The 16 references with contexts in paper Денисюк (2016) “МАКСИМІЗАЦІЯ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК РЕЗУЛЬТАТ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ // Maximization of enterprise’s value as a result of effective human resource management” / spz:ztu:ven:66393

1
Ammari, A.O. (2012), „Klasyfikacija stejkholderiv na osnovi vzajemnyh ochikuvan'”, Aktual'ni problemy ekonomiky, No 8, рр. 150–155.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=8517
  Prefix
  ле ні сторони (гр у п и) у рез у льта тив ні й, з точки зор у пр ирост у та ма кс имізації вартості, діяль ності пі дпр иємства у в ітчиз ня ній прак ти ці протяг ом останні х років наз иваю т ь «сте йк хол дерами». Сте йк холдерами в важаю ть ся всі особи а бо гр у п и о сіб, я кі вп ли вають на ді я льніс ть під приємства (організації) або відч у ваю ть на собі вп ли в цієї дія льност і
  Exact
  [1, с. 151]
  Suffix
  . На основі дослі дже нь О.І. Давидова, я ки й у загаль н ив існ у ючі в е кономічн ий лі терат урі під ходи, можна вио кремит и такі гр у п и стей к холдерів під приємст ва [6, с. 13] (рис. 1). Менед жери (у правл ін ці різни х рівні в) Інвестори п ід приємства (власн ик и, кред итори) Партнери під приємства (постачаль ни ки, спо жи вачі прод у кції під приємст ва) Персонал пі дпр иємст

3
Bisvas, P.Ch. (2008), «Upravlinnja personalom na inozemnyh pidpryjemstva v Ukrai'ni», Marketyng v Ukrai'ni, No 3, рр. 36–39.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=11723
  Prefix
  Ефек ти вне у прав лі нн я персоналом є досить ск лад ним процесом, адже лю ди наді лені і нте лек то м, здатніст ю мисл ит и та можли востями до самоаналіз у. Вони пості йно вст у п а ють у взаємовід носи ни, що часто впл иваю ть на прод у кт ивн ість пра ці, виро бн иц тво, вн у тріш ні й к лімат під приємства
  Exact
  [3]
  Suffix
  . А та кож на кін цев і фіна нсові показн ик и і в цілом у на варт ість пі дприємст ва. Балабанова Л.В., Сарда к О.В. вважаю ть, що сис тема у правлі н ня персоналом яв ля є собою компле кс ціле й, завда нь і основни х н апрямів дія ль ності, а також різних в иді в, методів і від повід ного механізм у у прав лі нн я, спрямован их на підв ище нн я прод у кт ив ності праці і якос ті роботи [3, с

 2. In-text reference with the coordinate start=12079
  Prefix
  Балабанова Л.В., Сарда к О.В. вважаю ть, що сис тема у правлі н ня персоналом яв ля є собою компле кс ціле й, завда нь і основни х н апрямів дія ль ності, а також різних в иді в, методів і від повід ного механізм у у прав лі нн я, спрямован их на підв ище нн я прод у кт ив ності праці і якос ті роботи
  Exact
  [3, с. 22]
  Suffix
  . Управлі н ня персона лом підприємст ва з точки зору його вп лив у на варт іс ть під приємства забезпеч ує ться взаємодією кер уючої та керова ної сист ем. Керу юча система (с уб’єкт) – це с ук у п ніс ть органів управ лі нн я й у прав лінсь ки х пра ців ни ків за пев ним и масштабами своєї дія льності, компе тен цією та спе цифі кою в икон у юч их ф у н к цій.

4
Brezic'ka, O.V. «Upravlinnja vartistju: faktory formuvannja pidpryjemstva», available at: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PPEI/article/viewFile/346/335
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=22540
  Prefix
  Брезіць ка О.В. пропон ує д ля того, щоб у правлі н ня вартіс тю у корін я лося на під приємств і і принос ило реаль ні плод и, й ого мають узя ти на озброєн ня вс і ті, хто в ід повідає за у х вале нн я рішень на всіх рі вня х гос подарюва нн я
  Exact
  [4]
  Suffix
  . Вирізняють чот ири основні у прав лі нські проц еси, що в поєдна нн і сприяю ть нала годже нн ю у п равлін ня вартіс тю на під пр иємстві: 1) вироб лен ня с тр атегії; 2) виз начен ня цільов и х нормативі в; 3) пл ан у ван ня, ск лада ння б юд ж етів; 4) організація систем заохочення і оцін ки резу льта тів ді яль ності.

 2. In-text reference with the coordinate start=23533
  Prefix
  І нарешті, розробляю ться с ис теми заохочен ня і оц ін ки рез уль таті в ді яль ності, що д озволяють сте жи ти за вико нан ням ці льови х норматив ів і с пон у ка ти прац ів ни к ів до в ирішен ня поста вле ни х пере д н ими за вда нь
  Exact
  [4]
  Suffix
  . Висновки та перспективи подальших досліджень. Управлі н ня персонало м з точки зор у максимізаці ї вартост і п ід приємства передбачає допомог у під приємст в у в досягне нні загаль н их ці ле й; ефекти вне в икорис тан ня майстерності і можли востей персона л у; забез печен ня пі дпр иємства високок валіфі кова ним і з аціка вле ним персоналом; прагне нн я до на йбі льш повного задоволе нн

5
Galushko, V.P. and Mishhenko, I.A. (2007), «Suchasni metody navchannja v systemi pidgotovky kerivnyh kadriv», Mizhnarodnyj zbirnyk naukovyh prac', No 1 (13), рр. 6–12.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=13870
  Prefix
  Саме робота персонал у має свої особли вості, характе рні л ише кон кретном у пі дприємст в у: рівень пі дгот овки і к валіф іка ції, постій н ий розв иток, с воєрідна організа ція роботи і ст им у люва нн я найман и х пра ців ни ків, що мож у ть стати перевагою, не досяж ною для кон к урен тів
  Exact
  [5]
  Suffix
  . У зв’язк у з наве ден им в и ще, на с у часном у ета пі ро звит к у ри нк у і с ус пі льства якіс ть персонал у під приємства постає однією з головни х ці нносте й і пер еваг у кон к уре нт ній боротьбі.

6
Davydov, O.I. (2014), «Vartist' pidpryjemstva jak ekonomichna kategorija», Aktual'ni problemy ekonomiky, No 5 (155), рр. 8–19.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=8688
  Prefix
  Сте йк холдерами в важаю ть ся всі особи а бо гр у п и о сіб, я кі вп ли вають на ді я льніс ть під приємства (організації) або відч у ваю ть на собі вп ли в цієї дія льност і [1, с. 151]. На основі дослі дже нь О.І. Давидова, я ки й у загаль н ив існ у ючі в е кономічн ий лі терат урі під ходи, можна вио кремит и такі гр у п и стей к холдерів під приємст ва
  Exact
  [6, с. 13]
  Suffix
  (рис. 1). Менед жери (у правл ін ці різни х рівні в) Інвестори п ід приємства (власн ик и, кред итори) Партнери під приємства (постачаль ни ки, спо жи вачі прод у кції під приємст ва) Персонал пі дпр иємства (робітни ки, я кі бер у ть у часть у вироб ничоСТЕЙ КХОЛДЕРИ ПІДПРИЄМСТВА господарській дія льност і) С ус пі льство (органи держав ного регу лю ван ня і у прав лі нн я, держав

 2. In-text reference with the coordinate start=11128
  Prefix
  Інтеграці я фі нансового, і нте лект у а льного і соціа льного капі талі в забез печ ує форму в анн я п ідс ум кової ефекти внос ті ф у нк ціон у ва нн я пі дприємст ва, реаліз ацію і нтересів фі нансов их і нефіна нсов их стейк хол дерів, досяг нен ня комплекс ного корисного резуль тат у в процесі діяль ності с у б’єкта господарюван ня
  Exact
  [6, с. 15]
  Suffix
  . Персонал є однією з головни х ла нок господарського процес у на під приємств і. Як ими б не б у л и новіт ні те хно логії, ін нова ці йні і деї, але во ни ніко ли н е б уд у ть ефе кт ив ним и, при носит и макс имальн у користь без в исокоефект ив н ої роботи, належ ної пі дгото вки і квал іфіка ції л юдсь ки х ресурсів.

8
Kaparulina, M.S. (2007), «Maksymizacija vartosti pidpryjemstva jak kryterij efektyvnosti jogo funkcionuvannja», Strategichni priorytety, No 3(4), рр. 84–89, available at: http://old.niss.gov.ua/book/StrPryor/4/12-Kaparulina.pdf
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=5608
  Prefix
  вартості під приємства, оскі льк и таке зроста нн я дозво л яє ак ціонерам (ін весторам) отрим ува ти доход ві д інвес т у ван ня – к урсов ий г рошовий доход ві д перепр одаж у у сі х або части ни на леж ни х їм акц ій, або к урсови й негрошови й до х од, що виражаєтьс я у збі льшен ні вартості май новог о комплекс у (чис ти х акт ивів), а отже, й обсяг у вл асного капі тал у ак ціонерів
  Exact
  [8, с. 87]
  Suffix
  . Стратегі я макс имізації вартості розглядає ться я к баг атогранн ий процес, що може яв лят и [11]: у загаль нююч у модель ді й підпр иємства, кож не з яки х прямо або опосередковано спрямоване на під вище нн я вартості бізне с у; заз начені можл ивост і, які ві дкр иває ри нок при пі дв ищен ні вартост і під приємства; кон цен трацію всіх в н у тріш ні х рес урсів на досягне нн я поста вле

9
Kozynec', O.O. (2014), «Problemy ta perspektyvy upravlinnja personalom na suchasnomu pidpryjemstvi», Ekonomika i upravlinnja, No 3, рр. 83–88.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=14770
  Prefix
  нас ті льк и, нас кі льк и у спі шно с півробі тн и ки пі дприємст ва викорис тов у ють с вій поте н ціал дл я реаліза ції постав л ени х перед не ю ці ле й, тобт о, наскіль ки ці ці лі є досягн у т ими. Зат вердже н ня цього по ложен ня як не пору шн и й пост у лат є на йбі ль ш важ л ивою умо вою створенн я ефект ив ної сис те ми управ лі нн я як персонало м, так і під приємством у ці л ому
  Exact
  [9, с. 87]
  Suffix
  . Найбі льш до ціль н им для оц інк и вартості під приємства та показн и ка її прирост у в умова х вартіс ноорієнтованого пі дход у до у правлі н ня є застос у ва ння метод у е кономічної дода но ї вартості (EVA).

10
Kostуrko, R., Tertуchnaja N. and Shevchuk, V. (2008)? Kompleksnaja ocenka stoymosty predpryjatyja, pod obshh. red. Chumachenko, N.G., Faktor, Khar'kov, 278 р.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=7799
  Prefix
  Костирко Р.О., Тертична Н.В., Шевчу к В.О. обґр у н тов ано вва жаю ть під приємство організаці й ною формою капітал у, що є це нтром інтересів різ ни х у ча сни ків е кономічн их від носин, я кі с клада ються, реаліз ую ться і пості йно від новлю ються з метою ефек т ив ного ви користа ння фак торів вироб ни цт ва
  Exact
  [10, с. 15]
  Suffix
  . Цінність підпр иємств а, за твердже нн я м М.Г. Чумаче нка і В.А. Пан кова, є системою його характерис ти к, що виражає спроможність генер у ват и цін ності дл я широкого ко ла спож ивачі в рез у льтат ів його ф ун кц іон у ван ня: сп оживачі в прод у к ції й постачаль ни ків, а кціо нерів, персонал у пі дпр иємства, де ржави та громадськост і [18, с. 69].

11
Kramarenko, G.O. and Chorna, O.Je. (2009), Finansovyj menedzhment, 2nd ed., Centr navch. literatury, Kiev, 520 р.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=5707
  Prefix
  ві д інвес т у ван ня – к урсов ий г рошовий доход ві д перепр одаж у у сі х або части ни на леж ни х їм акц ій, або к урсови й негрошови й до х од, що виражаєтьс я у збі льшен ні вартості май новог о комплекс у (чис ти х акт ивів), а отже, й обсяг у вл асного капі тал у ак ціонерів [8, с. 87]. Стратегі я макс имізації вартості розглядає ться я к баг атогранн ий процес, що може яв лят и
  Exact
  [11]
  Suffix
  : у загаль нююч у модель ді й підпр иємства, кож не з яки х прямо або опосередковано спрямоване на під вище нн я вартості бізне с у; заз начені можл ивост і, які ві дкр иває ри нок при пі дв ищен ні вартост і під приємства; кон цен трацію всіх в н у тріш ні х рес урсів на досягне нн я поста вле ни х ціл ей; сфок у сован ий на під вище нн і вартості п лан стратегічн и х ді й, що пі дтр им ує ро

12
Krushel'nyc'ka, O.V. and Mel'nychuk, D.P. (2003) Upravlinnja personalom, Kondor, Kiev, 296 р.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=12937
  Prefix
  Керована система (об’є кт) – це сис тема соціаль но-е кономічн и х ві днос ин з при вод у пр оцес у в ідт воренн я й викорис тан ня персонал у. У правлі н ня персоналом яв ля є собою комплекс н у сис те му, е лемен тами я кої є напрям и, етап и, при н ци пи, в ид и і форми кадрової роботи
  Exact
  [12, с. 22]
  Suffix
  . Для за безпече ння ефек ти вн ого управ лі нн я персоналом найчас тіше ви ни каю ть та кі проблеми: п ідб ір, формува нн я ка дрів із с у час ним е кономічн им мисле н ня м, забезпечен ня ефе кт ив ності пра ці праців н икі в, збережен ня с прия тл ивого к л імат у у коле кт иві тощо.

 2. In-text reference with the coordinate start=14176
  Prefix
  У зв’язк у з наве ден им в и ще, на с у часном у ета пі ро звит к у ри нк у і с ус пі льства якіс ть персонал у під приємства постає однією з головни х ці нносте й і пер еваг у кон к уре нт ній боротьбі. Підпр иємство має сприя ти розви тк у найма ни х пра ців ни ків, а дже розви т ок персонал у забез печ ує р озвиток під приємства
  Exact
  [12]
  Suffix
  . Здатність під приємств а навчат ися і розви ват ися шви дше за своїх конк у рен тів є джере лом його соціаль ни х, стратегіч ни х і е кономічни х переваг. Управлі н ня персоналом е фект ивне нас ті льк и, нас кі льк и у спі шно с півробі тн и ки пі дприємст ва викорис тов у ють с вій поте н ціал дл я реаліза ції постав л ени х перед не ю ці ле й, тобт о, наскіль ки ці ці лі є досягн у т ими

13
Lagovs'ka, O.A. (2013), «Ocinka vartosti pidpryjemstva na osnovi pokaznyka ekonomichnoi' danoi' vartosti: novyj pidhid cherez pryzmu teorii' zacikavlenyh osib», Visnyk ZhDTU, No 2 (64), рр. 98–106.
Total in-text references: 4
 1. In-text reference with the coordinate start=15763
  Prefix
  Вибі р інш их методів може відб у ва тис я залеж но від ціл ей оцін ки та необх ід ності в изначе нн я того чи іншого т ип у вартості на базі розробленої алгоритмічної моделі ви бор у на йбі льш до ц ільного метод у о цін к и
  Exact
  [13, с. 98]
  Suffix
  . Лаговська О.А. в с воїх д ослідже н ня х обґр у нтов у є механізми форм ува н ня ва ртості дл я різни х стейк хол дерів [13]. Величи на дода ної вартост і, створе ної пі дпр иємством д ля прац івн икі в, в изначаєтьс я, ви ходяч и із с ум и ви трат на оплат у ї х пра ці, на реаліза ці ю програм навчан ня та пі дв ищен ня ква ліфіка ції, соціаль ни х програм та ви т рат на забез печен ня без

 2. In-text reference with the coordinate start=15887
  Prefix
  Вибі р інш их методів може відб у ва тис я залеж но від ціл ей оцін ки та необх ід ності в изначе нн я того чи іншого т ип у вартості на базі розробленої алгоритмічної моделі ви бор у на йбі льш до ц ільного метод у о цін к и [13, с. 98]. Лаговська О.А. в с воїх д ослідже н ня х обґр у нтов у є механізми форм ува н ня ва ртості дл я різни х стейк хол дерів
  Exact
  [13]
  Suffix
  . Величи на дода ної вартост і, створе ної пі дпр иємством д ля прац івн икі в, в изначаєтьс я, ви ходяч и із с ум и ви трат на оплат у ї х пра ці, на реаліза ці ю програм навчан ня та пі дв ищен ня ква ліфіка ції, соціаль ни х програм та ви т рат на забез печен ня безпе чни х умов праці.

 3. In-text reference with the coordinate start=18686
  Prefix
  витра ти на забезпече н ня безпечн и х у мов праці (спецодя г, харч ува н ня та і н ші); – витрати на реалізаці ю соціальн и х програм (лік у ва нн я, оздоровлення, благоді й ні допомоги, інші) Загальний вплив на приріст вартості підприємства у поточному періоді EVA під приєм./прац. = (– +КEVAпра ц.–) + (– ДКEVAп рац.–) Рис. 2. Величина вартості, створювана підприємством для працівників
  Exact
  [13, с. 99–100]
  Suffix
  Відповід но ве лич и на варт ості, створеної під приємс твом д ля праці вн икі в протягом період у, дорівнюва тиме с у мі +ДEVAпрац.+ та +КEVAпрац.–, а при виз начен ні вп ли в у п рирост у вартост і д ля праців н икі в на зага ль ни й п риріст вартості пі дприємст ва у поточном у періоді вра хов у ват иметься ли ше останн я част ина, причом у зі знаком мін у с.

 4. In-text reference with the coordinate start=19559
  Prefix
  ж част и на прирост у вартості, ст ворен ої під приємством д ля да ної гр уп и сте йк хол дерів, спис у ва тиметьс я протягом наст у п ни х періодів, пі д час яки х пі дпр иємство отри му ват име вигод и ві д понесен и х ви трат. Крім ць ого, у зменшен ні ве лич ин и прирост у вар тості врахо в ува тиме ться части на вартості, створена д ля праці вн икі в у по передн іх періода х (ДКEVAпрац.–)
  Exact
  [13]
  Suffix
  . На пі дстав і прове ден их дос лід жень зазнач имо, що ефект ивне ф у н кціо н у ван ня с ис теми у прав лі нн я персоналом можл иве у разі: - ана ліз у та п лан у ва н ня перс онал у; - проведе нн я ана ліз у робочого місця; - створен ня умов праці; - в изначе ння необ хід ни х професійн их я косте й персона л у; - оці нк и рівн я пі дготовк и пе рсонал у, його зна нь, на вичо к і профес

14
Levchak, I.Ja. (2014), «Vartist' pidpryjemstva jak kryterij efektyvnosti upravlinnja», Naukovyj visnyk Uzhgorods'kogo universytetu, No 1 (42), рр. 104–108.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6796
  Prefix
  Отже, вартіс ть під приємства як економічна категорія є комплекс ним показ ни ком, що характериз ує як вн у тріш нє середови ще під п риємства, та к і вп л ив на ньо го зовніш ні х чи н ни ків. Варт ість під приємства на сьогодні як важ ли ви й по каз ни к стратегіч ного у правлі н н я виз начають вн у тріш ні та з овніш ні фак тори
  Exact
  [14, с. 106]
  Suffix
  . Вн утріш ні фа ктори під при ємства пов’яза ні з ді ями м енед жмент у, га л узе вою спе цифі кою самого під приємства: темп и зрост анн я прода жів, чис того п риб у тк у, ст у п інь лі кві днос ті май на, загаль ни й фінансов и й стан, ная вніс ть нематеріаль ни х ак ти вів, д і лова реп у тац ія, к валіфі ка ці я персонал у, сис тема у прав лі нн я тощо.

15
Lytvak, B.G. (2002), Razrabotka upravlencheskogo reshenyja, Delo, Moskva, 392 р.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=1598
  Prefix
  В сучасних умовах господарювання основною метою підприємства постає максимізація його ринкової вартості при ефективному використанні ресурсів та прийнятті оптимальних управлінських рішень власників і менеджерів. За А.Файолем, керувати – означає ве сти під приємст во до його мети, вит ягаюч и максималь ні можли вості із усі х ная вн их у його розпорядже нні рес урсів
  Exact
  [15]
  Suffix
  . А налогіч но можли во й ада пт у ват и ді яль ність мене дж мент у щодо вартості під пр иємства. Макс имізація вартості пі дпр иємства – це елемент процес у у правл ін ня під приємства, що перед бачає ви користан ня максималь ни х мож л ивосте й із усі х ная вн и х рес урсів з метою нарощен ня яком ога біль ши х обс ягів вартості під приємст ва.

16
Posheljuzhna, L.B. (2010), «Osoblyvosti suchasnogo upravlinnja personalom na vitchyznjanyh pidpryjemstvah», Innovacijna ekonomika, No 3, рр. 163–166.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=20415
  Prefix
  розробки і реалізац ії ефект ив ни х програм зал уче нн я пе рсонал у; - в изначе ння чі ткої процед у ри набор у персонал у; - розробки сис теми оп лат и п раці та мотива ції персонал у; - пості й но діючої сис теми пі дви щен ня к валіф іка ції перс онал у; - пості й ного моніторинг у рез уль таті в дія льнос ті персона л у та його ротації; - прац юючої сис теми ка дрового діловодства
  Exact
  [16]
  Suffix
  . Ефекти вн ість у правл ін ня персоналом визначаєть ся ст у пенем реалізац ії загальни х ц іле й під приємства. З метою біль ш чіткої організаці ї систем и у прав лін ня персоналом дл я максимізації вартос ті на п ід приємстві доці ль но розробити кон цеп цію у пра вл інн я персоналом, що має д еталіз у ват и на прями кадрової полі ти ки, я кі завча сно узагаль не но на основі ст ратегічного

 2. In-text reference with the coordinate start=21566
  Prefix
  Пошелю ж на Л.В. ствердж у є, що основ у ко нце п ції у прав лі нн я персона лом під приєм ства в дан ий час с танов ить зростаюча роль особистості пра ців ни ка, зна нн я його мотива ці йн их у ста новок, вмін ня ї х форм уват и і спрямов ува ти зг ід но із завдан нями, що стоя ть пе ред під приємством
  Exact
  [16, с. 164]
  Suffix
  . На уков ці та пра кт ик и зазначають, що управ лі нн я персоналом ефект ив не нас тіль ки, нас кі льк и у спі шно праців н ик и пі дпр иє мства в икористов у ю ть сві й потен ціа л д ля реал ізації пос тавле н их ці лей.

17
Teplova, T.V. (2007), Ynvestycyonnуe rуchagy maksymyzacyy stoymosty kompanyy. Praktyka rossyjskyh predpryjatyj, Vershyna, Moskva, 272 р.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=10794
  Prefix
  Розширюючи елеме нт и і нте лект у а льного капі тал у з на н нями із за хис т у нав кол иш н ього середовища, ком уні кац ій ним и нова ціям и у в ід ношен ні екологіч ни х і громадськи х організа ці й, можли ве вве ден ня ширшого терміна – соціальн ий капі тал
  Exact
  [17, с. 173–176]
  Suffix
  . Інтеграці я фі нансового, і нте лект у а льного і соціа льного капі талі в забез печ ує форму в анн я п ідс ум кової ефекти внос ті ф у нк ціон у ва нн я пі дприємст ва, реаліз ацію і нтересів фі нансов их і нефіна нсов их стейк хол дерів, досяг нен ня комплекс ного корисного резуль тат у в процесі діяль ності с у б’єкта господарюван ня [6, с. 15].

18
Chumachenko, M.G. and Pankov, V.A. (2004), «Upravlinnja vartistju kompanii' na osnovi cinnisnogo pidhodu», Finansy Ukrai'ny, No 2, рр. 66–79. ДЕНИСЮ К О ле на Гри горівна – ка нд ида т еко номічни х на у к, до цен т, де кан фа к у ль т ет у е кономік и та менеджме нт у Ж итомирсько го державного те хно логічно го у ніверс ите т у.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=8135
  Prefix
  Пан кова, є системою його характерис ти к, що виражає спроможність генер у ват и цін ності дл я широкого ко ла спож ивачі в рез у льтат ів його ф ун кц іон у ван ня: сп оживачі в прод у к ції й постачаль ни ків, а кціо нерів, персонал у пі дпр иємства, де ржави та громадськост і
  Exact
  [18, с. 69]
  Suffix
  . Зацікав ле ні сторони (гр у п и) у рез у льта тив ні й, з точки зор у пр ирост у та ма кс имізації вартості, діяль ності пі дпр иємства у в ітчиз ня ній прак ти ці протяг ом останні х років наз иваю т ь «сте йк хол дерами».