The 8 references with contexts in paper Бевзенко, Горай, Грицишен (2018) “Бухгалтерська оцінка наслідків бойових дій та окупації державних територій // Accounting assessment of consequences of military operations and occupation of public territories” / spz:ztu:ven:127380

1
Ivaschenko, I.M . (2014), «Determination of signs of imp airment of non-current assets», Innovatsijna ekonomika, Vol. 6, P. 313–317.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=36329
  Prefix
  Зменшення корисності означає, що очікувана економічна вигода від використання об’єкта активів не буде отримана, у зв’язку з втратою цим об’єктом частини первісної цінності, наприклад, у результаті аварії, заподіяної шкоди, технічного зносу тощо»
  Exact
  [1, с. 314]
  Suffix
  . Пунктом 9 МСФЗ 36 «Зменшення корисності активів» передбачено, що «в кінці кожного звітного періоду суб’єктові господарювання варто оцінювати, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися.

2
Isaiev, D.M . (2012), Oblikovi otsinky pokaznykiv finansovoi zvitnosti: upravlins'kyj aspect, Abstract of diss. k.e.n., sp ec. 08.00.09, Ky iv, 242 p.
Total in-text references: 5
 1. In-text reference with the coordinate start=2933
  Prefix
  обліку, оцінка залишається найбільш суперечливою складовою методу бухгалтерського обліку, потребує узгодженості вітчизняного облікового законодавства з міжнародним, що забезпечить осучаснення фінансової звітності. Саме оцінка є найбільш важливим чинником формування достовірності інформації про основні елементи звітності: активи, пасиви, доходи, витрати і грошові потоки»
  Exact
  [2, с. 41]
  Suffix
  . Окрім того, що оцінка є ключовим елементом методу бухгалтерського обліку, вона ще є досить дискусійною та складною обліковою категорію. На це вказує той факт, що незважаючи на прикладну актуальність проблеми оцінки в бухгалтерському обліку, в наукових дослідженнях дане питання розглядається досить опосередковано.

 2. In-text reference with the coordinate start=11667
  Prefix
  при перевірці звітності, оскільки неминуче виникає питання: як бути, коли у звітності, крім реальних даних внаслідок судження окремих бухгалтерів, аудиторів або консультантів, відображені суттєві «коригування», які істотно впливають на фінансовий результат діяльності компанії і показники, що розраховуються за даними звітності інвесторами та аналітиками»
  Exact
  [2, с. 35]
  Suffix
  . Оцінка як елемент методу бухгалтерського обліку має особливість, яка полягає в тому, що даний елемент методу може виступати окремою підсистемою, тобто мати об’єкт, суб’єкт, власний метод та навіть мету, або ж певним процесом.

 3. In-text reference with the coordinate start=24435
  Prefix
  та вартості об’єктів обліку – методичні підходи визнання та оцінки інвестиційної нерухомості, з урахуванням особливостей даного об’єкта бухгалтерського обліку, що поєднує властивості основних засобів та інвестицій обґрунтування комплексної моделі оцінки; – теоретичні засади існування в обліку протилежних базових концепцій оцінки; – понятійний апарат вартісного Ісаєв Д.М.
  Exact
  [2]
  Suffix
  – теоретичні основи управлінського обліку на групи – процедурні питання щодо відображення змін облікових оцінок, облікових політик, виправлення помилок минулих періодів; – порядок застосування справедливої вартості при формуванні показників фінансової звітності, із урахуванням позабіржової справедливої вартості – обґрунтовано логічний взаємозв’язок облікової оцінки

 4. In-text reference with the coordinate start=32795
  Prefix
  язання, наприклад, при виокремленні з основного засобу складових частин зі своїм строком корисного використання, або розподіл накладних витрат на кілька продуктів – при формуванні фактичної виробничої собівартості. Економічна невизначеність отриманих результатів виявляється й при вибутті об’єктів обліку, наприклад, розрахунок часткового списання при розкраданні основних засобів»
  Exact
  [2, с. 41]
  Suffix
  . Погоджуємося із зазначеним та вважаємо, що оцінка, як елемент методу бухгалтерського обліку, має враховувати такі властивості наслідків бойових дій та окупації державних територій: – по-перше, наслідки бойових дій та окупації державних територій є інтегрованим об’єктом бухгалтерського обліку, тобто не завжди можна ідентифікувати за окремим об’єктом, визначеним планом р

 5. In-text reference with the coordinate start=47337
  Prefix
  формування Безальтернативні Фіксовані За місцем застосування Властивість об’єктів За функціями управління Плановими У методах виміру Бухгалтерськими В основах оцінки Статистичними За джерелом даних Внутрішні Аналітичними Зовнішні Фінансовими За об’єктом, який Індивідуальні За критерієм обчислення Об’єктивні вимірюється Агрегатні Суб’єктивні Джерело*: складено на основі
  Exact
  [2]
  Suffix
  , [4], [5], [8] 1 Виділенні види оцінок можуть бути застосовані при оцінці наслідків бойових категорій 37 Таблиця 6 Запропонована форма акту про переоцінку об’єкта необоротних активів АКТ про переоцінку об’єкта необоротних активів Приватне акціонерне товариство «Енергомашспецсталь» Склад комісії: Дата складання

3
Auditcnt (2014), Ly st M inisterstva finansiv Ukrainy «Schodo vidobrazhennia v bukhhalters'komu obliku akty viv, iaki p erebuvaiut' na ty mchasovo okup ovanij tery torii Ukrainy», No. 31-11410-08-10/15462, stanom na 19 chervnja, available at: http ://www.auditcnt.com.ua/news/view_news.p hp ?id=3595
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=35270
  Prefix
  З огляду на викладене, на думку Міністерства фінансів України, об’єкти, які перебувають на тимчасово окупованій території України, мають обліковуватись у складі активів підприємства. Одночасно підприємство має оцінити негативний вплив змін у економічному i правовому середовищі та визнати суми втрат від зменшення корисності щодо зазначених об’єктів»
  Exact
  [3]
  Suffix
  . Зауважимо, що українським аналогом, зазначеного у Листі Міністерства фінансів України МСФЗ 36 «Зменшення корисності активів», є П(С)БО 28 «Зменшення корисності активів». Дані документи з регулювання бухгалтерського обліку є схожими між собою, адже, як свідчить практика, вітчизняні П(С)БО [7] розробляються на основі МСФЗ [6], а в окремих випадках є їх аналогами

4
Lovins'ka, L.H. (2007), Otsinka v suchasnij systemi bukhhalters'koho obliku pidpryiemstv Ukrainy, Abstract of diss. k.e.n., sp ec. 08.00.09, Ky iv, 35 p.
Total in-text references: 4
 1. In-text reference with the coordinate start=8466
  Prefix
  обліку, що забезпечує вимірювання вартості об’єктів бухгалтерського обліку, визначення критеріїв визнання активів, капіталу, зобов’язань, доходів та витрат, створення якісних характеристик облікової інформації, інформаційне обґрунтування оцінки ефективності менеджменту, фінансового стану та фінансового результату діяльності суб’єктів господарювання»
  Exact
  [4, с. 30]
  Suffix
  . «Оцінка, як елемент методу бухгалтерського обліку, є важливим інструментом квантифікації вартості майна підприємства та розміру його капіталу й зобов’язань... у результаті господарської діяльності підприємства виникають доходи й витрати підприємства, величина яких пов’язана з оцінкою об’єктів облікового відображення, а отже, варіативність методів їх оцінки зумовлює змі

 2. In-text reference with the coordinate start=10279
  Prefix
  Водночас, наукових досліджень у галузі бухгалтерського обліку, присвячених теоретичним засадам оцінки, не було в Україні протягом останніх десяти років. Вчені зосереджують увагу на дослідженні методології оцінки об’єктів обліку, а концептуальні положення теорії оцінки в бухгалтерському обліку не розглядають»
  Exact
  [4, с. 3]
  Suffix
  . «Практика показує, що найважливішою методологічною проблемою застосування оцінки для бухгалтерського обліку є мета використання звітності. Зважаючи на те, що метою складання звітності є достовірне відображення вартості активів і зобов’язань підприємства, найбільш пріоритетною для реалізації цієї мети є оцінка за собівартістю, оскільки вона є найбільш об’єктив

 3. In-text reference with the coordinate start=23072
  Prefix
  обліку в умовах його комп’ютеризації – визначено шляхи формування і реалізації оцінки в обліковій політиці – удосконалено методику оцінки основних засобів; – запропоновано схему оцінки нематеріальних активів; – доведено необхідність оцінки відходів, що виникають у виробничому процесі є невід’ємним елементом методу; – удосконалено класифікацію оцінок та Ловінська Л.Г.
  Exact
  [4]
  Suffix
  – обґрунтовано складової методу обліку; – обґрунтовано критерії класифікації економічних оцінок – розширено функції оцінки; – визначено склад об’єктів вартісної оцінки в бухгалтерському обліку – встановлено чинники зовнішнього та внутрішнього впливу, відповідно до підприємства, що зумовлюють використання поточної вартості при визнанні активів – удосконалено методичні

 4. In-text reference with the coordinate start=47342
  Prefix
  формування Безальтернативні Фіксовані За місцем застосування Властивість об’єктів За функціями управління Плановими У методах виміру Бухгалтерськими В основах оцінки Статистичними За джерелом даних Внутрішні Аналітичними Зовнішні Фінансовими За об’єктом, який Індивідуальні За критерієм обчислення Об’єктивні вимірюється Агрегатні Суб’єктивні Джерело*: складено на основі [2],
  Exact
  [4]
  Suffix
  , [5], [8] 1 Виділенні види оцінок можуть бути застосовані при оцінці наслідків бойових категорій 37 Таблиця 6 Запропонована форма акту про переоцінку об’єкта необоротних активів АКТ про переоцінку об’єкта необоротних активів Приватне акціонерне товариство «Енергомашспецсталь» Склад комісії: Дата складання Комі

5
M aliuha, N.M. (1999), Otsinka v bukhhalters'komu obliku: teoriia praktyka perspektyvy (na prykladi pidpryiemstv Zhytomyrs'koi oblasti), Abstract of diss. k.e.n., sp ec. 08.06.04, Ky iv, 23 p.
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=13367
  Prefix
  Неправильно сформульована мета спричиняє використання неадекватної методики і внаслідок цього помилковий результат в оцінці. Об’єктом оцінки в дослідженні є конкретний актив, який оцінюється. Суб’єктом оцінки може виступати фізична або юридична особа, яка оцінює засоби за певними діючими на даний момент вимогами»
  Exact
  [5, с. 8]
  Suffix
  . В цілому погоджуємося з думкою автора про роль та значення оцінки в обліковому процесі, але варто зауважити дискусійність окремих положень, зокрема: по-перше, оцінці підлягають не лише активи підприємства, але й зобов’язання, доходи та витрати; по-друге, об’єктом оцінки може бути як конкретний актив, так і його складова або ж сукупність активів, адже при оц

 2. In-text reference with the coordinate start=22437
  Prefix
  облікової політики підприємства у частині вибору методів оцінки, порядок вибору суб’єктів оцінки та механізм ідентифікації впливу факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на вибір методу оцінки об’єктів бухгалтерського обліку. 31 Таблиця 2 Розвиток оцінки в бухгалтерського обліку в наукових дослідженнях Теорія Методологія Організація Розвиток оцінки об’єктів Малюга Н.М.
  Exact
  [5]
  Suffix
  – доведено, що оцінка порядок застосування різних видів; – обґрунтовано економічний зміст складових процесу оцінки – доведено зв’язки інвентаризації та оцінки як елементів методу бухгалтерського обліку; – розкрито можливості використання різних оцінок при веденні бухгалтерського обліку в умовах його комп’ютеризації – визначено шляхи формування і реалізації оцінки в обліковій

 3. In-text reference with the coordinate start=47347
  Prefix
  Безальтернативні Фіксовані За місцем застосування Властивість об’єктів За функціями управління Плановими У методах виміру Бухгалтерськими В основах оцінки Статистичними За джерелом даних Внутрішні Аналітичними Зовнішні Фінансовими За об’єктом, який Індивідуальні За критерієм обчислення Об’єктивні вимірюється Агрегатні Суб’єктивні Джерело*: складено на основі [2], [4],
  Exact
  [5]
  Suffix
  , [8] 1 Виділенні види оцінок можуть бути застосовані при оцінці наслідків бойових категорій 37 Таблиця 6 Запропонована форма акту про переоцінку об’єкта необоротних активів АКТ про переоцінку об’єкта необоротних активів Приватне акціонерне товариство «Енергомашспецсталь» Склад комісії: Дата складання Комісія з

6
Verhovna rada Ukrai'ny «M izhnarodny j standart bukhhalters'koho obliku 36 (M SBO 36). Zmenshennia kory snosti akty viv», available at: http ://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_047
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=35615
  Prefix
  Зауважимо, що українським аналогом, зазначеного у Листі Міністерства фінансів України МСФЗ 36 «Зменшення корисності активів», є П(С)БО 28 «Зменшення корисності активів». Дані документи з регулювання бухгалтерського обліку є схожими між собою, адже, як свідчить практика, вітчизняні П(С)БО [7] розробляються на основі МСФЗ
  Exact
  [6]
  Suffix
  , а в окремих випадках є їх аналогами. «Зменшення корисності – це втрата економічної вигоди в сумі перевищення залишкової вартості активу над сумою очікуваного відшкодування. Під сумою очікуваного відшкодування розуміють суму, яку підприємство 34 очікує до відшкодування вартості необоротного активу при його майбутньому використанні, враховуючи його ліквідаційну вартіс

7
Verhovna rada Ukrai'ny (2004), «Polozhennia (standartu) bukhhalters'koho obliku 28. Zmenshennia kory snosti akty viv», No. 817, stanom na 24 grudnja, available at : http ://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0035-05
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=35577
  Prefix
  Зауважимо, що українським аналогом, зазначеного у Листі Міністерства фінансів України МСФЗ 36 «Зменшення корисності активів», є П(С)БО 28 «Зменшення корисності активів». Дані документи з регулювання бухгалтерського обліку є схожими між собою, адже, як свідчить практика, вітчизняні П(С)БО
  Exact
  [7]
  Suffix
  розробляються на основі МСФЗ [6], а в окремих випадках є їх аналогами. «Зменшення корисності – це втрата економічної вигоди в сумі перевищення залишкової вартості активу над сумою очікуваного відшкодування.

8
Sup runova, I.V. (2010), Rozvytok otsinky v bukhhalters'komu obliku, Abstract of diss. k.e.n., sp ec. 8.00.09, Zhy tomy r, 360 р. Грицишен Димитрій Олександрович – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри екон
Total in-text references: 6
 1. In-text reference with the coordinate start=9125
  Prefix
  Тому під час аналізу фінансової звітності підприємства, як основної інформаційної бази для прийняття рішень, її користувачі мають зважати на підходи до облікової оцінки, обрані даними підприємствами»
  Exact
  [8, c. 104]
  Suffix
  . Повністю погоджуємося із зазначенними твердженнями вітчизняних вчених та зауважимо, що від достовірної оцінки об’єктів бухгалтерського обліку залежить весь процес їх облікового відображення (у тому числі наслідків бойових дій та окупації державних територій), що в результаті впливає на транспарентність показників фінансової звітності підприємства та ефективні

 2. In-text reference with the coordinate start=11073
  Prefix
  Така оцінка забезпечує стабільність, зрозумілість, надійність і достовірність бухгалтерської інформації. У незалежній оціночній діяльності превалює оцінка корисності у конкретний 28 момент часу, тобто перевага надається оцінці за справедливою вартістю об’єкта (його реальній ринковій вартості)»
  Exact
  [8, c. 121]
  Suffix
  . «Професійні судження бухгалтерів і аудиторів не можуть гарантувати якість наданої фінансової інформації. Менеджери компанії та зовнішні аудитори мають докласти великих зусиль при перевірці звітності, оскільки неминуче виникає питання: як бути, коли у звітності, крім реальних даних внаслідок судження окремих бухгалтерів, аудиторів або консультантів, відоб

 3. In-text reference with the coordinate start=15346
  Prefix
  До внутрішніх суб’єктів оцінки належать бухгалтер та комісія з оцінки активів, до складу якої входять фахівці з маркетингу, технологій, юриспруденції тощо; до зовнішніх суб’єктів оцінки належать суб’єкт незалежної оцінки (незалежний оцінювач) та судовий експерт»
  Exact
  [8, c. 107]
  Suffix
  . Особливістю дослідження автора, є те, що оцінка розглядалася і як певна система, і як процес. Досліджуючи оцінку як систему, автор значну увагу приділила суб’єктам оцінки, зокрема, внутрішнім та зовнішнім, що дозволило по-новому поглянути на оцінку об’єктів бухгалтерського обліку з метою її приведення до справедливої (ринкової) вартості.

 4. In-text reference with the coordinate start=18343
  Prefix
  послуг незалежної (експертної) оцінки Відображення в бухгалтерському обліку Організація Відображення способів і методів оцінки в обліковій політиці підприємства Методика Відображення вартості об’єктів у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності Відображення в бухгалтерському обліку Рис. 1. Системна та процедурна сторона бухгалтерської оцінки за І.В. Супруновою
  Exact
  [8]
  Suffix
  30 Таблиця 1 Вихідні положення дисертаційних досліджень з проблем оцінки в бухгалтерському обліку Автор та назва Об’єкт Предмет Науковий результат Н.М. Малюга «Оцінка в обліку: теорія, практика, перспективи» Господарські операції і процеси, що здійснено та складено господарську діяльність Сукупність теоретичних, методологічних і практичних напрямків оцінки Поляг

 5. In-text reference with the coordinate start=23601
  Prefix
  оцінки в бухгалтерському обліку – встановлено чинники зовнішнього та внутрішнього впливу, відповідно до підприємства, що зумовлюють використання поточної вартості при визнанні активів – удосконалено методичні підходи до оцінки активів та зобов’язань, регулювання балансової вартості активів, корегування балансової вартості активів концепцію оцінки як Супрунова І.В.
  Exact
  [8]
  Suffix
  – теоретичне вимірювання в обліку – визначення сутності, особливостей та алгоритму розрахунку справедливої вартості; – моделювання впливу вибору методів оцінки в бухгалтерському обліку на фінансовий результат суб’єкта господарювання, отриманий за умов їх застосування – організаційнометодичне забезпечення порядку вибору зовнішнього суб’єкта оцінки, оформлення співпраці з ним і

 6. In-text reference with the coordinate start=47352
  Prefix
  Безальтернативні Фіксовані За місцем застосування Властивість об’єктів За функціями управління Плановими У методах виміру Бухгалтерськими В основах оцінки Статистичними За джерелом даних Внутрішні Аналітичними Зовнішні Фінансовими За об’єктом, який Індивідуальні За критерієм обчислення Об’єктивні вимірюється Агрегатні Суб’єктивні Джерело*: складено на основі [2], [4], [5],
  Exact
  [8]
  Suffix
  1 Виділенні види оцінок можуть бути застосовані при оцінці наслідків бойових категорій 37 Таблиця 6 Запропонована форма акту про переоцінку об’єкта необоротних активів АКТ про переоцінку об’єкта необоротних активів Приватне акціонерне товариство «Енергомашспецсталь» Склад комісії: Дата складання Комісія затвер