The 26 references with contexts in paper Виговська, Виговський (2016) “МІСЦЕ ПОЗАБАЛАНСОВИХ РИЗИКІВ У СИСТЕМІ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ // Рlace of off-balance sheet risks among banking risks” / spz:ztu:ven:66343

1
Вalabanov, Y.T. (1996), Rysk-menedzhment, Fynansу i statystyka, Moskva, 192 p.
Total in-text references: 4
 1. In-text reference with the coordinate start=3695
  Prefix
  Складн ість іде нт ифіка ції риз икі в пов’яза на з нечіткіст ю та різноспрямованіс тю на у ков их під ході в до ви діле н ня йо го класиф іка цій н их озна к і в иді в (табл. 1). © Н.Г. Виговська, В.Г. Виговський, 2016 Таблиця 1 Класифікаційні ознаки ризиків та їх види* А втор, джерело Клас ифіка ці йна озна ка Вид ризи к у 1 2 3 Балабанов І.Т.
  Exact
  [1]
  Suffix
  Від можли вого резу льта т у (спекулятивний) – ризики, пов’язані з к у п іве льною спроможністю Інвест иці й ні ризи к и: втраче ної вигод и, зни жен ня до ходнос ті, прями х фіна нсови х втрат ви ни кне нн я (чисті) Природні, екологіч ні, по літ ичні, транспорт ні, комерцій ні (майнові, виробн ичі, торговель ні, фін ансові) Від основної прич и ни [9] Час ви ни кне нн я Ретроспект

 2. In-text reference with the coordinate start=10449
  Prefix
  ризи к Інстр умен таль н ий емісі йн и й ризик, риз ик обіг у, риз ик ша храйст ва Від вид у господарської діяль ності Підпр иємни цьк и й: в иробни чий, комерцій ни й, фіна нсови й та спожи вчи й Поляк Г.Б. [24] Від прояв у риз ик у Спе к у ля ти вн ий (фі нансов и й); прости й (чист ий) Від фінансового посеред ни ц тва Інвест иці й ни й, страхов ий, б анкі вськ ий * узагальнено за
  Exact
  [1, 6, 9, 11, 13, 14, 21–25]
  Suffix
  Як св ідчать дані таб ли ці 1, най біль ш пош иреною ознак ою клас ифіка ції є поділ р из ик у зале жно в ід основної прич ин и або чи н ни ків (д жерел) ви ни к нен ня [1, 25, 24]. В деяки х д же релах та метод ичн их інстр у к ція х ця озна ка к лас и фікаці ї має назв у «за сферою поход же нн я».

 3. In-text reference with the coordinate start=10635
  Prefix
  Поляк Г.Б. [24] Від прояв у риз ик у Спе к у ля ти вн ий (фі нансов и й); прости й (чист ий) Від фінансового посеред ни ц тва Інвест иці й ни й, страхов ий, б анкі вськ ий * узагальнено за [1, 6, 9, 11, 13, 14, 21–25] Як св ідчать дані таб ли ці 1, най біль ш пош иреною ознак ою клас ифіка ції є поділ р из ик у зале жно в ід основної прич ин и або чи н ни ків (д жерел) ви ни к нен ня
  Exact
  [1, 25, 24]
  Suffix
  . В деяки х д же релах та метод ичн их інстр у к ція х ця озна ка к лас и фікаці ї має назв у «за сферою поход же нн я». Нез важа ючи на те, що б ільш істю на у ковц ів форм ується та ка ознака к лас ифіка ції ризи ків, перелі к риз икі в, що в иокр емлюютьс я згі дно із запропонованою ознакою, є різним.

 4. In-text reference with the coordinate start=11687
  Prefix
  Оскіль к и риз ик може мат и як нега ти вн і, та к і пози ти вні нас лід ки, в на у ков их д жерелах є поділ ризикі в за озна кою отрима ного рез уль тат у або за нас лід ками риз ик у. На при кла д, так у ознак у в свої х на у кови х дослід же ння х зас тосов ують І.Балаба нов
  Exact
  [1]
  Suffix
  , Г.Кірей цев [25], М.Кричевс ьки й [14], І.Бланк [6], В.М. Гранатуров [9, 10]. Ризик и за наслід ками мож у ть мати к іль кісн у оці нк у. В такому ви пад к у додатково доці льно вио кремити ознак у к ласифі кац і ї ризи ків за рів нем нас л ідкі в (пр ип у ст ими й, крит ичн ий і ка тастрофічн и й фіна нсов ий риз ик) а бо за ст у пенем в п ли в у.

2
Kyrychenko, O.A., Gilenko, I.V. and Rogol', S.L. (2002), Bankivs'kyj menedzhment, za red. Kyrychenka, O.A., 3-e vyd., pererob. i dop., Znannja-Pres, Kiev, 438 р.
Total in-text references: 5
 1. In-text reference with the coordinate start=15435
  Prefix
  А налогіч но к ласифі ка ції р изи ків в ці лом у в лі терат урі відс у т ні й єд ин и й на у кови й п ід хід до клас ифіка ці йн и х ознак ба нк івськ их риз ик ів (таб л. 2). Таблиця 2 Класифікаційні ознаки банківських ризиків та їх види* Клас ифіка ці йна озна ка Вид бан ківсь кого ризи к у 1 2 Лаврушин О. [4], Хмеленко А., Вовк В. [26], Кириченко О.
  Exact
  [2]
  Suffix
  , Волкова Н.І. [7], Москвін В.А. [18] Тип або вид комерцій ного банк у Ризик спе ціал ізованого бан к у, ризик га л узе вого банк у, ризи к у ні версаль ного банк у Сфера вп ли в у ч и ви н ик нен н я банк івського риз ик у Зовнішні р изи ки.

 2. In-text reference with the coordinate start=20851
  Prefix
  я Прогнозовани й, не прогнозован ий За кількіс тю осіб, я кі бер у ть участь у прий ня тті ріше нь Інди від у а льн ий, гр у пов ий, к олект ив ни й За терміном оцінки та урахування ризику Випереджа ючи й, своєчасни й, запізн іл ий За мірою обґрун тованості р изи к у Раціональ ни й, нераціо наль н ий, ава нтюр ни й За масштабами та обсягам и Глобаль н ий, ло каль ни й * узагальнено за
  Exact
  [2–4, 7, 12, 15, 17–19, 26]
  Suffix
  А нал із дан и х та бл иц і 2 дозв оляє зробит и в исновок, що більшіс ть на у ковці в мають односпрямован ий під хід до к ласиф іка ції риз икі в, зокрема О.І. Лавр уш ин [4], А.В. Хмеленко, В.Я.

 3. In-text reference with the coordinate start=21092
  Prefix
  р изи к у Раціональ ни й, нераціо наль н ий, ава нтюр ни й За масштабами та обсягам и Глобаль н ий, ло каль ни й * узагальнено за [2–4, 7, 12, 15, 17–19, 26] А нал із дан и х та бл иц і 2 дозв оляє зробит и в исновок, що більшіс ть на у ковці в мають односпрямован ий під хід до к ласиф іка ції риз икі в, зокрема О.І. Лавр уш ин [4], А.В. Хмеленко, В.Я. Вовк [26], О.А. Кириче нко
  Exact
  [2]
  Suffix
  , Н.І. Волкова [7], В.А. Москвін [18]. Згідно з їх пі дходом, бан ківсь кі ризик и к ласифі к у ють за видом комерці йного ба н к у; сферою в п ли в у ч и в ин ик нен ня бан ківсь кого ризи к у; с кла дом кл ієнті в; методом розраху нк у; с т у пе нем риз икі в; розподі лом ризикі в у часі; характером облі к у; можл ивіс тю вп лив у; засобами у пра влі н н я.

 4. In-text reference with the coordinate start=22349
  Prefix
  можли вістю у правл ін ня р из иком) є важ л ивою, оскі льк и банк івськ і у ста нови мож у т ь вп лива ти на част ин у ризикі в (які є в н у тріш німи) та не мож у ть в п лива ти на інш у част ин у (зовні ш ні ризи к и, дію я ки х передбач ит и дос ить с кла дно). Од нак у лі терат урі з устрічаєтьс я окремо к л асифіка ці йна оз нака банк івськ и х ризи ків за мож ли вістю у пра влі н ня
  Exact
  [13, 26, 2, 7, 18]
  Suffix
  , згідно з якою їх поділ яють на ві дкр иті (що не під лягаю ть рег у люва нню) та за крит і (під ляга ють рег улю ван ню). Лисе нок О.В. ідент ифік у є так у озна к у клас ифі кації, я к ризик и, що підл ягаю ть кіль кісн ій оці н ці (вн у трішн і) та не під ляга ють кі лькіс ні й оці нці (зо вніш ні).

 5. In-text reference with the coordinate start=24893
  Prefix
  В на у ковій л ітерат ур і б л изьк ими за змістом є к ласифі кац ії риз икі в за ча сом вин ик не ння (ретроспекти вні, поточні та перспек ти вні) або за ознако ю розподіл у риз ик у в часі (мин у л ий, поточни й та майб у тн ій риз ик). За обраним методом розрахунку ризиків О.І. Лавруш ин [4], А.В. Хмеленко, В.Я. Вовк [26], О.А. Кириче нко
  Exact
  [2]
  Suffix
  , Н.І. Волкова [7], В.А. Москвін [18] виокремлюють ризи к окремих б анкі вськ их операц ій та комп лекс ни й (загаль н ий) рівень риз ик у бан ківсь кої у ста нови. А втори О.І. Лавр у ши н, Н.І. Валєн цева [3] застосовую ть бі льш де т альн у к лас ифіка цію бан ківс ьки х риз икі в за цією озна ко ю, вид іл яючи р изи ки основної та риз ик и допоміжної дія льнос ті; р изи ки акт ив ни х та

3
Bankovskye rysky (2007), pod red. d-ra еkon. nauk, prof. Lavrushyna, O.Y. i d-ra еkon. nauk, prof. Valencevoj, N.Y., KNORUS, Moskva, 232 р.
Total in-text references: 5
 1. In-text reference with the coordinate start=18255
  Prefix
  від ності, процен тн ий, валю тн ий, ри нков и й); − ф ун кц іональ ні (операці й ни й, техно логічн ий); ризик и, що не пі ддаю ться кі лькіс ні й оцін ці: − ф ун кц іональ ні (стра те гічни й, реп у та ції, юрид ичн ий, моральн ий) зовнішн і Ризик и, що не під даю ться кі лькіс ні й оцін ці: − макроекономічні; − політ ич ні; − правові; − ризик країн и Лаврушин О.І., Валєнцева Н.І.
  Exact
  [3]
  Suffix
  Вид від ношен ня до вн у тріш нього середовища (або за джерела ми ви ни кне н ня) Вн утріш ні риз ик и. Зовнішні р изи ки Сфера вп ли в у (або фак тори ви ни кне нн я Політ ичні, соціа ль ні, еконо мічні, форс-мажорні банк івськ и х ризи ків) операцій Ризик и основної та ризи к и допоміж ної діяль ності.

 2. In-text reference with the coordinate start=20851
  Prefix
  я Прогнозовани й, не прогнозован ий За кількіс тю осіб, я кі бер у ть участь у прий ня тті ріше нь Інди від у а льн ий, гр у пов ий, к олект ив ни й За терміном оцінки та урахування ризику Випереджа ючи й, своєчасни й, запізн іл ий За мірою обґрун тованості р изи к у Раціональ ни й, нераціо наль н ий, ава нтюр ни й За масштабами та обсягам и Глобаль н ий, ло каль ни й * узагальнено за
  Exact
  [2–4, 7, 12, 15, 17–19, 26]
  Suffix
  А нал із дан и х та бл иц і 2 дозв оляє зробит и в исновок, що більшіс ть на у ковці в мають односпрямован ий під хід до к ласиф іка ції риз икі в, зокрема О.І. Лавр уш ин [4], А.В. Хмеленко, В.Я.

 3. In-text reference with the coordinate start=21573
  Prefix
  ба н к у; сферою в п ли в у ч и в ин ик нен ня бан ківсь кого ризи к у; с кла дом кл ієнті в; методом розраху нк у; с т у пе нем риз икі в; розподі лом ризикі в у часі; характером облі к у; можл ивіс тю вп лив у; засобами у пра влі н н я. Згідно з да н ими та бл и ці 2, най біль ш пош иреною озна к ою клас ифіка ції є поді л ба н ківськ и х риз икі в на в н у тріш ні та зовн ішн і
  Exact
  [15, 3, 12]
  Suffix
  . До зовнішніх ба нк івськ их ризи ків на йчасті ше нале жать пол іт ичні, економічні, і нфл яці йн і, пр авові, ризи к краї ни. До вн у тріш ніх – ці нові, не ці нові (фіна нсові) та ф ун кц іональ ні (зокрема, Л.

 4. In-text reference with the coordinate start=24171
  Prefix
  Як бачимо, риз ик краї ни, рин кови й р изи к (я кі тради цій но нале жать до зов н ішні х риз ик ів) є об’єк тами в имірюван ня та оцін ки. Більш точно таку ознаку формулює О.Ковальчук [12] та О.І. Лаврушин, Н.І. Валєнцева
  Exact
  [3]
  Suffix
  : поділ банківських ризиків за сферою виникнення; відношення до внутрішнього середовища (або за джерелами виникнення). Як правило, зовнішні ризики відповідають ознаці непрогнозованості, що надає можливість ідентифікувати поділ банківських ризиків на прогнозовані (або передбачувані) та непрогнозовані (непередбачувані).

 5. In-text reference with the coordinate start=25096
  Prefix
  Волкова [7], В.А. Москвін [18] виокремлюють ризи к окремих б анкі вськ их операц ій та комп лекс ни й (загаль н ий) рівень риз ик у бан ківсь кої у ста нови. А втори О.І. Лавр у ши н, Н.І. Валєн цева
  Exact
  [3]
  Suffix
  застосовую ть бі льш де т альн у к лас ифіка цію бан ківс ьки х риз икі в за цією озна ко ю, вид іл яючи р изи ки основної та риз ик и допоміжної дія льнос ті; р изи ки акт ив ни х та риз ик и пас ивн и х операцій; ба лансов і т а позабала нсові риз ик и; кред ит ни й, де пози тн ий, о пераці йн ий, вал ют ни й, ві дсотков и й та інш і.

4
Bankovskoe delo (1992), pod red. Lavrushyna, O.Y., Bankovskyj y byrzhevoj nauch, Moskva, 428 р.
Total in-text references: 4
 1. In-text reference with the coordinate start=15393
  Prefix
  А налогіч но к ласифі ка ції р изи ків в ці лом у в лі терат урі відс у т ні й єд ин и й на у кови й п ід хід до клас ифіка ці йн и х ознак ба нк івськ их риз ик ів (таб л. 2). Таблиця 2 Класифікаційні ознаки банківських ризиків та їх види* Клас ифіка ці йна озна ка Вид бан ківсь кого ризи к у 1 2 Лаврушин О.
  Exact
  [4]
  Suffix
  , Хмеленко А., Вовк В. [26], Кириченко О. [2], Волкова Н.І. [7], Москвін В.А. [18] Тип або вид комерцій ного банк у Ризик спе ціал ізованого бан к у, ризик га л узе вого банк у, ризи к у ні версаль ного банк у Сфера вп ли в у ч и ви н ик нен н я банк івського риз ик у Зовнішні р изи ки.

 2. In-text reference with the coordinate start=20851
  Prefix
  я Прогнозовани й, не прогнозован ий За кількіс тю осіб, я кі бер у ть участь у прий ня тті ріше нь Інди від у а льн ий, гр у пов ий, к олект ив ни й За терміном оцінки та урахування ризику Випереджа ючи й, своєчасни й, запізн іл ий За мірою обґрун тованості р изи к у Раціональ ни й, нераціо наль н ий, ава нтюр ни й За масштабами та обсягам и Глобаль н ий, ло каль ни й * узагальнено за
  Exact
  [2–4, 7, 12, 15, 17–19, 26]
  Suffix
  А нал із дан и х та бл иц і 2 дозв оляє зробит и в исновок, що більшіс ть на у ковці в мають односпрямован ий під хід до к ласиф іка ції риз икі в, зокрема О.І. Лавр уш ин [4], А.В. Хмеленко, В.Я.

 3. In-text reference with the coordinate start=21039
  Prefix
  й, своєчасни й, запізн іл ий За мірою обґрун тованості р изи к у Раціональ ни й, нераціо наль н ий, ава нтюр ни й За масштабами та обсягам и Глобаль н ий, ло каль ни й * узагальнено за [2–4, 7, 12, 15, 17–19, 26] А нал із дан и х та бл иц і 2 дозв оляє зробит и в исновок, що більшіс ть на у ковці в мають односпрямован ий під хід до к ласиф іка ції риз икі в, зокрема О.І. Лавр уш ин
  Exact
  [4]
  Suffix
  , А.В. Хмеленко, В.Я. Вовк [26], О.А. Кириче нко [2], Н.І. Волкова [7], В.А. Москвін [18]. Згідно з їх пі дходом, бан ківсь кі ризик и к ласифі к у ють за видом комерці йного ба н к у; сферою в п ли в у ч и в ин ик нен ня бан ківсь кого ризи к у; с кла дом кл ієнті в; методом розраху нк у; с т у пе нем риз икі в; розподі лом ризикі в у часі; характером облі к у; можл ивіс тю вп лив у; засоб

 4. In-text reference with the coordinate start=24839
  Prefix
  В на у ковій л ітерат ур і б л изьк ими за змістом є к ласифі кац ії риз икі в за ча сом вин ик не ння (ретроспекти вні, поточні та перспек ти вні) або за ознако ю розподіл у риз ик у в часі (мин у л ий, поточни й та майб у тн ій риз ик). За обраним методом розрахунку ризиків О.І. Лавруш ин
  Exact
  [4]
  Suffix
  , А.В. Хмеленко, В.Я. Вовк [26], О.А. Кириче нко [2], Н.І. Волкова [7], В.А. Москвін [18] виокремлюють ризи к окремих б анкі вськ их операц ій та комп лекс ни й (загаль н ий) рівень риз ик у бан ківсь кої у ста нови.

5
Belolypeckyj, V.G. (1998), Fynansу fyrmу, red. Merzljakov, Y.P., YNFRA-M, Moskva, 298 р.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=29533
  Prefix
  Йдетьс я про зобов’яза нн я, що містять де які потен ці йні вимоги до цієї фірми, які кі нець кін це м можуть вирази тис я матеріальн ими претензі ями до не ї. Такі зобов’язан ня прий ня то наз ива ти позаба лансов ими, а р изи ки, пов’язані з н ими, – риз икам и за позаба лансов ими операціями. Бєлоли пець ки й В.Г.
  Exact
  [5]
  Suffix
  , аналіз у ючи сві тов у прак ти к у оцін ки кре ди тоспроможності, стверд ж ує, що най біль ш пош ирен ими в ида ми позаба лансов их зобов’яз ань є: гаран тії і пор учи тель ства п ід прод у кці ю і інші а кт ив и фірми пр и от риманні пози к або пози к як самою фірмою, так і т ретіми особами, по від ношен ню до як их ц я фір ма є гарантом; спори і с у дов і процес и, ін іці йован і проти фірм

 2. In-text reference with the coordinate start=30653
  Prefix
  з автором, що позабалан сові зобов’язан ня фірми ці кавл ять перед усім креди торів, оскіль ки мож ли ві факт ичн і прете нзії на а кт ив и фірми неми н у че зменш у ють розмір засобів, які мог ли б б у т и с прямовані на погашен ня боргів кре диторам. Ці обстав и ни зм у ш ую ть кре ди торів до видачі пози к робит и оці нк у ризикі в по позаба лансов и х з обов’яза нн ях позичаль н икі в
  Exact
  [5]
  Suffix
  . Вітчизн яна облі кова прак ти ка д ля ві дображе нн я п озабалансов их об’єкт ів у Пла ні ра х у н ків б у хга лтерського об лік у а кт ивів, ка піта л у, зобов’язань і господарськ их операц ій в икористов у є Клас 0.

6
Blank, Y.A. (2004), Fynansovуj menedzhment, 2-e izd., pererab. i dop. Эl'ga, Nyka-Centr, Kiev, 656 р.
Total in-text references: 6
 1. In-text reference with the coordinate start=5660
  Prefix
  стійкості (або ризик порушення рівноваги фінансового розвитку), ризик неплатоспроможності (або ризик незбалансованої ліквідності підприємства), інвестиційний ризик, інфляційний ризик, процентний ризик, валютний ризик, депозитний ризик, кредитний ризик, податковий ризик, структурний ризик, інноваційний фінансовий ризик, криміногенний ризик За об’єктом, що Блан к І.А.
  Exact
  [6]
  Suffix
  характериз у єтьс я Ризик окремої фінансової оп ерації, ризи к різни х ви дів фі нансової дія л ьності, ризи к фінансової д іял ьності під пр иємства в цілом у Продовження табл. 1 2 3 За су к у п ністю дослід ж у ва ни х інстр уме нті в Інди від у а льн ий фі нансо ви й ризик, портфель ни й фіна нсов ий ри зик За комплекс ніст ю Простий фі нансов и й ризи к, склад н

 2. In-text reference with the coordinate start=10449
  Prefix
  ризи к Інстр умен таль н ий емісі йн и й ризик, риз ик обіг у, риз ик ша храйст ва Від вид у господарської діяль ності Підпр иємни цьк и й: в иробни чий, комерцій ни й, фіна нсови й та спожи вчи й Поляк Г.Б. [24] Від прояв у риз ик у Спе к у ля ти вн ий (фі нансов и й); прости й (чист ий) Від фінансового посеред ни ц тва Інвест иці й ни й, страхов ий, б анкі вськ ий * узагальнено за
  Exact
  [1, 6, 9, 11, 13, 14, 21–25]
  Suffix
  Як св ідчать дані таб ли ці 1, най біль ш пош иреною ознак ою клас ифіка ції є поділ р из ик у зале жно в ід основної прич ин и або чи н ни ків (д жерел) ви ни к нен ня [1, 25, 24]. В деяки х д же релах та метод ичн их інстр у к ція х ця озна ка к лас и фікаці ї має назв у «за сферою поход же нн я».

 3. In-text reference with the coordinate start=11123
  Prefix
  Зокрема, Г.Кірейцев та І.Балабанов зазначають природні, екологіч ні, політ ич ні, транс портні, комерційні ризики. Гранатуров В. [9, 10] акцентує увагу виключно на політичних та економічних ризиках. Бланк І.
  Exact
  [6]
  Suffix
  , застосовуючи поділ середовища на внутрішнє та зовнішнє, визначає зовнішній, систематичний або ринковий ризик (можуть належати інфляційний ризик, процентний ризик, валютний ризик, податковий ризик і частково інвестиційний) та внутрішній, несистематичний або специфічний ризик.

 4. In-text reference with the coordinate start=11743
  Prefix
  Оскіль к и риз ик може мат и як нега ти вн і, та к і пози ти вні нас лід ки, в на у ков их д жерелах є поділ ризикі в за озна кою отрима ного рез уль тат у або за нас лід ками риз ик у. На при кла д, так у ознак у в свої х на у кови х дослід же ння х зас тосов ують І.Балаба нов [1], Г.Кірей цев [25], М.Кричевс ьки й [14], І.Бланк
  Exact
  [6]
  Suffix
  , В.М. Гранатуров [9, 10]. Ризик и за наслід ками мож у ть мати к іль кісн у оці нк у. В такому ви пад к у додатково доці льно вио кремити ознак у к ласифі кац і ї ризи ків за рів нем нас л ідкі в (пр ип у ст ими й, крит ичн ий і ка тастрофічн и й фіна нсов ий риз ик) а бо за ст у пенем в п ли в у.

 5. In-text reference with the coordinate start=12872
  Prefix
  На наш п огляд, наведе на к лас ифіка ц ія потреб у є доопрац юва ння, оскільк и стра хови й, комерцій ни й риз ик и мож на зарах у ват и до ф іна нсової гр уп и риз ик ів. Доці ль ною та логіч ною, на наш погля д, є к ласиф іка ція р из икі в за озна кою час у (три валості) в п ли в у
  Exact
  [25, 6, 14]
  Suffix
  . В сучас н их у мова х господарюван ня мож ли ві с и т уа ції з короткочасн им та п остійн им в пл ивом на об’єк т ризик у, що в имагає розробки прин ц ипово різн и х фіна нсови х страте гій по зменшен ню та у с у не нню р изик у.

 6. In-text reference with the coordinate start=13911
  Prefix
  В таком у розум ін ні р изи ки к ласифі к у ю ть за мож ли віст ю у с у нен н я на нес истемат ич ні (спец ифічні) риз ик и або д и версифікова ні та с истемат и чні (рин кові) або не ди версифікова ні [25]; ті, що під ляга ють стра х у ван ню та від повід но не пі дл ягаю ть
  Exact
  [25, 6]
  Suffix
  . Проведени й ана ліз на у ков их під ходів до клас ифі ка ції риз икі в дозвол ив у точни ти та кі озна ки клас ифіка ції: 1) за рівнем с и стеми, де ви н икає риз икова на си т уа ці я (ризи ки на над д ержавном у с вітовом у рівні, рівні держа ви, окремого регіону, пі дприємст ва, стр ук т ур ного підрозділ у пі дприємст ва, окремого робочого місця); 2) за належніс тю до сис теми (ризи ки

7
Volkova, N.Y., Gerasymenko, R.A. and Chashko, T.A. (2003), Upravlenye bankovskoj dejatel'nost'ju, pod. red. Egorova, P.V., OOO «Jugo-Vostok, LTD», Doneck, 338 р.
Total in-text references: 5
 1. In-text reference with the coordinate start=15453
  Prefix
  Таблиця 2 Класифікаційні ознаки банківських ризиків та їх види* Клас ифіка ці йна озна ка Вид бан ківсь кого ризи к у 1 2 Лаврушин О. [4], Хмеленко А., Вовк В. [26], Кириченко О. [2], Волкова Н.І.
  Exact
  [7]
  Suffix
  , Москвін В.А. [18] Тип або вид комерцій ного банк у Ризик спе ціал ізованого бан к у, ризик га л узе вого банк у, ризи к у ні версаль ного банк у Сфера вп ли в у ч и ви н ик нен н я банк івського риз ик у Зовнішні р изи ки.

 2. In-text reference with the coordinate start=20851
  Prefix
  я Прогнозовани й, не прогнозован ий За кількіс тю осіб, я кі бер у ть участь у прий ня тті ріше нь Інди від у а льн ий, гр у пов ий, к олект ив ни й За терміном оцінки та урахування ризику Випереджа ючи й, своєчасни й, запізн іл ий За мірою обґрун тованості р изи к у Раціональ ни й, нераціо наль н ий, ава нтюр ни й За масштабами та обсягам и Глобаль н ий, ло каль ни й * узагальнено за
  Exact
  [2–4, 7, 12, 15, 17–19, 26]
  Suffix
  А нал із дан и х та бл иц і 2 дозв оляє зробит и в исновок, що більшіс ть на у ковці в мають односпрямован ий під хід до к ласиф іка ції риз икі в, зокрема О.І. Лавр уш ин [4], А.В. Хмеленко, В.Я.

 3. In-text reference with the coordinate start=21110
  Prefix
  ни й, нераціо наль н ий, ава нтюр ни й За масштабами та обсягам и Глобаль н ий, ло каль ни й * узагальнено за [2–4, 7, 12, 15, 17–19, 26] А нал із дан и х та бл иц і 2 дозв оляє зробит и в исновок, що більшіс ть на у ковці в мають односпрямован ий під хід до к ласиф іка ції риз икі в, зокрема О.І. Лавр уш ин [4], А.В. Хмеленко, В.Я. Вовк [26], О.А. Кириче нко [2], Н.І. Волкова
  Exact
  [7]
  Suffix
  , В.А. Москвін [18]. Згідно з їх пі дходом, бан ківсь кі ризик и к ласифі к у ють за видом комерці йного ба н к у; сферою в п ли в у ч и в ин ик нен ня бан ківсь кого ризи к у; с кла дом кл ієнті в; методом розраху нк у; с т у пе нем риз икі в; розподі лом ризикі в у часі; характером облі к у; можл ивіс тю вп лив у; засобами у пра влі н н я.

 4. In-text reference with the coordinate start=22349
  Prefix
  можли вістю у правл ін ня р из иком) є важ л ивою, оскі льк и банк івськ і у ста нови мож у т ь вп лива ти на част ин у ризикі в (які є в н у тріш німи) та не мож у ть в п лива ти на інш у част ин у (зовні ш ні ризи к и, дію я ки х передбач ит и дос ить с кла дно). Од нак у лі терат урі з устрічаєтьс я окремо к л асифіка ці йна оз нака банк івськ и х ризи ків за мож ли вістю у пра влі н ня
  Exact
  [13, 26, 2, 7, 18]
  Suffix
  , згідно з якою їх поділ яють на ві дкр иті (що не під лягаю ть рег у люва нню) та за крит і (під ляга ють рег улю ван ню). Лисе нок О.В. ідент ифік у є так у озна к у клас ифі кації, я к ризик и, що підл ягаю ть кіль кісн ій оці н ці (вн у трішн і) та не під ляга ють кі лькіс ні й оці нці (зо вніш ні).

 5. In-text reference with the coordinate start=24912
  Prefix
  В на у ковій л ітерат ур і б л изьк ими за змістом є к ласифі кац ії риз икі в за ча сом вин ик не ння (ретроспекти вні, поточні та перспек ти вні) або за ознако ю розподіл у риз ик у в часі (мин у л ий, поточни й та майб у тн ій риз ик). За обраним методом розрахунку ризиків О.І. Лавруш ин [4], А.В. Хмеленко, В.Я. Вовк [26], О.А. Кириче нко [2], Н.І. Волкова
  Exact
  [7]
  Suffix
  , В.А. Москвін [18] виокремлюють ризи к окремих б анкі вськ их операц ій та комп лекс ни й (загаль н ий) рівень риз ик у бан ківсь кої у ста нови. А втори О.І. Лавр у ши н, Н.І. Валєн цева [3] застосовую ть бі льш де т альн у к лас ифіка цію бан ківс ьки х риз икі в за цією озна ко ю, вид іл яючи р изи ки основної та риз ик и допоміжної дія льнос ті; р изи ки акт ив ни х та риз ик и пас ивн и

8
Golov, S.F. (2007), Buhgalters'kyj oblik v Ukrai'ni: analiz stanu ta perspektyvy rozvytku Centr navch. li-ry, Kiev, 522 р.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=31508
  Prefix
  і ці н ності на від пов ідаль ном у зберіга нн і, переробці, комісії, монта жі); умовні права і зобов’язан ня п ід приємства (заста ви, г арантії, зобов’язан ня тощо); блан ки с у ворого облі к у; с писа ні ак ти ви (нес тачі ці нносте й, дебі торська заборгованість) для спостережен ня за можл ив істю їх ві дшкод у ва н ня в ин ним и особами (боржни ками); амортизаці йні відрах у ва нн я
  Exact
  [8]
  Suffix
  . Безпосередньо на справе дл ив у оц ін к у креди тоспр оможності позичаль н ика впл иваю ть такі позабала нсові зобов’язан ня, як кон тракт ні зобов’язан ня (дери ват ив и – форвардні, ф’ючерс ні у годи, опціон и), а також гарант ії та забез печен ня нада ні та отримані (господарсь кі дог овори, авалі, а кце пт и, тощо).

9
Granaturov, V.M. and Shevchuk, O.B. (2000), Ryzyky pidpryjemnyc'koi' dijal'nosti: problemy analizu, Zv’jazok, Kiev, 152 р.
Total in-text references: 5
 1. In-text reference with the coordinate start=4034
  Prefix
  к у 1 2 3 Балабанов І.Т. [1] Від можли вого резу льта т у (спекулятивний) – ризики, пов’язані з к у п іве льною спроможністю Інвест иці й ні ризи к и: втраче ної вигод и, зни жен ня до ходнос ті, прями х фіна нсови х втрат ви ни кне нн я (чисті) Природні, екологіч ні, по літ ичні, транспорт ні, комерцій ні (майнові, виробн ичі, торговель ні, фін ансові) Від основної прич и ни
  Exact
  [9]
  Suffix
  Час ви ни кне нн я Ретроспекти вні, поточні, пе рспект ив ні Основн і чин н ик и в ин ик нен н я Політ ичні, еко номічні (комерцій ні) Характер облі к у Зовнішні, в н у тріш ні Сфера ви ни кне н ня Виробнич ий, комерці йн и й, фінансов и й тощо Гранат уров В.

 2. In-text reference with the coordinate start=10449
  Prefix
  ризи к Інстр умен таль н ий емісі йн и й ризик, риз ик обіг у, риз ик ша храйст ва Від вид у господарської діяль ності Підпр иємни цьк и й: в иробни чий, комерцій ни й, фіна нсови й та спожи вчи й Поляк Г.Б. [24] Від прояв у риз ик у Спе к у ля ти вн ий (фі нансов и й); прости й (чист ий) Від фінансового посеред ни ц тва Інвест иці й ни й, страхов ий, б анкі вськ ий * узагальнено за
  Exact
  [1, 6, 9, 11, 13, 14, 21–25]
  Suffix
  Як св ідчать дані таб ли ці 1, най біль ш пош иреною ознак ою клас ифіка ції є поділ р из ик у зале жно в ід основної прич ин и або чи н ни ків (д жерел) ви ни к нен ня [1, 25, 24]. В деяки х д же релах та метод ичн их інстр у к ція х ця озна ка к лас и фікаці ї має назв у «за сферою поход же нн я».

 3. In-text reference with the coordinate start=11050
  Prefix
  Нез важа ючи на те, що б ільш істю на у ковц ів форм ується та ка ознака к лас ифіка ції ризи ків, перелі к риз икі в, що в иокр емлюютьс я згі дно із запропонованою ознакою, є різним. Зокрема, Г.Кірейцев та І.Балабанов зазначають природні, екологіч ні, політ ич ні, транс портні, комерційні ризики. Гранатуров В.
  Exact
  [9, 10]
  Suffix
  акцентує увагу виключно на політичних та економічних ризиках. Бланк І. [6], застосовуючи поділ середовища на внутрішнє та зовнішнє, визначає зовнішній, систематичний або ринковий ризик (можуть належати інфляційний ризик, процентний ризик, валютний ризик, податковий ризик і частково інвестиційний) та внутрішній, несистематичний або специфічний ризик.

 4. In-text reference with the coordinate start=11765
  Prefix
  Оскіль к и риз ик може мат и як нега ти вн і, та к і пози ти вні нас лід ки, в на у ков их д жерелах є поділ ризикі в за озна кою отрима ного рез уль тат у або за нас лід ками риз ик у. На при кла д, так у ознак у в свої х на у кови х дослід же ння х зас тосов ують І.Балаба нов [1], Г.Кірей цев [25], М.Кричевс ьки й [14], І.Бланк [6], В.М. Гранатуров
  Exact
  [9, 10]
  Suffix
  . Ризик и за наслід ками мож у ть мати к іль кісн у оці нк у. В такому ви пад к у додатково доці льно вио кремити ознак у к ласифі кац і ї ризи ків за рів нем нас л ідкі в (пр ип у ст ими й, крит ичн ий і ка тастрофічн и й фіна нсов ий риз ик) а бо за ст у пенем в п ли в у.

 5. In-text reference with the coordinate start=12514
  Prefix
  Різноманітніс ть ви дів госпо дарської ді яль ності перед ба чає клас ифіка цію риз ик у за сферами (ви дами) діяль ності. По ляк Г.Б. [24] виокремлює під приємн иц ьки й: в иробн ичи й, комерці йн ий, фі на нсови й та спожи вчи й р изи ки. Гранат у ров В.М.
  Exact
  [9, 10]
  Suffix
  відпов ід но визначає вироб нич и й, коме рцій ни й, фі нансов и й, страхови й тощо. На наш п огляд, наведе на к лас ифіка ц ія потреб у є доопрац юва ння, оскільк и стра хови й, комерцій ни й риз ик и мож на зарах у ват и до ф іна нсової гр уп и риз ик ів.

10
Granaturov, V.M. (2002), Еkonomycheskyj rysk: sushhnost', metodу yzmerenyja v puty snyzhenyja, Delo y Servys, Moskva, 140 р.
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=11050
  Prefix
  Нез важа ючи на те, що б ільш істю на у ковц ів форм ується та ка ознака к лас ифіка ції ризи ків, перелі к риз икі в, що в иокр емлюютьс я згі дно із запропонованою ознакою, є різним. Зокрема, Г.Кірейцев та І.Балабанов зазначають природні, екологіч ні, політ ич ні, транс портні, комерційні ризики. Гранатуров В.
  Exact
  [9, 10]
  Suffix
  акцентує увагу виключно на політичних та економічних ризиках. Бланк І. [6], застосовуючи поділ середовища на внутрішнє та зовнішнє, визначає зовнішній, систематичний або ринковий ризик (можуть належати інфляційний ризик, процентний ризик, валютний ризик, податковий ризик і частково інвестиційний) та внутрішній, несистематичний або специфічний ризик.

 2. In-text reference with the coordinate start=11765
  Prefix
  Оскіль к и риз ик може мат и як нега ти вн і, та к і пози ти вні нас лід ки, в на у ков их д жерелах є поділ ризикі в за озна кою отрима ного рез уль тат у або за нас лід ками риз ик у. На при кла д, так у ознак у в свої х на у кови х дослід же ння х зас тосов ують І.Балаба нов [1], Г.Кірей цев [25], М.Кричевс ьки й [14], І.Бланк [6], В.М. Гранатуров
  Exact
  [9, 10]
  Suffix
  . Ризик и за наслід ками мож у ть мати к іль кісн у оці нк у. В такому ви пад к у додатково доці льно вио кремити ознак у к ласифі кац і ї ризи ків за рів нем нас л ідкі в (пр ип у ст ими й, крит ичн ий і ка тастрофічн и й фіна нсов ий риз ик) а бо за ст у пенем в п ли в у.

 3. In-text reference with the coordinate start=12514
  Prefix
  Різноманітніс ть ви дів госпо дарської ді яль ності перед ба чає клас ифіка цію риз ик у за сферами (ви дами) діяль ності. По ляк Г.Б. [24] виокремлює під приємн иц ьки й: в иробн ичи й, комерці йн ий, фі на нсови й та спожи вчи й р изи ки. Гранат у ров В.М.
  Exact
  [9, 10]
  Suffix
  відпов ід но визначає вироб нич и й, коме рцій ни й, фі нансов и й, страхови й тощо. На наш п огляд, наведе на к лас ифіка ц ія потреб у є доопрац юва ння, оскільк и стра хови й, комерцій ни й риз ик и мож на зарах у ват и до ф іна нсової гр уп и риз ик ів.

11
Il'i'n, V.Ju. (2010), „Suchasni aspekty antykryzovogo menedzhmentu v korporatyvnyh strukturah”, Visnyk Zakarpats'kogo nac. un-tu, No 3 (7), рр. 29–35.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=9473
  Prefix
  ід приємство)) Ділова акт ив ність керів ни цт ва, маркетин гова стратегі я, полі ти ка й та кт ика під приємства, в иробн ичо-те хніч н ий потен ціа л, кон к урен тоспроможність, ріве нь спеціа ліза ції, фіна нсов ий ст ан, стій кість і пла тоспроможність та ін. Коюда О.П. [13] вн у тріш ні, що поді ляю ться на загальн у та с пец ифічн у гр у п у (діяль ність с у б’єк тів Ільїн В.Ю.
  Exact
  [11]
  Suffix
  Ознак у к ласиф іка ції не заз н ачено Виробничо-те хніч ні; природ но-клімат ич ні; комерцій ні; соціа льно-еконо мічні; під приємн иць кі; і ннова ці йні; інвест и цій ні; глобал ізаці йн і Скі цько В.

 2. In-text reference with the coordinate start=10449
  Prefix
  ризи к Інстр умен таль н ий емісі йн и й ризик, риз ик обіг у, риз ик ша храйст ва Від вид у господарської діяль ності Підпр иємни цьк и й: в иробни чий, комерцій ни й, фіна нсови й та спожи вчи й Поляк Г.Б. [24] Від прояв у риз ик у Спе к у ля ти вн ий (фі нансов и й); прости й (чист ий) Від фінансового посеред ни ц тва Інвест иці й ни й, страхов ий, б анкі вськ ий * узагальнено за
  Exact
  [1, 6, 9, 11, 13, 14, 21–25]
  Suffix
  Як св ідчать дані таб ли ці 1, най біль ш пош иреною ознак ою клас ифіка ції є поділ р из ик у зале жно в ід основної прич ин и або чи н ни ків (д жерел) ви ни к нен ня [1, 25, 24]. В деяки х д же релах та метод ичн их інстр у к ція х ця озна ка к лас и фікаці ї має назв у «за сферою поход же нн я».

12
Koval'chuk, O.V. (2011), „Osnovni pidhody do vyznachennja kryterii'v klasyfikacii' bankivs'kyh ryzykiv”, Problemy i perspektyvy rozvytku bankivs'koi' systemy Ukrai'ny, Vyp. 32, рр. 316–324.
Total in-text references: 5
 1. In-text reference with the coordinate start=19527
  Prefix
  ксні та ін ди від у аль ні ризик и Рівень (обсяг) бан ківсь кого ризик у Низькі, помірні та пов ні риз ик и Можл ивість у пра влі н ня ба н ківськ ими ризикам и Відкриті (контрольова ні) та закриті риз ик и За можливіс тю перед бачен н я Прогнозовані та не прогнозовані риз ик и За можливіс тю стра х у ван ня Ризик и, що можу ть та які не мож у ть б у т и застраховані Ковальчук О.В.
  Exact
  [12]
  Suffix
  Сфера ви ни кне н ня Зовнішні, в н у тріш ні Можл ивість кі лькіс ного вим ірюван ня Ква нт ифікова ні, не ква нт ифі ковані Залеж но від ка тегорії ризи к у Фінансові, ф у н к ціона льні, і нші щодо бан к у зов ніш ні ризик и За часом виник не ння Ретроспекти вні, поточні, пе рспект ив ні Залеж но від метод ик и розрах у нк у С у к у п ни й, частков и й Можл ивість у пра влі н ня Відкрит

 2. In-text reference with the coordinate start=20851
  Prefix
  я Прогнозовани й, не прогнозован ий За кількіс тю осіб, я кі бер у ть участь у прий ня тті ріше нь Інди від у а льн ий, гр у пов ий, к олект ив ни й За терміном оцінки та урахування ризику Випереджа ючи й, своєчасни й, запізн іл ий За мірою обґрун тованості р изи к у Раціональ ни й, нераціо наль н ий, ава нтюр ни й За масштабами та обсягам и Глобаль н ий, ло каль ни й * узагальнено за
  Exact
  [2–4, 7, 12, 15, 17–19, 26]
  Suffix
  А нал із дан и х та бл иц і 2 дозв оляє зробит и в исновок, що більшіс ть на у ковці в мають односпрямован ий під хід до к ласиф іка ції риз икі в, зокрема О.І. Лавр уш ин [4], А.В. Хмеленко, В.Я.

 3. In-text reference with the coordinate start=21573
  Prefix
  ба н к у; сферою в п ли в у ч и в ин ик нен ня бан ківсь кого ризи к у; с кла дом кл ієнті в; методом розраху нк у; с т у пе нем риз икі в; розподі лом ризикі в у часі; характером облі к у; можл ивіс тю вп лив у; засобами у пра влі н н я. Згідно з да н ими та бл и ці 2, най біль ш пош иреною озна к ою клас ифіка ції є поді л ба н ківськ и х риз икі в на в н у тріш ні та зовн ішн і
  Exact
  [15, 3, 12]
  Suffix
  . До зовнішніх ба нк івськ их ризи ків на йчасті ше нале жать пол іт ичні, економічні, і нфл яці йн і, пр авові, ризи к краї ни. До вн у тріш ніх – ці нові, не ці нові (фіна нсові) та ф ун кц іональ ні (зокрема, Л.

 4. In-text reference with the coordinate start=24133
  Prefix
  ни й риз ик (ризи к транс акції, тра нсл яці йн и й ризик, еко номічни й риз ик); 2) ризики, я кі кі льк існо оці н ит и немож ли во (ризик реп у т ації; юри дич н ий риз ик; с тратегічн ий р изи к). Як бачимо, риз ик краї ни, рин кови й р изи к (я кі тради цій но нале жать до зов н ішні х риз ик ів) є об’єк тами в имірюван ня та оцін ки. Більш точно таку ознаку формулює О.Ковальчук
  Exact
  [12]
  Suffix
  та О.І. Лаврушин, Н.І. Валєнцева [3]: поділ банківських ризиків за сферою виникнення; відношення до внутрішнього середовища (або за джерелами виникнення). Як правило, зовнішні ризики відповідають ознаці непрогнозованості, що надає можливість ідентифікувати поділ банківських ризиків на прогнозовані (або передбачувані) та непрогнозовані (непередбачувані).

 5. In-text reference with the coordinate start=26698
  Prefix
  Одн им з недо лік ів іс н у ючих клас ифі каці й ба нк івськ ого ризик у є повтор к ласи фікаці й ни х озна к (зокрема, О.Ковальч ук в ио кремлює поді л за можл ивіс тю у триман ня рів ня риз ик у на лока лізован и й та нелока лізова ни й і водночас за масштабами та обсягами – глобальн и й, локаль н ий). Також дис к у сій ною є ознака к лас ифіка ції ризи ків за мірою їх обґр у нт ованості
  Exact
  [12]
  Suffix
  (раціональ н ий, нераціо наль ни й, авант юрни й). Не доліком існ у юч их к ласифі кац ій є їх не повнота, на пр ик лад, при ви ді лен ні клас ифіка ці йн и х ознак та ви дів бан ківсь ки х риз ик ів ли ш е деяк і вче ні розгля даю ть п озабалансові ризи ки.

13
Kojuda, P.M. and Kojuda, O.P. (2006), „Harakterystyka ta klasyfikacija ryzykiv”, Kommunal'noe hozjajstvo gorodov, Tehnika, Kiev, Vуp. 71, рр. 203–214.
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=9367
  Prefix
  Коюда П.М., господарюван ня (п ід приємство)) Ділова акт ив ність керів ни цт ва, маркетин гова стратегі я, полі ти ка й та кт ика під приємства, в иробн ичо-те хніч н ий потен ціа л, кон к урен тоспроможність, ріве нь спеціа ліза ції, фіна нсов ий ст ан, стій кість і пла тоспроможність та ін. Коюда О.П.
  Exact
  [13]
  Suffix
  вн у тріш ні, що поді ляю ться на загальн у та с пец ифічн у гр у п у (діяль ність с у б’єк тів Ільїн В.Ю. [11] Ознак у к ласиф іка ції не заз н ачено Виробничо-те хніч ні; природ но-клімат ич ні; комерцій ні; соціа льно-еконо мічні; під приємн иць кі; і ннова ці йні; інвест и цій ні; глобал ізаці йн і Скі цько В.

 2. In-text reference with the coordinate start=10449
  Prefix
  ризи к Інстр умен таль н ий емісі йн и й ризик, риз ик обіг у, риз ик ша храйст ва Від вид у господарської діяль ності Підпр иємни цьк и й: в иробни чий, комерцій ни й, фіна нсови й та спожи вчи й Поляк Г.Б. [24] Від прояв у риз ик у Спе к у ля ти вн ий (фі нансов и й); прости й (чист ий) Від фінансового посеред ни ц тва Інвест иці й ни й, страхов ий, б анкі вськ ий * узагальнено за
  Exact
  [1, 6, 9, 11, 13, 14, 21–25]
  Suffix
  Як св ідчать дані таб ли ці 1, най біль ш пош иреною ознак ою клас ифіка ції є поділ р из ик у зале жно в ід основної прич ин и або чи н ни ків (д жерел) ви ни к нен ня [1, 25, 24]. В деяки х д же релах та метод ичн их інстр у к ція х ця озна ка к лас и фікаці ї має назв у «за сферою поход же нн я».

 3. In-text reference with the coordinate start=22349
  Prefix
  можли вістю у правл ін ня р из иком) є важ л ивою, оскі льк и банк івськ і у ста нови мож у т ь вп лива ти на част ин у ризикі в (які є в н у тріш німи) та не мож у ть в п лива ти на інш у част ин у (зовні ш ні ризи к и, дію я ки х передбач ит и дос ить с кла дно). Од нак у лі терат урі з устрічаєтьс я окремо к л асифіка ці йна оз нака банк івськ и х ризи ків за мож ли вістю у пра влі н ня
  Exact
  [13, 26, 2, 7, 18]
  Suffix
  , згідно з якою їх поділ яють на ві дкр иті (що не під лягаю ть рег у люва нню) та за крит і (під ляга ють рег улю ван ню). Лисе нок О.В. ідент ифік у є так у озна к у клас ифі кації, я к ризик и, що підл ягаю ть кіль кісн ій оці н ці (вн у трішн і) та не під ляга ють кі лькіс ні й оці нці (зо вніш ні).

14
Krychevskyj, M.L. (2012), Fynansovуe rysky, KNORUS, Moskva, 244 р.
Total in-text references: 6
 1. In-text reference with the coordinate start=8252
  Prefix
  І ст у пе ня (в трати, що дорівнюю ть очік ува ном у пр иб у т к у) і кр и тич ни й ризи к ІІ ст у пен я (при ц и х втрата х в и трати на виробн иц тво прод у к ції не ок у паютьс я), катастрофічн и й ризи к (загроза банкр у тст ва) За об’єктами, с хи ль ними до дії ризик у Ризик и на несен ня ш коди жи ттю та здоров’ю громадян, май нові ризик и Закінчення табл. 1 Кричевсь ки й М.Л.
  Exact
  [14]
  Suffix
  1 2 3 ризик у Чисті риз ик и, тоб то такі, що означають можли вість отрима нн я л ише негат ив ного або н у льового резу льта т у (н априк лад, природні, е кологічні, трансп ортні), спек у л ят ив ні ризи к и, тобто такі, що здат ні принес ти під приємст в у я к в трати, та к і приб у то к (біржові риз ик и) За характером наслід ків вп л ив у Старості на А.

 2. In-text reference with the coordinate start=10449
  Prefix
  ризи к Інстр умен таль н ий емісі йн и й ризик, риз ик обіг у, риз ик ша храйст ва Від вид у господарської діяль ності Підпр иємни цьк и й: в иробни чий, комерцій ни й, фіна нсови й та спожи вчи й Поляк Г.Б. [24] Від прояв у риз ик у Спе к у ля ти вн ий (фі нансов и й); прости й (чист ий) Від фінансового посеред ни ц тва Інвест иці й ни й, страхов ий, б анкі вськ ий * узагальнено за
  Exact
  [1, 6, 9, 11, 13, 14, 21–25]
  Suffix
  Як св ідчать дані таб ли ці 1, най біль ш пош иреною ознак ою клас ифіка ції є поділ р из ик у зале жно в ід основної прич ин и або чи н ни ків (д жерел) ви ни к нен ня [1, 25, 24]. В деяки х д же релах та метод ичн их інстр у к ція х ця озна ка к лас и фікаці ї має назв у «за сферою поход же нн я».

 3. In-text reference with the coordinate start=11429
  Prefix
  Бланк І. [6], застосовуючи поділ середовища на внутрішнє та зовнішнє, визначає зовнішній, систематичний або ринковий ризик (можуть належати інфляційний ризик, процентний ризик, валютний ризик, податковий ризик і частково інвестиційний) та внутрішній, несистематичний або специфічний ризик. Аналогічний підхід зустрічаємо у М.Л. Кричевського
  Exact
  [14]
  Suffix
  . Оскіль к и риз ик може мат и як нега ти вн і, та к і пози ти вні нас лід ки, в на у ков их д жерелах є поділ ризикі в за озна кою отрима ного рез уль тат у або за нас лід ками риз ик у. На при кла д, так у ознак у в свої х на у кови х дослід же ння х зас тосов ують І.

 4. In-text reference with the coordinate start=11728
  Prefix
  Оскіль к и риз ик може мат и як нега ти вн і, та к і пози ти вні нас лід ки, в на у ков их д жерелах є поділ ризикі в за озна кою отрима ного рез уль тат у або за нас лід ками риз ик у. На при кла д, так у ознак у в свої х на у кови х дослід же ння х зас тосов ують І.Балаба нов [1], Г.Кірей цев [25], М.Кричевс ьки й
  Exact
  [14]
  Suffix
  , І.Бланк [6], В.М. Гранатуров [9, 10]. Ризик и за наслід ками мож у ть мати к іль кісн у оці нк у. В такому ви пад к у додатково доці льно вио кремити ознак у к ласифі кац і ї ризи ків за рів нем нас л ідкі в (пр ип у ст ими й, крит ичн ий і ка тастрофічн и й фіна нсов ий риз ик) а бо за ст у пенем в п ли в у.

 5. In-text reference with the coordinate start=12872
  Prefix
  На наш п огляд, наведе на к лас ифіка ц ія потреб у є доопрац юва ння, оскільк и стра хови й, комерцій ни й риз ик и мож на зарах у ват и до ф іна нсової гр уп и риз ик ів. Доці ль ною та логіч ною, на наш погля д, є к ласиф іка ція р из икі в за озна кою час у (три валості) в п ли в у
  Exact
  [25, 6, 14]
  Suffix
  . В сучас н их у мова х господарюван ня мож ли ві с и т уа ції з короткочасн им та п остійн им в пл ивом на об’єк т ризик у, що в имагає розробки прин ц ипово різн и х фіна нсови х страте гій по зменшен ню та у с у не нню р изик у.

 6. In-text reference with the coordinate start=13526
  Prefix
  Ризик и мож уть дія ти на мікрорівні (рівн і робочого місця або с півробі тн ика, ок ремого струк т ур ного пі дрозділ у, під приємства в цілом у), мезорівні (рів ні ок ремої гал узі та регіон у), макрорівні (рівні окремо взя тої країн и), світовом у рівні (щодо вп л ив у гло баль ни х риз икі в). У різни х і нте рпретація х та к у ознак у в ирі знял и М.Кричевсь ки й
  Exact
  [14]
  Suffix
  та Г.Кірейцев [25]. Основн им завдан ням в ияв лен ня та к ласифі кац ії ризикі в є їх оцінка д ля ці ле й ус у не нн я або зменшен ня. В таком у розум ін ні р изи ки к ласифі к у ю ть за мож ли віст ю у с у нен н я на нес истемат ич ні (спец ифічні) риз ик и або д и версифікова ні та с истемат и чні (рин кові) або не ди версифікова ні [25]; ті, що під ляга ють стра х у ван ню та від повід

15
Lysenok, O.V. (1992), „Krytychnyj analiz ta problemy klasyfikacii' bankivs'kyh ryzykiv”, Formuvannja rynkovoi' ekonomiky, Vyp. 15, vidp. red. Bjeljajev, O.O., KNEU, Kiev, рр. 241–249.
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=17775
  Prefix
  , з ф іна нсовим и інстр уме нтам и, з цін н ими п аперами); валю тн ий риз ик (риз ик т рансакці ї, трансл яц ій ни й ризи к, економічни й риз ик); операцій но те х нологічн и й ризи к (операці й ни й р изи к, тех нологічн и й ризи к) Продовження табл. 2 1 2 Ризик и, що кіль кісно оці н ит и немож ли во Ризик реп у та ції; юрид ичн ий риз ик; стратегічн и й ризи к Лисенок О.В.
  Exact
  [15]
  Suffix
  За рівнем оцінк и: в н у тріш ні Ризик и, що підда ються кі ль кісні й оці нц і: − фінансов і (кред ит ни й, лік від ності, процен тн ий, валю тн ий, ри нков и й); − ф ун кц іональ ні (операці й ни й, техно логічн ий); ризик и, що не пі ддаю ться кі лькіс ні й оцін ці: − ф ун кц іональ ні (стра те гічни й, реп у та ції, юрид ичн ий, моральн ий) зовнішн і Ризик и, що не під даю ться к

 2. In-text reference with the coordinate start=20851
  Prefix
  я Прогнозовани й, не прогнозован ий За кількіс тю осіб, я кі бер у ть участь у прий ня тті ріше нь Інди від у а льн ий, гр у пов ий, к олект ив ни й За терміном оцінки та урахування ризику Випереджа ючи й, своєчасни й, запізн іл ий За мірою обґрун тованості р изи к у Раціональ ни й, нераціо наль н ий, ава нтюр ни й За масштабами та обсягам и Глобаль н ий, ло каль ни й * узагальнено за
  Exact
  [2–4, 7, 12, 15, 17–19, 26]
  Suffix
  А нал із дан и х та бл иц і 2 дозв оляє зробит и в исновок, що більшіс ть на у ковці в мають односпрямован ий під хід до к ласиф іка ції риз икі в, зокрема О.І. Лавр уш ин [4], А.В. Хмеленко, В.Я.

 3. In-text reference with the coordinate start=21573
  Prefix
  ба н к у; сферою в п ли в у ч и в ин ик нен ня бан ківсь кого ризи к у; с кла дом кл ієнті в; методом розраху нк у; с т у пе нем риз икі в; розподі лом ризикі в у часі; характером облі к у; можл ивіс тю вп лив у; засобами у пра влі н н я. Згідно з да н ими та бл и ці 2, най біль ш пош иреною озна к ою клас ифіка ції є поді л ба н ківськ и х риз икі в на в н у тріш ні та зовн ішн і
  Exact
  [15, 3, 12]
  Suffix
  . До зовнішніх ба нк івськ их ризи ків на йчасті ше нале жать пол іт ичні, економічні, і нфл яці йн і, пр авові, ризи к краї ни. До вн у тріш ніх – ці нові, не ці нові (фіна нсові) та ф ун кц іональ ні (зокрема, Л.

16
Lytvynchuk, I.V. (2006), Oblik na pozabalansovyh rahunkah: problemy teorii' ta praktyky: dissertation, Kiev, 238 р.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=34132
  Prefix
  Таким чином, для форму ва нн я обґр ун тованого рішенн я про рівень креди тоспроможності кл ієн тів бан к у да ни х бала нс у н едостатньо. На при кла д, І.В. Ли тв инч у к у с воїй дисерта цій ні й роботі
  Exact
  [16]
  Suffix
  наголош ує на ві дс у тності пе рвин ної та звіт ної док уме нт ації д ля відо бражен ня операцій на позаба лансов и х рах у нка х. Таким чином, нами у точне но к ласифі кац ій ні озна ки банк івськ и х риз икі в, що н адало можл ив ість виокреми ти та кі з н их: 1) за сферою вини кне н ня (зовн ішні та вн у тріш ні); 2) за можливіс тю оці нк и (ква н тифі ковані, нек ван тифі кова ні); 3)

17
Postanova Pravlinnja Nacional'nogo banku Ukrai'ny vid 15.03.2004 No 10, „Metodychni vkazivky z inspektuvannja bankiv «Systema ocinky ryzykiv»”, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0104500-04
Total in-text references: 4
 1. In-text reference with the coordinate start=16986
  Prefix
  цін н их паперів, риз ик змі ни цін на фізич ні ак ти ви); − неці нові (л ікв ід ності, кред ит ни й, не пла тоспроможнос ті, варіабель ності доход ності бан к у, о кремих бан ків ськи х портфелів та операці й) Ф ун кціо наль ні: те х нологічн и й, операці йн ий, док уме нтарн ий, трансак ції, стратегічн и й, зловж ива нь Методичні вказівки з інспектування банків «Система оцінки ризиків»
  Exact
  [17]
  Suffix
  Ризик и, що можна кі лькіс но оціни ти Креди тн ий р изи к (ін ди ві д уа льн ий р изи к, портфел ьни й ризик, риз ик країн и, трансф ерний р изи к); ризик л ікв ід ності (ризик лік від ності рин к у, риз ик лі кві д ності фінанс у ва н ня); ризик змін и процен тної ставк и (ризик змін и вартості ресурсів, р изи к змін и кр и вої дохі дності, базис ни й р изи к, ризик права в ибор у

 2. In-text reference with the coordinate start=20851
  Prefix
  я Прогнозовани й, не прогнозован ий За кількіс тю осіб, я кі бер у ть участь у прий ня тті ріше нь Інди від у а льн ий, гр у пов ий, к олект ив ни й За терміном оцінки та урахування ризику Випереджа ючи й, своєчасни й, запізн іл ий За мірою обґрун тованості р изи к у Раціональ ни й, нераціо наль н ий, ава нтюр ни й За масштабами та обсягам и Глобаль н ий, ло каль ни й * узагальнено за
  Exact
  [2–4, 7, 12, 15, 17–19, 26]
  Suffix
  А нал із дан и х та бл иц і 2 дозв оляє зробит и в исновок, що більшіс ть на у ковці в мають односпрямован ий під хід до к ласиф іка ції риз икі в, зокрема О.І. Лавр уш ин [4], А.В. Хмеленко, В.Я.

 3. In-text reference with the coordinate start=21918
  Prefix
  До вн у тріш ніх – ці нові, не ці нові (фіна нсові) та ф ун кц іональ ні (зокрема, Л.О. Примост ка в ирізн яє те хнологіч ни й, о пераці й ни й, до к уме нтарн и й, трансак ції, стратег ічн ий, з л овжи вань
  Exact
  [17]
  Suffix
  . На наш пог л яд, ця оз нака к лас ифіка ції (у точнимо її я к поді л за можли вістю у правл ін ня р из иком) є важ л ивою, оскі льк и банк івськ і у ста нови мож у т ь вп лива ти на част ин у ризикі в (які є в н у тріш німи) та не мож у ть в п лива ти на інш у част ин у (зовні ш ні ризи к и, дію я ки х передбач ит и дос ить с кла дно).

 4. In-text reference with the coordinate start=23188
  Prefix
  Тому ми н е погодж уємось, що зовнішн і ризи ки неможл и во вимірят и кі лькіс но. Наша позиці я пі дтверд ж ує т ься у поло жен ня х Методич ни х вказі вок з і нсп ект у ва ння ба нк ів «С ис тема оцін ки ризи ків»
  Exact
  [17]
  Suffix
  , де в иокремлюють риз ик и за ознакою можл ивості ї х кі ль кісного в имірюван ня: 1) ризики, я кі можна к іль кіс но оцін ит и: кред ит ни й риз и к (інд иві д уа ль ни й ризи к, по ртфельн ий р изи к, ризик країн и, тра нсферни й риз ик); риз ик лі кві днос ті (ризи к л ікв ід ності ри нк у, ризи к лік від ності фінанс у ва н ня); риз ик змі н и проце нт ної ста вк и (риз и к змін и варт

18
Moskvyn, V.A. (2004), Upravlenye ryskamy pry realyzacyy ynvestycyonnуh proektov: Rekomendacyy dlja predpryjatyj y kommercheskyh bankov, Fynansу і statystyka, Moskva, 352 р.
Total in-text references: 5
 1. In-text reference with the coordinate start=15470
  Prefix
  Таблиця 2 Класифікаційні ознаки банківських ризиків та їх види* Клас ифіка ці йна озна ка Вид бан ківсь кого ризи к у 1 2 Лаврушин О. [4], Хмеленко А., Вовк В. [26], Кириченко О. [2], Волкова Н.І. [7], Москвін В.А.
  Exact
  [18]
  Suffix
  Тип або вид комерцій ного банк у Ризик спе ціал ізованого бан к у, ризик га л узе вого банк у, ризи к у ні версаль ного банк у Сфера вп ли в у ч и ви н ик нен н я банк івського риз ик у Зовнішні р изи ки.

 2. In-text reference with the coordinate start=20851
  Prefix
  я Прогнозовани й, не прогнозован ий За кількіс тю осіб, я кі бер у ть участь у прий ня тті ріше нь Інди від у а льн ий, гр у пов ий, к олект ив ни й За терміном оцінки та урахування ризику Випереджа ючи й, своєчасни й, запізн іл ий За мірою обґрун тованості р изи к у Раціональ ни й, нераціо наль н ий, ава нтюр ни й За масштабами та обсягам и Глобаль н ий, ло каль ни й * узагальнено за
  Exact
  [2–4, 7, 12, 15, 17–19, 26]
  Suffix
  А нал із дан и х та бл иц і 2 дозв оляє зробит и в исновок, що більшіс ть на у ковці в мають односпрямован ий під хід до к ласиф іка ції риз икі в, зокрема О.І. Лавр уш ин [4], А.В. Хмеленко, В.Я.

 3. In-text reference with the coordinate start=21128
  Prefix
  наль н ий, ава нтюр ни й За масштабами та обсягам и Глобаль н ий, ло каль ни й * узагальнено за [2–4, 7, 12, 15, 17–19, 26] А нал із дан и х та бл иц і 2 дозв оляє зробит и в исновок, що більшіс ть на у ковці в мають односпрямован ий під хід до к ласиф іка ції риз икі в, зокрема О.І. Лавр уш ин [4], А.В. Хмеленко, В.Я. Вовк [26], О.А. Кириче нко [2], Н.І. Волкова [7], В.А. Москвін
  Exact
  [18]
  Suffix
  . Згідно з їх пі дходом, бан ківсь кі ризик и к ласифі к у ють за видом комерці йного ба н к у; сферою в п ли в у ч и в ин ик нен ня бан ківсь кого ризи к у; с кла дом кл ієнті в; методом розраху нк у; с т у пе нем риз икі в; розподі лом ризикі в у часі; характером облі к у; можл ивіс тю вп лив у; засобами у пра влі н н я.

 4. In-text reference with the coordinate start=22349
  Prefix
  можли вістю у правл ін ня р из иком) є важ л ивою, оскі льк и банк івськ і у ста нови мож у т ь вп лива ти на част ин у ризикі в (які є в н у тріш німи) та не мож у ть в п лива ти на інш у част ин у (зовні ш ні ризи к и, дію я ки х передбач ит и дос ить с кла дно). Од нак у лі терат урі з устрічаєтьс я окремо к л асифіка ці йна оз нака банк івськ и х ризи ків за мож ли вістю у пра влі н ня
  Exact
  [13, 26, 2, 7, 18]
  Suffix
  , згідно з якою їх поділ яють на ві дкр иті (що не під лягаю ть рег у люва нню) та за крит і (під ляга ють рег улю ван ню). Лисе нок О.В. ідент ифік у є так у озна к у клас ифі кації, я к ризик и, що підл ягаю ть кіль кісн ій оці н ці (вн у трішн і) та не під ляга ють кі лькіс ні й оці нці (зо вніш ні).

 5. In-text reference with the coordinate start=24931
  Prefix
  В на у ковій л ітерат ур і б л изьк ими за змістом є к ласифі кац ії риз икі в за ча сом вин ик не ння (ретроспекти вні, поточні та перспек ти вні) або за ознако ю розподіл у риз ик у в часі (мин у л ий, поточни й та майб у тн ій риз ик). За обраним методом розрахунку ризиків О.І. Лавруш ин [4], А.В. Хмеленко, В.Я. Вовк [26], О.А. Кириче нко [2], Н.І. Волкова [7], В.А. Москвін
  Exact
  [18]
  Suffix
  виокремлюють ризи к окремих б анкі вськ их операц ій та комп лекс ни й (загаль н ий) рівень риз ик у бан ківсь кої у ста нови. А втори О.І. Лавр у ши н, Н.І. Валєн цева [3] застосовую ть бі льш де т альн у к лас ифіка цію бан ківс ьки х риз икі в за цією озна ко ю, вид іл яючи р изи ки основної та риз ик и допоміжної дія льнос ті; р изи ки акт ив ни х та риз ик и пас ивн и х операцій; ба ланс

19
Prymostka, L.O. (2004), Finansovyj menedzhment u banku, 2-ge vyd., dop. i pererob., KNEU, Kiev, 468 р.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=16447
  Prefix
  Ризик по заба лансов и х операція х Можл ивість у пра влі н ня ба н ківськ ими Відкриті р изи ки, що не під л ягають рег у лю ван ню. ризикам и Закриті риз ик и, що під ляга ють рег у люва нн ю Засоби у правлі нн я ризи ками Використа нн я п лаваюч их п роцент ни х ставо к. Проведенн я пол іт ик и д ивер сифіка ції. Страх у ва н ня кред иті в тощо Примостка Л.О.
  Exact
  [19]
  Suffix
  Зовнішні Макроекономічні, пол іт и чні, правові, риз ик к раїни, інфл яці й ни й Вн утріш ні Фінансові: − цінов і (валю тн и й, відсот к овий, риз ик змі ни варто сті цін н их паперів, риз ик змі ни цін на фізич ні ак ти ви); − неці нові (л ікв ід ності, кред ит ни й, не пла тоспроможнос ті, варіабель ності доход ності бан к у, о кремих бан ків ськи х портфелів та операці й) Ф ун к

 2. In-text reference with the coordinate start=20851
  Prefix
  я Прогнозовани й, не прогнозован ий За кількіс тю осіб, я кі бер у ть участь у прий ня тті ріше нь Інди від у а льн ий, гр у пов ий, к олект ив ни й За терміном оцінки та урахування ризику Випереджа ючи й, своєчасни й, запізн іл ий За мірою обґрун тованості р изи к у Раціональ ни й, нераціо наль н ий, ава нтюр ни й За масштабами та обсягам и Глобаль н ий, ло каль ни й * узагальнено за
  Exact
  [2–4, 7, 12, 15, 17–19, 26]
  Suffix
  А нал із дан и х та бл иц і 2 дозв оляє зробит и в исновок, що більшіс ть на у ковці в мають односпрямован ий під хід до к ласиф іка ції риз икі в, зокрема О.І. Лавр уш ин [4], А.В. Хмеленко, В.Я.

20
Pushkar', M.S. (1982), Zabalansovуj uchet. Praktycheskoe rukovodstvo, Fynansу і statystyka, Moskva, 48 р.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=28598
  Prefix
  Характерн им для ци х рах у нк ів є те, що вони не врахован і в дан ий час у загаль н у систем у ра х у нк ів б у х гал т ерського облік у, на я ки х господарські ак ти в ідоб ражаються методом подві йного зап ис у
  Exact
  [20]
  Suffix
  . Щодо першої гр уп и риз икі в, то їх ріве нь під лягає оц і нці на основі дан и х ста нда ртної фіна нсової звітнос ті, де відобража ютьс я усі зроблені фірмою фіна нсово-госпо дарські операції. Це надає підста ви вважа ти, що про б у дь-я к у фірму фахі вц ям ві домо все або май же усе.

 2. In-text reference with the coordinate start=32314
  Prefix
  Це вимагає організації постій ного контролю за об’єк тами позабала нсового облік у. З метою підв ище нн я контроль ни х ф у н к цій ра х у нкі в позаба лансового облік у доц іль но ввест и пар н і рах у нк и і від нов ит и поряд ок подві йного зап ис у господ арських а кті в»
  Exact
  [20]
  Suffix
  . Це вимагає дослід же нн я місця позаба лансов и х ризикі в у к ласиф іка ції ба нкі в ськи х ризи ків та у точне нн я основ ни х його ознак. З’яс у ван ня міс ця позаба ла нсови х ризи ків у сис темі клас ифіка ції ба нк івськ и х ризи ків дозвол и ло у точн ит и ї х с у т ніс ть: під позабала нсовим р изи ком в арто розуміт и поте нці й н у і мовірність зростан ня креди тного ризи к у бан

21
Vitlins'kyj, V.V. and Skic'ko, V.I. (2007), „Ryzyky v sferi komercijnogo kredytuvannja”, Modeljuvannja ta informacijni systemy v ekonomici, KNEU, Kiev, Vyp. 76, рр. 199–208.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=9678
  Prefix
  Коюда О.П. [13] вн у тріш ні, що поді ляю ться на загальн у та с пец ифічн у гр у п у (діяль ність с у б’єк тів Ільїн В.Ю. [11] Ознак у к ласиф іка ції не заз н ачено Виробничо-те хніч ні; природ но-клімат ич ні; комерцій ні; соціа льно-еконо мічні; під приємн иць кі; і ннова ці йні; інвест и цій ні; глобал ізаці йн і Скі цько В.І.
  Exact
  [21]
  Suffix
  Ознак у к ласиф іка ції не заз н ачено Креди тн ий: ін ди від у аль н ий ризик, портфель ни й ризи к Ринков ий: валю тн и й ризи к, процен тн ий ризик, цінов и й ризи к, ризи к попи т у Операці йн и й: організац ій но-операці й ни й ризик, до к уме нтарн ий риз и к, техно логічн ий ризик, і нформацій ни й риз ик, транспортн и й ризик Ділови й: риз ик реп у та ції, ри зик конк у рен ції,

 2. In-text reference with the coordinate start=10449
  Prefix
  ризи к Інстр умен таль н ий емісі йн и й ризик, риз ик обіг у, риз ик ша храйст ва Від вид у господарської діяль ності Підпр иємни цьк и й: в иробни чий, комерцій ни й, фіна нсови й та спожи вчи й Поляк Г.Б. [24] Від прояв у риз ик у Спе к у ля ти вн ий (фі нансов и й); прости й (чист ий) Від фінансового посеред ни ц тва Інвест иці й ни й, страхов ий, б анкі вськ ий * узагальнено за
  Exact
  [1, 6, 9, 11, 13, 14, 21–25]
  Suffix
  Як св ідчать дані таб ли ці 1, най біль ш пош иреною ознак ою клас ифіка ції є поділ р из ик у зале жно в ід основної прич ин и або чи н ни ків (д жерел) ви ни к нен ня [1, 25, 24]. В деяки х д же релах та метод ичн их інстр у к ція х ця озна ка к лас и фікаці ї має назв у «за сферою поход же нн я».

22
Starostina, A.O. and Kravchenko, V.A. (2004), Ryzyk-menedzhment: teorija ta praktyka, IVC «Vydavnyctvo Politehnika», Kiev, 200 р.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=8710
  Prefix
  можли вість отрима нн я л ише негат ив ного або н у льового резу льта т у (н априк лад, природні, е кологічні, трансп ортні), спек у л ят ив ні ризи к и, тобто такі, що здат ні принес ти під приємст в у я к в трати, та к і приб у то к (біржові риз ик и) За характером наслід ків вп л ив у Старості на А.О. Ознак у к ласиф іка ції не заз н ачено Ринкові: валю тн і, відсот кові, цінові,
  Exact
  [22]
  Suffix
  лік від ності Ділові: реп у та цій ні, маркет и нгові, конк у рен тні Операці йн і: те хнологіч ні, організац ій ні, тех ніко-в иробн ичі, сти хі йн и х л их Креди тні За рівнем: зовнішн і (соціаль но-е кономі чне станов ище держа ви взага лі і на міжнародном у рів ні) Чин н ик и: економічн і, полі т ичні, соціа ль ні, демографічні, географічні, екологічні, к у льт у рні та ін.

 2. In-text reference with the coordinate start=10449
  Prefix
  ризи к Інстр умен таль н ий емісі йн и й ризик, риз ик обіг у, риз ик ша храйст ва Від вид у господарської діяль ності Підпр иємни цьк и й: в иробни чий, комерцій ни й, фіна нсови й та спожи вчи й Поляк Г.Б. [24] Від прояв у риз ик у Спе к у ля ти вн ий (фі нансов и й); прости й (чист ий) Від фінансового посеред ни ц тва Інвест иці й ни й, страхов ий, б анкі вськ ий * узагальнено за
  Exact
  [1, 6, 9, 11, 13, 14, 21–25]
  Suffix
  Як св ідчать дані таб ли ці 1, най біль ш пош иреною ознак ою клас ифіка ції є поділ р из ик у зале жно в ід основної прич ин и або чи н ни ків (д жерел) ви ни к нен ня [1, 25, 24]. В деяки х д же релах та метод ичн их інстр у к ція х ця озна ка к лас и фікаці ї має назв у «за сферою поход же нн я».

23
Tepman, L.N. and Еryashvyly, N.D. (2012), Upravlenye ryskamy v uslovyjah fynansovogo kryzysa, JuNYTY-DANA, Moskva, 295 р.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=7601
  Prefix
  об’єкт ів сх и ль ни х до ризик у Власність, до ходи, жи ття і з доров’я л юде й, ци віль на ві дпові даль ніс ть Клас ифіка ція ризикі в, запропонована Міжнарод ною асоціацією спеціа ліст ів з у прав лі нн я За сферою походжен ня Природно-е кологічн і, демографічні, соціаль но-політ ич ні, адмініс тратив нозаконодавчі, комерці йні, фі н ансові, іннова ці йні ризикам и (GARP)
  Exact
  [23]
  Suffix
  За сферою вини кне нн я Зовнішні, в н у тріш ні За рівнем прий ня ття ріше нь Макроекономічні, ризи ки дл я окремого під приємства (ло каль ні) За триваліс тю ді ї у часі Короткочасні ризи к и, пості й ні ризи ки За ст упе нем вп л ив у Доп уст ими й або мінімаль н и й ризи к (втрат и менше очік у ваного при б у тк у), крит ичн и й ризик І ст у пе ня (в трати, що дорівнюю ть о

 2. In-text reference with the coordinate start=10449
  Prefix
  ризи к Інстр умен таль н ий емісі йн и й ризик, риз ик обіг у, риз ик ша храйст ва Від вид у господарської діяль ності Підпр иємни цьк и й: в иробни чий, комерцій ни й, фіна нсови й та спожи вчи й Поляк Г.Б. [24] Від прояв у риз ик у Спе к у ля ти вн ий (фі нансов и й); прости й (чист ий) Від фінансового посеред ни ц тва Інвест иці й ни й, страхов ий, б анкі вськ ий * узагальнено за
  Exact
  [1, 6, 9, 11, 13, 14, 21–25]
  Suffix
  Як св ідчать дані таб ли ці 1, най біль ш пош иреною ознак ою клас ифіка ції є поділ р из ик у зале жно в ід основної прич ин и або чи н ни ків (д жерел) ви ни к нен ня [1, 25, 24]. В деяки х д же релах та метод ичн их інстр у к ція х ця озна ка к лас и фікаці ї має назв у «за сферою поход же нн я».

24
Poljak, G.B., Akodys, Y.A. and Kraev T.A. (1997), Fynansovуj menedzhment, Fynansу, JuNYTY, Moskva, 518 р.
Total in-text references: 4
 1. In-text reference with the coordinate start=10280
  Prefix
  уме нтарн ий риз и к, техно логічн ий ризик, і нформацій ни й риз ик, транспортн и й ризик Ділови й: риз ик реп у та ції, ри зик конк у рен ції, маркет ингов и й ризик, правови й ризи к Інстр умен таль н ий емісі йн и й ризик, риз ик обіг у, риз ик ша храйст ва Від вид у господарської діяль ності Підпр иємни цьк и й: в иробни чий, комерцій ни й, фіна нсови й та спожи вчи й Поляк Г.Б.
  Exact
  [24]
  Suffix
  Від прояв у риз ик у Спе к у ля ти вн ий (фі нансов и й); прости й (чист ий) Від фінансового посеред ни ц тва Інвест иці й ни й, страхов ий, б анкі вськ ий * узагальнено за [1, 6, 9, 11, 13, 14, 21–25] Як св ідчать дані таб ли ці 1, най біль ш пош иреною ознак ою клас ифіка ції є поділ р из ик у зале жно в ід основної прич ин и або чи н ни ків (д жерел) ви ни к нен ня [1, 25, 24].

 2. In-text reference with the coordinate start=10449
  Prefix
  ризи к Інстр умен таль н ий емісі йн и й ризик, риз ик обіг у, риз ик ша храйст ва Від вид у господарської діяль ності Підпр иємни цьк и й: в иробни чий, комерцій ни й, фіна нсови й та спожи вчи й Поляк Г.Б. [24] Від прояв у риз ик у Спе к у ля ти вн ий (фі нансов и й); прости й (чист ий) Від фінансового посеред ни ц тва Інвест иці й ни й, страхов ий, б анкі вськ ий * узагальнено за
  Exact
  [1, 6, 9, 11, 13, 14, 21–25]
  Suffix
  Як св ідчать дані таб ли ці 1, най біль ш пош иреною ознак ою клас ифіка ції є поділ р из ик у зале жно в ід основної прич ин и або чи н ни ків (д жерел) ви ни к нен ня [1, 25, 24]. В деяки х д же релах та метод ичн их інстр у к ція х ця озна ка к лас и фікаці ї має назв у «за сферою поход же нн я».

 3. In-text reference with the coordinate start=10635
  Prefix
  Поляк Г.Б. [24] Від прояв у риз ик у Спе к у ля ти вн ий (фі нансов и й); прости й (чист ий) Від фінансового посеред ни ц тва Інвест иці й ни й, страхов ий, б анкі вськ ий * узагальнено за [1, 6, 9, 11, 13, 14, 21–25] Як св ідчать дані таб ли ці 1, най біль ш пош иреною ознак ою клас ифіка ції є поділ р из ик у зале жно в ід основної прич ин и або чи н ни ків (д жерел) ви ни к нен ня
  Exact
  [1, 25, 24]
  Suffix
  . В деяки х д же релах та метод ичн их інстр у к ція х ця озна ка к лас и фікаці ї має назв у «за сферою поход же нн я». Нез важа ючи на те, що б ільш істю на у ковц ів форм ується та ка ознака к лас ифіка ції ризи ків, перелі к риз икі в, що в иокр емлюютьс я згі дно із запропонованою ознакою, є різним.

 4. In-text reference with the coordinate start=12394
  Prefix
  В цьом у конте ксті Г.Кірей цев [25] справедливо с тверд ж ує про наяв ність нас лід ків у в и гля ді економіч ни х в трат, не доотриманого обсяг у доход у, риз ик у або дода тков их переваг та до ходів. Різноманітніс ть ви дів госпо дарської ді яль ності перед ба чає клас ифіка цію риз ик у за сферами (ви дами) діяль ності. По ляк Г.Б.
  Exact
  [24]
  Suffix
  виокремлює під приємн иц ьки й: в иробн ичи й, комерці йн ий, фі на нсови й та спожи вчи й р изи ки. Гранат у ров В.М. [9, 10] відпов ід но визначає вироб нич и й, коме рцій ни й, фі нансов и й, страхови й тощо.

25
Finansovyj menedzhment (2002), za red. prof. Kirejceva, G.G., CUL, Kiev, 496 р.
Total in-text references: 9
 1. In-text reference with the coordinate start=4810
  Prefix
  Несистематичний (специфічний) ризик – диверс ифікова ни й, сис темат ичн ий (ринков ий) – нед иверс ифіко ван ий За ст упе нем вп л ив у на Прип у ст ими й, кри тич ни й, к атастрофічни й фінансов и й стан За сферою вини кне нн я Вн утріш ні й, зовніш ні й За триваліс тю в пл ив у Постій ни й, т имчасовий За можливіс тю перед бачен н я Прогнозовани й, не прогнозован ий Кірей цев Г.Г.
  Exact
  [25]
  Suffix
  За можлив ими нас лі дками Ризик, у результаті настання якого підприємство зазнає економічних втрат, ризик, у результаті настання якого підприємство недоотримує передбачений обсяг доходу, ризик, через настання якого можливі як втрати, так і додаткові доходи За об’єктом ви ни к нен ня Ризик окремих фінансових операцій, ризик різних видів фінансової діяльності, ризи к загальної фі нансов

 2. In-text reference with the coordinate start=10449
  Prefix
  ризи к Інстр умен таль н ий емісі йн и й ризик, риз ик обіг у, риз ик ша храйст ва Від вид у господарської діяль ності Підпр иємни цьк и й: в иробни чий, комерцій ни й, фіна нсови й та спожи вчи й Поляк Г.Б. [24] Від прояв у риз ик у Спе к у ля ти вн ий (фі нансов и й); прости й (чист ий) Від фінансового посеред ни ц тва Інвест иці й ни й, страхов ий, б анкі вськ ий * узагальнено за
  Exact
  [1, 6, 9, 11, 13, 14, 21–25]
  Suffix
  Як св ідчать дані таб ли ці 1, най біль ш пош иреною ознак ою клас ифіка ції є поділ р из ик у зале жно в ід основної прич ин и або чи н ни ків (д жерел) ви ни к нен ня [1, 25, 24]. В деяки х д же релах та метод ичн их інстр у к ція х ця озна ка к лас и фікаці ї має назв у «за сферою поход же нн я».

 3. In-text reference with the coordinate start=10635
  Prefix
  Поляк Г.Б. [24] Від прояв у риз ик у Спе к у ля ти вн ий (фі нансов и й); прости й (чист ий) Від фінансового посеред ни ц тва Інвест иці й ни й, страхов ий, б анкі вськ ий * узагальнено за [1, 6, 9, 11, 13, 14, 21–25] Як св ідчать дані таб ли ці 1, най біль ш пош иреною ознак ою клас ифіка ції є поділ р из ик у зале жно в ід основної прич ин и або чи н ни ків (д жерел) ви ни к нен ня
  Exact
  [1, 25, 24]
  Suffix
  . В деяки х д же релах та метод ичн их інстр у к ція х ця озна ка к лас и фікаці ї має назв у «за сферою поход же нн я». Нез важа ючи на те, що б ільш істю на у ковц ів форм ується та ка ознака к лас ифіка ції ризи ків, перелі к риз икі в, що в иокр емлюютьс я згі дно із запропонованою ознакою, є різним.

 4. In-text reference with the coordinate start=11705
  Prefix
  Оскіль к и риз ик може мат и як нега ти вн і, та к і пози ти вні нас лід ки, в на у ков их д жерелах є поділ ризикі в за озна кою отрима ного рез уль тат у або за нас лід ками риз ик у. На при кла д, так у ознак у в свої х на у кови х дослід же ння х зас тосов ують І.Балаба нов [1], Г.Кірей цев
  Exact
  [25]
  Suffix
  , М.Кричевс ьки й [14], І.Бланк [6], В.М. Гранатуров [9, 10]. Ризик и за наслід ками мож у ть мати к іль кісн у оці нк у. В такому ви пад к у додатково доці льно вио кремити ознак у к ласифі кац і ї ризи ків за рів нем нас л ідкі в (пр ип у ст ими й, крит ичн ий і ка тастрофічн и й фіна нсов ий риз ик) а бо за ст у пенем в п ли в у.

 5. In-text reference with the coordinate start=12055
  Prefix
  В такому ви пад к у додатково доці льно вио кремити ознак у к ласифі кац і ї ризи ків за рів нем нас л ідкі в (пр ип у ст ими й, крит ичн ий і ка тастрофічн и й фіна нсов ий риз ик) а бо за ст у пенем в п ли в у. В цьом у конте ксті Г.Кірей цев
  Exact
  [25]
  Suffix
  справедливо с тверд ж ує про наяв ність нас лід ків у в и гля ді економіч ни х в трат, не доотриманого обсяг у доход у, риз ик у або дода тков их переваг та до ходів. Різноманітніс ть ви дів госпо дарської ді яль ності перед ба чає клас ифіка цію риз ик у за сферами (ви дами) діяль ності.

 6. In-text reference with the coordinate start=12872
  Prefix
  На наш п огляд, наведе на к лас ифіка ц ія потреб у є доопрац юва ння, оскільк и стра хови й, комерцій ни й риз ик и мож на зарах у ват и до ф іна нсової гр уп и риз ик ів. Доці ль ною та логіч ною, на наш погля д, є к ласиф іка ція р из икі в за озна кою час у (три валості) в п ли в у
  Exact
  [25, 6, 14]
  Suffix
  . В сучас н их у мова х господарюван ня мож ли ві с и т уа ції з короткочасн им та п остійн им в пл ивом на об’єк т ризик у, що в имагає розробки прин ц ипово різн и х фіна нсови х страте гій по зменшен ню та у с у не нню р изик у.

 7. In-text reference with the coordinate start=13543
  Prefix
  и мож уть дія ти на мікрорівні (рівн і робочого місця або с півробі тн ика, ок ремого струк т ур ного пі дрозділ у, під приємства в цілом у), мезорівні (рів ні ок ремої гал узі та регіон у), макрорівні (рівні окремо взя тої країн и), світовом у рівні (щодо вп л ив у гло баль ни х риз икі в). У різни х і нте рпретація х та к у ознак у в ирі знял и М.Кричевсь ки й [14] та Г.Кірейцев
  Exact
  [25]
  Suffix
  . Основн им завдан ням в ияв лен ня та к ласифі кац ії ризикі в є їх оцінка д ля ці ле й ус у не нн я або зменшен ня. В таком у розум ін ні р изи ки к ласифі к у ю ть за мож ли віст ю у с у нен н я на нес истемат ич ні (спец ифічні) риз ик и або д и версифікова ні та с истемат и чні (рин кові) або не ди версифікова ні [25]; ті, що під ляга ють стра х у ван ню та від повід но не пі дл ягаю т

 8. In-text reference with the coordinate start=13842
  Prefix
  В таком у розум ін ні р изи ки к ласифі к у ю ть за мож ли віст ю у с у нен н я на нес истемат ич ні (спец ифічні) риз ик и або д и версифікова ні та с истемат и чні (рин кові) або не ди версифікова ні
  Exact
  [25]
  Suffix
  ; ті, що під ляга ють стра х у ван ню та від повід но не пі дл ягаю ть [25, 6]. Проведени й ана ліз на у ков их під ходів до клас ифі ка ції риз икі в дозвол ив у точни ти та кі озна ки клас ифіка ції: 1) за рівнем с и стеми, де ви н икає риз икова на си т уа ці я (ризи ки на над д ержавном у с вітовом у рівні, рівні держа ви, окремого регіону, пі дприємст ва, стр ук т ур ного підрозділ у пі д

 9. In-text reference with the coordinate start=13911
  Prefix
  В таком у розум ін ні р изи ки к ласифі к у ю ть за мож ли віст ю у с у нен н я на нес истемат ич ні (спец ифічні) риз ик и або д и версифікова ні та с истемат и чні (рин кові) або не ди версифікова ні [25]; ті, що під ляга ють стра х у ван ню та від повід но не пі дл ягаю ть
  Exact
  [25, 6]
  Suffix
  . Проведени й ана ліз на у ков их під ходів до клас ифі ка ції риз икі в дозвол ив у точни ти та кі озна ки клас ифіка ції: 1) за рівнем с и стеми, де ви н икає риз икова на си т уа ці я (ризи ки на над д ержавном у с вітовом у рівні, рівні держа ви, окремого регіону, пі дприємст ва, стр ук т ур ного підрозділ у пі дприємст ва, окремого робочого місця); 2) за належніс тю до сис теми (ризи ки

26
Hmelenko, O.V. and Vovk, V.Ja. (2004), Kredytuvannja i kontrol', VD «INZhEK», Harkiv, 240 р. ВИГОВСЬК А Ната лія Георгіївна – доктор економічни х на у к, професор, професор кафедри фіна нсів і креди т у Жи томирського держав ного тех нологічного у ні верситет у. На уков і ін тереси:
Total in-text references: 5
 1. In-text reference with the coordinate start=15417
  Prefix
  А налогіч но к ласифі ка ції р изи ків в ці лом у в лі терат урі відс у т ні й єд ин и й на у кови й п ід хід до клас ифіка ці йн и х ознак ба нк івськ их риз ик ів (таб л. 2). Таблиця 2 Класифікаційні ознаки банківських ризиків та їх види* Клас ифіка ці йна озна ка Вид бан ківсь кого ризи к у 1 2 Лаврушин О. [4], Хмеленко А., Вовк В.
  Exact
  [26]
  Suffix
  , Кириченко О. [2], Волкова Н.І. [7], Москвін В.А. [18] Тип або вид комерцій ного банк у Ризик спе ціал ізованого бан к у, ризик га л узе вого банк у, ризи к у ні версаль ного банк у Сфера вп ли в у ч и ви н ик нен н я банк івського риз ик у Зовнішні р изи ки.

 2. In-text reference with the coordinate start=20851
  Prefix
  я Прогнозовани й, не прогнозован ий За кількіс тю осіб, я кі бер у ть участь у прий ня тті ріше нь Інди від у а льн ий, гр у пов ий, к олект ив ни й За терміном оцінки та урахування ризику Випереджа ючи й, своєчасни й, запізн іл ий За мірою обґрун тованості р изи к у Раціональ ни й, нераціо наль н ий, ава нтюр ни й За масштабами та обсягам и Глобаль н ий, ло каль ни й * узагальнено за
  Exact
  [2–4, 7, 12, 15, 17–19, 26]
  Suffix
  А нал із дан и х та бл иц і 2 дозв оляє зробит и в исновок, що більшіс ть на у ковці в мають односпрямован ий під хід до к ласиф іка ції риз икі в, зокрема О.І. Лавр уш ин [4], А.В. Хмеленко, В.Я.

 3. In-text reference with the coordinate start=21070
  Prefix
  За мірою обґрун тованості р изи к у Раціональ ни й, нераціо наль н ий, ава нтюр ни й За масштабами та обсягам и Глобаль н ий, ло каль ни й * узагальнено за [2–4, 7, 12, 15, 17–19, 26] А нал із дан и х та бл иц і 2 дозв оляє зробит и в исновок, що більшіс ть на у ковці в мають односпрямован ий під хід до к ласиф іка ції риз икі в, зокрема О.І. Лавр уш ин [4], А.В. Хмеленко, В.Я. Вовк
  Exact
  [26]
  Suffix
  , О.А. Кириче нко [2], Н.І. Волкова [7], В.А. Москвін [18]. Згідно з їх пі дходом, бан ківсь кі ризик и к ласифі к у ють за видом комерці йного ба н к у; сферою в п ли в у ч и в ин ик нен ня бан ківсь кого ризи к у; с кла дом кл ієнті в; методом розраху нк у; с т у пе нем риз икі в; розподі лом ризикі в у часі; характером облі к у; можл ивіс тю вп лив у; засобами у пра влі н н я.

 4. In-text reference with the coordinate start=22349
  Prefix
  можли вістю у правл ін ня р из иком) є важ л ивою, оскі льк и банк івськ і у ста нови мож у т ь вп лива ти на част ин у ризикі в (які є в н у тріш німи) та не мож у ть в п лива ти на інш у част ин у (зовні ш ні ризи к и, дію я ки х передбач ит и дос ить с кла дно). Од нак у лі терат урі з устрічаєтьс я окремо к л асифіка ці йна оз нака банк івськ и х ризи ків за мож ли вістю у пра влі н ня
  Exact
  [13, 26, 2, 7, 18]
  Suffix
  , згідно з якою їх поділ яють на ві дкр иті (що не під лягаю ть рег у люва нню) та за крит і (під ляга ють рег улю ван ню). Лисе нок О.В. ідент ифік у є так у озна к у клас ифі кації, я к ризик и, що підл ягаю ть кіль кісн ій оці н ці (вн у трішн і) та не під ляга ють кі лькіс ні й оці нці (зо вніш ні).

 5. In-text reference with the coordinate start=24870
  Prefix
  В на у ковій л ітерат ур і б л изьк ими за змістом є к ласифі кац ії риз икі в за ча сом вин ик не ння (ретроспекти вні, поточні та перспек ти вні) або за ознако ю розподіл у риз ик у в часі (мин у л ий, поточни й та майб у тн ій риз ик). За обраним методом розрахунку ризиків О.І. Лавруш ин [4], А.В. Хмеленко, В.Я. Вовк
  Exact
  [26]
  Suffix
  , О.А. Кириче нко [2], Н.І. Волкова [7], В.А. Москвін [18] виокремлюють ризи к окремих б анкі вськ их операц ій та комп лекс ни й (загаль н ий) рівень риз ик у бан ківсь кої у ста нови. А втори О.