The 15 reference contexts in paper Павлова (2017) “ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК РОЗВИТОК МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ // Projected oriented organizations as development of enterprise management methods” / spz:ztu:ven:89514

 1. Start
  2739
  Prefix
  Кожна соціально-економічна система має дві рушійні сили – бажання вижити (зберегти себе, мати певну стабільність на ринку) та бажання розвиватися (самовдосконалюватися). Сьогодні, як говорить президент Української асоціації управління проектами С.В. Бушуєв
  Exact
  [4]
  Suffix
  , на зміну старої парадигми «спочатку збереження потім розвиток» прийшла нова – «збереження через стійкий розвиток». Парадигма «збереження через стійкий розвиток» підприємства або організації прийнята за основу метода проактивного управління, що розробляється автором [2, с. 196].
  (check this in PDF content)

 2. Start
  3024
  Prefix
  Бушуєв [4], на зміну старої парадигми «спочатку збереження потім розвиток» прийшла нова – «збереження через стійкий розвиток». Парадигма «збереження через стійкий розвиток» підприємства або організації прийнята за основу метода проактивного управління, що розробляється автором
  Exact
  [2, с. 196]
  Suffix
  . Така методологія лягла в основу методів управління проектно-орієнтованих підприємств. Проектне управління як нова організаційна культура і технологія дозволяє перейти від окремих проектів і програм через проектно-орієнтовані організації до проектно-орієнтованого суспільства в цілому.
  (check this in PDF content)

 3. Start
  3793
  Prefix
  властивості» проектної діяльності, дозволяють визнати проектне управління перспективним інструментом не лише вирішення актуальних економічних проблем, а й інструментом управління соціально-економічним розвитком суспільства в цілому. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Основоположниками сучасної теорії управління проектами є Генрі Гант, Анрі Файоль і Фредерік Тейлор
  Exact
  [11]
  Suffix
  . В 60-х роках минулого століття проектний менеджмент остаточно сформувався як окремий напрямок галузі знань. Основні його положення застосовувалися до військово-промислового комплексу, де на той час використовувалися технології прориву.
  (check this in PDF content)

 4. Start
  4485
  Prefix
  проектного менеджменту поширилися в галузі ІТ технологій (створення складних апаратних та програмних комплексів, реалізація інфраструктурних проектів, створення нових технологій тощо). Наступною віхою, орієнтовно 90-ті роки минулого століття, стало використання підходів управління проектами як інструмента управління цілями в бізнесі та державному управлінні
  Exact
  [7]
  Suffix
  . З цього часу в західних країнах проектний менеджмент став частиною системи управління організацією, поряд з управлінням операціями, виробництвом, фінансами та іншими сферами господарської діяльності.
  (check this in PDF content)

 5. Start
  6976
  Prefix
  Проект в управлінні проектами розглядається як певна система взаємопов’язаних процесів для досягнення визначеної мети в умовах обмеженості ресурсів та часу. Проекти за їх призначенням можна розділити на 3 групи
  Exact
  [6]
  Suffix
  : • стратегічні проекти «прориву» – проекти, реалізація яких вносить кардинальні зміни в елементи організації; • проекти поліпшення операційної діяльності – проекти, що покращують характеристики елементів організації; • проекти підтримки відповідності – проекти, що зберігають характеристики елементів організації на необхідному рівні.
  (check this in PDF content)

 6. Start
  8388
  Prefix
  , серед яких можна виділити такі: це підприємство, яке включає поряд з широким використанням методів проектного управління, організацію ведення бізнесу на основі інноваційних розробок, наукоємні підприємства, такі, що навчаються, креативні тощо. Відмінною ознакою таких підприємств є більш інтенсивне використання знань як джерела конкурентних переваг
  Exact
  [9]
  Suffix
  . Проектноорієнтована система управління це система, в якій цілі органу виконавчої влади досягаються переважно через реалізацію проектів [4]. Проектно-орієнтована організація – це будь-яка організаційна структура, в якій менеджер проекту має повноваження для визначення пріоритетів і для керівництва роботою осіб, залучених для роботи в рамках даного проекту [6, с. 60].
  (check this in PDF content)

 7. Start
  8530
  Prefix
  Відмінною ознакою таких підприємств є більш інтенсивне використання знань як джерела конкурентних переваг [9]. Проектноорієнтована система управління це система, в якій цілі органу виконавчої влади досягаються переважно через реалізацію проектів
  Exact
  [4]
  Suffix
  . Проектно-орієнтована організація – це будь-яка організаційна структура, в якій менеджер проекту має повноваження для визначення пріоритетів і для керівництва роботою осіб, залучених для роботи в рамках даного проекту [6, с. 60].
  (check this in PDF content)

 8. Start
  8753
  Prefix
  Проектно-орієнтована організація – це будь-яка організаційна структура, в якій менеджер проекту має повноваження для визначення пріоритетів і для керівництва роботою осіб, залучених для роботи в рамках даного проекту
  Exact
  [6, с. 60]
  Suffix
  . Проектно-орієнтована організація являє собою по суті тип інноваційної організації. Модель проектно-орієнтованої організації застосовується до цілого ряду галузей і сфер економічної діяльності.
  (check this in PDF content)

 9. Start
  9316
  Prefix
  Ключовим моментом проектно-орієнтованої організації є те, що така організація володіє всіма внутрішніми і зовнішніми ресурсами, що формують передумови для створення окремого бізнесу як аналогу індивідуального проекту. Рассел Д. Арчібальд визначає відмінності між проектно-орієнтованим та проектно-залежним підприємством
  Exact
  [1]
  Suffix
  . Так, проектно-орієнтованою є організація, основну діяльність яких становлять проекти (наприклад, консалтингові, будівельні, дизайнерські компанії, рекламні агенції тощо). Проектнозалежне підприємство – це підприємство, операційна діяльність яких не є проектною, проте їх розвиток відбувається в межах залучених проектів (наприклад, банки, торгова мережа тощо).
  (check this in PDF content)

 10. Start
  14730
  Prefix
  Такий постійний контакт під час навчання, стажування і практичної роботи в проектах представлено як комунікаційний процес команди проекту, який є одним із ключових процесів управління знаннями проектно-орієнтованого підприємства. Аналіз наукових досліджень щодо сутності проектно-орієнтованого підприємства визначає такі його характерні риси
  Exact
  [1, 5, 7, 8, 10]
  Suffix
  : По-перше така організація володіє усіма зовнішніми та внутрішніми ресурсами, необхідними функціями і розробками та здатна виконувати як функції виробництва, так і керувати окремими проектами розвитку.
  (check this in PDF content)

 11. Start
  16439
  Prefix
  Це дозволяє скоротити час виконання проектів або досягнення цілей проектів розвитку, прискорити навчання членів команди проекту, які вже розуміють універсальні процеси і можуть їх застосовувати до різних задач. За словами президента IPMA (International Project Management Association) Райнхарда Вагнера
  Exact
  [12]
  Suffix
  збільшення кількості проектів чинить серйозний вплив на підприємство. Під цим впливом підприємство або компанія трансформується і стає проектно-орієнтованою. У ході таких змін компанія проходить 6 рівнів (стадій): • Рівень 0: Початкова точка трансформації.
  (check this in PDF content)

 12. Start
  20995
  Prefix
  Однак, орієнтуючись на таку схему, можливо зрозуміти вектор, за яким рухається організація і спланувати її подальший розвиток. Так, президент Української асоціації управління проектами, проф. С.Д. Бушуев
  Exact
  [3]
  Suffix
  , виділяє обмеженість застосування в своїй діяльності багатьма українськими підприємствами методів та процесів проектного управління, які зводяться лише до контролю виконання бюджетів та строків реалізації окремих проектів, а іншим критеріям управління проектами приділяється дуже мало уваги.
  (check this in PDF content)

 13. Start
  21936
  Prefix
  важливості переходу до проектно-орієнтованих структур вимагає компетентного аудиту та рекомендацій щодо впровадження в діяльність українських компаній системи управління проектами. Сьогодні Українська асоціація управління проектами як українське відділення Міжнародної асоціації управління проектами стартує програму сертифікації IPMA delta на території України
  Exact
  [3]
  Suffix
  . Оцінка системи управління проектами і програмами організації за моделлю Міжнародної асоціації управління проектами IPMA delta – це аудит стану системи управління проектами організації, підтвердження високого рівня компетенції організації в області управління проектами та програмами і спирається на конкретні норми, стандарти або положення.
  (check this in PDF content)

 14. Start
  23711
  Prefix
  Внутрішні інструменти проектного управління забезпечують процес управління реалізацією проекту, вартістю проекту, ресурсами, якістю проекту й іншими компонентами. Комплекс професійних знань в області проектного управління, визначається у світовій практиці у формі систем знань. Базові системи знань приведені нижче
  Exact
  [2, с. 40–52]
  Suffix
  . 1. «Project Management Body of Knowledge» (PMBоK) [13], які випущені в США однією з провідних світових професійних асоціацій – Інститутом проектного менеджменту (PMI). 2. «IPMA Competence Baseline» – ICB, випущені в Європі професійною асоціацією проектного менеджменту (IPMA – International Project Management Association) і є відповідними професійними стандартами. 3.
  (check this in PDF content)

 15. Start
  23776
  Prefix
  Комплекс професійних знань в області проектного управління, визначається у світовій практиці у формі систем знань. Базові системи знань приведені нижче [2, с. 40–52]. 1. «Project Management Body of Knowledge» (PMBоK)
  Exact
  [13]
  Suffix
  , які випущені в США однією з провідних світових професійних асоціацій – Інститутом проектного менеджменту (PMI). 2. «IPMA Competence Baseline» – ICB, випущені в Європі професійною асоціацією проектного менеджменту (IPMA – International Project Management Association) і є відповідними професійними стандартами. 3.
  (check this in PDF content)