The 13 references with contexts in paper Саух (2017) “Класифікаційна модель та характеристика стратегій туристичних підприємств // Classified model and characteristics of strategies at tourist companies” / spz:ztu:ven:119586

1
Akmaeva, R.I. (2009), Strategicheskiy menedzhment, Astrakhanskiy universitet, Astrakhan', 200 p.
Total in-text references: 7
 1. In-text reference with the coordinate start=6713
  Prefix
  Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання формування, вибору та реалізації стратегії докладно досліджувались як в працях видатних закордонних вчених [2; 7; 8; 9; 12], так і в працях вітчизняних науковців
  Exact
  [1; 3; 4; 5; 6; 10; 11; 13]
  Suffix
  . Але існує низка дискусійних положень щодо класифікаційних ознак стратегій, їх видів та форм, що ускладнює процес вибору стратегій для туристичних підприємств, які орієнтовані на одержання довгострокових конкурентних переваг.

 2. In-text reference with the coordinate start=14252
  Prefix
  окремих функціональних напрямів Керівники на місцях Логічним є висновок, що одночасно 4 види стратегії розробляють лише великі підприємства з розгалуженою організаційною структурою. Акмаєва Р. стверджує, що в диверсифікованій компанії виділяють чотири рівня стратегії (ділову, функціональну та операційну), а у недиверсифікованій – три (ділову, функціональну, операційну)
  Exact
  [1]
  Suffix
  . Додатково зазначимо, що для малих підприємств є доцільним розробляти лише ділову та операційну стратегії. Класифікацію стратегій на маркетингову, виробничу, фінансову та організаційну названо за ознакою функціонального критерію [1; 3; 6].

 3. In-text reference with the coordinate start=14486
  Prefix
  Додатково зазначимо, що для малих підприємств є доцільним розробляти лише ділову та операційну стратегії. Класифікацію стратегій на маркетингову, виробничу, фінансову та організаційну названо за ознакою функціонального критерію
  Exact
  [1; 3; 6]
  Suffix
  . В розрізі кожного виду можливо виділення більш докладної класифікації. Процес створення стратегій на підприємствах є достатньо дискусійним питанням, що пов’язано з неоднозначністю визначення етапів стратегії, оцінки ефективності її реалізації, відсутністю чітких методичних підходів до її формування.

 4. In-text reference with the coordinate start=15196
  Prefix
  В цьому плані виділяють такі види стратегії, як запланована (створена керівництвом підприємства); реалізована (здійснювана на практиці) та неочікувана (є результатом адаптації запланованої стратегії до неочікуваних змін зовнішнього середовища). На існуванні та необхідності аналізу цих трьох видів стратегій наголошують
  Exact
  [1; 7]
  Suffix
  . Реалізована стратегія включає в себе: елементи запланованої стратегії, адаптивну реакцію на зміну середовища та, можливу, що виникає в результаті цього, стратегію. В залежності від реакції підприємства на зміни зовнішнього середовища розрізняють: 1) проактивну стратегію, що складається з цілеспрямованих дій; 2) реактивну, яка складається з реакції на непередбачувані події зовнішнього середов

 5. In-text reference with the coordinate start=15903
  Prefix
  Ми підтримуємо ідею проактивної стратегії, зміст якої у випереджальному характері та розвитку внутрішнього фінансового потенціалу підприємства. За ознакою циклу розвитку підприємства можна виділити три види стратегій
  Exact
  [1]
  Suffix
  : 1) стратегію зростання (що виражається у зростанні обсягів продукції, прибутку та капіталу); 2) стратегію стабілізації (стратегію, спрямовану на вироблення реакції на зовнішній тиск з боку зовнішнього середовища); 3) стратегію виживання (використовується в більшості випадків для підприємств-банкрутів).

 6. In-text reference with the coordinate start=20414
  Prefix
  Стратегія скорочення Закриття або продаж одного з підрозділів Можливе для туристичних підприємств та комплексів при наявності розвинутої інфраструктури 4.4. Переорієнтація Переорієнтація існуючого виробництва на більш перспективне Можливе при розробці нових туристичних продуктів, але потребує значних фінансових витрат * складено шляхом узагальнення
  Exact
  [1; 8; 9; 10; 12]
  Suffix
  та власної адаптації до специфіки туристичних підприємств. В контексті формування стратегії туристичних підприємств слід зважати на особливості функціонування сфери туризму, зокрема: висока чутливість до змін зовнішнього середовища; високий рівень конкуренції в галузі, динамічність, недоцільність застосування «далекоглядних» стратегій у чистому вигляді, недостатність і

 7. In-text reference with the coordinate start=24221
  Prefix
  стратегій Формалізована Спонтанна Корпоративна Бізнес стабілізації Стратегія згортання Стратегія цілеспрямован ого скорочення Стратегія концентрованого зростання Стратегія диверсифікованого зростання Стратегія інтегрованого зростання За ознакою стратегія Функціональна ВІСНИК ЖДТУ. функціонального критерію 201 7. No 4 (8 2) * складено на підставі узагальнення
  Exact
  [1; 3; 5; 8; 9; 10; 12 ]
  Suffix
  Рис. 1. Дескриптивна модель класифікації стратегій туристичних підприємств* 95 Організаційна стратегія формується під впливом потреб управління. Її особливістю є тісний взаємозв’язок з усіма іншими стратегіями підприємства та значний вплив на них.

2
Ansoff, I. (1989), Strategicheskoe upravlenie, Translation from english, Progress, M., 519 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6649
  Prefix
  питання формування стратегії розвитку таких підприємств є актуальною ідентифікація класифікаційних ознак стратегій та формування функціональних стратегій, спрямованих на одержання довгострокових конкурентних переваг. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання формування, вибору та реалізації стратегії докладно досліджувались як в працях видатних закордонних вчених
  Exact
  [2; 7; 8; 9; 12]
  Suffix
  , так і в працях вітчизняних науковців [1; 3; 4; 5; 6; 10; 11; 13]. Але існує низка дискусійних положень щодо класифікаційних ознак стратегій, їх видів та форм, що ускладнює процес вибору стратегій для туристичних підприємств, які орієнтовані на одержання довгострокових конкурентних переваг.

3
Arutyunova, D.V. (2010), Strategicheskiy menedzhment, Izd-vo TTI YuFU, Taganrog, 122 р.
Total in-text references: 4
 1. In-text reference with the coordinate start=6713
  Prefix
  Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання формування, вибору та реалізації стратегії докладно досліджувались як в працях видатних закордонних вчених [2; 7; 8; 9; 12], так і в працях вітчизняних науковців
  Exact
  [1; 3; 4; 5; 6; 10; 11; 13]
  Suffix
  . Але існує низка дискусійних положень щодо класифікаційних ознак стратегій, їх видів та форм, що ускладнює процес вибору стратегій для туристичних підприємств, які орієнтовані на одержання довгострокових конкурентних переваг.

 2. In-text reference with the coordinate start=7965
  Prefix
  В залежності від обраного об’єкта дослідження розрізняють корпоративну стратегію (підприємства в цілому); бізнес-стратегію (окремого структурного підрозділу підприємства); функціональну стратегію (окремої зони господарювання) та оперативну. На наявності такої ознаки класифікації наголошують
  Exact
  [3; 5; 13]
  Suffix
  . В деяких джерелах таку класифікаційну ознаку називають поділ стратегій за ієрархією [6, с. 30]. Корпоративна стратегія визначає широту охоплення діяльності фірми в тих галузях та сферах, на яких вона конкурує.

 3. In-text reference with the coordinate start=14486
  Prefix
  Додатково зазначимо, що для малих підприємств є доцільним розробляти лише ділову та операційну стратегії. Класифікацію стратегій на маркетингову, виробничу, фінансову та організаційну названо за ознакою функціонального критерію
  Exact
  [1; 3; 6]
  Suffix
  . В розрізі кожного виду можливо виділення більш докладної класифікації. Процес створення стратегій на підприємствах є достатньо дискусійним питанням, що пов’язано з неоднозначністю визначення етапів стратегії, оцінки ефективності її реалізації, відсутністю чітких методичних підходів до її формування.

 4. In-text reference with the coordinate start=24221
  Prefix
  стратегій Формалізована Спонтанна Корпоративна Бізнес стабілізації Стратегія згортання Стратегія цілеспрямован ого скорочення Стратегія концентрованого зростання Стратегія диверсифікованого зростання Стратегія інтегрованого зростання За ознакою стратегія Функціональна ВІСНИК ЖДТУ. функціонального критерію 201 7. No 4 (8 2) * складено на підставі узагальнення
  Exact
  [1; 3; 5; 8; 9; 10; 12 ]
  Suffix
  Рис. 1. Дескриптивна модель класифікації стратегій туристичних підприємств* 95 Організаційна стратегія формується під впливом потреб управління. Її особливістю є тісний взаємозв’язок з усіма іншими стратегіями підприємства та значний вплив на них.

4
Blank, I.A. (1999), Osnovy finansovogo menedzhmenta, Vol. 1., Nika-Tsentr, K., 592 р.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6713
  Prefix
  Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання формування, вибору та реалізації стратегії докладно досліджувались як в працях видатних закордонних вчених [2; 7; 8; 9; 12], так і в працях вітчизняних науковців
  Exact
  [1; 3; 4; 5; 6; 10; 11; 13]
  Suffix
  . Але існує низка дискусійних положень щодо класифікаційних ознак стратегій, їх видів та форм, що ускладнює процес вибору стратегій для туристичних підприємств, які орієнтовані на одержання довгострокових конкурентних переваг.

5
Vdovina, I.V. (2006), Razvitie sistemy strategicheskogo menedzhmenta na predpriyatiyakh: na primere pishchevoy promyshlennosti Bryanskoy oblasti, Abstract of the dissertation, spec. 08.00.05, M., 156 р.
Total in-text references: 4
 1. In-text reference with the coordinate start=4421
  Prefix
  [Вдовина; Гордиенко; Сич]: 1) орієнтація на майбутнє, що є основою для прийняття оперативних управлінських рішень; 2) рішення, пов’язані із значною невизначеністю та залученням значних фінансових ресурсів; 3) наявність довгострокових наслідків для підприємства; 4) новизна рішень та відсутність часових меж. До цього переліку можна додати незворотність стратегічних рішень
  Exact
  [5, с. 21]
  Suffix
  та їх глобальний характер [6, с. 17]. Наукові підходи до визначення стратегії як форми реалізації стратегічних рішень є різноспрямованими. Авторське трактування стратегії є таким: це система формалізованих і неформалізованих управлінських рішень, що формується в межах обраного напряму діяльності, орієнтована на досягнення довгострокових цілей підприємства, с

 2. In-text reference with the coordinate start=6713
  Prefix
  Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання формування, вибору та реалізації стратегії докладно досліджувались як в працях видатних закордонних вчених [2; 7; 8; 9; 12], так і в працях вітчизняних науковців
  Exact
  [1; 3; 4; 5; 6; 10; 11; 13]
  Suffix
  . Але існує низка дискусійних положень щодо класифікаційних ознак стратегій, їх видів та форм, що ускладнює процес вибору стратегій для туристичних підприємств, які орієнтовані на одержання довгострокових конкурентних переваг.

 3. In-text reference with the coordinate start=7965
  Prefix
  В залежності від обраного об’єкта дослідження розрізняють корпоративну стратегію (підприємства в цілому); бізнес-стратегію (окремого структурного підрозділу підприємства); функціональну стратегію (окремої зони господарювання) та оперативну. На наявності такої ознаки класифікації наголошують
  Exact
  [3; 5; 13]
  Suffix
  . В деяких джерелах таку класифікаційну ознаку називають поділ стратегій за ієрархією [6, с. 30]. Корпоративна стратегія визначає широту охоплення діяльності фірми в тих галузях та сферах, на яких вона конкурує.

 4. In-text reference with the coordinate start=24221
  Prefix
  стратегій Формалізована Спонтанна Корпоративна Бізнес стабілізації Стратегія згортання Стратегія цілеспрямован ого скорочення Стратегія концентрованого зростання Стратегія диверсифікованого зростання Стратегія інтегрованого зростання За ознакою стратегія Функціональна ВІСНИК ЖДТУ. функціонального критерію 201 7. No 4 (8 2) * складено на підставі узагальнення
  Exact
  [1; 3; 5; 8; 9; 10; 12 ]
  Suffix
  Рис. 1. Дескриптивна модель класифікації стратегій туристичних підприємств* 95 Організаційна стратегія формується під впливом потреб управління. Її особливістю є тісний взаємозв’язок з усіма іншими стратегіями підприємства та значний вплив на них.

6
Gordієnko, P.L., Dіdkovs'ka, L.G. and Yashkіna, N.V. (2011), Strategіchniy analіz, Alerta, K, 520 р.
Total in-text references: 6
 1. In-text reference with the coordinate start=4457
  Prefix
  на майбутнє, що є основою для прийняття оперативних управлінських рішень; 2) рішення, пов’язані із значною невизначеністю та залученням значних фінансових ресурсів; 3) наявність довгострокових наслідків для підприємства; 4) новизна рішень та відсутність часових меж. До цього переліку можна додати незворотність стратегічних рішень [5, с. 21] та їх глобальний характер
  Exact
  [6, с. 17]
  Suffix
  . Наукові підходи до визначення стратегії як форми реалізації стратегічних рішень є різноспрямованими. Авторське трактування стратегії є таким: це система формалізованих і неформалізованих управлінських рішень, що формується в межах обраного напряму діяльності, орієнтована на досягнення довгострокових цілей підприємства, сформованих з врахуванням впливу фа

 2. In-text reference with the coordinate start=6713
  Prefix
  Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання формування, вибору та реалізації стратегії докладно досліджувались як в працях видатних закордонних вчених [2; 7; 8; 9; 12], так і в працях вітчизняних науковців
  Exact
  [1; 3; 4; 5; 6; 10; 11; 13]
  Suffix
  . Але існує низка дискусійних положень щодо класифікаційних ознак стратегій, їх видів та форм, що ускладнює процес вибору стратегій для туристичних підприємств, які орієнтовані на одержання довгострокових конкурентних переваг.

 3. In-text reference with the coordinate start=8063
  Prefix
  від обраного об’єкта дослідження розрізняють корпоративну стратегію (підприємства в цілому); бізнес-стратегію (окремого структурного підрозділу підприємства); функціональну стратегію (окремої зони господарювання) та оперативну. На наявності такої ознаки класифікації наголошують [3; 5; 13]. В деяких джерелах таку класифікаційну ознаку називають поділ стратегій за ієрархією
  Exact
  [6, с. 30]
  Suffix
  . Корпоративна стратегія визначає широту охоплення діяльності фірми в тих галузях та сферах, на яких вона конкурує. Таким чином, корпоративні стратегічні рішення стосуються інвестування у диверсифікацію, вертикальну інтеграцію, поглинання та створення нових підприємств, розподіл ресурсів між різноманітними напрямами діяльності [7, с. 36].

 4. In-text reference with the coordinate start=10037
  Prefix
  Гордієнко Л.П., пов’язуючи стадії життєвого циклу підприємства з фінансовими стратегіями, розрізняє стратегію зростання, утримання та скорочення згідно з основними стадіями життєвого циклу продукції
  Exact
  [6, с. 32 ]
  Suffix
  . В межах стратегії зростання окремо виділено стратегію інтенсивного (органічного зростання), тобто розширення присутності на ринку; стратегію інтеграційного зростання (стратегії поглинання, злиття, приєднання) та стратегію диверсифікації.

 5. In-text reference with the coordinate start=10555
  Prefix
  Стратегія утримання орієнтована на підприємства, які досягли зрілості та захищають власні конкурентні позиції. Стратегія скорочення передбачає згортання бізнесу (зниження цін, активізація маркетингових зусиль, припинення інвестиційних операцій тощо)
  Exact
  [6, с. 32]
  Suffix
  . Вся різноманітність стратегій, які обирають туристичні підприємства, є модифікаціями кількох базових стратегій, кожна з яких є ефективною при визначених умовах внутрішнього та зовнішнього середовища, тому важливо розглядати причини, чому підприємство обирає ту чи іншу стратегію.

 6. In-text reference with the coordinate start=14486
  Prefix
  Додатково зазначимо, що для малих підприємств є доцільним розробляти лише ділову та операційну стратегії. Класифікацію стратегій на маркетингову, виробничу, фінансову та організаційну названо за ознакою функціонального критерію
  Exact
  [1; 3; 6]
  Suffix
  . В розрізі кожного виду можливо виділення більш докладної класифікації. Процес створення стратегій на підприємствах є достатньо дискусійним питанням, що пов’язано з неоднозначністю визначення етапів стратегії, оцінки ефективності її реалізації, відсутністю чітких методичних підходів до її формування.

7
Grant, R.M. (2008), Sovremennyy strategicheskiy analiz, Translation from english, in Funtova, N. (ed.), SPb, 560 р.
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=6649
  Prefix
  питання формування стратегії розвитку таких підприємств є актуальною ідентифікація класифікаційних ознак стратегій та формування функціональних стратегій, спрямованих на одержання довгострокових конкурентних переваг. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання формування, вибору та реалізації стратегії докладно досліджувались як в працях видатних закордонних вчених
  Exact
  [2; 7; 8; 9; 12]
  Suffix
  , так і в працях вітчизняних науковців [1; 3; 4; 5; 6; 10; 11; 13]. Але існує низка дискусійних положень щодо класифікаційних ознак стратегій, їх видів та форм, що ускладнює процес вибору стратегій для туристичних підприємств, які орієнтовані на одержання довгострокових конкурентних переваг.

 2. In-text reference with the coordinate start=8414
  Prefix
  Таким чином, корпоративні стратегічні рішення стосуються інвестування у диверсифікацію, вертикальну інтеграцію, поглинання та створення нових підприємств, розподіл ресурсів між різноманітними напрямами діяльності
  Exact
  [7, с. 36]
  Suffix
  . На противагу їй, бізнес-стратегія пов’язана з конкуренцією фірми на тому чи іншому ринку, тому інша її назва – конкурентна стратегія. В межах корпоративної стратегії додатково можна виділити: 1) стратегію підвищення якості продукції, що включає стратегію диференціації, впровадження нових технологій або залучення висококваліфікованих кадрів; 2) стратегію цінову, що включає стратегію попи

 3. In-text reference with the coordinate start=15196
  Prefix
  В цьому плані виділяють такі види стратегії, як запланована (створена керівництвом підприємства); реалізована (здійснювана на практиці) та неочікувана (є результатом адаптації запланованої стратегії до неочікуваних змін зовнішнього середовища). На існуванні та необхідності аналізу цих трьох видів стратегій наголошують
  Exact
  [1; 7]
  Suffix
  . Реалізована стратегія включає в себе: елементи запланованої стратегії, адаптивну реакцію на зміну середовища та, можливу, що виникає в результаті цього, стратегію. В залежності від реакції підприємства на зміни зовнішнього середовища розрізняють: 1) проактивну стратегію, що складається з цілеспрямованих дій; 2) реактивну, яка складається з реакції на непередбачувані події зовнішнього середов

8
Druker, P.F.(1992), Rynok: kak vyyti v lidery. Praktika i printsipy, Translation from english, Buk Chember Interneshnl, M., 352 р.
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=6649
  Prefix
  питання формування стратегії розвитку таких підприємств є актуальною ідентифікація класифікаційних ознак стратегій та формування функціональних стратегій, спрямованих на одержання довгострокових конкурентних переваг. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання формування, вибору та реалізації стратегії докладно досліджувались як в працях видатних закордонних вчених
  Exact
  [2; 7; 8; 9; 12]
  Suffix
  , так і в працях вітчизняних науковців [1; 3; 4; 5; 6; 10; 11; 13]. Але існує низка дискусійних положень щодо класифікаційних ознак стратегій, їх видів та форм, що ускладнює процес вибору стратегій для туристичних підприємств, які орієнтовані на одержання довгострокових конкурентних переваг.

 2. In-text reference with the coordinate start=20414
  Prefix
  Стратегія скорочення Закриття або продаж одного з підрозділів Можливе для туристичних підприємств та комплексів при наявності розвинутої інфраструктури 4.4. Переорієнтація Переорієнтація існуючого виробництва на більш перспективне Можливе при розробці нових туристичних продуктів, але потребує значних фінансових витрат * складено шляхом узагальнення
  Exact
  [1; 8; 9; 10; 12]
  Suffix
  та власної адаптації до специфіки туристичних підприємств. В контексті формування стратегії туристичних підприємств слід зважати на особливості функціонування сфери туризму, зокрема: висока чутливість до змін зовнішнього середовища; високий рівень конкуренції в галузі, динамічність, недоцільність застосування «далекоглядних» стратегій у чистому вигляді, недостатність і

 3. In-text reference with the coordinate start=24221
  Prefix
  стратегій Формалізована Спонтанна Корпоративна Бізнес стабілізації Стратегія згортання Стратегія цілеспрямован ого скорочення Стратегія концентрованого зростання Стратегія диверсифікованого зростання Стратегія інтегрованого зростання За ознакою стратегія Функціональна ВІСНИК ЖДТУ. функціонального критерію 201 7. No 4 (8 2) * складено на підставі узагальнення
  Exact
  [1; 3; 5; 8; 9; 10; 12 ]
  Suffix
  Рис. 1. Дескриптивна модель класифікації стратегій туристичних підприємств* 95 Організаційна стратегія формується під впливом потреб управління. Її особливістю є тісний взаємозв’язок з усіма іншими стратегіями підприємства та значний вплив на них.

9
Karloff, B. (2002), Delovaya strategiya, Translation from english, Infra-M, M., 347 р.
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=6649
  Prefix
  питання формування стратегії розвитку таких підприємств є актуальною ідентифікація класифікаційних ознак стратегій та формування функціональних стратегій, спрямованих на одержання довгострокових конкурентних переваг. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання формування, вибору та реалізації стратегії докладно досліджувались як в працях видатних закордонних вчених
  Exact
  [2; 7; 8; 9; 12]
  Suffix
  , так і в працях вітчизняних науковців [1; 3; 4; 5; 6; 10; 11; 13]. Але існує низка дискусійних положень щодо класифікаційних ознак стратегій, їх видів та форм, що ускладнює процес вибору стратегій для туристичних підприємств, які орієнтовані на одержання довгострокових конкурентних переваг.

 2. In-text reference with the coordinate start=20414
  Prefix
  Стратегія скорочення Закриття або продаж одного з підрозділів Можливе для туристичних підприємств та комплексів при наявності розвинутої інфраструктури 4.4. Переорієнтація Переорієнтація існуючого виробництва на більш перспективне Можливе при розробці нових туристичних продуктів, але потребує значних фінансових витрат * складено шляхом узагальнення
  Exact
  [1; 8; 9; 10; 12]
  Suffix
  та власної адаптації до специфіки туристичних підприємств. В контексті формування стратегії туристичних підприємств слід зважати на особливості функціонування сфери туризму, зокрема: висока чутливість до змін зовнішнього середовища; високий рівень конкуренції в галузі, динамічність, недоцільність застосування «далекоглядних» стратегій у чистому вигляді, недостатність і

 3. In-text reference with the coordinate start=24221
  Prefix
  стратегій Формалізована Спонтанна Корпоративна Бізнес стабілізації Стратегія згортання Стратегія цілеспрямован ого скорочення Стратегія концентрованого зростання Стратегія диверсифікованого зростання Стратегія інтегрованого зростання За ознакою стратегія Функціональна ВІСНИК ЖДТУ. функціонального критерію 201 7. No 4 (8 2) * складено на підставі узагальнення
  Exact
  [1; 3; 5; 8; 9; 10; 12 ]
  Suffix
  Рис. 1. Дескриптивна модель класифікації стратегій туристичних підприємств* 95 Організаційна стратегія формується під впливом потреб управління. Її особливістю є тісний взаємозв’язок з усіма іншими стратегіями підприємства та значний вплив на них.

10
Kotler, F. (2007), Osnovy marketinga, Progress, M., 656 р.
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=6713
  Prefix
  Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання формування, вибору та реалізації стратегії докладно досліджувались як в працях видатних закордонних вчених [2; 7; 8; 9; 12], так і в працях вітчизняних науковців
  Exact
  [1; 3; 4; 5; 6; 10; 11; 13]
  Suffix
  . Але існує низка дискусійних положень щодо класифікаційних ознак стратегій, їх видів та форм, що ускладнює процес вибору стратегій для туристичних підприємств, які орієнтовані на одержання довгострокових конкурентних переваг.

 2. In-text reference with the coordinate start=20414
  Prefix
  Стратегія скорочення Закриття або продаж одного з підрозділів Можливе для туристичних підприємств та комплексів при наявності розвинутої інфраструктури 4.4. Переорієнтація Переорієнтація існуючого виробництва на більш перспективне Можливе при розробці нових туристичних продуктів, але потребує значних фінансових витрат * складено шляхом узагальнення
  Exact
  [1; 8; 9; 10; 12]
  Suffix
  та власної адаптації до специфіки туристичних підприємств. В контексті формування стратегії туристичних підприємств слід зважати на особливості функціонування сфери туризму, зокрема: висока чутливість до змін зовнішнього середовища; високий рівень конкуренції в галузі, динамічність, недоцільність застосування «далекоглядних» стратегій у чистому вигляді, недостатність і

 3. In-text reference with the coordinate start=24221
  Prefix
  стратегій Формалізована Спонтанна Корпоративна Бізнес стабілізації Стратегія згортання Стратегія цілеспрямован ого скорочення Стратегія концентрованого зростання Стратегія диверсифікованого зростання Стратегія інтегрованого зростання За ознакою стратегія Функціональна ВІСНИК ЖДТУ. функціонального критерію 201 7. No 4 (8 2) * складено на підставі узагальнення
  Exact
  [1; 3; 5; 8; 9; 10; 12 ]
  Suffix
  Рис. 1. Дескриптивна модель класифікації стратегій туристичних підприємств* 95 Організаційна стратегія формується під впливом потреб управління. Її особливістю є тісний взаємозв’язок з усіма іншими стратегіями підприємства та значний вплив на них.

11
Rumyantsevoy, Z.P. (ed.) (1992), Menedzhment organizatsii, INFRA-M, M., 432 р.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=6713
  Prefix
  Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання формування, вибору та реалізації стратегії докладно досліджувались як в працях видатних закордонних вчених [2; 7; 8; 9; 12], так і в працях вітчизняних науковців
  Exact
  [1; 3; 4; 5; 6; 10; 11; 13]
  Suffix
  . Але існує низка дискусійних положень щодо класифікаційних ознак стратегій, їх видів та форм, що ускладнює процес вибору стратегій для туристичних підприємств, які орієнтовані на одержання довгострокових конкурентних переваг.

 2. In-text reference with the coordinate start=10894
  Prefix
  Вся різноманітність стратегій, які обирають туристичні підприємства, є модифікаціями кількох базових стратегій, кожна з яких є ефективною при визначених умовах внутрішнього та зовнішнього середовища, тому важливо розглядати причини, чому підприємство обирає ту чи іншу стратегію. Базовими стратегіями є
  Exact
  [11, с. 130–131]
  Suffix
  : 1) стратегія обмеженого зростання, яку застосовують підприємства із стабільною діяльністю. Цілі розвитку в даному випадку встановлюються «від досягнутого» і коригуються на змінні умови. Якщо фінансовий стан підприємства при цьому є задовільним, стратегія в перспективі не змінюється, оскільки це найпростіший та найменш ризикований варіант дій; 2) стратегія зростання найчастіше застосовує

12
Porter, M. (2016), Mezhdunarodnaya konkurentsiya, Mezhdunarodnye otnosheniya, M., 947 р.
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=6649
  Prefix
  питання формування стратегії розвитку таких підприємств є актуальною ідентифікація класифікаційних ознак стратегій та формування функціональних стратегій, спрямованих на одержання довгострокових конкурентних переваг. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання формування, вибору та реалізації стратегії докладно досліджувались як в працях видатних закордонних вчених
  Exact
  [2; 7; 8; 9; 12]
  Suffix
  , так і в працях вітчизняних науковців [1; 3; 4; 5; 6; 10; 11; 13]. Але існує низка дискусійних положень щодо класифікаційних ознак стратегій, їх видів та форм, що ускладнює процес вибору стратегій для туристичних підприємств, які орієнтовані на одержання довгострокових конкурентних переваг.

 2. In-text reference with the coordinate start=16336
  Prefix
  у зростанні обсягів продукції, прибутку та капіталу); 2) стратегію стабілізації (стратегію, спрямовану на вироблення реакції на зовнішній тиск з боку зовнішнього середовища); 3) стратегію виживання (використовується в більшості випадків для підприємств-банкрутів). Відомий спеціаліст в області стратегічного менеджменту М.Портер виявив три основні області розробки стратегії
  Exact
  [12]
  Suffix
  : 1) лідерство в мінімізації витрат виробництва; 2) диференціювання, тобто спеціалізація у виробництві продукції; 3) концентрація на сегменті або фокусування з подальшим досягненням лідерства; 4) фокусування на витратах.

 3. In-text reference with the coordinate start=20414
  Prefix
  Стратегія скорочення Закриття або продаж одного з підрозділів Можливе для туристичних підприємств та комплексів при наявності розвинутої інфраструктури 4.4. Переорієнтація Переорієнтація існуючого виробництва на більш перспективне Можливе при розробці нових туристичних продуктів, але потребує значних фінансових витрат * складено шляхом узагальнення
  Exact
  [1; 8; 9; 10; 12]
  Suffix
  та власної адаптації до специфіки туристичних підприємств. В контексті формування стратегії туристичних підприємств слід зважати на особливості функціонування сфери туризму, зокрема: висока чутливість до змін зовнішнього середовища; високий рівень конкуренції в галузі, динамічність, недоцільність застосування «далекоглядних» стратегій у чистому вигляді, недостатність і

13
Sich, Е.M, Pilipenko, O.V. and Stasishen, M.S. (2010), Strategіchniy analіz, Karavela, K., 304 р. Саух Ірина Василівна – кандидат економічних наук, доцент директор Житомирської філії Київського інституту бізнесу та технологій. Наукові інтереси:
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=6713
  Prefix
  Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання формування, вибору та реалізації стратегії докладно досліджувались як в працях видатних закордонних вчених [2; 7; 8; 9; 12], так і в працях вітчизняних науковців
  Exact
  [1; 3; 4; 5; 6; 10; 11; 13]
  Suffix
  . Але існує низка дискусійних положень щодо класифікаційних ознак стратегій, їх видів та форм, що ускладнює процес вибору стратегій для туристичних підприємств, які орієнтовані на одержання довгострокових конкурентних переваг.

 2. In-text reference with the coordinate start=7965
  Prefix
  В залежності від обраного об’єкта дослідження розрізняють корпоративну стратегію (підприємства в цілому); бізнес-стратегію (окремого структурного підрозділу підприємства); функціональну стратегію (окремої зони господарювання) та оперативну. На наявності такої ознаки класифікації наголошують
  Exact
  [3; 5; 13]
  Suffix
  . В деяких джерелах таку класифікаційну ознаку називають поділ стратегій за ієрархією [6, с. 30]. Корпоративна стратегія визначає широту охоплення діяльності фірми в тих галузях та сферах, на яких вона конкурує.