The 19 references with contexts in paper Мілінчук (2016) “ЕФЕКТИВНІСТЬ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ: КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ // Еfficiency of value-based management: key indicators” / spz:ztu:ven:66403

1
Volkov, D.L. (2005), „Pokazately rezul'tatov dejatel'nosty: yspol'zovanye v upravlenyy stoymost'ju predpryjatyja”, Rossyjskyj zhurnal menedzhmenta, T. 3, No 2, рр. 3–42.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=17634
  Prefix
  додана рин кова вартість, щ о базується на показни ках д оданої економічної вартості (EVA) (ін дексом adj – adjusted – позначимо скориговані показн и ки на капітальн і еквіваленти): ∑∑ ∞ = − ∞ =+ −× = + = 1 1 1 0 1()1()jjw adj jwj adj j j w EVAj k EBIkNA k EVA MVA. (13) Доведено, що велич ин и до даної рин кової вартості, визначені на основі чистого та операцій ного приб утків, співпадають
  Exact
  [1, с. 15]
  Suffix
  . Порівнян ня фактич ного показн ика доданої ри нко вої вартості (MVA) з бюд жетним значен ням д озволяє зробити висновок, наскільки бізнес ви п равдовує очікуван ня постачальни ків капіталу. Варто акцен тувати увагу на іншом у підході щодо визначен ня «залиш кового приб утку», який обґр ун тован и й Г.

2
Milinchuk, O.V. (2012), „Vrahuvannja vartisnogo aspektu pry zastosuvanni bjudzhetuvannja na pidpryjemstvi”, Visnyk ZhDTU : Ekonomichni nauky, No 1 (59), рр. 172–177.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=26974
  Prefix
  Додана вартість чистого грошового потоку (Cash Value Added, CVA) (Gross Cash Flow – D) – – NA x WACCs Джерело: узагальнено автором Висновки та перспективи подальших досліджень. Кожний із розглянутих показників має низку переваг і недоліків
  Exact
  [2, c. 176]
  Suffix
  , але орієнтація при прийнятті рішень на абсолютну величину одного дозволяє маніпулювати ним шляхом штучного завищення або заниження. Таким чином, при формуванні вартісного підходу доцільно використовувати набір показників.

3
Milinchuk, O.V. (2013), „Ocinka vartisno-orijentovanyh pokaznykiv ta modeljuvannja na cij osnovi etalonnyh orijentyriv dlja potreb bjudzhetuvannja pidpryjemstva”, Visnyk ZhDTU / Ekonomichni nauky, No 1 (63), рр. 367–373.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=27352
  Prefix
  Таким чином, при формуванні вартісного підходу доцільно використовувати набір показників. Більшість показників мають знаходитись у взаємозв’язку, а ефективність управлінських рішень рекомендовано оцінювати за впливом на змін у еталонного балансового стану набору показників
  Exact
  [3, c. 371–372]
  Suffix
  . Вартісно-орієнтований підхід до управління та набір показників, на основі якого можливо оцінити його ефективність, створює довгострокову еталонну модель розвитку підприємства. В даному випадку горизонт бюджетного планування не має особливого значення, оскільки еталонної моделі необхідно дотримуватись протягом будь-якого проміжку часу.

4
Holler, A. (2009), New Metrics for Value Based Management, Dissertation European Business School, Oestrich-Winkel, 209 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2790
  Prefix
  Розробкою показн иків вартісно-орієнтованого управлін ня займались також консультацій н а група LEC/Alcar (А.Раппапорт), McKinsey & Company (Т.Ко уп ленд, Т.Коллер, Дж.Муррін), Stern Stewart & Co (Дж.М. Стерн, Д ж.Б. Стюар т), Boston Consulting Group (Т.Г. Левіс)
  Exact
  [4–19]
  Suffix
  та ін. Отже, управлін ня з урахуванн ям вартісного асп екту є перевірен им ефективним прод уктом управлінського консалтингу. Аналіз останніх дослід жен ь і публікацій. У вітчизнян ій науковій та практич ній діяльності відсутні ґр ун товні напрацю ван ня у сфері вартісного під ход у до управлінн я.

5
Arnold, G. and Davies, M. (2000), Value Based Management: Context and Application, John Wiley and Sons, UK .
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=2790
  Prefix
  Розробкою показн иків вартісно-орієнтованого управлін ня займались також консультацій н а група LEC/Alcar (А.Раппапорт), McKinsey & Company (Т.Ко уп ленд, Т.Коллер, Дж.Муррін), Stern Stewart & Co (Дж.М. Стерн, Д ж.Б. Стюар т), Boston Consulting Group (Т.Г. Левіс)
  Exact
  [4–19]
  Suffix
  та ін. Отже, управлін ня з урахуванн ям вартісного асп екту є перевірен им ефективним прод уктом управлінського консалтингу. Аналіз останніх дослід жен ь і публікацій. У вітчизнян ій науковій та практич ній діяльності відсутні ґр ун товні напрацю ван ня у сфері вартісного під ход у до управлінн я.

 2. In-text reference with the coordinate start=18354
  Prefix
  х вартостях, Г.Арно льд вноси ть н изку суттєвих змін: по-перше, пр и розрахунку як економічн и х ефектів, так і витрат на капітал використовуються не балансові (б ухгалтерські), а рин кові (ф ундамен тальні) вартості; подр уге, базовою моделлю д ля розрахунку показни ків ринкової (ф ундаментальної) вартості є модель диско нтовани х вільни х грошових потоків (Free Cash Flows, FCF)
  Exact
  [5]
  Suffix
  . Показни к рен табельності інвести цій за грошовими п отоками (Cash Flow Return on Investment, CFROI) належ и ть до другої групи вартісн их показн иків, що базую ться на оцін ці грошових потоків.

 3. In-text reference with the coordinate start=22625
  Prefix
  EIjEDFCF+=. (16) При цьом у еко номічна амортизація визначається як п риріст ри нкової (ф ун дамен тальної) вартості чистих активів: MV j MV j MV EDjNANA1−−=. (17) Об’єднавши (16) та (17), отримаємо формулу залиш ково го приб утку за Г. Арнольдом: MV RIFCFNANAkNAjw MV j MV jj MV j1)(1−×−−+=−. (18) На основі по казн ика залиш кового приб утку, що базується на ри нковій вартості, Г.А рнольд
  Exact
  [5, c. 265]
  Suffix
  визначає по хід н ий по казн и к результатів діяльності – чистий еко номічни й доход (Net Economic Income, NEI), яки й визначається як економічни й доход (MVEI) за мін усом витрат на інвестован ий в п ід приємство капітал на початок період у в балансовій оцін ці (BVNA): BV w MV j MV NEIjjNAkEI1−×−=. (19) Показни к доданої акціон ерної вартості (Shareholder Value Added, SVA),

6
Badell, M., Romero, J., Huertas, R. and Puigjaner, L. (2004), „Planning, scheduling and budgeting valueadded chains”, Computers and Chemical Engineering, 28, рр. 45–61.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2790
  Prefix
  Розробкою показн иків вартісно-орієнтованого управлін ня займались також консультацій н а група LEC/Alcar (А.Раппапорт), McKinsey & Company (Т.Ко уп ленд, Т.Коллер, Дж.Муррін), Stern Stewart & Co (Дж.М. Стерн, Д ж.Б. Стюар т), Boston Consulting Group (Т.Г. Левіс)
  Exact
  [4–19]
  Suffix
  та ін. Отже, управлін ня з урахуванн ям вартісного асп екту є перевірен им ефективним прод уктом управлінського консалтингу. Аналіз останніх дослід жен ь і публікацій. У вітчизнян ій науковій та практич ній діяльності відсутні ґр ун товні напрацю ван ня у сфері вартісного під ход у до управлінн я.

7
Copland, T., Koller, T. and Murrin, J. (1995), Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, John Wiley&Sons, N. Y.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2790
  Prefix
  Розробкою показн иків вартісно-орієнтованого управлін ня займались також консультацій н а група LEC/Alcar (А.Раппапорт), McKinsey & Company (Т.Ко уп ленд, Т.Коллер, Дж.Муррін), Stern Stewart & Co (Дж.М. Стерн, Д ж.Б. Стюар т), Boston Consulting Group (Т.Г. Левіс)
  Exact
  [4–19]
  Suffix
  та ін. Отже, управлін ня з урахуванн ям вартісного асп екту є перевірен им ефективним прод уктом управлінського консалтингу. Аналіз останніх дослід жен ь і публікацій. У вітчизнян ій науковій та практич ній діяльності відсутні ґр ун товні напрацю ван ня у сфері вартісного під ход у до управлінн я.

8
Grant, J. (1997), Foundations of Economic Value Added, Frank J.Fabozzi Assosiayes, New Hope, PA.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=2790
  Prefix
  Розробкою показн иків вартісно-орієнтованого управлін ня займались також консультацій н а група LEC/Alcar (А.Раппапорт), McKinsey & Company (Т.Ко уп ленд, Т.Коллер, Дж.Муррін), Stern Stewart & Co (Дж.М. Стерн, Д ж.Б. Стюар т), Boston Consulting Group (Т.Г. Левіс)
  Exact
  [4–19]
  Suffix
  та ін. Отже, управлін ня з урахуванн ям вартісного асп екту є перевірен им ефективним прод уктом управлінського консалтингу. Аналіз останніх дослід жен ь і публікацій. У вітчизнян ій науковій та практич ній діяльності відсутні ґр ун товні напрацю ван ня у сфері вартісного під ход у до управлінн я.

 2. In-text reference with the coordinate start=14258
  Prefix
  Додана еко номічна вартість (EVA) є модифікован им показн иком залишкового операцій ного приб утку. На відмін у від поперед ньо описан их показни ків, показн и к доданої економічної вартості (EVA), розроблени й компан ією Stern Stewart & Co та оп исан ий в працях Б.Стюарта [18] і Дж.Гранта
  Exact
  [8]
  Suffix
  , завоював справж ню світову поп уляр ність. Велика кількість підпр иємств використовує дани й показн ик з метою оцінки результатів діяльності, в том у ч ислі The Bank of America, Coca-Cola, Hewlett-Packard, AT&T, IBM тощо.

9
Edwards, E. and Bell, Р. (1961), The Theory and Measurement of Business Income, University of California Press, Berkley, CA.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2790
  Prefix
  Розробкою показн иків вартісно-орієнтованого управлін ня займались також консультацій н а група LEC/Alcar (А.Раппапорт), McKinsey & Company (Т.Ко уп ленд, Т.Коллер, Дж.Муррін), Stern Stewart & Co (Дж.М. Стерн, Д ж.Б. Стюар т), Boston Consulting Group (Т.Г. Левіс)
  Exact
  [4–19]
  Suffix
  та ін. Отже, управлін ня з урахуванн ям вартісного асп екту є перевірен им ефективним прод уктом управлінського консалтингу. Аналіз останніх дослід жен ь і публікацій. У вітчизнян ій науковій та практич ній діяльності відсутні ґр ун товні напрацю ван ня у сфері вартісного під ход у до управлінн я.

10
Libby, T. and Lindsay, R.M. „Beyond Budgeting or budgeting reconsidered? A survey of NorthAmerican Budgeting Practice”, Management Accounting Research, available at: www.elsevier.com/locate/mar
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=2790
  Prefix
  Розробкою показн иків вартісно-орієнтованого управлін ня займались також консультацій н а група LEC/Alcar (А.Раппапорт), McKinsey & Company (Т.Ко уп ленд, Т.Коллер, Дж.Муррін), Stern Stewart & Co (Дж.М. Стерн, Д ж.Б. Стюар т), Boston Consulting Group (Т.Г. Левіс)
  Exact
  [4–19]
  Suffix
  та ін. Отже, управлін ня з урахуванн ям вартісного асп екту є перевірен им ефективним прод уктом управлінського консалтингу. Аналіз останніх дослід жен ь і публікацій. У вітчизнян ій науковій та практич ній діяльності відсутні ґр ун товні напрацю ван ня у сфері вартісного під ход у до управлінн я.

 2. In-text reference with the coordinate start=13045
  Prefix
  Становленн я моделі залиш кового чистого приб утку п ов’язують з класич ною роботою Е.Едвардса та П.Белла. Вагомим внеском у дани й напрямок є праці Д ж.Олсона (1990 р., 1991 р., 1995 р.), що дозволило назвати модель оцін ки моделлю Ед вардcа–Белла–О лсо на (Edwards–Bell–Olson (EBO) valuation model)
  Exact
  [10]
  Suffix
  . У подальшом у аналіз м оделі залишкового чистого приб утку б ув розвинен ий С.Пінменом [15]. Показни к зали шкового чистого при б утку характер изує результат діяльності під приємства з пози ції власни ків (акціонерів).

11
Jacobs, J.F. „Period Profit, Shareholder Value, Share Capital, EVA, CVA, NVA and Cash Flows – Different Notions, Each Having its Own Peculiarities”, Social Science Research Network Electronic Paper Collection, availadle at: http://ssrn.com/abstract=394140
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=2790
  Prefix
  Розробкою показн иків вартісно-орієнтованого управлін ня займались також консультацій н а група LEC/Alcar (А.Раппапорт), McKinsey & Company (Т.Ко уп ленд, Т.Коллер, Дж.Муррін), Stern Stewart & Co (Дж.М. Стерн, Д ж.Б. Стюар т), Boston Consulting Group (Т.Г. Левіс)
  Exact
  [4–19]
  Suffix
  та ін. Отже, управлін ня з урахуванн ям вартісного асп екту є перевірен им ефективним прод уктом управлінського консалтингу. Аналіз останніх дослід жен ь і публікацій. У вітчизнян ій науковій та практич ній діяльності відсутні ґр ун товні напрацю ван ня у сфері вартісного під ход у до управлінн я.

 2. In-text reference with the coordinate start=6248
  Prefix
  Отже, цен тральн им VBM-показни ком, від повід но до б ухгалтерської (балансової) бази о цін ки, є п оняття залиш кового приб утку (Residual Income, RI). Залиш ковий при б уток також називаю ть економічн им (Economic Profit, EP)
  Exact
  [11]
  Suffix
  . У загальном у вигляд і велич ин у залишкового пр иб утку можна визначи ти: RIj = NOPATj – k × IC j–1, (1) де jRI– залишкови й при б уток звітного j-го період у; jNOPAT – приб уто к звітного період у після сплати податків та до сп лати від сотків; k – нео бхідна дохідність інвестованого капіталу; 1−jIC – сума інвестованого капіталу.

12
Madden, B. (1999), CFROI Valuation: A total System Approach to Valuing the Firm, Butterworth- Heinemann, Oxford, MA.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=2790
  Prefix
  Розробкою показн иків вартісно-орієнтованого управлін ня займались також консультацій н а група LEC/Alcar (А.Раппапорт), McKinsey & Company (Т.Ко уп ленд, Т.Коллер, Дж.Муррін), Stern Stewart & Co (Дж.М. Стерн, Д ж.Б. Стюар т), Boston Consulting Group (Т.Г. Левіс)
  Exact
  [4–19]
  Suffix
  та ін. Отже, управлін ня з урахуванн ям вартісного асп екту є перевірен им ефективним прод уктом управлінського консалтингу. Аналіз останніх дослід жен ь і публікацій. У вітчизнян ій науковій та практич ній діяльності відсутні ґр ун товні напрацю ван ня у сфері вартісного під ход у до управлінн я.

 2. In-text reference with the coordinate start=18851
  Prefix
  Дани й показни к пропагується такими консалти нговим и компаніям и, як Boston Consulting Group і HOLT Value Associates. Найбільш повн ий і розгорн ути й оп ис даного по казн ика та практи ка його ви користан ня в управлінн і підприємством наведена в монографії Б.Маддена
  Exact
  [12]
  Suffix
  . Фактич но CFROI є модифікацією відомого показни ка, що застосовується д ля оцін ки інвести цій н их проектів – вн утрішньої но рми доход ності (Internal Rate of Return, IRR). IRR визначається як ставка диско нтуванн я, при якій чиста приведена вартість (Net Present Value, NPV) очікуван их грошови х потоків по інвести ційном у проекту дорівнює н улю.

13
McTaggart, J., Contes Р. and Mankins, М. (1994), The Value Imperative: Managing for Superior Shareholder Returns, The Free Press, N. Y., 367 p.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=2790
  Prefix
  Розробкою показн иків вартісно-орієнтованого управлін ня займались також консультацій н а група LEC/Alcar (А.Раппапорт), McKinsey & Company (Т.Ко уп ленд, Т.Коллер, Дж.Муррін), Stern Stewart & Co (Дж.М. Стерн, Д ж.Б. Стюар т), Boston Consulting Group (Т.Г. Левіс)
  Exact
  [4–19]
  Suffix
  та ін. Отже, управлін ня з урахуванн ям вартісного асп екту є перевірен им ефективним прод уктом управлінського консалтингу. Аналіз останніх дослід жен ь і публікацій. У вітчизнян ій науковій та практич ній діяльності відсутні ґр ун товні напрацю ван ня у сфері вартісного під ход у до управлінн я.

 2. In-text reference with the coordinate start=12757
  Prefix
  Залиш кови й ч истий пр иб уток (Residual Earnings, RE) є чистим пр иб утком за мін усом витрат на власни й капітал. Дани й варіант показн ика залиш кового приб утку широко використовується в академічн и х колах, а тако ж по п уляризується ко нсалти нговою компанією Maracon Assosiates
  Exact
  [13]
  Suffix
  . Становленн я моделі залиш кового чистого приб утку п ов’язують з класич ною роботою Е.Едвардса та П.Белла. Вагомим внеском у дани й напрямок є праці Д ж.Олсона (1990 р., 1991 р., 1995 р.), що дозволило назвати модель оцін ки моделлю Ед вардcа–Белла–О лсо на (Edwards–Bell–Olson (EBO) valuation model) [10].

14
Ottoson, E. and Weissenrieder, F. (1996), „CVA, Cash Value Added – a new method for measuring financial performance”, Gothenburg University Department of Economics, Study No 1996:1, 10 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2790
  Prefix
  Розробкою показн иків вартісно-орієнтованого управлін ня займались також консультацій н а група LEC/Alcar (А.Раппапорт), McKinsey & Company (Т.Ко уп ленд, Т.Коллер, Дж.Муррін), Stern Stewart & Co (Дж.М. Стерн, Д ж.Б. Стюар т), Boston Consulting Group (Т.Г. Левіс)
  Exact
  [4–19]
  Suffix
  та ін. Отже, управлін ня з урахуванн ям вартісного асп екту є перевірен им ефективним прод уктом управлінського консалтингу. Аналіз останніх дослід жен ь і публікацій. У вітчизнян ій науковій та практич ній діяльності відсутні ґр ун товні напрацю ван ня у сфері вартісного під ход у до управлінн я.

15
Penman, S. (2001), Financial Statement Analysis and Security Valuation, McGraw-Hill, N. Y.
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=2790
  Prefix
  Розробкою показн иків вартісно-орієнтованого управлін ня займались також консультацій н а група LEC/Alcar (А.Раппапорт), McKinsey & Company (Т.Ко уп ленд, Т.Коллер, Дж.Муррін), Stern Stewart & Co (Дж.М. Стерн, Д ж.Б. Стюар т), Boston Consulting Group (Т.Г. Левіс)
  Exact
  [4–19]
  Suffix
  та ін. Отже, управлін ня з урахуванн ям вартісного асп екту є перевірен им ефективним прод уктом управлінського консалтингу. Аналіз останніх дослід жен ь і публікацій. У вітчизнян ій науковій та практич ній діяльності відсутні ґр ун товні напрацю ван ня у сфері вартісного під ход у до управлінн я.

 2. In-text reference with the coordinate start=10474
  Prefix
  Залиш кови й операцій ни й п риб уток (Residual Operating Income, ReOI) – це операцій н ий приб уто к під приємства за мін усом ви трат на інвестовани й капітал. Дани й по казн ик б ув об ґр унтовани й С.Пінменом
  Exact
  [15, c. 424]
  Suffix
  і є аналогічним до показн ика еко номічного приб утку (EP) в версії консалтингової компанії McKinsey & Co. Варто зазначити, що дан ий під хід б ув р озвинени й у роботі Б.Стюар та, в результаті чого б ув об ґр унтовани й новий по казн ик доданої економічної вартості (Economic Value Added, EVA).

 3. In-text reference with the coordinate start=13128
  Prefix
  Вагомим внеском у дани й напрямок є праці Д ж.Олсона (1990 р., 1991 р., 1995 р.), що дозволило назвати модель оцін ки моделлю Ед вардcа–Белла–О лсо на (Edwards–Bell–Olson (EBO) valuation model) [10]. У подальшом у аналіз м оделі залишкового чистого приб утку б ув розвинен ий С.Пінменом
  Exact
  [15]
  Suffix
  . Показни к зали шкового чистого при б утку характер изує результат діяльності під приємства з пози ції власни ків (акціонерів). Тому при розрахунку даного п оказни ка під інвести ціями розумію ть балансову вартість власного кап італу (Equity, E).

16
Rappaport, A. (1986), Creating Shareholder Value: The New Standard for Business Performance, Free Press, N. Y.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=2790
  Prefix
  Розробкою показн иків вартісно-орієнтованого управлін ня займались також консультацій н а група LEC/Alcar (А.Раппапорт), McKinsey & Company (Т.Ко уп ленд, Т.Коллер, Дж.Муррін), Stern Stewart & Co (Дж.М. Стерн, Д ж.Б. Стюар т), Boston Consulting Group (Т.Г. Левіс)
  Exact
  [4–19]
  Suffix
  та ін. Отже, управлін ня з урахуванн ям вартісного асп екту є перевірен им ефективним прод уктом управлінського консалтингу. Аналіз останніх дослід жен ь і публікацій. У вітчизнян ій науковій та практич ній діяльності відсутні ґр ун товні напрацю ван ня у сфері вартісного під ход у до управлінн я.

 2. In-text reference with the coordinate start=23170
  Prefix
  на інвестован ий в п ід приємство капітал на початок період у в балансовій оцін ці (BVNA): BV w MV j MV NEIjjNAkEI1−×−=. (19) Показни к доданої акціон ерної вартості (Shareholder Value Added, SVA), запропоновани й А.Рап папортом і ви користовувани й консалтинговою ком панією LEC/Alcar Consulting Group, фокусується безпосередньо на вимірі зміни вартості бізнесу д ля акц іонерів
  Exact
  [16]
  Suffix
  . При цьому зміна вартості власного капіталу пов’язується А.Рап папортом як з о пераційн им и результатами діяльності, так і з інвести цій н ими рішенн ями, що відб уваються в період оцінки. Розрахун ок показни ка SVA здійснюється з ви користанням двох параметрів: чистого гр ошового потоку і залишково ї вартості бізнесу.

17
Shareholder Value Metrics. Shareholder Value Management. Booklet 1 (1996), Boston Consulting Group.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=2790
  Prefix
  Розробкою показн иків вартісно-орієнтованого управлін ня займались також консультацій н а група LEC/Alcar (А.Раппапорт), McKinsey & Company (Т.Ко уп ленд, Т.Коллер, Дж.Муррін), Stern Stewart & Co (Дж.М. Стерн, Д ж.Б. Стюар т), Boston Consulting Group (Т.Г. Левіс)
  Exact
  [4–19]
  Suffix
  та ін. Отже, управлін ня з урахуванн ям вартісного асп екту є перевірен им ефективним прод уктом управлінського консалтингу. Аналіз останніх дослід жен ь і публікацій. У вітчизнян ій науковій та практич ній діяльності відсутні ґр ун товні напрацю ван ня у сфері вартісного під ход у до управлінн я.

 2. In-text reference with the coordinate start=24491
  Prefix
  вартості, що створюється п о закінчен ню період у прогнозуван ня: ∑ =+ + + = n i n n i i n WACC RV WACC NCF SV 1)1()1( . (22) Показни к доданої грошової вартості (Cash Value Added, CVA) визначає результати вн і грошові потоки, часто дан ий показн ик називаю ть залиш кови й грошовий потік (Residual Cash Flow, RCF). Відомо дві версії показни ка CVA: версія Boston Consulting Group
  Exact
  [17]
  Suffix
  та версія компанії Frederik Weissenrieder Consulting [19]. Додана грошова вартість у версії BCG – це чисті грошові потоки за мін усом витрат на капітал: CVACBINAWACCjj×−=0, (23) де CBI – Cash Flow before Interest – чисти й грошови й п отік до відсоткови х п латежів; NA0 – чисті акти ви (первісна вартість).

18
Stewart, B. (1999), The Quest for Value: A Guide for Senior Managers, Harper Business, N. Y.
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=2790
  Prefix
  Розробкою показн иків вартісно-орієнтованого управлін ня займались також консультацій н а група LEC/Alcar (А.Раппапорт), McKinsey & Company (Т.Ко уп ленд, Т.Коллер, Дж.Муррін), Stern Stewart & Co (Дж.М. Стерн, Д ж.Б. Стюар т), Boston Consulting Group (Т.Г. Левіс)
  Exact
  [4–19]
  Suffix
  та ін. Отже, управлін ня з урахуванн ям вартісного асп екту є перевірен им ефективним прод уктом управлінського консалтингу. Аналіз останніх дослід жен ь і публікацій. У вітчизнян ій науковій та практич ній діяльності відсутні ґр ун товні напрацю ван ня у сфері вартісного під ход у до управлінн я.

 2. In-text reference with the coordinate start=14242
  Prefix
  Додана еко номічна вартість (EVA) є модифікован им показн иком залишкового операцій ного приб утку. На відмін у від поперед ньо описан их показни ків, показн и к доданої економічної вартості (EVA), розроблени й компан ією Stern Stewart & Co та оп исан ий в працях Б.Стюарта
  Exact
  [18]
  Suffix
  і Дж.Гранта [8], завоював справж ню світову поп уляр ність. Велика кількість підпр иємств використовує дани й показн ик з метою оцінки результатів діяльності, в том у ч ислі The Bank of America, Coca-Cola, Hewlett-Packard, AT&T, IBM тощо.

 3. In-text reference with the coordinate start=14848
  Prefix
  Ви користан ня кап італьн их еквівалентів дозволяє скоригувати балансову вартість чисти х активів з метою реальної оцін ки. Відповід ні коригуванн я здійснюю ться і щодо значен ня пр иб утку (EBI, NOPAT). Стюарт Б. пропо н ує провод ити такі коригуванн я
  Exact
  [18, c. 112–117]
  Suffix
  : 2 Показник EBI (чистий прибуток до процентних витрат) також називають NOPAT (Net Operating Profit after Taxes) та NOPLAT (Net Operating Profit less Adjusted Taxes) 1.

19
Weissenrieder, F. (1997), „Value Based Management: Economic Value Added or Cash Value Added”, Gothenburg Studies in Financial Economics, Study No 1997:3, 42 p. МІЛІНЧУК О льга Володи мирівна — кан ди дат екон омічних наук, до цен т кафедри менед жмен ту Жи томирського державного технологічного університету.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=2790
  Prefix
  Розробкою показн иків вартісно-орієнтованого управлін ня займались також консультацій н а група LEC/Alcar (А.Раппапорт), McKinsey & Company (Т.Ко уп ленд, Т.Коллер, Дж.Муррін), Stern Stewart & Co (Дж.М. Стерн, Д ж.Б. Стюар т), Boston Consulting Group (Т.Г. Левіс)
  Exact
  [4–19]
  Suffix
  та ін. Отже, управлін ня з урахуванн ям вартісного асп екту є перевірен им ефективним прод уктом управлінського консалтингу. Аналіз останніх дослід жен ь і публікацій. У вітчизнян ій науковій та практич ній діяльності відсутні ґр ун товні напрацю ван ня у сфері вартісного під ход у до управлінн я.

 2. In-text reference with the coordinate start=24550
  Prefix
  ня: ∑ =+ + + = n i n n i i n WACC RV WACC NCF SV 1)1()1( . (22) Показни к доданої грошової вартості (Cash Value Added, CVA) визначає результати вн і грошові потоки, часто дан ий показн ик називаю ть залиш кови й грошовий потік (Residual Cash Flow, RCF). Відомо дві версії показни ка CVA: версія Boston Consulting Group [17] та версія компанії Frederik Weissenrieder Consulting
  Exact
  [19]
  Suffix
  . Додана грошова вартість у версії BCG – це чисті грошові потоки за мін усом витрат на капітал: CVACBINAWACCjj×−=0, (23) де CBI – Cash Flow before Interest – чисти й грошови й п отік до відсоткови х п латежів; NA0 – чисті акти ви (первісна вартість).