The 22 references with contexts in paper Міщук (2018) “Визначення безпеки підприємства: гарантійний підхід // Enterprise security definition: warranty approach” / spz:ztu:ven:127478

1
Bіlik, M .D. (2005), Fіnansoviy analіz, KNEU, Kіev, 588 р.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=11570
  Prefix
  аналізі, наприклад: стійкість – це стан активів (пасивів) підприємства, що гарантує постійну платоспроможність [24, с. 315], а також фінансова стійкість – це такий стан фінансових ресурсів підприємства, за якого раціональне розпорядження ними є гарантією наявності власних коштів, стабільної прибутковості та забезпечення процесу розширеного відтворення
  Exact
  [1, с. 302]
  Suffix
  . Крім того, нерідко можна зустріти твердження: економічна безпека підприємства передбачає гарантії безпеки працівників підприємства [25, с. 233]. Однією з небагатьох праць, в яких певним чином окреслюється зміст «гарантій» при формуванні належного рівня економічної безпеки підприємства є робота О.

2
Bіlomіstna, І.І. and Olіynik, O.V. (2013), «Osoblivostі formuvannya teoretichnikh pіdkhodіv do viznachenny a fіnansovoi' bezpeki pіdprijemstva yak ekonomіchnoi' kategorіi'», Zbіrnik naukovikh prats, Ekonomіchnі nauki, Serіya Oblіk і fіnansi, Luts'kiy natsіonal'niy tekhnіchniy unіversitet, Iss. 10 (37), P. 1, рр.31–40.
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=9861
  Prefix
  Ряд науковців головною метою економічної безпеки підприємства називають гарантію його стабільного та максимально ефективного функціонування на сьогодні й високий потенціал розвитку в майбутньому
  Exact
  [2, с. 32]
  Suffix
  . Крім того, мету фінансової безпеки також пов’язують із певними гарантіями: О.І. Гриценко в роботі [6] відмічає, що головна мета фінансової безпеки – гарантувати найбільш ефективне використання ресурсів підприємства для забезпечення стабільного функціонування та динамічного розвитку, запобігання внутрішнім і зовнішнім загрозам.

 2. In-text reference with the coordinate start=10303
  Prefix
  Гриценко в роботі [6] відмічає, що головна мета фінансової безпеки – гарантувати найбільш ефективне використання ресурсів підприємства для забезпечення стабільного функціонування та динамічного розвитку, запобігання внутрішнім і зовнішнім загрозам. На увагу заслуговує принцип надійності, який на думку авторів роботи
  Exact
  [2, с.3 2]
  Suffix
  має гарантувати високий ступінь надійності певних параметрів усіх процесів, що не мають виходити за межі припустимих відхилень, що встановлені компетентними суб’єктами економічної безпеки.

 3. In-text reference with the coordinate start=19644
  Prefix
  Крім цього, до осіб та підрозділів, які здійснюють функції гарантування безпеки безпосередньо на підприємстві, належать працівники служби економічної безпеки та інших підрозділів, які опосередковано виконують завдання, пов’язані з безпекою підприємства
  Exact
  [2, с. 42]
  Suffix
  . Ждаміров Є.Ю. пошуком гаранта називає одну із форм адаптації підприємства, при якій зменшуються ризики для постачальників та покупців, оскільки один або декілька суб’єктів, що мають відповідну репутацію, приймають на себе зобов’язання та відповідальність у випадку негативних результатів (використання цієї форми адаптації особливо широко використовується в

3
Vasil'tsіv, T.G., Voloshin, V.І., Boykevich, O.R. and Karkavchuk, V.V. (2012), Fіnansovo-ekonomіchna bezpeka pіdprijemstv Ukrai'ni: strategіya ta mekhanіzmi zabezpechennya, monografіya, in Vasil'tsіv, T.G. (ed.), Vy davny ctvo, L'vіv, 386 р.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=4142
  Prefix
  Переважна більшість цих понять налеать до державного управління або банківської діяльності. Невелика кількість науковців пов’язують економічну безпеку підприємства з поняттям «гарантії», серед яких: Т.Г. Васильців, В.І. Волошин, О.Р.Бойкевич, В.В. Каркавчук
  Exact
  [3]
  Suffix
  , С.Ф. Покропивний [16], Ю.С. Шемшученко [23], І.І. Рекун [17], О.І. Судакова [22]. Проте, як зазначено вище, подальшого розвитку методологія визначення економічних гарантій у дослідженні безпеки підприємства не знайшла в їх роботах.

 2. In-text reference with the coordinate start=7681
  Prefix
  При цьому в безпекології використовується дієслово «гарантує» (або його форми) (табл. 1). Таблиця 1 Окремі дефініції терміну «економічна безпека», в яких враховано поняття «гарантії» Автор, джерело Визначення Т.Г. Васильців, В.І. Волошин, О.Р. Бойкевич, В.В. Каркавчук
  Exact
  [3]
  Suffix
  Рівень життєздатності суб’єкта господарювання протягом періоду життєвого циклу його функціонування, що одночасно гарантує виконання місії та цілей підприємства. Крім того, невід’ємними характеристиками економічної безпеки суб’єкта господарювання є доступ до ресурсів і ринків, стан захищеності від зовнішніх і внутрішніх ризиків, рівень економічної ефективності фун

5
Gry cenko, O.I. (2010), «Zabezp echennja finansovoi' bezp eky dijal'nosti kredy tny h sp ilok», Visnyk Sums'kogo nacional'nogo agrarnogo universytetu, Vol. 2, P. 35–42.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=5423
  Prefix
  , і як властивість, і як результат [13, с. 19]; – безпека – це якість будь-якої системи, що визначає її можливість та здатність до самозбереження [15, с. 7, 8]; – категорія «безпека» може позначати явище, властивість, стан, правовідносини, функцію, принцип, закономірності, теорію, а також кошти, заходи, діяльність щодо здійснення безпеки – протистояння і протидії
  Exact
  [5, с. 5]
  Suffix
  ; – безпека системи – це одночасно стан і мета [10, с. 14]; – безпека – це усвідомлена потреба, цінність, інтерес, так чи інакше пов’язаний із цілепокладанням [21, с.12]. Усі наведені твердження закладено в основу великої кількості наукових праць щодо дослідження безпеки підприємства, в тому числі такої її вагомої складової, як економічна безпека.

6
Zajchenko, V.V. and Kovalenko, S.V. (2013), «Ekonomichna bezp eka p idp ry jemstva: sutnist' ta osnovni skladovi», Naukovi praci Kirovograds'kogo nacional'nogo tehnichnogo universytetu, Serija Ekonomichni nauky, Iss. 23, P. 410–414.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=9982
  Prefix
  Ряд науковців головною метою економічної безпеки підприємства називають гарантію його стабільного та максимально ефективного функціонування на сьогодні й високий потенціал розвитку в майбутньому [2, с. 32]. Крім того, мету фінансової безпеки також пов’язують із певними гарантіями: О.І. Гриценко в роботі
  Exact
  [6]
  Suffix
  відмічає, що головна мета фінансової безпеки – гарантувати найбільш ефективне використання ресурсів підприємства для забезпечення стабільного функціонування та динамічного розвитку, запобігання внутрішнім і зовнішнім загрозам.

7
Zhdamirov, Je.Ju. (2010), «Sutnist' adap tacii' up ravlinnja funkcionuvannjam p idp ry jemstv», Visnyk SNAU, Serija Ekonomika ta menedzhment, Iss. 6/1, P. 93–101.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6160
  Prefix
  Велика кількість існуючих дефініцій досліджуваного поняття зумовила те, що науковці намагаються згрупувати їх за тими чи іншими ознаками у так звані «підходи до розуміння сутності економічної безпеки». Таких підходів та ознак їх диференціації у науковій літературі також багато. Наприклад, В.В. Зайченко і С.В. Коваленко виокремили шість підходів
  Exact
  [7, с. 410–414]
  Suffix
  : – ресурсно-функціональний: забезпечення економічної безпеки пов’язують із високим ступенем ефективності використання ресурсів (у т.ч. корпоративних); – захисний, захист від загроз та негативного впливу зовнішнього середовища: захист від зовнішніх і внутрішніх загроз, адаптація до швидкозмінних умов господарювання; – гармонійний, захист та реалізація інтересів: гарм

8
Kovalev, D. and Suhorukova, T. (1998), «Jekonomicheskaja bezop asnost' p redp rijatija», Jekonomika Ukrainy, No. 5, P. 48–52.
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=5192
  Prefix
  категорією філософії, що надає можливість розглянути її як закон, як принцип та як явище; безпека одночасно виявляє себе як властивість, процес і результат [11]; – категорію безпеки може бути визначено і як характеристику, і як властивість, і як результат [13, с. 19]; – безпека – це якість будь-якої системи, що визначає її можливість та здатність до самозбереження
  Exact
  [15, с. 7, 8]
  Suffix
  ; – категорія «безпека» може позначати явище, властивість, стан, правовідносини, функцію, принцип, закономірності, теорію, а також кошти, заходи, діяльність щодо здійснення безпеки – протистояння і протидії [5, с. 5]; – безпека системи – це одночасно стан і мета [10, с. 14]; – безпека – це усвідомлена потреба, цінність, інтерес, так чи інакше пов’язаний із цілепокладанн

 2. In-text reference with the coordinate start=7396
  Prefix
  Варто зазначити, що практично не розробленим у науковій економічній літературі залишився підхід, згідно з яким безпека визначається як система гарантій, що забезпечують стійкий розвиток та захист від внутрішніх і зовнішніх загроз
  Exact
  [15, с. 7, 8]
  Suffix
  . При цьому в безпекології використовується дієслово «гарантує» (або його форми) (табл. 1). Таблиця 1 Окремі дефініції терміну «економічна безпека», в яких враховано поняття «гарантії» Автор, джерело Визначення Т.

 3. In-text reference with the coordinate start=20070
  Prefix
  гаранта називає одну із форм адаптації підприємства, при якій зменшуються ризики для постачальників та покупців, оскільки один або декілька суб’єктів, що мають відповідну репутацію, приймають на себе зобов’язання та відповідальність у випадку негативних результатів (використання цієї форми адаптації особливо широко використовується в сфері малого бізнесу)
  Exact
  [8]
  Suffix
  . Вважаємо, що гарант буде змінюватися залежно від об’єкта гарантування. Наприклад, якщо об’єктом гарантування є якість продукції, то гарантами будуть працівники, залучені до її виробництва; якщо об’єктом гарантування є економічна безпека – то гарантом є власник підприємства.

9
Shhedrina, N.V. (ed.) (2010), Konceptual'no-teoreticheskie osnovy pravovogo regulirovanija i primenenija mer bezopasnosti, monografija, Sib. feder. un-t., Krasnojarsk, SFU, 324 p .
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=9636
  Prefix
  корпоративних ресурсів (ресурсів капіталу, персоналу, інформації і технології, техніки та устаткування, прав) і підприємницьких можливостей, за якого гарантується найбільш ефективне їх використання для стабільного функціонування та динамічного науково-технічного й соціального розвитку, запобігання внутрішнім і зовнішнім негативним впливам (загрозам)»
  Exact
  [9, с. 48–52]
  Suffix
  . Ряд науковців головною метою економічної безпеки підприємства називають гарантію його стабільного та максимально ефективного функціонування на сьогодні й високий потенціал розвитку в майбутньому [2, с. 32].

10
Korchevs'ka, L.O. (2016), Metodologija synergetychnogo upravlinnja ekonomichnoju bezpekoju pidpryjemstva, monografija, Vy d-vo PP Vy shemy rs'ky j V.S., Herson, 468 p .
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=5476
  Prefix
  – це якість будь-якої системи, що визначає її можливість та здатність до самозбереження [15, с. 7, 8]; – категорія «безпека» може позначати явище, властивість, стан, правовідносини, функцію, принцип, закономірності, теорію, а також кошти, заходи, діяльність щодо здійснення безпеки – протистояння і протидії [5, с. 5]; – безпека системи – це одночасно стан і мета
  Exact
  [10, с. 14]
  Suffix
  ; – безпека – це усвідомлена потреба, цінність, інтерес, так чи інакше пов’язаний із цілепокладанням [21, с.12]. Усі наведені твердження закладено в основу великої кількості наукових праць щодо дослідження безпеки підприємства, в тому числі такої її вагомої складової, як економічна безпека.

11
Kulish, A.M . (2009), «Strategija zabezp echennja nalezhnoi' ekonomichnoi' bezp eky p idp ry jemstva», Upravlinnja finansovo-ekonomichnoju bezpekoju, materialy naukovo-p rakty chnoi' konferencii', vid 28 serp nja, Vidp . za vy p . Kulish, A.M ., SumDU, Sumy , P. 15–18.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=4978
  Prefix
  Міщук, 2018 – безпека міцно пов’язана із буттям як фундаментальною категорією філософії, що надає можливість розглянути її як закон, як принцип та як явище; безпека одночасно виявляє себе як властивість, процес і результат
  Exact
  [11]
  Suffix
  ; – категорію безпеки може бути визначено і як характеристику, і як властивість, і як результат [13, с. 19]; – безпека – це якість будь-якої системи, що визначає її можливість та здатність до самозбереження [15, с. 7, 8]; – категорія «безпека» може позначати явище, властивість, стан, правовідносини, функцію, принцип, закономірності, теорію, а також кошти, заходи, діял

12
Ljashenko, O.M . (2015), Konceptualizacija upravlinnja ekonomichnoju bezpekoju pidpryjemstva, monografija, 2nd, p ererob., NISD, K., 348 p .
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=12916
  Prefix
  ; 3. охорона комерційної таємниці підприємства, з одного боку, і нагромадження інформації про можливе втручання інших економічних агентів у діяльність підприємства –з іншого; 4. ступінь можливого ризику прийнятих рішень. У роботі А.М. Куліш наводяться певні додаткові параметри, що гарантують як внутрішню, так і зовнішню економічну безпеку підприємства, до яких належать
  Exact
  [12, с. 15–18]
  Suffix
  : 1. надійне електропостачання. Як правило, щоб гарантувати надійну роботу підприємства, необхідно мати два джерела електропостачання. А на особливо важливих виробництвах має бути передбачено власне резервне джерело електропостачання (дизель-електростанція); 2. резервне теплопаропостачання, якщо підприємство підключено до районної теплоцентралі; 3. технічна, технологічна і питна вод

13
M ajdanny k, O.O. (2011), Konstytucijne pravo Ukrai'ny, Alerta, K., 380 p .
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=5077
  Prefix
  Міщук, 2018 – безпека міцно пов’язана із буттям як фундаментальною категорією філософії, що надає можливість розглянути її як закон, як принцип та як явище; безпека одночасно виявляє себе як властивість, процес і результат [11]; – категорію безпеки може бути визначено і як характеристику, і як властивість, і як результат
  Exact
  [13, с. 19]
  Suffix
  ; – безпека – це якість будь-якої системи, що визначає її можливість та здатність до самозбереження [15, с. 7, 8]; – категорія «безпека» може позначати явище, властивість, стан, правовідносини, функцію, принцип, закономірності, теорію, а також кошти, заходи, діяльність щодо здійснення безпеки – протистояння і протидії [5, с. 5]; – безпека системи – це одночасно стан

14
Petrenko, A. (1994), «Bezop asnost' v kommunikacii delovogo cheloveka», Tehnol. shk. biznesa, M ., P. 7, 8.
Total in-text references: 4
 1. In-text reference with the coordinate start=2565
  Prefix
  В Україні ними є конституційні гарантії, що в конституційному праві визначаються як передбачені Основним Законом України умови, засоби, методи і механізми, що забезпечують реалізацію конституційних прав і свобод людини і громадянина
  Exact
  [14]
  Suffix
  . Водночас не лише Конституція, але й інші нормативно-правові акти встановлюють ті чи інші гарантії. Відтак, щодо громадян, система гарантій закріплена на державному рівні і є достатньо вивченою та опрацьованою науковцями.

 2. In-text reference with the coordinate start=2954
  Prefix
  Відтак, щодо громадян, система гарантій закріплена на державному рівні і є достатньо вивченою та опрацьованою науковцями. Зокрема, гарантії конституційних прав, свобод і обов’язків людини і громадянина поділяються на загальні (економічні, політичні, ідеологічні) та юридичні
  Exact
  [14]
  Suffix
  . Проте, відповідно до гарантій для юридичних осіб – суб’єктів господарювання, не все так однозначно. Очевидно, що в будь-яких умовах господарювання, підприємства різних форм власності та сфер діяльності прагнуть мати певні гарантії безпечного, стабільного й ефективного функціонування.

 3. In-text reference with the coordinate start=14244
  Prefix
  – сукупність встановлених у Конституції країни процесуальних норм, які спрямовані на захист основних прав і свобод людини; по-друге – передбачено Конституцією правозахисні інститути та основні принципи їх діяльності. До гарантій прав і свобод людини належать також особливі правила, передбачені Конституцією, що встановлюють межі та умови можливого обмеження прав і свобод людини
  Exact
  [14, с. 155]
  Suffix
  . Інтерпретуючи наведене вище твердження у межах даного дослідження, зазначимо, що під економічними гарантіями підприємства доцільно розуміти систему норм, принципів, умов та вимог, що сукупно забезпечують дотримання економічної свободи і економічних інтересів підприємства.

 4. In-text reference with the coordinate start=19238
  Prefix
  Згідно з ст. 102 Конституції України «Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, дотримання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина»
  Exact
  [14, с. 19]
  Suffix
  . Гарантом забезпечення балансу інтересів основних учасників корпоративного управління називають наглядову раду [18, с. 145]. Крім цього, до осіб та підрозділів, які здійснюють функції гарантування безпеки безпосередньо на підприємстві, належать працівники служби економічної безпеки та інших підрозділів, які опосередковано виконують завдання, пов’язані з безпекою підприємс

15
Pokrop y vny j, S.F. (2001), Ekonomika pidpryjemstva, pidruchnyk, in Pokrop y vnogo, S.F. (ed.), KNEU, K., 526 p .
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=5192
  Prefix
  категорією філософії, що надає можливість розглянути її як закон, як принцип та як явище; безпека одночасно виявляє себе як властивість, процес і результат [11]; – категорію безпеки може бути визначено і як характеристику, і як властивість, і як результат [13, с. 19]; – безпека – це якість будь-якої системи, що визначає її можливість та здатність до самозбереження
  Exact
  [15, с. 7, 8]
  Suffix
  ; – категорія «безпека» може позначати явище, властивість, стан, правовідносини, функцію, принцип, закономірності, теорію, а також кошти, заходи, діяльність щодо здійснення безпеки – протистояння і протидії [5, с. 5]; – безпека системи – це одночасно стан і мета [10, с. 14]; – безпека – це усвідомлена потреба, цінність, інтерес, так чи інакше пов’язаний із цілепокладанн

 2. In-text reference with the coordinate start=7396
  Prefix
  Варто зазначити, що практично не розробленим у науковій економічній літературі залишився підхід, згідно з яким безпека визначається як система гарантій, що забезпечують стійкий розвиток та захист від внутрішніх і зовнішніх загроз
  Exact
  [15, с. 7, 8]
  Suffix
  . При цьому в безпекології використовується дієслово «гарантує» (або його форми) (табл. 1). Таблиця 1 Окремі дефініції терміну «економічна безпека», в яких враховано поняття «гарантії» Автор, джерело Визначення Т.

16
Rekun, I.I. (2015), Transformacija systemy ekonomichnoi' bezpeky pidpryjemstv zaliznychnogo transportu, monografija, DNUZT, Vy d. Kolor-p ry nt, Dnip rop etrovs'k, 358 p .
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=4165
  Prefix
  Невелика кількість науковців пов’язують економічну безпеку підприємства з поняттям «гарантії», серед яких: Т.Г. Васильців, В.І. Волошин, О.Р.Бойкевич, В.В. Каркавчук [3], С.Ф. Покропивний
  Exact
  [16]
  Suffix
  , Ю.С. Шемшученко [23], І.І. Рекун [17], О.І. Судакова [22]. Проте, як зазначено вище, подальшого розвитку методологія визначення економічних гарантій у дослідженні безпеки підприємства не знайшла в їх роботах.

 2. In-text reference with the coordinate start=8150
  Prefix
  Крім того, невід’ємними характеристиками економічної безпеки суб’єкта господарювання є доступ до ресурсів і ринків, стан захищеності від зовнішніх і внутрішніх ризиків, рівень економічної ефективності функціонування, а також здатності підприємства до розвитку С.Ф. Покропивний
  Exact
  [16, c. 466]
  Suffix
  Стан корпоративних ресурсів (ресурсів капіталу, персоналу, інформації і технології, техніки та устаткування, прав) і підприємницьких можливостей, за якого гарантується найбільш ефективне їх використання для стабільного функціонування та динамічного науково-технічного й соціального розвитку, запобігання внутрішнім і зовнішнім негативним впливам (загрозам) І.

17
Sy solina, N.P. (2014), Ekonomichna bezpeka pidpryjemstva, KNTU, Kirovograd, 226 p .
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=4206
  Prefix
  Невелика кількість науковців пов’язують економічну безпеку підприємства з поняттям «гарантії», серед яких: Т.Г. Васильців, В.І. Волошин, О.Р.Бойкевич, В.В. Каркавчук [3], С.Ф. Покропивний [16], Ю.С. Шемшученко [23], І.І. Рекун
  Exact
  [17]
  Suffix
  , О.І. Судакова [22]. Проте, як зазначено вище, подальшого розвитку методологія визначення економічних гарантій у дослідженні безпеки підприємства не знайшла в їх роботах. Постановка завдання (формулювання мети роботи).

 2. In-text reference with the coordinate start=8544
  Prefix
  c. 466] Стан корпоративних ресурсів (ресурсів капіталу, персоналу, інформації і технології, техніки та устаткування, прав) і підприємницьких можливостей, за якого гарантується найбільш ефективне їх використання для стабільного функціонування та динамічного науково-технічного й соціального розвитку, запобігання внутрішнім і зовнішнім негативним впливам (загрозам) І.І. Рекун
  Exact
  [17, с. 308]
  Suffix
  Стан функціонування, за якого підприємство і його продукція є конкурентоспроможними на ринку, та одночасно гарантується найбільш ефективне використання ресурсів, інтелектуального та кадрового потенціалу Ю.

18
Slovny k ukrai'ns'koi' movy (1971), in 11 volumеs, Vol. 2.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=19360
  Prefix
  Згідно з ст. 102 Конституції України «Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, дотримання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина» [14, с. 19]. Гарантом забезпечення балансу інтересів основних учасників корпоративного управління називають наглядову раду
  Exact
  [18, с. 145]
  Suffix
  . Крім цього, до осіб та підрозділів, які здійснюють функції гарантування безпеки безпосередньо на підприємстві, належать працівники служби економічної безпеки та інших підрозділів, які опосередковано виконують завдання, пов’язані з безпекою підприємства [2, с. 42].

19
Slovny k ukrai'ns'koi' movy (1972), in 11 volumеs, Vol. 3.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=10837
  Prefix
  Таким чином, показано, що поняття «гарантія» застосовується науковцями при визначенні безпеки підприємства, проте залишається нез’ясованим: який зміст лежить в основі економічної гарантії. Гарантія – це поняття, що має декілька значень: запорука в чомусь, забезпечення чого-небудь; умови, що забезпечують успіх чого-небудь
  Exact
  [19, с. 29]
  Suffix
  . В українській мові маємо синонім слова «гарантія» – це «запорука». Проте аналіз наукової літератури дозволяє зробити висновок, що «запорука» більше використовується в значенні «основа» або як «доказ, свідчення чого-небудь» [120, с. 275].

21
Sudakova, O.I. «Formuvannja nalezhnogo rivnja ekonomichnoi' bezp eky p idp ry jemstva», available at: http ://www.rusnauka.com/2._SND_2007/Economics/18084.doc.htm
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=5591
  Prefix
  категорія «безпека» може позначати явище, властивість, стан, правовідносини, функцію, принцип, закономірності, теорію, а також кошти, заходи, діяльність щодо здійснення безпеки – протистояння і протидії [5, с. 5]; – безпека системи – це одночасно стан і мета [10, с. 14]; – безпека – це усвідомлена потреба, цінність, інтерес, так чи інакше пов’язаний із цілепокладанням
  Exact
  [21, с.12]
  Suffix
  . Усі наведені твердження закладено в основу великої кількості наукових праць щодо дослідження безпеки підприємства, в тому числі такої її вагомої складової, як економічна безпека. Велика кількість існуючих дефініцій досліджуваного поняття зумовила те, що науковці намагаються згрупувати їх за тими чи іншими ознаками у так звані «підходи до розуміння сутності економічно

22
Shemshuchenko, Ju.S. «Jury dy chna ency klop edija», available at: http ://www.leksika.com.ua/12340714/legal
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=4229
  Prefix
  Невелика кількість науковців пов’язують економічну безпеку підприємства з поняттям «гарантії», серед яких: Т.Г. Васильців, В.І. Волошин, О.Р.Бойкевич, В.В. Каркавчук [3], С.Ф. Покропивний [16], Ю.С. Шемшученко [23], І.І. Рекун [17], О.І. Судакова
  Exact
  [22]
  Suffix
  . Проте, як зазначено вище, подальшого розвитку методологія визначення економічних гарантій у дослідженні безпеки підприємства не знайшла в їх роботах. Постановка завдання (формулювання мети роботи).

 2. In-text reference with the coordinate start=11924
  Prefix
  Крім того, нерідко можна зустріти твердження: економічна безпека підприємства передбачає гарантії безпеки працівників підприємства [25, с. 233]. Однією з небагатьох праць, в яких певним чином окреслюється зміст «гарантій» при формуванні належного рівня економічної безпеки підприємства є робота О.І. Судакової
  Exact
  [22]
  Suffix
  . Вона зазначає: «У ринкових умовах господарювання найбільш високою гарантією безпеки діяльності підприємства є гарантований ринок збуту продукції, її конкурентоспроможність і надійність .

 3. In-text reference with the coordinate start=12222
  Prefix
  Вона зазначає: «У ринкових умовах господарювання найбільш високою гарантією безпеки діяльності підприємства є гарантований ринок збуту продукції, її конкурентоспроможність і надійність ...». До факторів гарантування економічної безпеки підприємства О.І. Судакова зараховує
  Exact
  [22]
  Suffix
  : 1. ступінь адаптивності стратегічного потенціалу підприємства, що визначається не лише внутрішніми, а й зовнішніми впливами; 2. залежність підприємства від стабільності постачань необхідних ресурсів як з погляду якості ресурсів, що постачаються, так і повноти та своєчасності цих постачань; 3. охорона комерційної таємниці підприємства, з одного боку, і нагромадже

23
Cal-Calko, Ju.S. (2002), Finansova zvitnist' pidpryjemstva ta i'i' analiz, navch. p osibny k, CUL, K., 359 p .
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=4188
  Prefix
  Невелика кількість науковців пов’язують економічну безпеку підприємства з поняттям «гарантії», серед яких: Т.Г. Васильців, В.І. Волошин, О.Р.Бойкевич, В.В. Каркавчук [3], С.Ф. Покропивний [16], Ю.С. Шемшученко
  Exact
  [23]
  Suffix
  , І.І. Рекун [17], О.І. Судакова [22]. Проте, як зазначено вище, подальшого розвитку методологія визначення економічних гарантій у дослідженні безпеки підприємства не знайшла в їх роботах.

 2. In-text reference with the coordinate start=8785
  Prefix
  Рекун [17, с. 308] Стан функціонування, за якого підприємство і його продукція є конкурентоспроможними на ринку, та одночасно гарантується найбільш ефективне використання ресурсів, інтелектуального та кадрового потенціалу Ю.С. Шемшученко
  Exact
  [23]
  Suffix
  Гарантії забезпечення недоторканості власності, майна, недопущення економічних збитків, захист економічних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності від можливих внутрішньодержавних чи зовнішніх загроз або посягань Отже, термін «гарантовано» використовується в одному найбільш розповсюдженому в наукових публікаціях визначенні економічної безпеки

24
Gusev, V.S., Kuzin, B.I., M ednikov, M .D. and others (2001), Jekonomika i organizacija bezopasnosti hozjajstvujushhih sub#ektov, uchebnik, ID «Ocharovannyj strannik», SPb., 256 p. Міщук Євгенія Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування ДВНЗ «Криворізький національний
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=11305
  Prefix
  В економічних роботах термін «гарантія» на рівні підприємства вживається у фінансовому аналізі, наприклад: стійкість – це стан активів (пасивів) підприємства, що гарантує постійну платоспроможність
  Exact
  [24, с. 315]
  Suffix
  , а також фінансова стійкість – це такий стан фінансових ресурсів підприємства, за якого раціональне розпорядження ними є гарантією наявності власних коштів, стабільної прибутковості та забезпечення процесу розширеного відтворення [1, с. 302].