The 14 references with contexts in paper Кулаковська, Кулаковський (2018) “Особливості мотивації досягнення жінок-службовців органів державної влади та місцевого самоврядування // Achievement motivation features of female servants of government and local self-government bodies” / spz:ztu:ven:127390

1
Arefniya, S.V. (2015), «Profilaktyka ta psykhokorektsiya profesiynoho vyhorannya pratsivnykiv derzhavnykh orhaniv vlady (zakonodavchoyi)», Molodyy vchenyy, No. 6 (21), available at: http ://molody vcheny .in.ua/ua/archive/21/
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=5786
  Prefix
  Арефнія С.В. вказує, що професійне вигорання є професійним феноменом, елементом підсистеми професійної деструкції, що постає проявом повного професійного регресу особистості. Автор вказує на шляхи профілактики та подолання професійних деформацій
  Exact
  [1]
  Suffix
  . Даний процес призводить до зниження ефективності службовця, що в свою чергу може призводити до необхідності шукати інше місце прикладання праці. Медвідь Н.П. у своєму дослідженні детально зупиняється на соціально-психологічних особливостях атестації керівників сфери державного управління, де одним з рішень може бути звільнення осіб, які не відповідають зайнятій

2
Artemenko, N.F. and Honcharuk, N.T. (2013), «M oty vatsiy a p ersonalu u sferi derzhavnoy i sluzhby Ukray iny : p roblemy ta p ersp ekty vy», Aspekty publichnoho upravlinnya, No. 2 (2), рр. 48–54.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=5336
  Prefix
  державного службовця використовувалася: оцінка темпераменту, характеру, типу мислення, оцінка креативності, оцінка профорієнтації, кар’єрної спрямованості, оцінка особистості, оцінка соціотипу та оцінка готовності до змін [6]. У роботах Н.Ф. Артеменко та Н.Т. Гончарук приділяється увага проблемам та перспективам мотивації персоналу в сфері державної служби
  Exact
  [2]
  Suffix
  . Арефнія С.В. зауважує складність та напруженість роботи державних службовців, наявність в їхній професійній діяльності стрес-факторів, що можуть призводити до професійного вигорання. Арефнія С.

3
Artemenko, N. and Honcharuk, N. (2012), «Planuvannya kar"yernoho rozvytku derzhavnykh sluzhbovtsiv u konteksti reformuvannya derzhavnoyi sluzhby», Derzhavne upravlinnya ta mistseve samovryaduvannya, No. 4 (15), available at: http ://www.dridu.dp .ua/vidavnitstvo/2012/2012_04(15)/index.html
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6514
  Prefix
  Артеменко Н. та Н.Гончарук, розглядаючи питання планування кар’єрного розвитку державних службовців у контексті реформування державної служби, вказують на оптимальний час перебування державного службовця на посаді (4–5 років), за який спеціаліст проходить три стадії: адаптацію, стагнацію і деградацію
  Exact
  [3]
  Suffix
  . Отже, можна припустити, що за умов, якщо такий спеціаліст, після проходження оптимального строку перебування на посаді, не отримує підвищення або горизонтального переміщення на одному рівні посадової ієрархії, то ефективність його професійної діяльності знижується, що може призвести до вивільнення такого працівника.

4
Hlova, I.V. and Malimon, L.Ya. (2015), «Psykholohichnyy analiz kohnityvnoho, emotsiynoho ta povedinkovoho komponentiv motyvatsiyi profesiynoyi diyal'nosti derzhavnykh sluzhbovtsiv», Orhanizatsiyna psykholohiya, Seriy a Ekonomichna psykholohiya, No. 1, рр. 96–110, available at: http ://nbuv.gov.ua/UJRN/op hep _2015_1_12
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=4455
  Prefix
  Цікавим є той факт, що представлений авторами рейтинг мотивів професійної діяльності державних службовців засвідчує, що лише 1,1 % респондентів виокремлюють, як мотив, кар’єрне зростання
  Exact
  [4]
  Suffix
  . Дана ситуація спричиняє занепокоєння, адже при зміні місця роботи мотив кар’єрного зростання забезпечує вищий рівень інтенсивності прикладання зусиль в процесі пошуку нового місця докладання праці.

 2. In-text reference with the coordinate start=11075
  Prefix
  Медіанний ранг у вибірці досліджуваних становив 11, мода за рангом – 11, максимальний ранг у вибірці – 5 та мінімальний – 15. Як видно з таблиці 1 найвищий ранг респондентів становив 5 (при найвищому 1
  Exact
  [4]
  Suffix
  ), а найнижчий ранг – 15, що відповідає найнижчому значенню, згідно з Законам. Таблиця 1 Розподіл респондентів за рангами Показники Значення Ранг 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Кількість респондентів 2 4 7 2 13 7 24 12 14 2 4 Відповідно до стажу службовців вибірка характеризується такими значеннями: медіанне значення стажу дорівнює 96 місяцям, мода – 60 місяцям, мінімальне

5
Verkhovna rada Ukray iny «Pro zaynyatist' naselennya», available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5067-17/page
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=8029
  Prefix
  За Законом України «Про зайнятість населення» одним із напрямків державної політики у сфері зайнятості населення є активізація підприємницької ініціативи та самостійної зайнятості населення
  Exact
  [5]
  Suffix
  . Це робить актуальним дослідження психологічних чинників, які сприяють успіху в підприємницькій діяльності. Одним із таких чинників є високий рівень мотивації досягнення. Так, один із фундаторів дослідження особливостей мотивації досягнення серед підприємців, Д.

6
Zelins'ky y , S.E. and Naumenko, R.A. (2014), «Temperament i kharakter derzhavnoho sluzhbovtsya: aspekty vymiryuvannya ta otsinyuvannya», Teoriya ta praktyka derzhavnoho upravlinnya i mistsevoho samovryaduvannya, No. 2, available at: http ://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttp du_2014_2_18
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=5194
  Prefix
  Ними при оцінці психологічних властивостей державного службовця використовувалася: оцінка темпераменту, характеру, типу мислення, оцінка креативності, оцінка профорієнтації, кар’єрної спрямованості, оцінка особистості, оцінка соціотипу та оцінка готовності до змін
  Exact
  [6]
  Suffix
  . У роботах Н.Ф. Артеменко та Н.Т. Гончарук приділяється увага проблемам та перспективам мотивації персоналу в сфері державної служби [2]. Арефнія С.В. зауважує складність та напруженість роботи державних службовців, наявність в їхній професійній діяльності стрес-факторів, що можуть призводити до професійного вигорання.

7
Kanavets', M. (ed.) (2015), «Informatsiyne vydannya: derzhavna sluzhba v tsyfrakh», Tsentr adaptatsiyi derzhavnoyi sluzhby do standartiv Yevrop ey s'koho Soy uzu, Ky i'v, available at: http ://www.center.gov.ua
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2209
  Prefix
  В органах державної влади та місцевого самоврядування спостерігається велика плинність кадрів. Серед звільнених – 49,7 % держслужбовців і 68,6 % осіб органів місцевого самоврядування були звільнені за власним бажанням та за згодою сторін
  Exact
  [7]
  Suffix
  . Ці особи опинилися на ринку праці з пропозицією своєї робочої сили. Серед безробітних, зареєстрованих у державній службі зайнятості станом на 1 листопада 2017 року ті, що раніше були зайняті у державному управлінні, обороні, обов’язковому соціальному страхуванні становлять 17 % [12].

8
Kulakovs'kyj, T.Ju. (2009), «Osobystisna strategija formuvannja ta rozvytku zdibnostej, spryjajuchyh pidpryjemnyc'komu uspihu», T. 12, zb. nauk. prac' instytutu psyhologii' im. G.S. Kostjuka, inV.O. Moljako (ed.), Іss. 7, рр. 125–131.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3131
  Prefix
  Іншою досить важливою проблемою є низький рівень конкурентоздатності вивільнених працівників старших за 30 років. При вирішенні проблеми докладання робочої сили через підприємництво, або шляхом самозайнятості, як показують попередні дослідження
  Exact
  [8]
  Suffix
  , важливу роль відіграє мотивація досягнення, що зумовлює актуальність обраного дослідження. Відповідно до наведеного вище, фокусом уваги нашого дослідження стали особливості психологічної готовності службовців державних установ та органів місцевого самоврядування до ведення підприємницької діяльності.

9
M akklelland, D. (2007), Motivacija cheloveka, SPb., Piter, 672 р
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=8528
  Prefix
  Так, один із фундаторів дослідження особливостей мотивації досягнення серед підприємців, Д.Маккліланд зазначав, що «... якщо колективна мотивація досягнень асоціювалася з наявністю більшого числа підприємців, енергійна діяльність останніх має асоціюватися з ознаками більшого економічного зростання»
  Exact
  [9, С. 465]
  Suffix
  . Люди з високим рівнем мотивації досягнення проявляють інтерес до завдань, що вимагають готовності до помірного ризику, прийняття на себе відповідальності за результати діяльності, а в якості критерію оцінки своєї успішності віддають перевагу відгукам про якість своєї праці [13].

 2. In-text reference with the coordinate start=9282
  Prefix
  , тому що підприємництво вимагає вміння йти на зважений обґрунтований ризик, вміння використовувати зворотній зв’язок для збільшення прибутку, підприємництво також вимагає схильності до новаторства, бо без цього виробництво не буде ефективним. Індивіди, потреба яких у досягненнях оцінюється високими балами, дійсно частіше стають успішними підприємцями»
  Exact
  [9, С. 464]
  Suffix
  . Висновки Маккліланда були неодноразово підтверджені в подальших наукових дослідженнях, які знайшли своє відображення роботах К.Дж. Коллінса, П.Дж. Ханжеса та Е.А. Лока [14]. Відповідно до наведеного вище, фокусом уваги нашого дослідження стали особливості психологічної готовності службовців державних установ до ведення підприємницької діяльності.

10
M edvid', N.P. (2016), «Social'no-p sy hologichni osobly vosti atestacii' kerivny kiv sfery derzhavnogo up ravlinnja», abstract, L'viv, available at: http ://inp sy .nap s.gov.ua/files/p df/aref_medvid_(1)_1461816817.p df
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6189
  Prefix
  Медвідь Н.П. у своєму дослідженні детально зупиняється на соціально-психологічних особливостях атестації керівників сфери державного управління, де одним з рішень може бути звільнення осіб, які не відповідають зайнятій посаді
  Exact
  [10]
  Suffix
  . Артеменко Н. та Н.Гончарук, розглядаючи питання планування кар’єрного розвитку державних службовців у контексті реформування державної служби, вказують на оптимальний час перебування державного службовця на посаді (4–5 років), за який спеціаліст проходить три стадії: адаптацію, стагнацію і деградацію [3].

11
Rean, A.A. (2006), Psihologija i psihodiagnostika lichnosti. Teorija, metody issledovanija, praktikum, SPb., PrajmEvroznak, 255 р.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=11620
  Prefix
  2 4 7 2 13 7 24 12 14 2 4 Відповідно до стажу службовців вибірка характеризується такими значеннями: медіанне значення стажу дорівнює 96 місяцям, мода – 60 місяцям, мінімальне значення стажу у вибірці досліджуваних становило 5 місяців, а максимальне – 360 місяців. На другому етапі дослідження було використано методику дослідження мотивації досягнення
  Exact
  [11]
  Suffix
  для визначення мотивації на успіх чи на уникнення невдачі. Було отримано наступні результати: медіанне значення за результатами проходження методики у вибірці склало 9 балів; мода – 9 балів; мінімальний показник у вибірці – 7 балів; максимальний – 12 балів.

 2. In-text reference with the coordinate start=13825
  Prefix
  Реана, мотивація на невдачу, до якої схильні наші учасники дослідження, у діяльності виявляється в тому, що активність особи пов’язана з потребою уникнути невдачі, покарання тощо. В плануванні майбутніх дій у осіб з таким типом мотивації переважає орієнтація на уникнення невдачі при домінуванні негативних очікувань щодо наслідків діяльності
  Exact
  [11]
  Suffix
  . Відповідно, така особа концентрує свою увагу на шляхах уникнення гіпотетичної невдачі, а не на плануванні шляхів досягнення успіху. Зважаючи на те, що саме високий рівень мотивації на успіх є основним психологічним корелятом успіху в підприємницькій діяльності та й у будь-якій іншій самостійній діяльності, що вимагає ініціативи та ризику, виникає необхідність роз

12
Verkhovna rada Ukrayiny (2017), «Shhodo sytuacii' na rynku praci ta rezul'tativ dijal'nosti derzhavnoi' sluzhby zajnjatosti u sichni–zhovtni», available at: http ://www.dcz.gov.ua/statdatacatalog/document?id=401365
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2515
  Prefix
  Серед безробітних, зареєстрованих у державній службі зайнятості станом на 1 листопада 2017 року ті, що раніше були зайняті у державному управлінні, обороні, обов’язковому соціальному страхуванні становлять 17 %
  Exact
  [12]
  Suffix
  . На ринку праці реалізувати свої здібності людина може як найманий працівник, як підприємець або як самозайнята особа. При найманні на роботу вивільнених жінок-службовців виникає проблема з наявністю робочих місць, які б відповідали здобутому ними досвіду на роботі в державних органах та органах місцевого самоврядування.

13
Adedeji, J. Ogunley e and Damilola, A. Osekita (2016), «Effect of Job Status, Gender, and Employees’ Achievement M otivation Behavior on Work Performance: a Case Study of Selected Local Government Emp loy ees in Ekiti State», European Scientific Journal, Nigeria, Nо. 12, рр. 235–248.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=8824
  Prefix
  Люди з високим рівнем мотивації досягнення проявляють інтерес до завдань, що вимагають готовності до помірного ризику, прийняття на себе відповідальності за результати діяльності, а в якості критерію оцінки своєї успішності віддають перевагу відгукам про якість своєї праці
  Exact
  [13]
  Suffix
  . Не дивно, що «... подібні люди можуть стати хорошими бізнесменами, тому що підприємництво вимагає вміння йти на зважений обґрунтований ризик, вміння використовувати зворотній зв’язок для збільшення прибутку, підприємництво також вимагає схильності до новаторства, бо без цього виробництво не буде ефективним.

14
Collins, C. J., Hanges, P.J. and Locke, E.A. (2004), «The relationship of achievement motivation to entrep reneurial behavior: A meta-analy sis», Cornell University, ILR School site, available at: http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/articles/x/ Кулаковський Тарас Юрійович – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри теоретичної
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=9468
  Prefix
  Індивіди, потреба яких у досягненнях оцінюється високими балами, дійсно частіше стають успішними підприємцями» [9, С. 464]. Висновки Маккліланда були неодноразово підтверджені в подальших наукових дослідженнях, які знайшли своє відображення роботах К.Дж. Коллінса, П.Дж. Ханжеса та Е.А. Лока
  Exact
  [14]
  Suffix
  . Відповідно до наведеного вище, фокусом уваги нашого дослідження стали особливості психологічної готовності службовців державних установ до ведення підприємницької діяльності. Як індикатор психологічної готовності до якої нами було обрано рівень мотивації досягнення.