The 9 reference contexts in paper Мартинова (2017) “Проблеми забезпечення конкурентоспроможності людського капіталу України // Problems of human capital competitiveness maintanance in Ukraine” / spz:ztu:ven:96693

 1. Start
  1332
  Prefix
  З кожним роком зменшується кількість організацій, які виконують наукові та науково-технічні роботи. Поряд зі зниженням кількості наукових організацій логічним є стрімке зменшення чисельності фахівців, задіяних у виконанні наукових та науковотехнічних робіт
  Exact
  [1]
  Suffix
  . Негативні тенденції в науково-технічній сфері призвели до падіння України у міжнародних рейтингах. Детального дослідження вимагають шляхи виходу з даної складної ситуації. Аналіз останніх досліджень та публікацій.
  (check this in PDF content)

 2. Start
  3228
  Prefix
  В той же час, за індексами ефективності ринку праці та вищої освіти і професійної підготовки Україна наближається до рівня країн ЄС (рис. 1). Відповідно до стадій економічного розвитку національних економік, що використовуються для порівняння конкурентоспроможності країн у Звіті з глобальної конкурентоспроможності 2015-2016
  Exact
  [2]
  Suffix
  , Україна належить до групи країн, розвиток яких керується ефективністю (efficiency driven), де зростання залежить від інвестицій, а конкурентоздатність досягається через використання світових технологій у внутрішньому виробництві.
  (check this in PDF content)

 3. Start
  3787
  Prefix
  На цій стадії з метою підвищення інвестиційної привабливості і залучення новітніх технологій необхідні зусилля держави у розвитку фізичної інфраструктури та правової бази, щоб забезпечити подальшу можливість переходу до групи країн, розвиток яких керується інноваціями (innovation driven), до яких і належать країни ЄС
  Exact
  [2]
  Suffix
  . Всесвітнім економічним форумом також окремо розраховується Індекс людського капіталу, що характеризує країни за рівнем його формування та використання. За даним показником Україна наближається до рівня країн ЄС (рис. 2), що у Звіті з людського капіталу [3] пояснюється історично зумовленим високим рівнем освіти населення та успадкованим потенціалом наукової діяльн
  (check this in PDF content)

 4. Start
  4064
  Prefix
  Всесвітнім економічним форумом також окремо розраховується Індекс людського капіталу, що характеризує країни за рівнем його формування та використання. За даним показником Україна наближається до рівня країн ЄС (рис. 2), що у Звіті з людського капіталу
  Exact
  [3]
  Suffix
  пояснюється історично зумовленим високим рівнем освіти населення та успадкованим потенціалом наукової діяльності та суперечить найнижчим показникам ВВП на душу населення в регіоні. Разом з тим, станом на 2015 р. показник ефективності експлуатації людського капіталу в Україні найнижчий, і становить 0,59 (рис. 3).
  (check this in PDF content)

 5. Start
  4753
  Prefix
  Запропонований показник розраховано, як співвідношення ВВП на душу населення до заробітної плати, і демонструє скільки одиниць ВВП приносить кожна одиниця витрат на оплату праці носіїв людського капіталу. © Л.Б. Мартинова, 2017 Рис. 1 Індекс глобальної конкурентоспроможності України та країн ЄС та його окремі складові у 2015 році
  Exact
  [2]
  Suffix
  Рис. 2 Індекс людського капіталу України та країн ЄС у 2016 році за розрахунками Всесвітнього економічного форуму [3] Найнижчий рівень показника ефективності експлуатації людського капіталу в Україні безумовно виступає аргументом на користь потенційної можливості нарощення продуктивності, а разом з нею – збільшення доходів населення.
  (check this in PDF content)

 6. Start
  5010
  Prefix
  Мартинова, 2017 Рис. 1 Індекс глобальної конкурентоспроможності України та країн ЄС та його окремі складові у 2015 році [2] Рис. 2 Індекс людського капіталу України та країн ЄС у 2016 році за розрахунками Всесвітнього економічного форуму
  Exact
  [3]
  Suffix
  Найнижчий рівень показника ефективності експлуатації людського капіталу в Україні безумовно виступає аргументом на користь потенційної можливості нарощення продуктивності, а разом з нею – збільшення доходів населення.
  (check this in PDF content)

 7. Start
  7133
  Prefix
  * Довідка: розраховано автором Рис. 3 Коефіцієнт ефективності експлуатації людського капіталу в Україні та окремих країнах ЄС у 2015 році* Зважаючи на виняткову роль великого бізнесу в генеруванні попиту на підготовку фахівців вищої кваліфікації та у фінансуванні наукових досліджень і розробок
  Exact
  [4]
  Suffix
  , викривлення в цій сфері мають найбільш істотне значення: вони фактично зумовлюють системний характер суспільно-економічних деформацій в Україні. Їх узагальнюючими характеристиками є: - наявність виразної рентоорієнтованої поведінки великого бізнесу, який вбачає джерела своїх «конкурентних переваг» на ринку не в інноваціях, а в досягненні виключного доступу до дефіцитних
  (check this in PDF content)

 8. Start
  8516
  Prefix
  Через це навіть у періоди пришвидшеного економічного зростання не відбувається нормальний процес структурного коригування, і галузі, які потенційно могли би стати “технологічними локомотивами”, не отримують належного прогресу
  Exact
  [4]
  Suffix
  . У напрямі переходу до високотехнологічної основи економічного розвитку, що характеризується найкращими умовами формування і застосування людського капіталу, ефективною вважається інноваційна стратегія «нарощування», яка полягає у здійсненні радикальних нововведень, що реалізуються у виробничій та соціальній сферах, на основі розвитку власного науково-технічн
  (check this in PDF content)

 9. Start
  9060
  Prefix
  людського капіталу, ефективною вважається інноваційна стратегія «нарощування», яка полягає у здійсненні радикальних нововведень, що реалізуються у виробничій та соціальній сферах, на основі розвитку власного науково-технічного потенціалу, залучення провідних учених та конструкторів, а також інтеграції фундаментальної, прикладної науки, освіти і підприємництва
  Exact
  [5]
  Suffix
  . Висновки та перспективи подальших розвідок. Передумовами посилення конкурентних переваг на світових ринках є перехід України до інноваційної моделі розвитку економіки, становлення економіки знань.
  (check this in PDF content)