The 15 reference contexts in paper Осадча (2017) “СУТНІСТЬ ПРИРОДНОЇ РЕНТИ ЯК ОБ’ЄКТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ // Essence of natural rent as object of accounting” / spz:ztu:ven:89350

 1. Start
  3601
  Prefix
  Питання рентних відносин відображено у працях К.Маркса, А.Маршала, Д.Рікардо, А.Сміта, С.Фішера та інших. Серед російських та вітчизняних вчених питання ренти у своїх дослідженнях розглядали: Т.В. Огородникова, С.В. Сергеева, Р.М Нуреев, Т.М. Назаричева, І.Ф. Комарницький, Ю.В. Яковець
  Exact
  [12]
  Suffix
  , О.Г. Петров, В.М. Кислий, Г.М. Шевченко, С.Г. Вегера [2] та інші. Метою дослідження є визначення сутності природної ренти як об’єкта бухгалтерського обліку. Викладення основного матеріалу. Природні ресурсами – це ресурси у вигляді землі та земельних угідь, корисних копалин, лісів, водних багатств, повітряного простору, рослинного і тваринного світу тощо.
  (check this in PDF content)

 2. Start
  3663
  Prefix
  Серед російських та вітчизняних вчених питання ренти у своїх дослідженнях розглядали: Т.В. Огородникова, С.В. Сергеева, Р.М Нуреев, Т.М. Назаричева, І.Ф. Комарницький, Ю.В. Яковець [12], О.Г. Петров, В.М. Кислий, Г.М. Шевченко, С.Г. Вегера
  Exact
  [2]
  Suffix
  та інші. Метою дослідження є визначення сутності природної ренти як об’єкта бухгалтерського обліку. Викладення основного матеріалу. Природні ресурсами – це ресурси у вигляді землі та земельних угідь, корисних копалин, лісів, водних багатств, повітряного простору, рослинного і тваринного світу тощо.
  (check this in PDF content)

 3. Start
  4337
  Prefix
  Іншими словами, природні ресурси є природними багатствами, що використовуються або можуть використовуватися в матеріальному виробництві, є основою матеріального виробництва. Визначення термінів «природа» та «природні ресурси» у законодавстві України не передбачено. Проте, у Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища»
  Exact
  [6, с. 5]
  Suffix
  визначено сутність поняття «навколишнє природне середовище», як сукупність природних і природно-соціальних умов і процесів, природні ресурси, як залучені до господарського обігу, так і не використовувані в економіці в даний період (земля, надра, води, атмосферне повітря, ліс та інша рослинність, тваринний світ), ландшафти та інші природні комплекси.
  (check this in PDF content)

 4. Start
  6208
  Prefix
  До вичерпних ресурсів належать: 1) відновлювальні ресурси, що підлягають відтворенню у природних процесах і підтримуються у певній постійній кількості, що визначається рівнем їх щорічного відтворення і споживання. Дубас Р.Г.
  Exact
  [4, С. 43–44]
  Suffix
  пропонує виділити серед відновлювальних ресурсів такі їх групи: ресурси, що складають біосферу і вимагають дбайливого відношення (ґрунти, рослинний і тваринний світ); ресурси, що визначають можливість існування життя (сонячна радіація, атмосфера, вода); недостатньо вивчені геотермічні джерела. 2) невідтворювані ресурси – характеризуються обмеженими запаса
  (check this in PDF content)

 5. Start
  7144
  Prefix
  Вони невичерпні як фізичне тіло. Однак такі ресурси, як вода і повітря, зазнають впливу технічного прогресу, а під час сильного забруднення можливе виснаження цих видів ресурсів, що зумовлює їх перехід до категорії обмежених
  Exact
  [12, С. 47–48]
  Suffix
  . Такі невідтворювані природні ресурси згідно з МСБО 16 «Основні засоби» не належать до об’єктів основних засобів, але, разом з тим, і не підпадають під сферу впливу інших стандартів з обліку активів, зокрема МСБО 2 «Запаси», МСБО 38 «Нематеріальні активи», МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість» тощо.
  (check this in PDF content)

 6. Start
  8135
  Prefix
  цього в Україні бухгалтерський облік традиційних відтворюваних природних ресурсів (земельних, лісових, водних, корисних копалин) регулюється Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби». У цьому документі при класифікації груп основних засобів та їх елементів, в складі інших необоротних матеріальних ресурсів згадується об’єкт бухгалтерського обліку – «природні ресурси»
  Exact
  [9]
  Suffix
  . Визначення цього об’єкта обліку дає Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, в якій зазначено, що на субрахунку 114 «Природні ресурси» ведеться облік наявності та руху придбаних природних ресурсів для наступного видобутку (нафти, газу тощо) [5, с. 5].
  (check this in PDF content)

 7. Start
  8501
  Prefix
  Визначення цього об’єкта обліку дає Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, в якій зазначено, що на субрахунку 114 «Природні ресурси» ведеться облік наявності та руху придбаних природних ресурсів для наступного видобутку (нафти, газу тощо)
  Exact
  [5, с. 5]
  Suffix
  . Але, так само, як і МСБО 16, П(С)БО 7 не поширюється на невідтворювані природні ресурси. Крім того, треба зазначити, якщо МСБО 16 не застосовують до «прав на корисні копалини та запасів корисних копалин, таких як нафта, природний газ та подібні невідтворювані природні ресурси» [8], то П(С)БО 7 не поширюється безпосередньо на «невідтворювані природні ресурси, особ
  (check this in PDF content)

 8. Start
  8817
  Prefix
  Крім того, треба зазначити, якщо МСБО 16 не застосовують до «прав на корисні копалини та запасів корисних копалин, таких як нафта, природний газ та подібні невідтворювані природні ресурси»
  Exact
  [8]
  Suffix
  , то П(С)БО 7 не поширюється безпосередньо на «невідтворювані природні ресурси, особливості обліку яких визначаються іншими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку» [9]. Проте питання щодо обліку невідтворюваних природних ресурсів не висвітлено в жодному іншому П(С)БО.
  (check this in PDF content)

 9. Start
  9004
  Prefix
  того, треба зазначити, якщо МСБО 16 не застосовують до «прав на корисні копалини та запасів корисних копалин, таких як нафта, природний газ та подібні невідтворювані природні ресурси» [8], то П(С)БО 7 не поширюється безпосередньо на «невідтворювані природні ресурси, особливості обліку яких визначаються іншими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку»
  Exact
  [9]
  Suffix
  . Проте питання щодо обліку невідтворюваних природних ресурсів не висвітлено в жодному іншому П(С)БО. Детальніше зображені такі ресурси в американській системі обліку, що регулюється стандартами обліку US GAAP.
  (check this in PDF content)

 10. Start
  9721
  Prefix
  Також є низка спеціальних стандартів для нафтодобувних компаній, відповідно до яких підприємство повинно додатково розкривати інформацію про об’єм і вартість доведених нафтових і газових запасів. Крім того надається інформація щодо придбання запасів мінеральних ресурсів, добування корисних копалин чи продаж запасів
  Exact
  [7, с. 14]
  Suffix
  . Водночас, у вітчизняній та американській облікових системах використовуються подібні підходи до групування і класифікації об’єктів основних засобів – залежно від характеру використання їх у виробничій діяльності підприємства.
  (check this in PDF content)

 11. Start
  11564
  Prefix
  Як відзначають розробники стандарту, витрати до початку розвідки та оцінки запасів корисних копалин та витрати після доведення технічної можливості здійснення видобування корисних копалин не належать до сфери регулювання МСФЗ 6
  Exact
  [10, С. 1]
  Suffix
  . Після прийняття МСФЗ 6 в Україні з 01 січня 2009 року набуло чинності Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 33 «Витрати на розвідку корисних копалин» [3]. Воно визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати на розвідку та визначення обсягів і якості корисних копалин, її розкриття у фінансовій звітності.
  (check this in PDF content)

 12. Start
  11749
  Prefix
  стандарту, витрати до початку розвідки та оцінки запасів корисних копалин та витрати після доведення технічної можливості здійснення видобування корисних копалин не належать до сфери регулювання МСФЗ 6 [10, С. 1]. Після прийняття МСФЗ 6 в Україні з 01 січня 2009 року набуло чинності Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 33 «Витрати на розвідку корисних копалин»
  Exact
  [3]
  Suffix
  . Воно визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати на розвідку та визначення обсягів і якості корисних копалин, її розкриття у фінансовій звітності.
  (check this in PDF content)

 13. Start
  11987
  Prefix
  Воно визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати на розвідку та визначення обсягів і якості корисних копалин, її розкриття у фінансовій звітності. Як і МСФЗ 6, дія П(С)БО 33
  Exact
  [3, с. 2]
  Suffix
  поширюється лише на етап розвідки запасів корисних копалин, залишаючи поза увагою етап досліднопромислової розробки родовищ, власне, добування природних ресурсів та етап ліквідації родовища і проведення робіт з відновлення природного середовища.
  (check this in PDF content)

 14. Start
  15691
  Prefix
  Адже обсяг, якість і доступність природних ресурсів, від яких напряму залежить сума природної ренти, впливають на ефективність і результативність діяльності підприємств, що використовують такі ресурси у своїй діяльності. Як відзначає О.А. Сухарева
  Exact
  [11, С. 34]
  Suffix
  , вартість акцій видобувних підприємств, що котируються на біржі, прямо залежить від підтверджених запасів корисних копалин в надрах родовищ, що їм належать, та змінюється в міру надходження інформації про підтвердження кількості цих запасів.
  (check this in PDF content)

 15. Start
  17169
  Prefix
  За результатами дослідження встановлено, що природна рента – це дохід, одержаний на основі права власності чи користування на певні природні ресурси (земельні, водні, лісові, надра і території видобування корисних копалин). Природна рента є суспільним видом доходу, і може належати лише всьому суспільству
  Exact
  [1]
  Suffix
  . Освоєння і розподіл природної ренти повинні відбуватися між всіма членами суспільства. Безпосередньо розподіл національного багатства – є основним обов’язком держави. Вилучення природної ренти в дохід держави є однією з найважливіших завдань, без ефективного вирішення якого неможливе не лише досягнення соціальної справедливості у системі перерозподілу суспільно
  (check this in PDF content)