The 25 references with contexts in paper Свірко (2016) “ТЕЗАУРУС БУХГАЛТЕРСЬКОЇ НАУКИ: ІСТОРИЧНИЙ ШЛЯХ ФОРМУВАННЯ ТА СЬОГОДЕННА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПОНЯТТЯ «КАЛЬКУЛЮВАННЯ» // Thesaurus of accounting science: historical path of formation and present identification of «calculation» concept” / spz:ztu:ven:66378

1
Svirko, S.V. (1998), Oblik vytrat i kal'kuljuvannja poslug ustanov social'no-kul'turnogo kompleksu (na prykladi derzhavnyh vyshhyh navchal'nyh zakladiv): dіssertaion, Kyi'vs'kyj nacional'nyj ekonomichnyj un-t, Kiev, 191 р.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2269
  Prefix
  Ігноруючи принципи цитування задля збереження лексичної цнотливості молодих науковців скажу, що шановний професор акцентував на тавтологічності такої словникової конструкції і запропонував озвучити моє бачення кожного з термінів. Кінцевим результатом нашої розмови стала логічна та умотивована зміна назви дисертаційної роботи, а я вкотре була приголомшена мудрістю «великих»
  Exact
  [1]
  Suffix
  . Питання термінологічної точності в обліковій сфері є надзвичайно актуальним дотепер: адже майже кожний дисертант, який проводить наукове дослідження за спеціальністю 08.00.09 – «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит», вважає за доречне зробити свій внесок у розбудову тезауруса бухгалтерського обліку.

2
Sopko, V. and Karjev, V. (2006), „Dejaki pytannja terminologii' ta klasyfikacii' zasobiv praci”, Buhgalters'kyj oblik i audyt, No 3, рр. 11–16.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3167
  Prefix
  А як зазначив у своїй публікації мастодонт облікової науки ХХ ст., вчитель багатьох з нас, який й дотепер здійснює активну наукову діяльність, д.е.н., професор В.В. Сопко «...невдало обрана термінологія може не тільки не дати реального і повного уявлення про суть процесів, що відбуваються, а й ввести в оману»
  Exact
  [2]
  Suffix
  . Зважаючи на виключну роль власне калькуляційної бухгалтерії в практичній сфері, а також виокремлення «к алькулювання» в межах елемента методу бухгалтерського обліку, що, безумовно, надає особливого статусу науковим опрацюванням цього сегмента обліку, розглянемо співвідношення понять «к алькулювання», «калькуляція» та «калькулювання собівартості», а також правомочність існування остан

3
Grygoryj Adol'fovych Landau”, available at: http://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0 %B9_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1 %87_%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%83
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=4531
  Prefix
  У контексті цього нагадаймо слова яскравої особистості, талановитого російського журналіста, політика, літературознавця, філософа Григорія Ландау, який стверджував, що «...більшість теорій — лише переклад старих думок на нову термінологію»
  Exact
  [3]
  Suffix
  . Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми калькулювання продукту діяльності та визначення його собівартості досліджувалися в наукових працях відомих на пострадянському просторі вчених-обліковців: І.

4
Davydovych, I.Je. (2008), Upravlinnja vytratamy, Centr navch. literatury, Kiev, 320 р.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6105
  Prefix
  Історія розвитку калькуляційної бухгалтерії неоднозначно вимірюється вітчизняними та закордонними вченими. Так науковець І.Є. Давидович зазначає, що «...калькуляційна справа у своєму розвитку пройшла ряд основних етапів...»
  Exact
  [4]
  Suffix
  : 1) примітивний ((кінець XV ст.–початок XIX ст.) – характерний для монастирського обліку, в межах якого зустрічались розрахунки, що подібні до калькулювання у сучасному розумінні); 2) середній ((початок XIX ст.–середина XIX ст.) – притаманне усереднення одержуваних величин внаслідок використання найпростішого прийому: ділення сукупності всіх витрат на загальний випуск продукції; отж

5
Herbert, L. (1972), The Enviroment in Govermental Accounting in the seventies, G.A.O. Review Fall.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=8442
  Prefix
  На противагу наведеної вище точки зору відомий американський вчений у галузі бюджетного обліку Лео Герберт, надаючи характеристику запропонованій ним класифікації розвитку бухгалтерського обліку, зазначав, що 1890–1950 рр. стали періодом розвитку обліку витрат та калькулювання собівартості готової продукції та послуг
  Exact
  [5, с. 31]
  Suffix
  . Його точку зору щодо періодизації в цілому та вказаного «такту» історії бухгалтерського обліку зокрема підтримав провідний англійський науковець, професор Уільям Трипленд Бекстер, який зазначав, що у період з 1890 до 1950 років простежувалось «...різке ускладнення економічного життя, розповсюдження обліку витрат і калькулювання собівартості, виникнення публічної звітності та аудиторств

6
Baxter, W.T. (1983), Accounting Roots and their Lingering Influence, Selected Papers From The Charles Waldo Haskins Accounting History Seminars, San Antonio.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=8822
  Prefix
  точку зору щодо періодизації в цілому та вказаного «такту» історії бухгалтерського обліку зокрема підтримав провідний англійський науковець, професор Уільям Трипленд Бекстер, який зазначав, що у період з 1890 до 1950 років простежувалось «...різке ускладнення економічного життя, розповсюдження обліку витрат і калькулювання собівартості, виникнення публічної звітності та аудиторства...»
  Exact
  [6, с. 135]
  Suffix
  . Звернімося до відомої праці видатного російського вченого-обліковця, професора Я.В. Соколова «История бухгалтерського учета: от истоков до наших дней». Зауважимо, що в свій час це унікальне видання було настільної книгою будь-якого поважаючого себе аспіранта на пострадянському просторі; та й дотепер ця книга займає центральну позицію в будь-якій спеціалізованій професійній бібліотеці україн

 2. In-text reference with the coordinate start=20570
  Prefix
  Басманов, С.О. Стуков, П.С. Безруких, Е.К. Гільде, І.О. Ламикін, Б.М. Литвин, В.Б. Івашкевич, В.О. Бунімович, А.М. Кузьмінськиий, В.В. Сопко, Б.І. Валуєв, С.О. Щенков, В.Ф. Палій, М.С. Пушкар та інші
  Exact
  [6, с. 444–535]
  Suffix
  . Практичні потреби радянського виробництва супровожувались фундаментальними працями як теретичного, так і прикладного характеру. На підтвердження цього наведемо досить розвинуту і на сьогодні класифікацію калькуляцій, що була наведена у наочному посібнику «Бухгалтерський облік в промисловості» (1960) авторами В.

7
Sokolov, Ja.V. (1996), Buhgaltersykj uchet: ot ystokov do nashyh dnej, Audyt, JuNYTY, Moskva, 638 р.
Total in-text references: 9
 1. In-text reference with the coordinate start=9493
  Prefix
  Повертаючись до предмета нашого дослідження, спробуємо за цією фундаментальною працею з історії бухгалтерського обліку, з посиланнями на інших авторів, виокремити факти становлення та розвитку калькулювання. Так, описуючи обліковий порядок Стародавнього Риму, професор Я.В. Соколов підкреслює відсутність калькулювання
  Exact
  [7, с. 46]
  Suffix
  . Такий стан речей є абсолютно виправданий і, спираючись на економічну історію світу, дозволимо собі зробити індуктивний умовивід: історія бухгалтерського обліку Стародавнього світу не знала калькулювання.

 2. In-text reference with the coordinate start=11069
  Prefix
  Саварі, який у своїх працях «Досконалий підприємець» («Le parfait négociant ou Instruction générale pour ce qui regarde le commerce des marchandises de France et des pays étrangers», 1675) та «Вказівки і поради щодо найбільш важливих питань комерції» («Les Parères, ou Avis et Conseils sur les plus importantes Matières de Commerce», 1688) заклав основи калькулювання
  Exact
  [7, с. 98]
  Suffix
  . Англійський обліковець-практик та вчений Роберт Гамільтон під час вивчення технології виробництва льняних тканин встановив потребу обчислення результату по кожному переділу, необхідність якого обґрунту вав та описав у своїй праці «Проста система арифметики та бухгалтерський облік» («A short system of arithmetic and book-keeping», 1788), вказуючи, що визначення межі прибутк

 3. In-text reference with the coordinate start=12569
  Prefix
  обліку Чарльзу Бе́ббіджу, який у своїй праці «Економіка технологій і виробництв» («Economy of Machines and Manufactures», 1832) наполягав на обчисленні витрат за кожним виробничим процесом, при цьому мету калькулювання він вбачав у забезпеченні раціоналізації фабричних технологій шляхом здійснення аналізу собівартості виробничих процесів (а не у встановленні ціни продажу)
  Exact
  [7, с. 93]
  Suffix
  . Розглядаючи здобутки італійської школи обліку, зазначимо, що ідеї калькулювання знайшли свій розвиток у неодноразово перевиданій праці професора сільського господарства, видатного аграріяпрактика Карло Роньоні «Сільськогосподарський облік.

 4. In-text reference with the coordinate start=12961
  Prefix
  здобутки італійської школи обліку, зазначимо, що ідеї калькулювання знайшли свій розвиток у неодноразово перевиданій праці професора сільського господарства, видатного аграріяпрактика Карло Роньоні «Сільськогосподарський облік. Основи ведення рахунків в сільському господарстві» («Contabilità agraria. Nozioni elementari sul modo di tenere i conti d’un’azienda rurale, 1880)
  Exact
  [7, с. 135]
  Suffix
  . До речі, саме йому належить прекрасний поетичний вислів щодо ролі бухгалтерського облік у в економічному житті, перечитавши який ми можемо засвідчити лише глибоку повагу та любов до своєї справи автора: «...як компас направляє мореплавця, так і рахівництво керує господарем у виборі посівів, застосуванні добрива, виконанні робіт і введенні інших галузей.

 5. In-text reference with the coordinate start=14203
  Prefix
  Соколов, виняткова роль Ж.Г. Курсель-Севеля полягає у розробці вчення про облік витрат та калькулювання, в якому вперше визначено різницю між ними і закріплено положення, про те, що «... друге є метою першого»
  Exact
  [7, с. 135]
  Suffix
  . Втім, слава розробника як теорії калькулювання, так і теорії промислового обліку належить видатному представнику німецької облікової науки першої половини XX ст. Альберту Кальмесу. Вказані теорії були викладені А.

 6. In-text reference with the coordinate start=18681
  Prefix
  одиниць і визначався прибуток, що припадає на одну одиницю; від вартості товарів кожного калькульованого виду віднімали величину отриманого прибутку і визначали собівартість одиниці кожного виробу. За вказаний метод Л.І. Гомберг отримав золоту медаль у Франції. Російська бухгалтерія, завдяки працям Л.І. Гомберга, вийшла на світову арену і стала досить сильно впливати на європейський облік
  Exact
  [7, с. 262]
  Suffix
  . Звертаючись до облікових надбань ХХ ст. неможливо уникнути розгляду нау кових досліджень відомого німецького вченого Фріца Шмідта, який на основі сформованої ним «теорії органічного балансу» розробив вчення про органічну калькуляцію.

 7. In-text reference with the coordinate start=19409
  Prefix
  До теоретичних принципів калькуляції Ф.Шмідт зараховував: пристосованість підприємства до вимог кон’юктури ринку; рівномірність процесів виробництва та реалізації продукції; чітке розмежування матеріального та майнового обліку і обліку результатів; підтримку продуктивності підприємства на рівні не нижче середнього в цілому в межах національної економіки
  Exact
  [7, с. 318]
  Suffix
  . Втім, значного розвитку калькулювання зазнало передусім в англомовних країнах. Серед вченихобліковців, які сприяли цьому процесу, необхідно назвати Е.Л. Колера, А.Г. Черча, Х.Л. Ганта, Дж.Л. Ніколсона, Дж.

 8. In-text reference with the coordinate start=19723
  Prefix
  Серед вченихобліковців, які сприяли цьому процесу, необхідно назвати Е.Л. Колера, А.Г. Черча, Х.Л. Ганта, Дж.Л. Ніколсона, Дж.Рорбаха, Ч.Б. Гоінга, Ч.Гамільтона, С.Бекета, Дж.М. Кларка, К.Сімпсона, Ч.Хорнгрена, Дж.Фостера, Ш.Датаара
  Exact
  [7, с. 407–421]
  Suffix
  . Незважаючи на відсутність ринкових механізмів та командноадміністративний характер економіки Радянського Союзу, провідні російські і радянські вчені-обліковці також активно опрацьовували питання калькулювання.

 9. In-text reference with the coordinate start=29292
  Prefix
  Тер-Давидова і М.Ф. фон Дітмара, до яких замість нього інші науковці та практики-обліковці вживали терміни «своя вартість», «загальна вартість», «власна вартість», «виробнича вартість», «вартість виробництва», «фабрична вартість», «заводська вартість», «вартість собі», «повна ціна», «дійсна ціна»
  Exact
  [7; 28, с. 58]
  Suffix
  . Апелюючи до наведених вище визначень поняття «кальку лювання», проведемо просте поєднання термінів «калькулювання» + «собівартість» і шляхом простої декомпозиції перейдемо до наступного рівня деталізації змістовного наповнення такого первісного словосполучення.

8
Palyj, V.F. (2004), „Razvіtіe metodologіі' upravlencheskogo ucheta”, Buhgalterskіj uchet, No 12, рр. 52–55.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=10403
  Prefix
  повідомляє, що час зародження калькуляції невідомий, а методи калькуляції в кораблебудуванні породили позамовну, а в текстильному виробництві – попроцесну калькуляцію, які є прямими попередниками усіх сучасних методів кальку ляції. Такі витоки того, що ми тепер називаємо виробничим обліком витрат і калькуляцією. Виробничий облік став складовою частиною загального бухгалтерського обліку»
  Exact
  [8, 9]
  Suffix
  . Епоха розвитку фабричного виробництва та промислового капіталізму була попереду, у Новому часі, але думки щодо калькул ювання визрівали серед купецтва вже у Пізньому Середньовіччі і глашатаєм цього у певний час привілейованого прошарку став французький економіст та правознавець, нащадковий практикуючий купець Жак Саварі, який у своїх працях «Досконалий підприємець» («Le parfait négociant o

9
Sadovs'ka, I.B. (2014), „Evoljucija kal'kuljacijnoi' buhgalterii'”, available at: http://sophus.at.ua/publ/2014_04_17_18_kampodilsk/sekcija_1_2014_04_17_18/evoljucija_kalkuljacij noji_bukhgalteriji/51-1-0-879
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=10403
  Prefix
  повідомляє, що час зародження калькуляції невідомий, а методи калькуляції в кораблебудуванні породили позамовну, а в текстильному виробництві – попроцесну калькуляцію, які є прямими попередниками усіх сучасних методів кальку ляції. Такі витоки того, що ми тепер називаємо виробничим обліком витрат і калькуляцією. Виробничий облік став складовою частиною загального бухгалтерського обліку»
  Exact
  [8, 9]
  Suffix
  . Епоха розвитку фабричного виробництва та промислового капіталізму була попереду, у Новому часі, але думки щодо калькул ювання визрівали серед купецтва вже у Пізньому Середньовіччі і глашатаєм цього у певний час привілейованого прошарку став французький економіст та правознавець, нащадковий практикуючий купець Жак Саварі, який у своїх працях «Досконалий підприємець» («Le parfait négociant o

 2. In-text reference with the coordinate start=21874
  Prefix
  Палія, який зазначав, що «...найбільші наші досягнення після 1930 року були зв’язані з врахуванням витрат і калькуляцією собівартості готової продукції, робіт, послуг. У теорії і на практиці більш за все наших колег хвилювали питання використання в обліку витрат і калькуляції собівартості готової продукції, робіт і послуг»
  Exact
  [17, с. 8; 9]
  Suffix
  . У свій час, саме при написанні дисертації на здобуття наукового ступеня к.е.н., автор цієї публікації із задоволенням вивчав праці з питань обліку витрат та калькулювання, у тому числі вчених М.Д. Врублевского, С.

13
Ron'ony, K. (1893), „Sel'skohozjajstvennoe schetovodstvo”, Schetovodstvo. Zhurnal kommercheskyh y fynansovуh znanyj, No 22.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=13518
  Prefix
  Як мікроскоп показує природодослідникові прису тність нових рослин і організмів, як телескоп відкриває астроному нові зірки і планети, так рахівництво виявляє такі економічні факти в господарстві, які інакше залишилися б прихованими, приносячи великі збитки»
  Exact
  [13]
  Suffix
  . Гідним продовжувачем ідей Жака Саварі обліковий світ вважає професора політичної економії Жана Густава Курсель-Сенеля, в фундаментальній праці якого «Керівництво до теоретичного та практичного вивчення підприємств промислових, торгових і землеробських» («Manuel des affaires», 1860) зазначено, що знання собівартості всіх продуктів діяльності «...повинно бути базисом всіх розрахунків

14
Kursel'-Senel', Zh.G. (1860), Rukovodstvo k teoretycheskomu y praktycheskomu yzuchenyju predpryjatyj promуshlennуh, torgovуh y zemledel'cheskyh, russkyj perevod Veshnjakova, V., SPb.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=13981
  Prefix
  -Сенеля, в фундаментальній праці якого «Керівництво до теоретичного та практичного вивчення підприємств промислових, торгових і землеробських» («Manuel des affaires», 1860) зазначено, що знання собівартості всіх продуктів діяльності «...повинно бути базисом всіх розрахунків, всіх міркувань, на основі яких підприємець буде здійснювати свою діяльність: це знання найнеобхідніше»
  Exact
  [14, с. 239]
  Suffix
  . Як зазначає професор Я.В. Соколов, виняткова роль Ж.Г. Курсель-Севеля полягає у розробці вчення про облік витрат та калькулювання, в якому вперше визначено різницю між ними і закріплено положення, про те, що «... друге є метою першого» [7, с. 135].

15
Kogda v Rossyy nachal upotrebljat'sja termyn «kal'kuljacyja»?”, available at: http://accountology.ucoz.ru/blog/kogda_v_rossii_nachal_upotrebljatsja_termin_kalkuljacija/2014-0506-48
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=17573
  Prefix
  , що здійснена Надвірним Радником Фербером» (т. 7, кн. 1, 1788), істотний інтерес до калькулювання обліковці Російської імперії виявили на зламі ХХ ст.: зокрема, перша книга з використанням у заголовку слова «калькуляція» вийшла з під пера М.В. Васильєва-Яковлєва у 1899 році під назвою «Фабричні обліки і калькуляція пряжі у зв’язку з механічною технологією волокнистих речовин» (1899)
  Exact
  [15]
  Suffix
  . Поступово питання калькул ювання набувають звучання в працях відомих російських вчених-обліковців, серед яких варто підкреслити наукові дослідження спочатку практикаобліковця, а потім відомого теоретика бухгалтерського обліку, розробника в межах останнього так званої «теорії причинності» або «філософської теорії» Лева Івановича Гомберга.

16
Gorelkyn, V.G. and Rashkovskyj, P.M. (1960), Buhgalterskyj uchet v promуshlennosty, , L'vov, available at: http://accountology.ucoz.ru/ index/raskhody/0-4634]
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=21306
  Prefix
  калькуляцій за: призначенням (попередні та наступні), способом складання (простого та складного виробництва), родом продукції, що калькулюється (основного, допоміжного, побічного виробництва, підсобного господарства), періодом охоплення (за місяць, квартал, рік), обсягом витрат (калькуляція цехової собівартості, фабричнозаводської собівартості, повної (комерційної) собівартості)
  Exact
  [16]
  Suffix
  . Перерахунок і викладення наукових досягнень у сфері калькулювання, що були здійснені впродовж ХХ ст., текстово займе обсяг не одної кандидатської дисертації, а тому автори залишають цю цікаву сторінку історії для опрацювання молодим колегам-обліковцям.

17
Palyj, V.F. (1987), Osnovу kal'kulyrovanyja, Fіnansу і statystyka, Moskva, 288 р.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=21874
  Prefix
  Палія, який зазначав, що «...найбільші наші досягнення після 1930 року були зв’язані з врахуванням витрат і калькуляцією собівартості готової продукції, робіт, послуг. У теорії і на практиці більш за все наших колег хвилювали питання використання в обліку витрат і калькуляції собівартості готової продукції, робіт і послуг»
  Exact
  [17, с. 8; 9]
  Suffix
  . У свій час, саме при написанні дисертації на здобуття наукового ступеня к.е.н., автор цієї публікації із задоволенням вивчав праці з питань обліку витрат та калькулювання, у тому числі вчених М.Д. Врублевского, С.

18
Spravochnyk-slovar' buhgaltera (1995), razrab. avtor. kol. pod red. Red'ko, A.Ju., Drukar, Kiev, 178 р.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=22779
  Prefix
  Для досягнення мети дослідження звернімося до понятійного апарату калькуляційного обліку сьогодення, що найбільш повно викладений у довідковій економічній літературі (табл. 1). Таблиця 1 Трактування дефініцій «калькулювання», «калькуляція», «калькулювання собівартості» у сучасній довідковій економічній літературі Джерело Визначення 1 2 бухгалтера
  Exact
  [18, с. 63]
  Suffix
  Калькулирование – один из способов группировки и распределения затрат для исчесления на предпиятиях себестоимости продукции. Калькулирование основывается на использовании позаказного, попередельного, нормативного и других методов.

20
Kaverin, Ju.V. and Gura, N.O. (1999), Tlumachnyj slovnyk buhgalters'koi' ta audytors'koi' terminologii', Ukrai'ns'ka knyga, Kiev, 64 р.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=24660
  Prefix
  Себестоимость Большой бухгалтерский единицы продукции определяется по калькуляционным статьям затрат – группам затрат, выделяемым в калькуляции... Словник бухгалтерської та аудиторської термінології
  Exact
  [20, с. 18]
  Suffix
  Калькулювання – обчислення собівартості одиниці продукції (робіт, послуг) у розрізі калькуляційних статей. Калькуляція – документ, який містить розрахунок собівартості одиниці продукції (послуг, робіт) Закінчення табл. 1 1 2 [21, с. 82, 83] Калькулювання – система економічних розрахунків собівартості одиниці окремих видів продукції (робіт, послуг).

22
Zagorodnij, A.G., Voznjuk, G.L. and Partyn, G.O. (2002), Oblik i audyt: terminologichnyj slovnyk, Centr Jevropy, L'viv, 671 р.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=25570
  Prefix
  Калькуляція – бухгалтерська категорія, яка визначається як: 1) обчислення в єдиному грошовому вимірнику результатів будь-якого господарського процесу; 2) обчислення собівартості одиниці продукції (робіт, послуг). Розрізняють такі види калькуляції: 1) нормативна...; 2) планова... Бухгалтерський словник
  Exact
  [22, с. 278–279]
  Suffix
  Калькуляція – 1) розрахунок, обчислення в грошовому виразі економічних показників: собівартості робіт, продукції, послуг; гуртових та інших цін. У плануванні, обліку й аналізі використовують планову, нормативну та фактичну калькуляцію; 2) форма калькуляційного листа, в якому розраховують собівартість робіт (продукції, послуг) за встановленими статтями витрат; 3) один з елементів методу

23
Velykyj slovnyk buhgaltera (2005), uklad. Kuznjecov V., Myhajlenko O., 2-e vyd. pererob. i dop., Faktor, Kharkov, 532 р.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=26134
  Prefix
  та фактичну калькуляцію; 2) форма калькуляційного листа, в якому розраховують собівартість робіт (продукції, послуг) за встановленими статтями витрат; 3) один з елементів методу бухгалтерського обліку. Калькуляція собівартості – обчислення в грошовій формі витрат на виробництво та реалізацію одиниці продукції (робіт, послуг) Облік і аудит: термінологічний словник бухгалтера
  Exact
  [23, с. 235]
  Suffix
  Калькулирование себестоимости (калькулювання собівартості) – определение размера расходов в денежной форме как по отдельным видам деятельности, производственным процессам, структурным подразделениям, так и в целом по предприятию на производство (сбыт) единицы продукции, выполненных работ (услуг) с помощью экономически обоснованных методов Великий словник словник [24, с. 130] Калькуляц

24
Gordijenko, K.D. (2007), Ekonomichnyj tlumachnyj slovnyk. Ponjatijna baza zakonodavstva Ukrai'ny u sferi ekonomiky, vyd. 2-e, pererob. i dop., KNT, Kiev, 360 р.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=26486
  Prefix
  [23, с. 235] Калькулирование себестоимости (калькулювання собівартості) – определение размера расходов в денежной форме как по отдельным видам деятельности, производственным процессам, структурным подразделениям, так и в целом по предприятию на производство (сбыт) единицы продукции, выполненных работ (услуг) с помощью экономически обоснованных методов Великий словник словник
  Exact
  [24, с. 130]
  Suffix
  Калькуляція – розрахунок собівартості одиниці продукції або виконаної роботи за встановленою номенклатурою витрат з урахуванням місця їх виникнення та призначення. Залежно від призначення складають планові, нормативні та звітні фактичні калькуляції Економічний тлумачний Економічний словник [25, с. 121] Калькулювання – обчислення собівартості одиниці продукції або виконаних робіт за

25
Osovs'ka, T.V., Jushkevych, O.O. and Zavads'kyj, J.S. (2007), Ekonomichnyj slovnyk, Kondor, Kiev, 358 р.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=26764
  Prefix
  работ (услуг) с помощью экономически обоснованных методов Великий словник словник [24, с. 130] Калькуляція – розрахунок собівартості одиниці продукції або виконаної роботи за встановленою номенклатурою витрат з урахуванням місця їх виникнення та призначення. Залежно від призначення складають планові, нормативні та звітні фактичні калькуляції Економічний тлумачний Економічний словник
  Exact
  [25, с. 121]
  Suffix
  Калькулювання – обчислення собівартості одиниці продукції або виконаних робіт за елементами затрат [26, с. 189–191] Калькулирование – вычисление фактической стоимости объекта ... Синонимы: Калькуляция, Калькуляция себестоимости .

26
Medvedev, M.Ju. (2007), Buhgalterskyj slovar', TK Velby, Prospekt, Moskva, 488 р.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=26869
  Prefix
  Залежно від призначення складають планові, нормативні та звітні фактичні калькуляції Економічний тлумачний Економічний словник [25, с. 121] Калькулювання – обчислення собівартості одиниці продукції або виконаних робіт за елементами затрат
  Exact
  [26, с. 189–191]
  Suffix
  Калькулирование – вычисление фактической стоимости объекта ... Синонимы: Калькуляция, Калькуляция себестоимости ... Калькуляция – 1) докумен т операционный или отчетный, в котором отражен процесс калькулирования.

27
Skrypnyk, M.I. (2009), „Proces kal'kuljuvannja: vyznachennja ponjat'”, Problemy teorii' ta metodologii' buhgalters'kogo obliku, kontrolju i analizu, Vyp. 3 (15), vidp. red. d.e.n., prof. Butynec', F.F., ZhDTU, Zhytomyr, 376 р.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=28651
  Prefix
  такого процесу, тобто у формі калькуляції», а «...калькул ювання – це обчислення в грошовому вимірнику результатів будь-якого господарського процесу (в широкому розумінні) та обчислення собівартості одиниці продукції, послуги, роботи (в вузькому розумінні). Калькуляцію варто вживати у значенні форми внутрішнього документа, в якому здійснюється калькулювання і подаються його результати»
  Exact
  [27, с. 292]
  Suffix
  . Певним чином підтримуючи здобутки вказаного вище автора, додамо, що калькулювання є процесом, а калькуляція, відповідно, його результатом. Складнішою і більш заплутаною є ситуація з поняттям «калькулювання собівартості».

28
Mazurkevych, N.V. and Bojko, S.V. (2001), „Problemy definicij kal'kuljacii' ta kal'kuljuvannja”, Visnyk ZITI, Ekonomichni nauky, ZІTI, Zhytomyr, No 18, рр. 58–64.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=29292
  Prefix
  Тер-Давидова і М.Ф. фон Дітмара, до яких замість нього інші науковці та практики-обліковці вживали терміни «своя вартість», «загальна вартість», «власна вартість», «виробнича вартість», «вартість виробництва», «фабрична вартість», «заводська вартість», «вартість собі», «повна ціна», «дійсна ціна»
  Exact
  [7; 28, с. 58]
  Suffix
  . Апелюючи до наведених вище визначень поняття «кальку лювання», проведемо просте поєднання термінів «калькулювання» + «собівартість» і шляхом простої декомпозиції перейдемо до наступного рівня деталізації змістовного наповнення такого первісного словосполучення.

30
Symonenko, L. (2001), „Ukrai'ns'ka naukova terminologija: stan ta perspektyvy rozvytku”, Ukrai'ns'ka terminologija i suchasnist', vidp. red. Symonenko, L.O., NAN Ukrai'ny, Kyi'vs'kyj nac. ekon. un-t., In-t ukr. movy, Kiev, Vyp. IV, рр. 3–8.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=31303
  Prefix
  Поєднання зусиль вчених мовознавців та обліковців, вивчення реальних запитів і потреб щодо змістовного навантаження понятійного апарату сучасної облікової науки та практики сприятиме розвитку їх наук ово-обґрунтованої терміносфери
  Exact
  [30, 31]
  Suffix
  . Через специфіку регулювання/регламентації сучасної системи бухгалтерського обліку, що потребує чіткої ідентифікації основних об’єктів, категорій та процедур визнання, оцінки тощо, в контексті реалізації основного завдання бухгалтерського обліку – забезпечення повноти та достовірності інформації вказаної системи на всіх її етапах (вхід, обробка, вихід) – зазначений процес має знайти своє з

31
Svirko, S.V. (2001), „Dejaki pytannja suchasnoi' ukrai'ns'koi' ekonomichnoi' terminologii'„, Problemy formuvannja rynkovoi' ekonomiky, Vyp. 9, KNEU, Kiev, рр. 463–473.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=31303
  Prefix
  Поєднання зусиль вчених мовознавців та обліковців, вивчення реальних запитів і потреб щодо змістовного навантаження понятійного апарату сучасної облікової науки та практики сприятиме розвитку їх наук ово-обґрунтованої терміносфери
  Exact
  [30, 31]
  Suffix
  . Через специфіку регулювання/регламентації сучасної системи бухгалтерського обліку, що потребує чіткої ідентифікації основних об’єктів, категорій та процедур визнання, оцінки тощо, в контексті реалізації основного завдання бухгалтерського обліку – забезпечення повноти та достовірності інформації вказаної системи на всіх її етапах (вхід, обробка, вихід) – зазначений процес має знайти своє з