The 10 references with contexts in paper Юхименко-Назарук (2017) “Напрямки розвитку інформаційного забезпечення діяльності мережевих структур // Directions for development of information supply of network structures activities” / spz:ztu:ven:106358

1
Voronova, E.Yu. (2011), Mezhorganizatsionnyy uchet: rol' transaktsionnykh izderzhek [Interorganizational Accounting: the Role of Transaction Costs]. Auditorskie vedomosti – Auditor's statements, 7, 80–92 рр.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=18509
  Prefix
  Воронової така система повинна будуватись на основі системи міжорганізаційного управлінського обліку, що включає дві підсистеми: 1) систему управлінського обліку; систему управління, що впливає на управлінський облік
  Exact
  [1, с. 85]
  Suffix
  . Проф. Л.І. Проняева та О.А. Федотенкова запропоновували систему інформаційного забезпечення кластерів, як одного із видів мережевих структур. У складі такої системи виділено управлінську дирекцію кластера, яка включає такі блоки: 1) Міжорганізаційний фінансовий облік і аналіз; 2) Міжорганізаційний управлінський облік і аналіз; 3) Міжорганізаційний стратегічний облік і аналіз [3,

2
Krokhicheva, G.E. (2004), Korporativnyy setevoy uchet i otchetnost': kontseptsiya, metodologiya i organizatsiya : kontseptsiya, metodologiya i organizatsiya Dys... na soiskanie nauchnoi stepeni d.e.n. po special'nosti 08.00.12 “Bukhgalterskiy uchet, analiz i statistika”. – Rostov n/D, 2004. – 379 s.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=11183
  Prefix
  включає корпоративні, галузеві, регіональні, міжрегіональні, інтернет комп’ютерні мережі, і відповідної модифікації фінансового, управлінського і стратегічного бухгалтерського обліку як з точки зору зміни вартості обробки облікової інформації, підвищення технічних можливостей обліку, так і з позиції трансформації методології обліку, взаємозв’язку між різними видами обліку
  Exact
  [2, с. 1]
  Suffix
  . Розглядаючи виділені автором ознаки мережевої парадигми бухгалтерського обліку, можна констатувати, що на сьогодні варто говорити не стільки про процес розмивання існуючої облікової парадигми, що має спостерігатись в фазі її кризи (виходячи з парадигмальної моделі розвитку науки, розробленої Т.

3
Pronyaeva, L.I. & Fedotenkova, O.A. (2016), Razvitie uchetno-informatsionnogo obespecheniya upravleniya v klasterakh [Development of accounting and information management in clusters], Mezhdunarodnyy bukhgalterskiy uchet – International Accounting, 4, 2–17 рр.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=18906
  Prefix
  У складі такої системи виділено управлінську дирекцію кластера, яка включає такі блоки: 1) Міжорганізаційний фінансовий облік і аналіз; 2) Міжорганізаційний управлінський облік і аналіз; 3) Міжорганізаційний стратегічний облік і аналіз
  Exact
  [3, с. 14]
  Suffix
  . Тому при розробці загальномережевої облікової системи слід враховувати цілі, які висуваються при створенні мережевої структури, а також види і обсяги міжорганізаційних взаємодій, які виникають між її учасниками. 3.

4
Sidorova, M.I. (2013), K voprosu o paradigmakh bukhgalterskogo ucheta [On the issue of accounting paradigms], Mezhdunarodnyy bukhgalterskiy uchet, International Accounting, 27 (273), 18–25 рр.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=12286
  Prefix
  облік відображає нові можливості реалізації диграфічної бухгалтерії в умовах мережевих підприємств, описуючі специфічні облікові інструменти (мережевий план рахунків, резервну систему корпорацій, інтегровані процедури, мережевий формат звітності, похідні балансові звіти), а це є лише оригінальним способом організації бухгалтерського обліку, тобто є однією із нових технологій
  Exact
  [4, с. 23]
  Suffix
  . На думку Н. Клімової, О. Козирєва та Е. Бабкіна, починаючи з середини 1990-х років відбувається формування і розвиток нової облікової парадигми, яка характеризується розширенням області бухгалтерського обліку відносно традиційних кордонів, зокрема, в частині облікового спостереження за міжорганізаційними взаємодіями [8, с. 11].

5
Caglio, A. & Ditillo, A. (2006), Management Accounting in networks: Techniques and applications. Research Executive Summaries Series, 2, 14, 1–6 рр.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=5669
  Prefix
  структур у ХХІ-му столітті з’являється об’єктивна необхідність в побудові нової моделі облікової системи, що забезпечуватиме інформаційну підтримку координації горизонтальних зв’язків, які виникають між юридично незалежними підприємствами, що є учасниками мережевої структури. Проведений аналіз підходів дослідників (Ю.Дахлгрен, М.Хомструм, П.Йоханссон [6], А.Каліо, А.Дітільйо
  Exact
  [5, с. 4]
  Suffix
  ) дозволяє констатувати, що облікова система мережевої структури, як інтегрована система облікових систем її учасників, окрім традиційних завдань, повинна забезпечувати вирішення цілого ряду проблем, які притаманні даному типу організацій, зокрема:  координацію взаємодій учасників мережевої структури шляхом обліково-інформаційної підтримки процесу укладання контрактів між ними;  інфор

6
Dahlgren, J. & Holmström, M., & Johansson, P. (2001), Management accounting in networks. In 24 th EAA Annual Congress Proceedings Book A, Vol. 254.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=5643
  Prefix
  з поширенням мережевих структур у ХХІ-му столітті з’являється об’єктивна необхідність в побудові нової моделі облікової системи, що забезпечуватиме інформаційну підтримку координації горизонтальних зв’язків, які виникають між юридично незалежними підприємствами, що є учасниками мережевої структури. Проведений аналіз підходів дослідників (Ю.Дахлгрен, М.Хомструм, П.Йоханссон
  Exact
  [6]
  Suffix
  , А.Каліо, А.Дітільйо [5, с. 4]) дозволяє констатувати, що облікова система мережевої структури, як інтегрована система облікових систем її учасників, окрім традиційних завдань, повинна забезпечувати вирішення цілого ряду проблем, які притаманні даному типу організацій, зокрема:  координацію взаємодій учасників мережевої структури шляхом обліково-інформаційної підтримки процесу уклада

 2. In-text reference with the coordinate start=15001
  Prefix
  Йоханссон, дослідивши особливості систем обліково-інформаційного забезпечення та інвестиційної діяльності трьох мережевих структур, одержали наступні результати (табл. 1). Таблиця 1 Інформаційні та інвестиційні взаємодії учасників мережевих структур (узагальнено на основі
  Exact
  [6]
  Suffix
  ) Назва мережевої структури Облікова система Система бюджетування Система управління витратами Інвестиційна діяльність Leveranturen I Tranеs” Відсутність загальної облікової системи. Внутрішнє виставлення рахунків Відсутність загальних бюджетів.

7
Hopwood, A. (1996), Looking across rather than up and down: on the need to explore the lateral processing of information. Accounting, Organizations and Society, 21, 6, 589–590 рр.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=4702
  Prefix
  В рамках організацій переважною мірою облік стосується управління вертикальними зв’язками, що існують в організації. Бюджетування, планування та оцінка ефективності завжди відображаються у вертикальному вимірі
  Exact
  [7, с. 589-590]
  Suffix
  . Відповідно, конвенційна облікова модель була створена з метою інформування суб’єктів прийняття управлінських рішень в рамках встановлених меж підприємства (принцип автономності) шляхом мобілізації організаційної ієрархії, фокусуючись на вертикальних © І.

8
Klimova, N. & Kozyrev, O. & Babkin, E. (2015), Innovation in Clusters: Understanding Universities, Special Economic Zones, and Modeling. «Springer».
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=12621
  Prefix
  Бабкіна, починаючи з середини 1990-х років відбувається формування і розвиток нової облікової парадигми, яка характеризується розширенням області бухгалтерського обліку відносно традиційних кордонів, зокрема, в частині облікового спостереження за міжорганізаційними взаємодіями
  Exact
  [8, с. 11]
  Suffix
  . В контексті даної парадигми відбувається розвиток нових методів і технік бухгалтерського обліку, які спрямовані на вирішення проблеми підвищення ефективності обліково-інформаційних комунікацій між підприємствами, що входять до складу мережевих структур.

9
Lev, B. (2000), New Accounting for the New Economy, New York: «Stern School of Business».
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=10122
  Prefix
  На зміну традиційним підходам повинна прийти мережева екстравертна облікова модель, в якій важливими є відносини з клієнтами, постачальниками і навіть конкурентами, прикладом чого є формування ланцюжка постачань між “GM”, “Ford” і “Daimler / Chrysler”
  Exact
  [9, с. 11]
  Suffix
  . Окрім цього, застосування мережевих структур в процесі здійснення інноваційної діяльності створює необхідні передумови для визнання витрат на НДДКР в обліку як нематеріальних активів, оскільки мережеві структури підвищують рівень їх ліквідності, формуючи активний ринок та надаючи можливість для їх достовірної оцінки в системі обліку.

10
Petruk, O. & Legenchuk, S. & Koroliuk, N. (2013), Development of accounting theory in English-speaking countries: On the way to multi-paradigmatic discipline Oblik i finansy – Accouning and Finance, 3, 48–56 рр. ЮХИМЕНКО-НАЗАРУК Ірина Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри обліку і аудиту Житомирського державного технологічного університету.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=9479
  Prefix
  на розвиток мережевої економіки, є необхідність революційного реформування облікової системи, що проявляється у виникненні нової парадигми бухгалтерського обліку, яка кардинально відрізняється від попередньої облікової парадигми, орієнтованої на підприємства індустріальної економіки. Доцільність такої пропозиції обґрунтовується тим, що в умовах сьогодення вчені
  Exact
  [10, с. 55]
  Suffix
  визнають бухгалтерський облік мультипарадигмальною дисципліною. Першим із дослідників в сфері бухгалтерського обліку, хто звернув увагу на зміну облікової парадигми в контексті поширення мережевих структур, був проф.