The 8 references with contexts in paper Полчанов (2018) “Потенціал банківських установ України у стимулюванні економічного зростання у постконфліктний період // Potential of Ukrainian banking institutions in stimulating economic growth in post-conflict period” / spz:ztu:ven:127611

1
Dod, D. and Smith, J. (2009), «A Guide to Economic Growth in Post-Conflict Countries», available at: http ://p df.usaid.gov/p df_docs/Pnado408.p df
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=2028
  Prefix
  Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання ролі банківських установ у постконфліктному відновленні економіки розглядались у публікаціях окремих зарубіжних дослідників (D.Dod та J.Smith
  Exact
  [1]
  Suffix
  , I.Elbadawi та R.Soto [2], Å.Lönnberg [3]). Зазначена проблематика почала привертати увагу вітчизняних науковців з початком військового конфлікту у 2014 р., і зокрема, розглядалась у роботах В.В. Анімісова [5], А.

 2. In-text reference with the coordinate start=4828
  Prefix
  ВВП в Україні протягом 2007–2016 рр., % Відповідно до дослідження «Doing Business 2018», приватний сектор в Україні практично не охоплений державним кредитним реєстром, у той же час приватні бюро кредитних історій акумулювали інформацію про 14,6 млн. фізичних осіб та 130 тис. юридичних осіб-позичальників, а загальний рівень охоплення кредитними бюро становив 47,3 % позичальників
  Exact
  [1, с. 42]
  Suffix
  . Хоча цей індикатор і демонструє позитивне зростання, починаючи з 2012 р. (табл. 1), він все одно поступається аналогічним значенням у Польщі (85,7 %). В Україні також практично був відсутній державний кредитний реєстр, який, до прикладу в Республіці Білорусь охоплює 72,2 % дорослого населення, і лише у 2017 р. було здійснено реальні кроки щодо запуску Кредитного реєстру Національно

 3. In-text reference with the coordinate start=7120
  Prefix
  : побудовано автором на основі даних проекту «Doing Business» У той же час індекс кредитної інформації, що оцінює ефективність правил і практики, які впливають на охоплення, обсяг і доступність кредитної інформації, а також індекс рівня захисту кредитних операцій (визначає рівень законодавчого захисту прав кредиторів та позичальників) в Україні відповідає рівню розвинених країн
  Exact
  [1]
  Suffix
  . На даний момент кредитування приватного сектору, окрім погіршення фінансового стану вітчизняних підприємств та громадян, обмежується ще й слабкою ресурсною базою комерційних банків та відносно високим рівнем прибутковості державних цінних паперів.

2
Doing Business Ukraine (2018), available at: http://russian.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Pro files/Country /UKR.p df
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2055
  Prefix
  Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання ролі банківських установ у постконфліктному відновленні економіки розглядались у публікаціях окремих зарубіжних дослідників (D.Dod та J.Smith [1], I.Elbadawi та R.Soto
  Exact
  [2]
  Suffix
  , Å.Lönnberg [3]). Зазначена проблематика почала привертати увагу вітчизняних науковців з початком військового конфлікту у 2014 р., і зокрема, розглядалась у роботах В.В. Анімісова [5], А.Славка [9] та інших дослідників.

3
Elbadawi, I. and Soto, R. (2013), «Exchange Rate Regimes for Post-Conflict Recovery», available at: http s://erf.org.eg/wp-content/up loads/2014/03/748.p df
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2071
  Prefix
  Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання ролі банківських установ у постконфліктному відновленні економіки розглядались у публікаціях окремих зарубіжних дослідників (D.Dod та J.Smith [1], I.Elbadawi та R.Soto [2], Å.Lönnberg
  Exact
  [3]
  Suffix
  ). Зазначена проблематика почала привертати увагу вітчизняних науковців з початком військового конфлікту у 2014 р., і зокрема, розглядалась у роботах В.В. Анімісова [5], А.Славка [9] та інших дослідників.

5
Polchanov, A. (2017), «Coordination of state fiscal and monetary p olicy the in the context of p ost-conflict recovery», Accounting and Financial Control, Vol. 1, No. 2, pp. 19–28, available at: http s://kozmenkop ublishing.com/comp onent/zoo/coordination-of-state-fiscal-and-monetary-p olicy-the-in-thecontext-of-p ost-conflict-recovery
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2236
  Prefix
  Питання ролі банківських установ у постконфліктному відновленні економіки розглядались у публікаціях окремих зарубіжних дослідників (D.Dod та J.Smith [1], I.Elbadawi та R.Soto [2], Å.Lönnberg [3]). Зазначена проблематика почала привертати увагу вітчизняних науковців з початком військового конфлікту у 2014 р., і зокрема, розглядалась у роботах В.В. Анімісова
  Exact
  [5]
  Suffix
  , А.Славка [9] та інших дослідників. У той же час недостатньо вирішеним залишається питання визначення ймовірних проблем розвитку банківської системи по завершенню військового конфлікту, окреслення можливих шляхів їх вирішення, а також впливу банківської системи на фінансовий потенціал держави у постконфліктний період.

6
Anisimov, V.V. (2015), «Bankivs'ka sy stema Kry mu v umovah okup acii' Rosijs'koju Federacijeju», Finansovyj prostir, No. 3, p p . 21–30, available at: http ://nbuv.gov.ua/UJRN/Fin_p r_2015_3_4
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=9551
  Prefix
  Відповідно до цього, досить перспективним є вдосконалення аналітичного забезпечення проведення оцінки кредитоспроможності позичальників з урахуванням позабалансових ризиків, що часткового було здійснено у дисертації В.Г. Виговського
  Exact
  [6]
  Suffix
  , у той же час автор сконцентрував свою увагу на позабалансових зобов’язаннях та їх впливі на фінансовий стан, оминувши при цьому надані позичальникам гарантії. Таким чином, на даний момент потенціал банківської системи використовується неефективно, про що свідчить участь окремих банків у незаконних схемах з відмивання коштів та активному кредитуванні пов’язаних осіб, загальне погіршенн

7
Vy govsky , V.G. (2017). Develop ment of analy tical p roviding assessment of solvency of business entities. Abstract of Ph.D. dissertation, Accounting, analy sis and audit, Zhy tomy r State Technological University, Zhy tomy r, Ukraine.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=7554
  Prefix
  сектору, окрім погіршення фінансового стану вітчизняних підприємств та громадян, обмежується ще й слабкою ресурсною базою комерційних банків та відносно високим рівнем прибутковості державних цінних паперів. За таких умов слушними є пропозиції Д.М. Гладких, викладені у аналітичній записці «Ризики та ключові напрямки посткризового відновлення банківської системи України»
  Exact
  [7, с. 17]
  Suffix
  , та передбачають обмеження доходності та обсягів випуску державних облігацій та депозитних сертифікатів НБУ для перенаправлення банківських ресурсів на потреби реального сектору економіки, а також поетапне підвищення суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами фізичних осіб до 100 тис. євро як ключового чиннику активізації залучення заощаджень населення до

 2. In-text reference with the coordinate start=8184
  Prefix
  При цьому з метою мінімізації ризику фінансування майбутніх виплат за рахунок державного бюджету автор рекомендує, щоб збільшений розмір гарантій належав лише до нових строкових вкладів
  Exact
  [7, с. 17]
  Suffix
  , що, на мою думку, може викликати дострокове розірвання старих депозитних договорів та їх переоформлення на нових умовах, якщо не призводить до суттєвих фінансових втрат для клієнтів. За підрахунками експертів, суттєва частина банківських активів та депозитів була зосереджена в Донецькій та Луганській областях – сумарно приблизно 6 % від загального обсягу активів та

8
Gladky h, D.M . (2016), «Ry zy ky ta kljuchovi nap rjamy p ostkry zovogo vidnovlennja bankivs'koi' sy stemy Ukrai'ny», available at: http ://www.niss.gov.ua/content/articles/files/bank_sustem-93e11.p df
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=8616
  Prefix
  За підрахунками експертів, суттєва частина банківських активів та депозитів була зосереджена в Донецькій та Луганській областях – сумарно приблизно 6 % від загального обсягу активів та 10 % депозитів фізичних осіб
  Exact
  [8, с. 65]
  Suffix
  . Особливої уваги надано вирішенню питання контролю за заставним майном у районах, тимчасово непідконтрольних уряду України. Загальна невизначеність та високий рівень ризику в регіонах, безпосередньо наближених до зони конфлікту, зумовлюють досить обережний підхід банківських установ до оцінки кредитоспроможності наявних та потенційних позичальників.

9
Recovery and p eacebuilding assessment analy sis of crisis imp acts and needs in Eastern Ukraine (2015), Р. II: Full comp onent rep orts, available at: http ://www.un.org.ua/images/documents/3766/RPA_V2_Ukr_.p df
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2250
  Prefix
  Питання ролі банківських установ у постконфліктному відновленні економіки розглядались у публікаціях окремих зарубіжних дослідників (D.Dod та J.Smith [1], I.Elbadawi та R.Soto [2], Å.Lönnberg [3]). Зазначена проблематика почала привертати увагу вітчизняних науковців з початком військового конфлікту у 2014 р., і зокрема, розглядалась у роботах В.В. Анімісова [5], А.Славка
  Exact
  [9]
  Suffix
  та інших дослідників. У той же час недостатньо вирішеним залишається питання визначення ймовірних проблем розвитку банківської системи по завершенню військового конфлікту, окреслення можливих шляхів їх вирішення, а також впливу банківської системи на фінансовий потенціал держави у постконфліктний період.