The 10 references with contexts in paper Письменна (2017) “Реалізація принципів прозорості та підзвітності в умовах ризик-орієнтованого аудиту електронної системи закупівель // Implementation of transparency and accountability under risk-based audit of electronic procurement system” / spz:ztu:ven:112277

1
International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), available at: http://www.intosai.org/en/committeesworking-groupstask-forces.html
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=4275
  Prefix
  Впровадження положень міжнародних стандартів державного аудиту в практику контрольної діяльності закріплено на законодавчому рівні: з 2015 року Рахункова палата застосовує у своїй діяльності основні принципи діяльності Міжнародної організації вищих органів фінансового контролю (INTOSAI)
  Exact
  [1]
  Suffix
  , Європейської організації вищих органів фінансового контролю (EUROSAI)[2] та Міжнародні стандарти вищих органів фінансового контролю (ІSSAІ)[3] та проводить фінансовий аудит, як один із видів контролю [ст. 7, 4].

2
European Organisation of Supreme Audit Institutions (EUROSAI), available at: http://www.eurosai.org/en/aboutus/about-eurosai/index.html
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=4347
  Prefix
  Впровадження положень міжнародних стандартів державного аудиту в практику контрольної діяльності закріплено на законодавчому рівні: з 2015 року Рахункова палата застосовує у своїй діяльності основні принципи діяльності Міжнародної організації вищих органів фінансового контролю (INTOSAI) [1], Європейської організації вищих органів фінансового контролю (EUROSAI)
  Exact
  [2]
  Suffix
  та Міжнародні стандарти вищих органів фінансового контролю (ІSSAІ)[3] та проводить фінансовий аудит, як один із видів контролю [ст. 7, 4]. Якісне виконання державних аудитів передбачає застосування усіх положень та інструментів, визначених міжнародними стандартами державного аудиту ISSAI.

3
Mizhnarodni standarty vyshhyh organiv finansovogo kontrolju (ISSAI), available at: http://www.intosai.org/en/issai-executive-summaries.html
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=4420
  Prefix
  державного аудиту в практику контрольної діяльності закріплено на законодавчому рівні: з 2015 року Рахункова палата застосовує у своїй діяльності основні принципи діяльності Міжнародної організації вищих органів фінансового контролю (INTOSAI) [1], Європейської організації вищих органів фінансового контролю (EUROSAI)[2] та Міжнародні стандарти вищих органів фінансового контролю (ІSSAІ)
  Exact
  [3]
  Suffix
  та проводить фінансовий аудит, як один із видів контролю [ст. 7, 4]. Якісне виконання державних аудитів передбачає застосування усіх положень та інструментів, визначених міжнародними стандартами державного аудиту ISSAI.

4
Verhovna Rada Ukrai'ny (2015), «Pro Rahunkovu palatu», zakon, vid 02 lypnja, N 576-VIII, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/576-19
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=13818
  Prefix
  стан виконання закону про Державний бюджет України з висновками і пропозиціями; 4) подає Верховній Раді України висновки і пропозиції щодо річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України; 5) рішення Рахункової палати та результати їх розгляду об’єктом контролю оприлюднюються на офіційному веб-сайті Рахункової палати Концепція Довідка: *складено автором за матеріалами
  Exact
  [4, 6]
  Suffix
  Серія: Економічні науки Таблиця 3 Ідентифікація та оцінка ризиків електронної системи публічних закупівель 20 Фактор – Ризик Фактологічна інформація для ідентифікації ризику Оцінка ризику Вплив на Функції управління Процедури контролю Базові вимоги, що порушено 1 2 3 4 5 6 власника електронної системи закупівель - ризик зловживання привілеями адміністратора домену 19.05.20

5
ISSAI 12 «Value and Benefits of SAIs – making a difference to the life of citizens», available at: http://www.intosai.org/en/issai-executive-summaries/view/article/issai-12-the-value-and-benefits-of-supreme-auditinstitutions-making-a-difference-to-the-liv.html
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=7643
  Prefix
  У стандарті ISSAI 12 «Значення і переваги вищих органів аудиту - вплив на життя громадян» зазначено, що діяльність контрольного органу має впливати безпосередньо на життя громадян, і цей вплив є благотворним
  Exact
  [5]
  Suffix
  . У зв’язку з таким спрямуванням, стандартом визначено три цілі впливу на добробут громадян: Ціль1. Зміцнення принципів підзвітності, прозорості і доброчесності в урядових і державних установах. Ціль 2.

 2. In-text reference with the coordinate start=9753
  Prefix
  Виконання етичного кодексу ОДА Принцип 11. Прагнення до високої якості послуг Принцип 12. Нарощування потенціалу через сприяння навчанню та обміну досвідом Довідка: *складено автором за матеріалами
  Exact
  [5]
  Suffix
  Аналізуючи нормативні документи, згідно яких виконують свої повноваження органи державного аудиту в Україні, можна зробити висновок про відсутність декларування цільового спрямування діяльності на поліпшення добробуту громадян у тій чи іншій формі, навіть опосередковано.

6
ISSAI 20 – Principles of Transparency and Accountability INTOSAI International Organization of Supreme Audit Institutions, available at: http://www.intosai.org/issai-executive-summaries/view/article/issai-20-principles-oftransparency-and-accountability.html
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=10669
  Prefix
  Найважливішими принципами міжнародна аудиторська спільнота вважає принципи прозорості та підзвітності, тому їм присвячено окремі два стандарти ISSAI 20 ««Принципи прозорості і підзвітності» та ISSAI 21«Принципи прозорості і підзвітності – принципи і хороша практика»
  Exact
  [6, 7]
  Suffix
  . Перед органом державного аудиту стоїть складне завдання - поліпшення розуміння своєї ролі і завдань серед населення, а також в структурах виконавчої влади [6]. Відповідно до повноважень і регламентованих нормам інформація про діяльність контролюючого органу повинна бути легкодоступною і суттєвою.

 2. In-text reference with the coordinate start=10847
  Prefix
  вважає принципи прозорості та підзвітності, тому їм присвячено окремі два стандарти ISSAI 20 ««Принципи прозорості і підзвітності» та ISSAI 21«Принципи прозорості і підзвітності – принципи і хороша практика» [6, 7]. Перед органом державного аудиту стоїть складне завдання - поліпшення розуміння своєї ролі і завдань серед населення, а також в структурах виконавчої влади
  Exact
  [6]
  Suffix
  . Відповідно до повноважень і регламентованих нормам інформація про діяльність контролюючого органу повинна бути легкодоступною і суттєвою. Робочі процеси, діяльність і результати роботи органів державного аудиту повинні бути прозорими.

 3. In-text reference with the coordinate start=13818
  Prefix
  стан виконання закону про Державний бюджет України з висновками і пропозиціями; 4) подає Верховній Раді України висновки і пропозиції щодо річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України; 5) рішення Рахункової палати та результати їх розгляду об’єктом контролю оприлюднюються на офіційному веб-сайті Рахункової палати Концепція Довідка: *складено автором за матеріалами
  Exact
  [4, 6]
  Suffix
  Серія: Економічні науки Таблиця 3 Ідентифікація та оцінка ризиків електронної системи публічних закупівель 20 Фактор – Ризик Фактологічна інформація для ідентифікації ризику Оцінка ризику Вплив на Функції управління Процедури контролю Базові вимоги, що порушено 1 2 3 4 5 6 власника електронної системи закупівель - ризик зловживання привілеями адміністратора домену 19.05.20

7
ISSAI 21 – Principles of Transparency – Good Practices, available at: http://www.intosai.org/issai-executivesummaries/view/article/issai-21-principles-of-transparency-and-accountability-principles-and-good-practices.html
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=10669
  Prefix
  Найважливішими принципами міжнародна аудиторська спільнота вважає принципи прозорості та підзвітності, тому їм присвячено окремі два стандарти ISSAI 20 ««Принципи прозорості і підзвітності» та ISSAI 21«Принципи прозорості і підзвітності – принципи і хороша практика»
  Exact
  [6, 7]
  Suffix
  . Перед органом державного аудиту стоїть складне завдання - поліпшення розуміння своєї ролі і завдань серед населення, а також в структурах виконавчої влади [6]. Відповідно до повноважень і регламентованих нормам інформація про діяльність контролюючого органу повинна бути легкодоступною і суттєвою.

8
Rahunkova palata Ukrai'ny (2017), «Pro rezul'taty analizu stanu derzhavnyh zakupivel' v Ukrai'ni u 2015–2016 rokah», zvit, rishennja vid 31 sichnja, N 3-1, available at: http://www.acrada.gov.ua/doccatalog/document/16750872/Zvit_3-1_2017.pdf?subportal=main
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=19995
  Prefix
  No 1 (7 9) Тому подання зрозумілої інформації користувачам у доступному вигляді є складовою забезпечення принципів прозорості та підзвітності. Рахунковою палатою було проведено аналіз стану державних закупівель в Україні у 2015–2016 роках, звіт за його результатами розміщено на офіційному сайті
  Exact
  [8]
  Suffix
  . Змістовне викладення матеріалу та висновки і пропозиції дають в повній мірі уяву про стан організації державних закупівель, його слабкі сторони та прогалини, які створюють можливість для порушень в цій сфері.

 2. In-text reference with the coordinate start=24147
  Prefix
  базою даних та системи пошуку та оприлюднення інформації, сценаріїв автоматичного тестування Центральної бази даних з описом, типового сценарію тестування майданчиків, опису АРІ та технічного завдання на створення комплексної системи захисту інформації, вартісної оцінки в обліку ці ключові об’єкти не отримали, відсутнє документальне оформлення такої передачі
  Exact
  [8]
  Suffix
  . Як зазначено у Звіті Рахункової палати, програмний комплекс автоматизованої електронної системи державних закупівель України «ІТС «Prozorro» обліковується на балансі ДП «Зовнішторгвидав України» з як нематеріальний актив –вартістю 0,01 гривень, про що свідчить оборотно-сальдова відомість до рахунку бухгалтерського обліку 127 «Інші нематеріальні активи».

 3. In-text reference with the coordinate start=28257
  Prefix
  Опосередковано незадоволеність користувачів системою електронних закупівель засвідчує кількість скарг від учасників закупівель, які надходять до Антимонопольного комітету України. Їх кількість щороку зростає, і за статистикою прийнятих рішень Колегією Антимонопольного комітету України, у 2016 році збільшилась майже вдвічі порівняно з таким самим періодом 2015 року
  Exact
  [8]
  Suffix
  . Ідентифіковані і оцінені ризики системи публічних закупівель слугують не тільки і не стільки методичною складовою процесу державного аудиту, скільки орієнтиром при формуванні звітної інформації для зрозумілого та точного її подання зацікавленим користувачам.

9
Osadchaja, I.M. (ed.) (2000), Jekonomika, tolkovyj slovar', INFRA-M, Ves' Mir», Moskva, 356 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=21319
  Prefix
  Власне, такий принцип і не реалізовано, оскільки Рахунковою палатою не використовується ризик-орієнтований підхід до проведення контрольних заходів. Із численних досліджень відомо, що найбільш поширене тлумачення ризику, як економічної категорії є «небезпека, можливість збитку або шкоди»
  Exact
  [9]
  Suffix
  . Міжнародні стандарти ІSSAІ надають наступну характеристику ризику в контексті застосування цього поняття в процесі аудиту: «ймовірність настання події, що тягне виникнення економічних збитків (втрат)» [10].

10
ISSAI 1315 – Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement through Understanding the Entity and its Environment, available at: http://www.intosai.org/en/issai-executive-summaries/view/article/issai-1315identifying-and-assessing-the-risks-of-material-misstatement-through-understanding-th.html Письменна Марія Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту,
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=21536
  Prefix
  Міжнародні стандарти ІSSAІ надають наступну характеристику ризику в контексті застосування цього поняття в процесі аудиту: «ймовірність настання події, що тягне виникнення економічних збитків (втрат)»
  Exact
  [10]
  Suffix
  . Однак, розглядаючи підконтрольні об’єкти як складні економічні системи щодо яких необхідно зробити висновки на їх відповідність законодавству та ефективність управління, у дослідження будемо розглядати наслідки ризику ширше, і як ймовірність небезпечних процесів, і загроза втрати ресурсів (рідше -отримання додаткових витрат) в результаті прийнятих управлінськ