ією в розвит к у кред ит ни х ка рток стала поява у 1950 р. Diners Club. Дея кі дослід ни ки (напр ик лад, Де від С. Ева нс та Річард Шмалензі
  Exact
  [12]
  Suffix
  ) вважають, що саме ця подія є від правною точкою в історі ї плат іж ни х карток у їх с уч асном у розумі нн і. Ідея її ст ворення ві дома. Вона нале жи ть нь ю-йоркськом у фінанс ист у Френ к у Ма кНа марі, який, повечерявш и в одном у з ресторанів Манхе тте на, ви яв ив, що заб ув св ій гамане ць вдома.

13
Savoring Gotham: A Food Lover’s Companion to New York City (2015), еd. Andrew, F. Smith, Oxford University Press, New York, 760 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=15142
  Prefix
  Diners Club ста ла п у бліч но ю компанією, першою серед подібн и х під приємст в зареєструвавш ись на Нью-Йоркській фондов ій бір жі. Це дозволи ло їй у 1960 р. перетворитись на на йбі ль шого емітента карток, розш иривш и к лієн тськ у баз у до 1,1 млн. осіб
  Exact
  [13]
  Suffix
  . Інші пі дпр иємці запозич и ли ідею і пош ирил и її у кафе т а ресторанах всього світ у. В 1958 р. American Express запропон у ва л и на рин к у картк у д ля т ур ист ич н их в итрат і в же за три міся ці ви п у ст ил и 250000 так их кар ток [14, с. 67].

14
Olson, James S. (2000), Historical Dictionary of the 1950s, Greenwood Press, Westport, Connecticut, 360 p. ВИСОЧ АН О лег Сте пано ви ч – доктор економічн их на у к, доце нт, доцен т кафе дри облік у та ана ліз у Націона льного у ні версите т у «Льв івська полі тех ні ка».
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=15366
  Prefix
  Інші пі дпр иємці запозич и ли ідею і пош ирил и її у кафе т а ресторанах всього світ у. В 1958 р. American Express запропон у ва л и на рин к у картк у д ля т ур ист ич н их в итрат і в же за три міся ці ви п у ст ил и 250000 так их кар ток
  Exact
  [14, с. 67]
  Suffix
  . Таким чином, мож на в иок ремити такі основ ні прич и ни розвит к у сис тем е лектр онни х грошей на ранньом у ета пі (рис. 1): Основна причина розробки Платіжна система Часовий горизонт платіжної системи Купівельна картка (merchant card, retail card) &Картка люб’язності[ (courtesy card) &Витратна пластинка[ (Charga-Plate) Картки Diners Club, American Express (кредитна картка) На