The 5 references with contexts in paper Дзюбенко (2018) “Підходи до економічного аналізу рентабельності лісогосподарських підприємств // Approaches to economic analysis of profitability of forestry enterprises” / spz:ztu:ven:127338

1
Andreieva, H.I. (2008), Ekonomichnyj analiz, navch.-metod. p osibny k, Znannia, Ky iv, 340 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=4162
  Prefix
  Рентабельність продажу – визначається відношенням чистого прибутку до виторгу від реалізації (без ПДВ та акцизів). 3. Рентабельність окремого виробу – визначається аналогічно вищевикладеній методиці © О.М. Дзюбенко, 2018 Закінчення табл. 1 1 2 Г.І. Андреєва
  Exact
  [1]
  Suffix
  1. Показники, що характеризують окупність витрат виробництва та інвестиційних проектів. 2. Показники, що характеризують прибутковість продажу. 3. Показники, що характеризують прибутковість капіталу та його складових.

2
Chumachenko, M .H. (ed.) (2001), Ekonomichny j analiz], KNEU, Ky iv, 420 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3307
  Prefix
  У працях вчених виділяється різна сукупність підходів до процедури оцінки рентабельності, що представлено в таблиці 1. Таблиця 1 Підходи до оцінки рентабельності підприємства Джерело Порядок оцінки рентабельності 1 2 М.Г. Чумаченко
  Exact
  [2]
  Suffix
  1. Рентабельність окремих виробів – розраховується як відношення прибутку від виробу до собівартості самого виробу. 2. Рентабельність реалізованої продукції – розраховується як відношення прибутку від реалізації продукції (або чистого прибутку) до виручки від реалізації продукції. 3.

3
Kindrats'ka, H.I., Bily k, M .S. and Zahorodnij, A.H. (2008) Ekonomichny j analiz, Znannia, Ky iv, 350 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=4431
  Prefix
  Показники, що характеризують окупність витрат виробництва та інвестиційних проектів. 2. Показники, що характеризують прибутковість продажу. 3. Показники, що характеризують прибутковість капіталу та його складових. Г.І. Кіндрацька, М.С. Білик, А.Г. Загородній
  Exact
  [3]
  Suffix
  1. Рентабельність продукції, яка включає в себе показники: рентабельності реалізованої продукції, рентабельності продажів. 2. Рентабельність капіталу (інвестицій). Зважаючи на зазначені підходи до формування показників рентабельності, можна погодитися із твердженням, що «роль і значення показника рентабельності полягають у такому: цей показник є одним з основних критерії

4
Lebedieva, A.M . M etody chni asp ekty analizu rentabel'nosti diial'nosti p idp ry iemstva, available at: http ://www.visny k-onu.od.ua/journal/2012_17_3-4/04.p df
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3064
  Prefix
  Показники рентабельності характеризують здатність понесених витрат (використаних ресурсів) окупитися, що є основою подальшої діяльності підприємства. Показники рентабельності більш повно, ніж прибуток, відображають результати діяльності підприємства; вони використовуються як інструменти інвестиційної, цінової політики тощо»
  Exact
  [4, с. 29]
  Suffix
  . У працях вчених виділяється різна сукупність підходів до процедури оцінки рентабельності, що представлено в таблиці 1. Таблиця 1 Підходи до оцінки рентабельності підприємства Джерело Порядок оцінки рентабельності 1 2 М.

5
Polischuk, N.V. (2005), Rezul'taty vnist' diial'nosti sub'iektiv hosp odariuvannia: sutnist', otsinka, osnovy rehuliuvannia, monografija, Ky ivs'ky j natsional'ny j torhivel'no-ekonomichny j universy tet, Ky iv, 252 p.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=3766
  Prefix
  Рентабельність реалізованої продукції – розраховується як відношення прибутку від реалізації продукції (або чистого прибутку) до виручки від реалізації продукції. 3. Рентабельність виробництва – розраховується як відношення прибутку від реалізації до вартості основних фондів і матеріальних оборотних коштів. Н.В. Тарасенко
  Exact
  [5]
  Suffix
  1. Рентабельність підприємства – визначається відношенням чистого прибутку до середньорічної вартості фондів. 2. Рентабельність продажу – визначається відношенням чистого прибутку до виторгу від реалізації (без ПДВ та акцизів). 3.

 2. In-text reference with the coordinate start=5849
  Prefix
  коштів рівень рентабельності цікавить із погляду реальності отриманя відсотків за зобов’язаннями, зниження ризику неповернення позикових засобів, платоспроможності підприємства; динаміка рентабельності підприємства вивчається податковими службами, фондовими біржами, міністерствами; для підприємців показник рентабельності характеризує привабливість бізнесу в даній сфері»
  Exact
  [5, С. 150–154]
  Suffix
  . На основі цього пропонуємо для оцінки рентабельності лісогосподарського підприємства використовувати такі аналітичні показники (табл. 2). Таблиця 2 Механізм розрахунку показників рентабельності Назва показника Формула 1 2 Рентабельність капіталу (активів) за чистим прибутком = Чистий прибуток (збиток) Середньорічна вартість капіталу (активів) = Чистий прибуток (збиток) Серед