The 18 references with contexts in paper Новак, Петрук (2017) “Сутність криптовалюти як методологічна передумова її облікового відображення // Essence of cryptocurrency as methodological prerequisite of its accounting reflection” / spz:ztu:ven:119350

1
Vasjuk, N.V. (2013), «Vymogy MSFZ do obliku finansovyh instrumentiv», Nauka v ynformacyonnom prostranstve, Materyaly IX mezhdunar. nauch.-prakt. ynternet-konf., ot 10–11 oktjabrja, available at: URL: http://www.confcontact.com/2013-nauka-v-informatsionnom-prostranstve/ek9_vasyuk.htm
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=22784
  Prefix
  Для фінансових інструментів, що оцінюються за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у прибутку або збитку, витрати на операцію не включаються до первісної вартості. Підприємству слід визнавати фінансовий актив або зобов’язання в звіті про фінансовий стан тільки тоді, коли вона стає стороною договірних положень інструменту
  Exact
  [1]
  Suffix
  . При початковому визнанні фінансові активи і зобов’язання оцінюються за справедливою вартістю. Базою для визначення початкової справедливої вартості на момент операції в одному випадку будуть ринкові котирування на інструмент, а в іншому – методи оцінки, метод аналізу дисконтованих грошових потоків.

2
Savluk, M.I. (ed.) (2011), Groshi ta kredyt, pidruchnyk, 6th ed., pererob. i dop., KNEU, Kyi'v, 589 p., P. 10.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=11624
  Prefix
  криптовалюти не є «банківськими грішми», вони не враховуються при розрахунку монетарних агрегатів та не можуть бути використані для здійснення банківських послуг (прийому депозитів та видачі кредитів). Концептуальні змістовні відмінності криптовалюти від грошей є такими. Сучасна грошова теорія містить три підходи до тлумачення грошей – це функціональний, еквівалентний і портфельний
  Exact
  [2]
  Suffix
  . За першого, функціонального підходу, криптовлюта має належним чином виконувати п’ять основних функцій (в Західній теорії грошей – три): мірило цінності, засобу обігу, засобу платежу, засобу заощадження, світові гроші.

4
Kil'kist' jurydychnyh osib za organizacijnymy formamy», available at: URL: http://www.ukrstat.gov.ua/edrpoy/ukr/EDRPU_2017/ks_opfg/ks_opfg_1017.htm
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=15328
  Prefix
  Однак наведені приклади доводять обмеженість використання криптовалют при обслуговуванні товарного обороту, адже 20 підприємств – це далеко не мільйон зареєстрованих в Україні суб’єктів господарювання за даними Державної служби статистики
  Exact
  [4]
  Suffix
  . Так званий портфельний підхід до вивчення грошей також не розв’язує проблему розкриття сутності криптовалюти у зв’язку з тим, що під власне грошима розуміють актив наділений абсолютною ліквідністю.

5
Konceptual'na osnova finansovoi' zvitnosti», available at: URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_009
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=8444
  Prefix
  криптовалюти економічними суб’єктами як активу за трьома ознаками з чотирьох, що властиві їм відповідно до Концептуальної основи фінансової звітності, коли майбутні економічні вигоди, втілені в активі, можуть: надходити до суб’єкта господарювання шляхом обміну на інші активи, використовуватися для погашення заборгованості, розподілу між власниками суб’єкта господарювання
  Exact
  [5]
  Suffix
  . Також Концептуальна основа фінансової звітності підтверджує, що матеріальна форма (як наприклад, основні засоби) не є суттєвою для існування активу. Тут ми підходимо до одного з принципів ведення бухгалтерського обліку «превалювання сутності над формою», згідно з яким операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми (Закон України «Про бухгалтерс

6
Korjagin, M.V. and Liva, V.R. (2012), «Elektronni groshi: osoblyvosti vykorystannja ta buhgalters'kyj oblik», Visnyk Nacional'nogo lisotehnichnogo universytetu Ukrai'ny, zb-k nauk.-tehn. prac', Vol. 22.5, L'viv, pp. 241–246.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=7227
  Prefix
  Серед науковців є і інші підходи щодо відображення електронних грошей в бухгалтерському обліку, так: С.Ф. Легенчук, Н.М. Королюк, пропонують використовувати новий рахунок 315 «Електронні гроші» [8]; М.В. Корягін також рекомендує використовувати новостворений рахунок 32 «Електронні гроші»
  Exact
  [6]
  Suffix
  ; А.Нефьодов, пропонує електронні гроші обліковувати у складі дебіторської заборгованості на рахунку 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» [15]. Відповідно в балансі підприємства вартість електронних грошей пропонується відображати за статтею «Грошові кошти та їх еквіваленти».

7
Kucevol, M.A. and Shevchenko-Naumova, O.A. (2010), Ponjattja ta ekonomichna pryroda krypto valjuty, available at: URL: http:// ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/16391/1/79-85.pdf
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=3299
  Prefix
  Його зміст полягає в тому, що на комп’ютери користувачів, які знаходяться в різних точках планети, встановлюють спеціальне програмне забезпечення за допомогою якого в результаті вирішення певних математичних завдань генеруються біткоіни. В даному випадку процес їх створення і розповсюдження не контролюється єдиним емісійним центром, а розгалуженість забезпечує безпеку
  Exact
  [7]
  Suffix
  . Біткоін подібний до електронних грошей, але саме принципи повної анонімності, відсутності контролю і обмеженого випуску відрізняють його від роботи електронних платіжних систем. Вважається, що ця валюта захищена від інфляції, оскільки процедура емісії запрограмована на зменшення кількості віртуальних грошей в обороті.

 2. In-text reference with the coordinate start=12392
  Prefix
  Достатньо потужним поштовхом у розвитку системи «Bitcoin» стало її включення як одного зі засобів оплати товарів до найбільшого світового онлайн-магазину «eBay», що відбулося в квітні 2015 року
  Exact
  [7]
  Suffix
  . В Європі окремі установи також долучилися до використання криптовалюти, швейцарський Університет прикладних наук у м. Люцерн приймає оплату за навчання студентів в біткойнах, при цьому зазначається, що платежі в Bitcoin будуть конвертуватися у валюту Швейцарії щотижня або щодня, при досягненні порогу в 10 тисяч швейцарських франків [17].

8
Legenchuk, S.F. and Koroljuk, N.M. (2010), «Metodyka buhgalters'kogo obliku procesu elektronnoi' komercii'», Visnyk Chernivec'kogo torgovel'no-ekonomichnogo instytutu, Serija Ekonomichni nauky, Vol. IV (40), pp. 321–334.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=7126
  Prefix
  рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій на рахунку 335 «Електронні гроші, номіновані в національній валюті» [18]. Серед науковців є і інші підходи щодо відображення електронних грошей в бухгалтерському обліку, так: С.Ф. Легенчук, Н.М. Королюк, пропонують використовувати новий рахунок 315 «Електронні гроші»
  Exact
  [8]
  Suffix
  ; М.В. Корягін також рекомендує використовувати новостворений рахунок 32 «Електронні гроші» [6]; А.Нефьодов, пропонує електронні гроші обліковувати у складі дебіторської заборгованості на рахунку 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» [15].

9
Lihachov, M., «Skromna charivnist' bitkoina: ukrai'ns'ki realii' vykorystannja krypto valjut», Forbes Ukrai'na, available at: URL: http://forbes.net.ua/opinions/1428255-skromnoe-obayanie-bitkoina-ukrainskie-realii-ispolzovaniyakriptovalyut
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=2206
  Prefix
  Так майже дев’ять років назад, одночасно з першими транзакціями Bitcoin (Біткоїн) – «першою децентралізованою цифровою валютою» [10, c. 67], в лексикон економістів і науковців увійшло поняття криптовалюти. Саме біткоін (Bitcoin) став найпоширенішою і найдорожчою криптовалютою
  Exact
  [9]
  Suffix
  . Ця віртуальна валюта є децентралізованою, всі операції з її участю анонімні, а центр емісії відсутній. Торгові угоди проводяться тільки в електронному форматі, а операції купівлі-продажу цієї валюти можна здійснити через онлайнбіржі (наприклад BTC-Е).

 2. In-text reference with the coordinate start=4147
  Prefix
  У 2011 році американська компанія випустила готівкові біткоіни у вигляді монет декількох номіналів і позолочених злитків, які стали предметом колекціонування і сьогодні мають велику інвестиційну цінність
  Exact
  [9]
  Suffix
  . Мережа біткоін заснована на «блокчейн» (ланцюжку блоків) і є публічним регістром, який зберігає дані про всі транзакції системи. Дані транзакції захищені електронними підписами користувачів – учасників мережі, які «емітують» біткоін чи проводять з ними будь-які операції.

10
Mel'nychenko, O.V. (2016), Organizacija i metodologija analizu i audytu elektronnyh groshej v bankah, dyss. d-ra ekon. nauk, spec. 08.00.09, Zhytomyr. derzh. tehnol. un-t, Zhytomyr, pp. 67–69.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2060
  Prefix
  Водночас, якщо інтернет-торгівля – це лише зміна способу продаж, то новації останніх десятиліть у сфері ІТ-технологій, кидають виклик існуючій грошовій системі та базовим її засадам. Так майже дев’ять років назад, одночасно з першими транзакціями Bitcoin (Біткоїн) – «першою децентралізованою цифровою валютою»
  Exact
  [10, c. 67]
  Suffix
  , в лексикон економістів і науковців увійшло поняття криптовалюти. Саме біткоін (Bitcoin) став найпоширенішою і найдорожчою криптовалютою [9]. Ця віртуальна валюта є децентралізованою, всі операції з її участю анонімні, а центр емісії відсутній.

11
Metodologichnyj komentar», Bjuleten' Nacional'nogo banku Ukrai'ny, No. 10, pp. 182.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=16659
  Prefix
  важко провести чітку межу між грошовими активами і негрошовими активами, унаслідок чого у майбутньому за потреби криптовалюти будуть включатися до грошової маси за агрегатним методом як «квазігроші» – аналог еквівалентів грошових коштів в бухгалтерському обліку. Швидше за все, це буде агрегат М3 згідно до визначення НБУ – це грошовий агрегат М2 та цінні папери, крім акцій
  Exact
  [11]
  Suffix
  . Також потрібно зазначити, що сучасні гроші не є повноцінними, а тому набувають своєї цінності з обігу шляхом державного примусу. Якщо цього не відбувається, то такі гроші не викличуть довіри екомічних суб’єктів як потенційних держателів і не будуть виконувати покладені на них основні функції.

12
Ministerstvo finansiv Ukrai'ny, «MSBO 7 «Zvit pro ruh groshovyh koshtiv», available at: URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929_019
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=18693
  Prefix
  Зважаючи на те, що жодна країна світу не визнала криптовалюти офіційним платіжним засобом, ми не можемо підтвердити існування даного виду грошей чи їх еквівалентів за підходами викладеними в МСФЗ
  Exact
  [12]
  Suffix
  . Також потрібно констатувати концептуальну відмінність між криптовалютами та цінними паперами, яка виявляється у меті емісії, якщо перші випускаються переважно для отримання спекулятивного доходу, то другі мають на меті участь у капіталі або позичення фінансових ресурсів (Законі України «Про цінні папери і фондовий ринок», ст. 3).

13
Murashko, T., Finansovi instrumenty: oblik ta zvitnist' za mizhnarodnymy standartamy, available at: URL: http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/90010068
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=20349
  Prefix
  Основними різновидами фінансових інструментів згідно до П(С)БО 13 є: фінансові активи, фінансові зобов’язання, інструменти власного капіталу й похідні фінансові інструменти. У міжнародних стандартах бухгалтерського обліку та фінансової звітності фінансовим інструментам присвячено п’ять міжнародних стандартів
  Exact
  [13]
  Suffix
  , а саме: МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання»; МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка»; МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» (для підприємств, які не застосовують МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» до набрання ним чинності); МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»; МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».

14
Nacbank vyznachyvsja zi statusom Bitcoin» (2017), Ekonomichna pravda, available at: URL: https://www.epravda.com.ua/news/2017/09/22/629392/
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=17226
  Prefix
  Керівництво НБУ навіть попереджає про загрози, пов’язані з криптовалютами. «Ми можемо сказати, що це точно не валюта, тому що немає центрального емітента. І ми не можемо визнати це платіжним засобом» – зазначив заступник глави НБУ Олег Чурій на Ukrainian Financial Forum
  Exact
  [14]
  Suffix
  . Вивчення вітчизняного законодавства доводить, що валюта – це «іноземні грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу» (Митний кодекс України

15
Nef'odov, A. (2004), «Internet–valjuta, abo shho take elektronni groshi v Interneti», Buhgalterija, zb-k systematyzovanogo zakonodavstva, No. 5, pp. 193–197.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=7365
  Prefix
  Корягін також рекомендує використовувати новостворений рахунок 32 «Електронні гроші» [6]; А.Нефьодов, пропонує електронні гроші обліковувати у складі дебіторської заборгованості на рахунку 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»
  Exact
  [15]
  Suffix
  . Відповідно в балансі підприємства вартість електронних грошей пропонується відображати за статтею «Грошові кошти та їх еквіваленти». Метою статті є здійснення критичного аналізу такого економічного явища як криптовалюта та формування відповідних методологічних підходів до її облікового відображення, що потребує ідентифікації об’єкту, дослідження методів його оцінки, з’ясуван

16
Ukrayna pervaja v myre provela sdelku po prodazhe nedvyzhymosty s yspol'zovanyem smart-kontrakta», EMBASSY OF BITCOIN (UKRAINE), available at: URL: http://www.embassyofbitcoin.com/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BF% D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D1 %83-%D0%BF/
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=13197
  Prefix
  За словами голови Агентства електронного управління України К.Ярмоленко, квартира в Києві була придбана американським клієнтом за допомогою децентралізованої платформи нерухомості Propy, що знаходиться в Кремнієвій Долині, США. Угода була оплачена цифровою валютою Ethereum
  Exact
  [16]
  Suffix
  . В цілому в Україні не більше 20 компаній приймають в оплату товарів і послуг криптовалюти. Зокрема, Продуктовий магазин «Натуральні продукти» (м. Київ) запровадив можливість оплати біткойнами з червня 2015 р.; сервісний центр з ремонту техніки Ukrainian iPhone Service (м.

17
Universytet Shvejcarii' pochav pryjmaty oplatu za navchannja Bitcoin» (2017), available at: URL: https://espreso.tv/news/2017/10/08/universytet_shveycariyi_pochav_pryymaty_oplatu_za_navchannya_bitcoin
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=12737
  Prefix
  Люцерн приймає оплату за навчання студентів в біткойнах, при цьому зазначається, що платежі в Bitcoin будуть конвертуватися у валюту Швейцарії щотижня або щодня, при досягненні порогу в 10 тисяч швейцарських франків
  Exact
  [17]
  Suffix
  . Не стала винятком й Україна. Зокрема, за даними Посольства біткоін в Україні, нещодавно була проведена електронна трансатлантична угода по обміну нерухомого майна. За словами голови Агентства електронного управління України К.

18
Jacyk, T.V. (2017), «Metodyka finansovogo obliku kryptovaljuty jak osoblyvogo vydu elektronnyh groshej», Molodyj vchenyj, No. 2 (42), pp. 349–354.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6929
  Prefix
  Наприклад, існуючі пропозиції сформовані на основі тези, що криптовалюта – це гроші, нехай і електронні, в такому разі її необхідно відображати згідно Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій на рахунку 335 «Електронні гроші, номіновані в національній валюті»
  Exact
  [18]
  Suffix
  . Серед науковців є і інші підходи щодо відображення електронних грошей в бухгалтерському обліку, так: С.Ф. Легенчук, Н.М. Королюк, пропонують використовувати новий рахунок 315 «Електронні гроші» [8]; М.

19
Cryptocurrency Market Capitalizations», available at: URL: https://coinmarketcap.com/ Петрук Олександр Михайлович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту ЖДТУ. Наукові інтереси:
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=5919
  Prefix
  Все викладене вище не могло не викликати підвищеного інтересу науковців до такого неординарного соціального та економічного явища, яким стала поява криптовалют, і стрімкий розвиток пов’язаних з ними процесів. З’явилася низка досліджень, які більше ставлять питання аніж надають відповіді на них. Таблиця 1 Ринкова капіталізація провідних криптовалют станом на 19 жовтня 2017 року
  Exact
  [19]
  Suffix
  No з/п Назва Ринкова капіталізація Ціна Обсяг (24h) Зміна (24h) 1 Bitcoin $ 94 274 217 479 $ 5668,03 $ 2 192 140 000 6,82 % 2 Ethereum $ 29 112 123 944 $ 305,83 $ 474 266 000 2,12 % 3 Ripple $ 8 119 789 729 $ 0,210731 $ 269 052 000 -6,98 % 4 Bitcoin Cash $ 5 537 791 931 $ 331,51 $ 303 431 000 0,29 % 5 Litecoin $ 3 214 425 060 $ 60,15 $ 245 603 000 7,45 % 6 Dash $ 2 230 648 368 $ 292