The 14 references with contexts in paper Корбут (2017) “Трудовий потенціал підприємства: поняття, складові та методи оцінювання // Enterprise’s employment potential: concept, components and evaluation methods” / spz:ztu:ven:106389

1
Balabanova, L.V. and Sardak, O.B. (2006), Upravlinnja personalom, DonDUET, Donec'k.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=11732
  Prefix
  Говорячи про інші елементи, неможливо не погодитися з тим, що вони є не менш важливими та мають своє відображення у трудовій діяльності працівників. Під трудовим потенціалом підприємства розуміють максимальну участь працівників у діяльності підприємства, з урахуванням їх компетентності, психофізичних особливостей, інтересів, мотивацій
  Exact
  [1]
  Suffix
  . Доцільно надати загальну характеристику трудового потенціалу на мікрорівні (табл. 4). Таблиця 4 Основні характеристики трудового потенціалу на мікрорівні Основні характеристики Вид трудового потенціалу Трудовий потенціал підприємства Ключові чинники формування Вимоги ринку праці; співвідношення попиту та пропозиції на ринку праці; умови праці; психологічний клімат у ко

2
Bilec'ka, K.V., «Trudovyj potencial jak chynnyk aktyvizacii' innovacijnyh procesiv», available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2932
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=8895
  Prefix
  , Чистота, ретельність, ефективне співробітництво Освіта Частка фахівців з вищою і середньою освітою у загальній чисельності працюючих, витрати на підвищення кваліфікації персоналу Професіоналізм Якість продукції, втрати від браку Ресурси робочого часу Загальна кількість працівників. Кількість відпрацьованого часу за рік одним працівником. * Джерело: складно за
  Exact
  [2]
  Suffix
  Тобто з викладеного вище можна зробити висновок, що трудовий потенціал проявляється на таких рівнях: нанорівні (трудовий потенціал людини), мікрорівні (трудовий потенціал підприємства), макрорівні (трудовий потенціал суспільства).

 2. In-text reference with the coordinate start=17159
  Prefix
  підприємства в годинах – це добуток чисельності працівників (Ч) на законодавчо встановлену тривалість робочого дня у годинах (з урахуванням кількості днів роботи (Д) за розрахунковий період [8, с. 50]. Автор К.В. Білецька у своїй роботі зазначає, що задля виміру розміру трудового потенціалу підприємства використовують традиційні типи – часові, натуральні, вартісні та умовні
  Exact
  [2]
  Suffix
  . Часові одиниці виміру ґрунтуються на використанні часових інтервалів для характеристики рівня трудового потенціалу працівника чи підприємства. Часова оцінка трудового потенціалу працівника показує кількість необхідного часу, який потрібний йому для виконання професійних обов’язків та розв’язання поставлених завдань керівництвом у межах конкретної організації.

 3. In-text reference with the coordinate start=18347
  Prefix
  Умовні одиниці виміру трудового потенціалу відображають суб’єктивні судження щодо природи та чинників, що визначають розмір трудового потенціалу. До них належать різноманітні синтетичні коефіцієнти, рейтинги, бальні оцінки тощо
  Exact
  [2]
  Suffix
  . У працях М.Г. Акулова, А.В. Драбаніч, Т.В. Євась для оцінки розміру трудового потенціалу підприємства пропонуються такі показники [7, с. 38–40]: 1) Продуктивність праці промислово-виробничого персоналу: ППвирппрвсердЧАМВВЕМВЧВ..., (3) де ЧВ – чиста виручка від реалізації, тис. грн.

3
Bogynja, D.P. and Grishnova, O.A. (2009), Osnovy ekonomiky praci, Znannja-Pres, Kyi'v, 313 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3628
  Prefix
  Білецької трудовий потенціал – «це інтегральна оцінка кількісних та якісних характеристик здібностей і можливостей економічно активного населення, які реалізуються в межах і під впливом системи відносин». Автори Д.П. Богиня і О.А. Грішнова під трудовим потенціалом розуміють інтегральну оцінку кількісних та якісних характеристик економічно активного населення
  Exact
  [3, с. 42]
  Suffix
  . Економісти Г.В. Осовська та О.В. Крушельницька визначають трудовий потенціал як «сукупність працездатного населення, з урахуванням інтелектуального розвитку, знань, умінь, досвіду, духовних цінностей, звичаїв, традицій, переконань і патріотизму» [11].

4
Gryn'ova, V.M. and Shul'ga, G.Ju. (2010), Ekonomika praci ta social'no-trudovi vidnosyny, Znannja, Kyi'v, 310 p.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=5076
  Prefix
  Шульгою, що трудовий потенціал – «це сукупність характеристик людини, які © К.Є. Корбут, 2017 формуються в результаті матеріальних і духовних надбань (здоров’я, інтелект, творчі здібності, освіта, професіоналізм, моральність, активність, організованість тощо)»
  Exact
  [4]
  Suffix
  . Отже, ми вважаємо, що трудовий потенціал – це сукупність як даних природою потенційних здібностей, так і набутих упродовж життя, які використовуються людьми в процесі трудової діяльності. Оскільки трудовий потенціал досить об’ємне поняття і містить у собі велику кількість складових, на мою думку, необхідно розглянути фактори, якими характеризується його формування та його компоненти.

 2. In-text reference with the coordinate start=10723
  Prefix
  кандидатського (докторського) ступеня, професійні знання Психофізіологічні особливості особи Стан здоров'я, витривалість, працездатність, тип нервової системи, вік, зовнішність Трудова мобільність Макро- та мікромобільність Рівень інтелекту Високий, середній, низький Психологічні якості Тип особи та темперамент Здібності Швидкість в освоєнні нової роботи *Джерело: складено за
  Exact
  [4]
  Suffix
  Аналізуючи таблицю 3, погоджуюся з тим, що до елементів трудового потенціалу працівників необхідно зарахувати особисті та моральні якості, що мають важливе значення в трудовій діяльності, оскільки присутність у працівника таких складових як працьовитість, зібраність, відповідальність, принциповість, витримка, коректність забезпечують успіх у роботі та прихильність апарату

5
Gryn'ova, V.M. and Pysarevs'ka, G.I. (2012), Upravlinnja kadrovym potencialom pidpryjemstva, monografija, Vyd. HNEU, Harkiv, 228 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6009
  Prefix
  Фактори та умови зовнішнього середовища Фактори та умови внутрішнього середовища кон’юнктура ринку праці; державне регулювання; якість життя людей; освітній рівень населення; культура; інші соціально-економічні умови. принципи управління; кадрова політика; виробнича і трудова дисципліна; організаційна культура; система стимулювання працівників; інші. *Джерело: складено за
  Exact
  [5]
  Suffix
  Механізм формування трудового потенціалу характеризується кількісними та якісними факторами. До кількісних факторів належать: загальна чисельність працездатного населення, кількість відпрацьованого робочого часу працездатним населенням, загальна чисельність безробітного населення, структура зайнятості, статева та вікова структура населення та рівень народжуваності, рівень заробітної пла

6
Grishnova, O.A. (2011), Ekonomika praci ta social'no-trudovi vidnosyny, 5th ed., onovlene, Znannja, Kyi'v, 390 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=21378
  Prefix
  Після визначення інтегральних коефіцієнтів кожен з них змінюється з урахуванням вагомості (ds, dj) складової конкретного робітника у залежності від специфіки його роботи або роботи підприємства. Сукупний трудовий потенціал робітника визначається як сума інтегральних коефіцієнтів, з урахуванням значущості коефіцієнтів
  Exact
  [6]
  Suffix
  : ПтрудкпрофsктвактjdIdІ..... (9) Результативна методика базується на постулаті щодо корисності праці персоналу підприємства. За ефект роботи працівників підприємства беруть кількість чи вартість виготовленої продукції.

7
Akulov, M.G., Drabanich, A.V. and Jevas', T.V. (2012), Ekonomika praci i social'no trudovi vidnosyny, CUL, Kyi'v, 328 p.
Total in-text references: 5
 1. In-text reference with the coordinate start=6739
  Prefix
  До якісних факторів належать: працездатність, рівень загальної культури населення, дотримання моральних норм, прагнення працездатного населення до мобільності, трудова міграція та трудова активність, загальноосвітній та професійно-кваліфікаційний рівень, інтелектуальні та творчі здібності, стан здоров’я
  Exact
  [7]
  Suffix
  . Трудовий потенціал підприємства як досить складне соціально-економічне утворення містить кадрові, професійні, кваліфікаційні та організаційні компоненти. До кадрових компонентів належать: рівень професійних знань, набуті навички та отриманий досвід, що демонструють професійну компетентність працівників.

 2. In-text reference with the coordinate start=7907
  Prefix
  оцінюють ефективність трудового колективу як системи та кожного працівника окремо, також даний компонент пов’язаний з ефективним використанням трудового потенціалу, тому що сама можливість дисбалансу в системі «трудовий потенціал організації  трудовий потенціал працівника  робоче місце» знаходить своє місце у принципах ухвалення управлінських рішень, що використовуються на практиці
  Exact
  [7]
  Suffix
  . Показники, що характеризують компоненти трудового потенціалу підприємства наведені в таблиці 2. Таблиця 2 Показники трудового потенціалу підприємства Компоненти трудового потенціалу Об’єкт аналізу підприємство Здоров’я Втрати робочого часу через хвороби, витрати, що спрямованні на підтримання та покращення стану здоров’я персоналу Моральність Взаємини між співробітниками, втр

 3. In-text reference with the coordinate start=13010
  Prefix
  показники Стан здоров’я згідно вимог посади, рівень освіти, працездатність, професійні знання і навички, кваліфікація, практичний досвід, компетентність, інтелектуальні та творчі здібності, професіоналізм, трудова та інноваційна активність Кількісні *Джерело: складно за [13] Виокремлюють такі видові прояви трудового потенціалу, залежно від критеріїв аналізу
  Exact
  [7, с. 35–36]
  Suffix
  : 1. За рівнем агрегованості оцінок:  трудовий потенціал працівника – це сукупність індивідуальних інтелектуальних, психологічних, фізіологічних, освітньо-кваліфікаційних та інших можливостей, що використовуються та можуть бути використані протягом трудової діяльності;  груповий (бригадний) трудовий потенціал, крім трудового потенціалу кожного окремого працівника враховує всі додатко

 4. In-text reference with the coordinate start=18483
  Prefix
  До них належать різноманітні синтетичні коефіцієнти, рейтинги, бальні оцінки тощо [2]. У працях М.Г. Акулова, А.В. Драбаніч, Т.В. Євась для оцінки розміру трудового потенціалу підприємства пропонуються такі показники
  Exact
  [7, с. 38–40]
  Suffix
  : 1) Продуктивність праці промислово-виробничого персоналу: ППвирппрвсердЧАМВВЕМВЧВ..., (3) де ЧВ – чиста виручка від реалізації, тис. грн.; МВ – Матеріальні витрати, пов’язані з виробництвом та реалізацією певного обсягу продукції тис. грн.

 5. In-text reference with the coordinate start=22240
  Prefix
  Працездатність людини та акумульовані (нагромаджені) в процесі трудової діяльності творчі здібності працівника (досвід) підвищуються через розвиток та вдосконалення знань і навичок, зміцнення здоров’я, поліпшення умов праці та життєдіяльності
  Exact
  [7, с. 40]
  Suffix
  . Також варто зазначити, що для оцінки трудового потенціалу працівників необхідно використовувати не лише наявні стандартні форми звіту з персоналу, але й проводити тестування працівників, що мають спрямовуватися на оцінку саме особистісних якостей працівників.

8
Kachan, Je.P., Djakiv, O.P., Ostroverhov, V.M., Prohorovs'ka, S.A. and Slivins'ka, N.M. (2006), Ekonomika praci ta social'no-trudovi vidnosyny, TDEU, Ternopil', 373 p.
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=16366
  Prefix
  несприятливими умовами праці на роботах, де передбачається законодавчо встановлений скорочений робочий день, а також кількість невиходів на роботу виконавців, які отримують додаткові відпустки, у зв’язку з несприятливими умовами праці. Даний аналіз дає можливість створити роботи, що спрямовуватимуться на кардинальне покращання умов праці та ефективне управління цим процесом
  Exact
  [8]
  Suffix
  . Щодо підприємства, величина трудового потенціалу визначається за формулою [8, с. 50]: ФскнФФ, (1) або ФсзмТДЧ, (2) де Фс – сукупний потенційний фонд робочого часу підприємства, год.; Фк – календарний фонд робочого часу, год.

 2. In-text reference with the coordinate start=16442
  Prefix
  Даний аналіз дає можливість створити роботи, що спрямовуватимуться на кардинальне покращання умов праці та ефективне управління цим процесом [8]. Щодо підприємства, величина трудового потенціалу визначається за формулою
  Exact
  [8, с. 50]
  Suffix
  : ФскнФФ, (1) або ФсзмТДЧ, (2) де Фс – сукупний потенційний фонд робочого часу підприємства, год.; Фк – календарний фонд робочого часу, год.; Фн – нерезервоутворюючі неявки і перерви, год.

 3. In-text reference with the coordinate start=16975
  Prefix
  Таким чином, величина трудового потенціалу підприємства в годинах – це добуток чисельності працівників (Ч) на законодавчо встановлену тривалість робочого дня у годинах (з урахуванням кількості днів роботи (Д) за розрахунковий період
  Exact
  [8, с. 50]
  Suffix
  . Автор К.В. Білецька у своїй роботі зазначає, що задля виміру розміру трудового потенціалу підприємства використовують традиційні типи – часові, натуральні, вартісні та умовні [2]. Часові одиниці виміру ґрунтуються на використанні часових інтервалів для характеристики рівня трудового потенціалу працівника чи підприємства.

9
Krushel'nyc'ka, Ja.V. (2003), Fiziologija i psyhologija praci, KNEU, Kyi'v, 367 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=9676
  Prefix
  Трудовий потенціал людини характеризується її рівнем працездатності, рівнем освіти й професійнокваліфікаційної підготовки, знаннями, навичками, здібностями, ставленням до праці, ініціативністю, активністю, організованістю, мобільністю
  Exact
  [9]
  Suffix
  . Розглянемо елементи трудового потенціалу працівників підприємств та їх складові, які детально наведені в таблиці 3. Таблиця 3 Елементи трудового потенціалу працівників підприємства Елементи трудового Складові елементів потенціалу Особисті якості Цілеспрямованість, працьовитість, комунікабельність, компетентність, організованість, відповідальність, самостійність, енергійні

10
Mel'nyk, A.F., Vasina, A.Ju., Zheljuk, T.L. and Popovych, T.M. (2011), Nacional'na ekonomika, Znannja, Kyi'v, 463 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=9428
  Prefix
  Доцільно більш детально розглянути рівні прояву трудового потенціалу та надати їм характеристику. Трудовий потенціал суспільства є сукупністю інтегрованих кількісних та якісних характеристик робочої сили, що бере участь у створенні матеріальних та духовних благ суспільства
  Exact
  [10]
  Suffix
  . Трудовий потенціал людини характеризується її рівнем працездатності, рівнем освіти й професійнокваліфікаційної підготовки, знаннями, навичками, здібностями, ставленням до праці, ініціативністю, активністю, організованістю, мобільністю [9].

11
Osovs'ka, G.V. and Krushel'nyc'ka, O.V. (2003), Upravlinnja trudovymy resursamy, Kondor, Kyi'v, 224 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3889
  Prefix
  Крушельницька визначають трудовий потенціал як «сукупність працездатного населення, з урахуванням інтелектуального розвитку, знань, умінь, досвіду, духовних цінностей, звичаїв, традицій, переконань і патріотизму»
  Exact
  [11]
  Suffix
  . Вчені Л.В. Фролова та Н.В. Ващенко визначають трудовий потенціал як «головний ресурс підприємства, оскільки завдяки людському інтелекту може створюватися нова, конкурентоздатна продукція». Дещо інше трактування поняття трудовий потенціал дають В.

12
Ruban, V.M. and Pustovit, M.V. (2009), «Vyznachennja trudovogo potencialu v konteksti suchasnyh svitovyh ekonomichnyh transformacij», Ekonomika i upravlinnja, No. 6, pp. 78–83.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=4402
  Prefix
  Пустовіт, вони визначають трудовий потенціал як сукупність різних якостей людей, що визначають їх працездатність, або можливу кількість і якість праці, які має в своєму розпорядженні суспільство при даному рівні розвитку науки і техніки
  Exact
  [12, с. 79]
  Suffix
  . Заслуговує на увагу визначення, надане Л.Т. Шевчук: вона зазначає, що трудовий потенціал – «це гранична кількість і якість запасів праці в конкретних умовах геопросторово-часових координат, якими володіє людина, група людей, суспільство [14, с. 26].

13
Dragan, O.I. (ed.) (2014), Upravlinnja personalom i ekonomika praci: teorija ta praktyka, kolektyvna monografija, VD «Vinichenko», Kyi'v, 298 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=12875
  Prefix
  стаж роботи; плинність кадрів; розмір заробітної плати на підприємстві Якісні показники Стан здоров’я згідно вимог посади, рівень освіти, працездатність, професійні знання і навички, кваліфікація, практичний досвід, компетентність, інтелектуальні та творчі здібності, професіоналізм, трудова та інноваційна активність Кількісні *Джерело: складно за
  Exact
  [13]
  Suffix
  Виокремлюють такі видові прояви трудового потенціалу, залежно від критеріїв аналізу [7, с. 35–36]: 1. За рівнем агрегованості оцінок:  трудовий потенціал працівника – це сукупність індивідуальних інтелектуальних, психологічних, фізіологічних, освітньо-кваліфікаційних та інших можливостей, що використовуються та можуть бути використані протягом трудової діяльності;  груповий (бригадний)

14
Shevchuk, L.T. (2003), Medyko-social'ni aspekty vykorystannja trudovogo potencialu: regional'nyj analiz i prognoz, L'viv, 489 p. КОРБУТ Катерина Євгеніївна – аспірант кафедри економіки підприємства Житомирського державного технологічного університету.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=4662
  Prefix
  Шевчук: вона зазначає, що трудовий потенціал – «це гранична кількість і якість запасів праці в конкретних умовах геопросторово-часових координат, якими володіє людина, група людей, суспільство
  Exact
  [14, с. 26]
  Suffix
  . Відповідно до даних трактувань найбільш узагальнюючим є поняття, надане В.М. Гриньовою та Г.Ю. Шульгою, що трудовий потенціал – «це сукупність характеристик людини, які © К.Є. Корбут, 2017 формуються в результаті матеріальних і духовних надбань (здоров’я, інтелект, творчі здібності, освіта, професіоналізм, моральність, активність, організованість тощо)» [4].