The 10 reference contexts in paper Поляк (2017) “Обґрунтування впливу наслідків надзвичайних ситуацій на показники економічного аналізу господарської діяльності підприємства // Background effects of emergencies on indicators of economic analysis of enterprise economic activity” / spz:ztu:ven:96561

 1. Start
  2512
  Prefix
  розумінні) – наукове пізнання відбувається не заради самого себе, а для забезпечення регулювання економічних явищ і процесів, їх розвитку, підсилення позитивних тенденцій і нівелювання негативів; є складовою критерію істинності та цінності отриманого знання – перевірка знання на істинність є складним і неоднозначним процесом, враховуючи постійну динамічність економічного середовища»
  Exact
  [24, с. 292]
  Suffix
  . Із зазначеної ролі економічного аналізу в системі управління діяльністю випливає його значення в оцінці всіх факторів впливу на її ефективність та результативність, що зумовлює врахування наслідків надзвичайних ситуацій.
  (check this in PDF content)

 2. Start
  3807
  Prefix
  Системні аналітичні обґрунтування кількісного та якісного виміру їх дієвості у конкретному економічному середовищі є необхідною і достатньою умовою запровадження і поширення. Сукупність такого аналітичного інструментарію не регламентується, проте, переконливість його дії у гармонізації суспільних, корпоративних та особистих інтересів є незаперечною»
  Exact
  [20, с. 172]
  Suffix
  . Крім того, система економічного аналізу дозволяє управляти як наслідками так і їх причинами. З даного приводу погоджуємося з такою тезою: «в умовах ринку суб’єкт господарювання самостійно приймає управлінські рішення, і це відбувається при невизначеності зовнішнього і внутрішнього фінансово-господарського середовища суб’єкта господарювання, тому виникають ризики, спричинені відхиленнями фа
  (check this in PDF content)

 3. Start
  4481
  Prefix
  Поляк, 2017 36 негативні наслідки, в результаті чого виникає необхідність розробки кожним суб’єктом господарювання системи заходів, спрямованих на максимально можливе скорочення небажаних наслідків»
  Exact
  [6, c. 106]
  Suffix
  . Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми теорії, методології, методики, організації економічного аналізу господарської діяльності суб’єктів господарювання при різних економічних умовах та під впливом сучасних економічних теорій були досліджені та вирішені в докторських дисертаціях вітчизняних вчених, зокрема: О.
  (check this in PDF content)

 4. Start
  6145
  Prefix
  Дискусійним залишається чітке розмежування та підпорядкованість таких понять, як метод, спосіб, прийом, технологія, процедура; не забезпечується системний підхід до розкриття змісту понять предмет, метод, завдання економічного аналізу; залишається відкритим питання формування науково обґрунтованої класифікації методів, прийомів економічного аналізу»
  Exact
  [24]
  Suffix
  . Виконання існуючих та нових завдань системи управління господарською діяльністю є можливим, адже економічний аналіз має ряд особливостей в системі управління. Так, специфікою економічного аналізу господарської діяльності підприємств є те, що дана підсистема управління є вищим рівнем формування інформаційного простору прийняття рішень, адже дозволяє: - ідентифікувати взаємозв’язки між різни
  (check this in PDF content)

 5. Start
  8019
  Prefix
  До аналітичних належать емпіричні методи (спостереження, вимірювання, реєстрація, предметне моделювання); угруповань; порівняння; індексний; балансовий метод. До методів економічної кібернетики - системний аналіз і математичне моделювання»
  Exact
  [17, С. 56–57]
  Suffix
  . Під методом економічного аналізу варто розуміти сукупність прийомів та способів оцінки причиннонаслідкових зв’язків у господарській діяльності під впливом внутрішніх та зовнішніх факторів, що дозволяють забезпечити пізнання, вимірювання, визначення факторів економічних явищ мікроекономічного рівня.
  (check this in PDF content)

 6. Start
  10570
  Prefix
  Економетричні методи Виробничі методи Методи «Витрати-випуск» Математичне програмування Лінійне програмування Блокове програмування Динамічне програмування Нелінійне програмування Методи економ. кібернетики Системний аналіз Методи імітації Методи моделювання Ділові ігри Розпізнавання образів Серія: Економічні науки *Довідка: розроблено автором на основі
  Exact
  [24]
  Suffix
  , [16], [21] 38 Рис. 1. Склад методичних прийомів економічного аналізу Економіко-математичні методи дозволяють зобразити економічні явища у вигляді математичної моделі, що дозволяє імітувати їх поведінку під час зміни ситуацій.
  (check this in PDF content)

 7. Start
  10576
  Prefix
  методи Виробничі методи Методи «Витрати-випуск» Математичне програмування Лінійне програмування Блокове програмування Динамічне програмування Нелінійне програмування Методи економ. кібернетики Системний аналіз Методи імітації Методи моделювання Ділові ігри Розпізнавання образів Серія: Економічні науки *Довідка: розроблено автором на основі [24],
  Exact
  [16]
  Suffix
  , [21] 38 Рис. 1. Склад методичних прийомів економічного аналізу Економіко-математичні методи дозволяють зобразити економічні явища у вигляді математичної моделі, що дозволяє імітувати їх поведінку під час зміни ситуацій.
  (check this in PDF content)

 8. Start
  10582
  Prefix
  методи Виробничі методи Методи «Витрати-випуск» Математичне програмування Лінійне програмування Блокове програмування Динамічне програмування Нелінійне програмування Методи економ. кібернетики Системний аналіз Методи імітації Методи моделювання Ділові ігри Розпізнавання образів Серія: Економічні науки *Довідка: розроблено автором на основі [24], [16],
  Exact
  [21]
  Suffix
  38 Рис. 1. Склад методичних прийомів економічного аналізу Економіко-математичні методи дозволяють зобразити економічні явища у вигляді математичної моделі, що дозволяє імітувати їх поведінку під час зміни ситуацій.
  (check this in PDF content)

 9. Start
  13841
  Prefix
  витрат виробництва), рентабельність господарської діяльності (вказує, яку суму прибутку від господарської діяльності отримано з 1 грн. загальних витрат), матеріаломісткість («є узагальнюючим вартісним показником, визначається як співвідношення суми матеріальних витрат до вартості виготовленої продукції і вказує, скільки матеріальних витрат розраховано на кожну гривню виготовленої продукції»
  Exact
  [24]
  Suffix
  ), матеріаловіддача («це обернений до матеріаломісткості показник, що характеризує вихід продукції з кожної гривні витрачених матеріальних ресурсів і розраховується як співвідношення вартості продукції до суми матеріальних витрат» [24]), трудомісткість (визначається як відношення виробничих витрат на оплату праці до обсягу випущеної продукції за певний період).
  (check this in PDF content)

 10. Start
  14056
  Prefix
  суми матеріальних витрат до вартості виготовленої продукції і вказує, скільки матеріальних витрат розраховано на кожну гривню виготовленої продукції» [24]), матеріаловіддача («це обернений до матеріаломісткості показник, що характеризує вихід продукції з кожної гривні витрачених матеріальних ресурсів і розраховується як співвідношення вартості продукції до суми матеріальних витрат»
  Exact
  [24]
  Suffix
  ), трудомісткість (визначається як відношення виробничих витрат на оплату праці до обсягу випущеної продукції за певний період). Таким чином, для оцінки впливу наслідків надзвичайних ситуацій необхідним є визначення їх впливу на зазначені показники.
  (check this in PDF content)