The 17 reference contexts in paper Грицишен, Поляк (2017) “СУЧАСНИЙ СТАН ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ // The current state of accounting and analytical system of economic management in emergencies” / spz:ztu:ven:89318

 1. Start
  3481
  Prefix
  , а після зміни вітчизняного бухгалтерського законодавства та повного виключення такого виду діяльності, взагалі було виключено з підручників та навчальних посібників з бухгалтерського обліку. В цілому питання наслідків надзвичайних ситуацій піднімалися в дисертаційних дослідженнях зі спеціальності 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит: І.М. Вигівської
  Exact
  [2]
  Suffix
  як складової облікового забезпечення управління господарською діяльністю в умовах ризику (2010 р.); І.В. Замули [9] в частинні впливу господарської діяльності на навколишнє середовище (2010 р.
  (check this in PDF content)

 2. Start
  3600
  Prefix
  В цілому питання наслідків надзвичайних ситуацій піднімалися в дисертаційних дослідженнях зі спеціальності 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит: І.М. Вигівської [2] як складової облікового забезпечення управління господарською діяльністю в умовах ризику (2010 р.); І.В. Замули
  Exact
  [9]
  Suffix
  в частинні впливу господарської діяльності на навколишнє середовище (2010 р.); С.Ф. Легенчука [11] при розробці методики бухгалтерського обліку об’єктів зовнішнього середовища (2011 р.
  (check this in PDF content)

 3. Start
  3710
  Prefix
  Вигівської [2] як складової облікового забезпечення управління господарською діяльністю в умовах ризику (2010 р.); І.В. Замули [9] в частинні впливу господарської діяльності на навколишнє середовище (2010 р.); С.Ф. Легенчука
  Exact
  [11]
  Suffix
  при розробці методики бухгалтерського обліку об’єктів зовнішнього середовища (2011 р.); О.А. Лаговської [10] – розроблено організаційно-методологічні положення умовних соціальних та екологічних активів і зобов’язань, що є складовою вартісно-орієнтованого управління (2012 р.
  (check this in PDF content)

 4. Start
  3830
  Prefix
  Замули [9] в частинні впливу господарської діяльності на навколишнє середовище (2010 р.); С.Ф. Легенчука [11] при розробці методики бухгалтерського обліку об’єктів зовнішнього середовища (2011 р.); О.А. Лаговської
  Exact
  [10]
  Suffix
  – розроблено організаційно-методологічні положення умовних соціальних та екологічних активів і зобов’язань, що є складовою вартісно-орієнтованого управління (2012 р.); Д.О. Грицишена – запропоновано організаційно-методологічні положення бухгалтерського обліку економікоекологічних наслідків надзвичайних ситуацій в системі управління економіко-екологічною © Д.
  (check this in PDF content)

 5. Start
  10153
  Prefix
  акти господарського законодавства як джерела господарського права України – це прийняті відповідними субʼєктами права в межах їх компетенції письмові документи, що містять норми, які регулюють відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між субʼєктами господарювання, а також між цими субʼєктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання»
  Exact
  [6]
  Suffix
  СУБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Професійна діяльність бухгалтера повинна бути врегульована як професійної точки зору так і з точки зору його як працівника підприємства Професійне регулювання Трудове регулювання Закон України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні Кодекс законів про працю Цивільний кодекс ЕЛЕМЕНТИ МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Нормативно-правове забезпе
  (check this in PDF content)

 6. Start
  13603
  Prefix
  свою чергу стаття 417, передбачає зміну правового режиму функціонування підприємства: «У період дії воєнного стану, введеного на території України або в окремих місцевостях, правовий режим господарської діяльності визначається на основі закону про оборону України, інших законодавчих актів щодо забезпечення обороноздатності держави та законодавства про режим воєнного стану»
  Exact
  [4]
  Suffix
  . Одна та інша стаття не прямо, проте опосередковано передбачають зміни в управлінні та функціонування підприємства, що впливає на систему об’єктів бухгалтерського обліку та їх властивості, що мають бути відображенні на рахунках бухгалтерського обліку. - повітряним кодексом України визначено поняття надзвичайної події та визначено наслідки, що пов’язано з викорис
  (check this in PDF content)

 7. Start
  15724
  Prefix
  міцності його конструкції або погіршення льотно-технічних характеристик внаслідок впливу зовнішнього середовища або порушення технології обслуговування, правил зберігання і транспортування; д) захоплення повітряного судна, що перебувало на землі чи в польоті, або намагання захоплення такого судна та інші акти незаконного втручання в діяльність цивільної авіації»
  Exact
  [13]
  Suffix
  . Дані положення мають галузеве спрямування, адже застосовуються суто авіаційними компаніями. Визначенні наслідки певним чином відображаються в системі бухгалтерського обліку, зокрема в складі зобов’язань, витрат, активів; - митним кодексом перебачено зміну місця митного оформлення та строків декларування.
  (check this in PDF content)

 8. Start
  16823
  Prefix
  статтею 263 «Строки декларування», зокрема «якщо виникли обставини та/або сталися події, що перешкоджають поданню органу доходів і зборів митної декларації, зокрема: стихійне лихо (пожежа, повінь тощо), введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях у зоні митного контролю, інші надзвичайні та невідворотні за даних умов події (обставини непереборної сили)»
  Exact
  [12]
  Suffix
  . Дані положення впливають склад зобов’язань підприємства перед державою; - положення бюджетного кодексу передбачають зміни бюджетного періоду за умови настання надзвичайних ситуацій. Так, статтею 3 «Бюджетний період» визначено: «2 Відповідно до Конституції України бюджетний період для Державного бюджету України за особливих обставин може бути іншим, ніж передбачено части
  (check this in PDF content)

 9. Start
  17529
  Prefix
  Особливими обставинами, за яких Державний бюджет України може бути затверджено на інший, ніж передбачено частиною першою цієї статті, бюджетний період, є:1) введення воєнного стану; 2) оголошення надзвичайного стану в Україні»
  Exact
  [1]
  Suffix
  . - в податковому кодексі щодо надзвичайних ситуацій передбаченні лише такі положення: «170.7.2. не включається до оподатковуваного доходу цільова або нецільова благодійна допомога, що надається платнику податку, який постраждав внаслідок: екологічних, техногенних та інших катастроф у місцевостях, оголошених згідно з Конституцією України зонами надзвичайної е
  (check this in PDF content)

 10. Start
  18009
  Prefix
  : «170.7.2. не включається до оподатковуваного доходу цільова або нецільова благодійна допомога, що надається платнику податку, який постраждав внаслідок: екологічних, техногенних та інших катастроф у місцевостях, оголошених згідно з Конституцією України зонами надзвичайної екологічної ситуації, – у граничних сумах, визначених Кабінетом Міністрів України»
  Exact
  [14]
  Suffix
  . Фактично податковим кодексом не регулюються положення щодо наслідків надзвичайних ситуацій та можливості зміни податкових режимів в умовах їх настання; - водним кодексом України передбачено компетенції органів державно влади щодо діяльності в умовах надзвичайних ситуацій.
  (check this in PDF content)

 11. Start
  18720
  Prefix
  Компетенція районних рад у галузі регулювання водних відносин» визначено, що «до відання районних рад у галузі регулювання водних відносин на їх території належить: ... 9) організація інформування населення про стан водних об’єктів, про надзвичайні екологічні ситуації, що можуть негативно вплинути на здоров’я людей, та про заходи, що вживаються для поліпшення стану вод»
  Exact
  [12]
  Suffix
  , а статтею 10 «Компетенція сільських, селищних, міських та районних у містах рад у галузі регулювання водних відносин»: «до відання сільських, селищних, міських та районних у містах рад у галузі регулювання водних відносин на їх території належить: ... 6) організація інформування населення про стан водних об’єктів, а також про надзвичайні екологічні ситуації, що можуть
  (check this in PDF content)

 12. Start
  19219
  Prefix
  водних відносин»: «до відання сільських, селищних, міських та районних у містах рад у галузі регулювання водних відносин на їх території належить: ... 6) організація інформування населення про стан водних об’єктів, а також про надзвичайні екологічні ситуації, що можуть негативно вплинути на здоров’я людей, та про заходи, що вживаються для поліпшення стану вод»
  Exact
  [3]
  Suffix
  . Зазначенні положення впивають суто на діяльність органів державної влади на місцях та на підприємства впливають лише опосередковано. Лише в зазначених нормативно-правових актах (Кодексах України) містяться положення про умови надзвичайних ситуацій.
  (check this in PDF content)

 13. Start
  19956
  Prefix
  Зокрема, визначено, що «Цей Закон регулює відносини у сфері страхування і спрямований на створення ринку страхових послуг, посилення страхового захисту майнових інтересів підприємств, установ, організацій та фізичних осіб»
  Exact
  [8]
  Suffix
  . В свою чергу, під страхуванням у Законі розуміється: «вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів фізичних осіб та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати фізичними особами та юридичними особами страхови
  (check this in PDF content)

 14. Start
  20447
  Prefix
  захисту майнових інтересів фізичних осіб та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати фізичними особами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів»
  Exact
  [8]
  Suffix
  . Щодо впливу системи права на діяльність суб’єкта бухгалтерського обліку пропонуємо нормативно-правові групувати за двома напрямками, а саме: ті, що регулюють професійну діяльність бухгалтера та ті, що регулюють трудові відносини на підприємстві.
  (check this in PDF content)

 15. Start
  20859
  Prefix
  системи права на діяльність суб’єкта бухгалтерського обліку пропонуємо нормативно-правові групувати за двома напрямками, а саме: ті, що регулюють професійну діяльність бухгалтера та ті, що регулюють трудові відносини на підприємстві. Професійна діяльність бухгалтера на підприємстві регулюється Законом України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні
  Exact
  [7]
  Suffix
  , зокрема статтею 8 «Організація бухгалтерського обліку на підприємстві» в частинні положень що регулюють форму організації та ведення бухгалтерського обліку, напрямки діяльності головного бухгалтера та його відповідальності за ведення бухгалтерського обліку.
  (check this in PDF content)

 16. Start
  27497
  Prefix
  «Параграф 87 МСБО 1 передбачає, що суб’єкт господарювання не повинен подавати будь-які статті доходів або витрат у вигляді надзвичайних статей у звіті про сукупні доходи або в окремому звіті про прибутки та збитки (якщо він подається)»
  Exact
  [5]
  Suffix
  . Вважаємо, що такі зміни є правомірними, що пов’язано як з переходом на МСФЗ, так і з потребою виконання принципу нарахування відповідності доходів та витрат. Так, Законом України про бухгалтерський облік, визначено сутність даного принципу, що подано в наступній редакції: «нарахування та відповідність доходів і витрат - для визначення фінансового результату звітного періоду
  (check this in PDF content)

 17. Start
  28184
  Prefix
  та відповідність доходів і витрат - для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів»
  Exact
  [7]
  Suffix
  . При використанні рахунків 99 «Надзвичайні витрати» та 75 «Надзвичайні доходи» порушується положення принципу, в частинні, що витрати здійснюються для отримання певного виду доходу. Фактично надзвичайні витрати є наслідками надзвичайних ситуацій, а отже вони не здійснювалися підприємством для отримання доходу.
  (check this in PDF content)