The 18 reference contexts in paper Жалінська (2017) “Становлення сучасних теоретичних положень про організацію в аспекті розвитку науки управління // Formation of modern theoretical regulations about organization concerning management development” / spz:ztu:ven:96581

 1. Start
  4920
  Prefix
  Його основною рисою є спроба науковців поєднати закони суспільного та © І.В. Жалінська, 2017 організаційного розвитку. Еволюцію менеджменту розглянуто в працях багатьох сучасних науковців, зокрема, В.Токарева та Є.Шекової
  Exact
  [1; 2]
  Suffix
  . Дослідники виокремлюють характерні риси кожного етапу та фактори, що зумовили їх розвиток. Проблеми, з якими наразі стикається теорія та практика управління, розглянуто у працях зарубіжних та вітчизняних учених К.
  (check this in PDF content)

 2. Start
  5211
  Prefix
  Дослідники виокремлюють характерні риси кожного етапу та фактори, що зумовили їх розвиток. Проблеми, з якими наразі стикається теорія та практика управління, розглянуто у працях зарубіжних та вітчизняних учених К.Клока, Дж.Голдсміта, В.А. Винокурова, Г.Канафоцької, Й.М. Ситника
  Exact
  [3–6]
  Suffix
  . Сьогодні доволі значна кількість публікацій присвячена завданню узагальнення та розвитку методологічних засад теорії організації, дослідження сучасного категоріального апарату теорії організації.
  (check this in PDF content)

 3. Start
  5565
  Prefix
  Сьогодні доволі значна кількість публікацій присвячена завданню узагальнення та розвитку методологічних засад теорії організації, дослідження сучасного категоріального апарату теорії організації. Сучасні погляди на теорію організації викладено в працях Т.Ю. Іванової, Б.З. Мільнера, Г.Л. Монастирського, І.І. Свідрук та інших
  Exact
  [7–10]
  Suffix
  . Проте, на нашу думку, наразі недостатньо уваги приділяється розгляду теоретичних положень про організацію в аспекті розвитку науки управління – менеджменту. Метою дослідження є визначення теоретичних положень про організацію, відповідно до розвитку науки управління.
  (check this in PDF content)

 4. Start
  8217
  Prefix
  прийняті кодекси поведінки) обмеження, а також фактори примусу, що структурують взаємодію людей) Популяційно-екологічна (еволюційна) теорія Моделі життєвого циклу організацій Організація як суб’єкт постійних змін, метою яких є приведення організації у відповідність до змін у її зовнішньому середовищі та етапу життєвого циклу організації Джерело: сформовано автором за джерелами
  Exact
  [7–10]
  Suffix
  Вочевидь, уявлення про основний об’єкт управління – організацію з розвитком науки та практики менеджменту ускладнювалися, проте, організація та її розвиток не розглядалися як фактор, який здатний забезпечити успіх організації.
  (check this in PDF content)

 5. Start
  8975
  Prefix
  Так, І.Ансофф критерієм класифікації етапів розвитку стратегічного менеджменту, які широко висвітлені у фаховій літературі, визначає цілі економічного розвитку суспільства у відповідні періоди. Наведемо коротку характеристику цих етапів, виокремлюючи відповідні характеристики організацій та ключові фактори їх успіху
  Exact
  [11, с. 12]
  Suffix
  . 1 етап (кінець XIX ст. – 20-ті роки XX ст.) характеризується становленням та розвитком масового виробництва, появою конкуренції. Ефективність діяльності полягала у максимізації прибутку. Успіху досягали організації, що знижували витрати за рахунок нарощування масштабів виробництва.
  (check this in PDF content)

 6. Start
  11061
  Prefix
  Підсумовуючи викладений підхід, варто звернути увагу, що організації почали активно реагувати на зовнішнє середовище, починаючи з другого етапу. Етапи розвитку менеджменту, залежно від впливу певних факторів, також знаходимо в працях інших авторів
  Exact
  [1, 2]
  Suffix
  . Наведемо основні положення класифікації, що розроблена Є.Шековою [2]. Автор розглядає більший історичний проміжок, починаючи з другої чверті XIX ст., та деталізує етапи розвитку менеджменту, виділяючи зміст праці менеджера.
  (check this in PDF content)

 7. Start
  11136
  Prefix
  Підсумовуючи викладений підхід, варто звернути увагу, що організації почали активно реагувати на зовнішнє середовище, починаючи з другого етапу. Етапи розвитку менеджменту, залежно від впливу певних факторів, також знаходимо в працях інших авторів [1, 2]. Наведемо основні положення класифікації, що розроблена Є.Шековою
  Exact
  [2]
  Suffix
  . Автор розглядає більший історичний проміжок, починаючи з другої чверті XIX ст., та деталізує етапи розвитку менеджменту, виділяючи зміст праці менеджера. Характеристика перших етапів фактично співпадає з І.
  (check this in PDF content)

 8. Start
  13006
  Prefix
  Усе значнішу роль у сучасному бізнесі відіграють «не споживачі» – соціальні групи, органи влади, організована і неорганізована громадськість. Саме вони ініціюють найбільш важливі та перспективні нововведення
  Exact
  [2]
  Suffix
  . Вочевидь, менеджмент у межах традиційних концепцій не в змозі правильно та своєчасно реагувати на значну кількість викликів. Змін зазнають не лише внутрішні складові організації, але й процеси взаємодії організації із зовнішнім середовищем.
  (check this in PDF content)

 9. Start
  13497
  Prefix
  Окрім того, цілі діяльності підприємств вже не можуть бути виражені лише економічними показниками, останні стають вторинними, первинна мета діяльності господарюючих суб’єктів полягає у виживанні в турбулентному зовнішньому середовищі
  Exact
  [7, с. 70]
  Suffix
  . Отже, об’єктивне ускладнення умов діяльності підприємств призвело до необхідності наукового пошуку адекватних моделей функціонування та розвитку організації. Можна стверджувати, що через накопичення практичного досвіду виникла об’єктивна потреба в узагальненні існуючих моделей організації.
  (check this in PDF content)

 10. Start
  14596
  Prefix
  сферах знань – фізиці, кібернетиці, теорії систем, соціології, психології надавали змогу науковцям стверджувати, що існують спільні риси між природними та суспільними процесами, що, в подальшому, суттєво вплинуло на розвиток теорії організації. Найбільш розповсюдженим класифікаційним підходом до розгляду моделей організації є їх поділ на механістичні та органічні
  Exact
  [7, С. 99–100]
  Suffix
  . Органічна модель організації виникла пізніше і вважається більш ефективною у висококонкурентних умовах сучасних ринків. В.О. Василенко пропонує інший доволі розповсюджений підхід до теоретичного опису функціонування організації: неокласична, інституціональна, еволюційна, підприємницька теорії фірми [12, С. 73–79].
  (check this in PDF content)

 11. Start
  14934
  Prefix
  Органічна модель організації виникла пізніше і вважається більш ефективною у висококонкурентних умовах сучасних ринків. В.О. Василенко пропонує інший доволі розповсюджений підхід до теоретичного опису функціонування організації: неокласична, інституціональна, еволюційна, підприємницька теорії фірми
  Exact
  [12, С. 73–79]
  Suffix
  . При цьому найбільш перспективним напрямком розвитку теоретичних засад організації дослідник вважає інтеграційну теорію, відповідно до якої не підприємство виступає як об’єкт розвитку (управління), а суспільно значущий стійкий розвиток реалізується за допомогою підприємства [12, с. 79].
  (check this in PDF content)

 12. Start
  15247
  Prefix
  При цьому найбільш перспективним напрямком розвитку теоретичних засад організації дослідник вважає інтеграційну теорію, відповідно до якої не підприємство виступає як об’єкт розвитку (управління), а суспільно значущий стійкий розвиток реалізується за допомогою підприємства
  Exact
  [12, с. 79]
  Suffix
  . Проте, варто зазначити, що наведені класифікації постають або з опису характерних рис, або з визначальних факторів успіху на певних етапах розвитку суспільства. У цьому аспекті доволі оригінальними є дослідження Ф.
  (check this in PDF content)

 13. Start
  15574
  Prefix
  Проте, варто зазначити, що наведені класифікації постають або з опису характерних рис, або з визначальних факторів успіху на певних етапах розвитку суспільства. У цьому аспекті доволі оригінальними є дослідження Ф.Лалу, який пов’язує появу певних моделей організації з основними етапами розвитку людської свідомості
  Exact
  [13, с. 27]
  Suffix
  . Під моделями організації науковець розуміє форми спільної діяльності людей. Лалу Ф. виокремлює червоні, бурштинові, помаранчеві, зелені та бірюзові організації [13, С. 28–54]. Якщо перші дві виникли на початку розвитку людства, то останні є характерними для сучасного бізнесу.
  (check this in PDF content)

 14. Start
  15755
  Prefix
  У цьому аспекті доволі оригінальними є дослідження Ф.Лалу, який пов’язує появу певних моделей організації з основними етапами розвитку людської свідомості [13, с. 27]. Під моделями організації науковець розуміє форми спільної діяльності людей. Лалу Ф. виокремлює червоні, бурштинові, помаранчеві, зелені та бірюзові організації
  Exact
  [13, С. 28–54]
  Suffix
  . Якщо перші дві виникли на початку розвитку людства, то останні є характерними для сучасного бізнесу. Перші школи менеджменту та уявлення про організацію сформувалися в межах помаранчевих організацій, цінностями яких є новаторство, відповідальність та меритократія.
  (check this in PDF content)

 15. Start
  16481
  Prefix
  Натомість, зелені та бірюзові організації пропонують інший набір цінностей, серед яких: самоуправління, цілісність, еволюційна мета. Серед іншого найбільш важливим висновком, до якого приходить автор, нам вважається твердження про організацію як живу істоту зі своєю власною еволюційною метою
  Exact
  [13, с. 401]
  Suffix
  . Розгляд суспільного розвитку через призму еволюції організаційних утворень дав змогу автору визначити найбільш імовірні шляхи розвитку організацій в майбутньому. Щоб визначити роль організацій в успіху сучасного бізнесу, варто окреслити виклики, з якими наразі стикається наука управління.
  (check this in PDF content)

 16. Start
  16950
  Prefix
  Щоб визначити роль організацій в успіху сучасного бізнесу, варто окреслити виклики, з якими наразі стикається наука управління. Наприкінці ХХ ст. – початку ХХІ ст. почали з’являтися публікації, присвячені кризі традиційного менеджменту і необхідності зміни управлінських парадигм
  Exact
  [3–6]
  Suffix
  . Вінокуров В.А. пояснює кризу менеджменту таким чином. У фахівців і практикуючих менеджерів уявлення про дійсність в галузі управління перестають відповідати цій самій дійсності, що перешкоджає економічному, соціальному, культурному прогресу організації.
  (check this in PDF content)

 17. Start
  17903
  Prefix
  Таким чином, криза управління виникає тоді, коли система управління не в змозі розпізнавати, правильно оцінювати ситуації й виробляти та реалізовувати ефективні рішення. Відсутність необхідної різноманітності можливостей системи управління змушує управляти складним об’єктом (організацією) як простим, ігноруючи істотні його особливості
  Exact
  [4]
  Suffix
  . Першопричиною таких змін є процеси, що відбуваються в організаціях та які можна спостерігати в тенденціях їх розвитку. Результати аналізу опублікованих матеріалів щодо спостережуваних процесів змін [4–6, 14] та результати власних досліджень дають змогу виокремити такі актуальні аспекти в характеристиці процесів, що відбуваються в сучасних організаціях: – перехід від органі
  (check this in PDF content)

 18. Start
  18109
  Prefix
  Першопричиною таких змін є процеси, що відбуваються в організаціях та які можна спостерігати в тенденціях їх розвитку. Результати аналізу опублікованих матеріалів щодо спостережуваних процесів змін
  Exact
  [4–6, 14]
  Suffix
  та результати власних досліджень дають змогу виокремити такі актуальні аспекти в характеристиці процесів, що відбуваються в сучасних організаціях: – перехід від організаційної раціоналізації, що ґрунтується на накопиченому досвіді, до всебічного застосування сучасних інформаційних мереж і комп’ютерних систем; – розвиток процесів інтеграції в управлінні (кооперація і співпраця
  (check this in PDF content)