The 10 reference contexts in paper Вигівська, Грицак (2017) “БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ЗАСТАВИ: НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ // Accounting mortgage transactions: directions of improvement” / spz:ztu:ven:89169

 1. Start
  6488
  Prefix
  Щодо операцій застави, то варто зазначити, що під оцінкою в даному випадку розуміють процес визначення ринкової вартості майна і майнових прав (предметів застави та іпотеки) для того, щоб здійснювати кредитування
  Exact
  [5]
  Suffix
  . Порядок оцінки предмета застави визначений ст. 582 Цивільного кодексу України, відповідно до якого оцінка предмета застави здійснюється у випадках, встановлених договором або законом. Також варто додати, що оцінка предмета застави здійснюється позичальником разом із кредитором відповідно до звичайних цін, які склалися на момент виникнення права застави та підписання відповід
  (check this in PDF content)

 2. Start
  7278
  Prefix
  Судячи з ч. 1 зазначеної вище статті оцінка предмета застави не є обов’язковою, тобто здійснюється у випадках, які встановлені договором або законом. Про це свідчать також положення ч. 2 ст. 5 Закону «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати»
  Exact
  [2]
  Suffix
  , відповідного до якого оцінка предмета іпотеки, тобто одного із видів застави, здійснюється за згодою сторін, якщо інше не передбачено іпотечним договором. Щодо ч. 1 ст. 582 ЦКУ, варто підкреслити, що у разі, якщо вартість предмета застави визначається на основі домовленості між заставодавцем та заставодержателем, в основу оцінки предмета застави покладаються звичайні ціни на д
  (check this in PDF content)

 3. Start
  8273
  Prefix
  Таким чином, в даному випадку для цілей бухгалтерського обліку оцінка предмету застави здійснюватиметься за справедливою вартістю. Відповідно до п. п. 14.1.71 ст. 14 Податкового кодексу України (далі – ПКУ)
  Exact
  [7]
  Suffix
  звичайна ціна – це ціна товарів (робіт, послуг), визначена сторонами договору, якщо інше не встановлено Податковим кодексом. Якщо не доведено зворотне, вважається, що така звичайна ціна відповідає рівню ринкових цін.
  (check this in PDF content)

 4. Start
  9564
  Prefix
  для цілей бухгалтерського обліку операцій застави оцінка предмету застави визначається сторонами договору застави (іпотеки, закладу) і згідно з чинним законодавством має відповідати рівню ринковим цінам. Варто відмітити, що якщо мова йде про банківські установи, то відповідно до Методичних рекомендацій щодо застосування комерційними банками Закону України «Про заставу»
  Exact
  [1]
  Suffix
  оцінку заставного майна рекомендується здійснювати згідно з «Методикою оцінки вартості об’єктів приватизації», затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України No 717 від 8 вересня 1993 року.
  (check this in PDF content)

 5. Start
  9935
  Prefix
  «Про заставу» [1] оцінку заставного майна рекомендується здійснювати згідно з «Методикою оцінки вартості об’єктів приватизації», затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України No 717 від 8 вересня 1993 року. Проте, дана постанова втратила чинність 18.01.1995 року. У зв’язку з цим Кабінетом Міністрів України була прийнята нова «Методика оцінки майна»
  Exact
  [8]
  Suffix
  , положення якої застосовується для проведення оцінки застави державного та комунального майна, а також майна господарських товариств з державною часткою (часткою комунального майна) у статутному капіталі.
  (check this in PDF content)

 6. Start
  11169
  Prefix
  Порядок їх вибору регулюється національними стандартами оцінки майна та майнових прав. Крім того, деякі положення, щодо застави передбачені у Законі України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»
  Exact
  [4]
  Suffix
  . Відповідно до ст. 7 даного закону проведення незалежної оцінки майна є обов’язковим у випадках застави державного та комунального майна. Необхідно також зазначити, що у разі застави земельної ділянки обов’язковим є проведення експертної грошової оцінки.
  (check this in PDF content)

 7. Start
  11496
  Prefix
  Відповідно до ст. 7 даного закону проведення незалежної оцінки майна є обов’язковим у випадках застави державного та комунального майна. Необхідно також зазначити, що у разі застави земельної ділянки обов’язковим є проведення експертної грошової оцінки. Дана вказівка міститься у Законі України «Про оцінку земель»
  Exact
  [3]
  Suffix
  . Відповідно до нього під експертною грошовою оцінкою земельної ділянки розуміють результат визначення оцінювачем вартості ділянки та пов’язаних з нею прав із застосуванням сукупності оціночних процедур, прийомів та методів, що забезпечують збір і аналіз відповідних даних, проведення розрахунків і оформлення результатів оцінки земельної ділянки у формі звіту (висновку, до
  (check this in PDF content)

 8. Start
  13025
  Prefix
  Якщо платник податків самостійно не здійснює оцінку протягом двох місяців з дня прийняття рішення про реалізацію майна, контролюючий орган самостійно укладає договір про проведення оцінки майна. У Законі України «Про заставу»
  Exact
  [1]
  Suffix
  зазначено, що оцінка предмета застави здійснюється також у випадках, передбачених безпосередньо у договорі застави. Судячи з цього, можна стверджувати, що оцінка може здійснюватись не лише при укладанні договору застави, або передачі майна у володіння заставодержателя, що є характерним для закладу, але й проводитися при зверненні стягнення на заставлене
  (check this in PDF content)

 9. Start
  18603
  Prefix
  Тобто, якщо підприємство виступає заставодержателем, воно відображає отримані в заставу товарно-матеріальні цінності, основні засоби, цінні папери тощо на рахунку 06 «Гарантії та забезпечення отримані». В протилежному випадку, тобто коли підприємство є заставодавцем застосовується рахунок 05 «Гарантії та забезпечення надані»
  Exact
  [5]
  Suffix
  . Ймовірність виконання договірного зобов’язання під заставу може трактуватися як вид умовних зобов’язань та потребувати формування резерву для виконання заставодавцем умов договору кредиту та договору застави.
  (check this in PDF content)

 10. Start
  30915
  Prefix
  Варто зазначити, що бухгалтерський облік у ломбардах ведеться відповідно до Методичних рекомендацій, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 07.05.04 р. No 531. Майно, передане в заставу ломбарду відображається на позабалансовому субрахунку 061 «Майно, отримане в заставу»
  Exact
  [9]
  Suffix
  . Розглянемо особливості бухгалтерського обліку наступного виду застави – застава майнових прав. Одним із її видів виступає отримання підприємством кредиту у позичальника під заставу власного депозиту у цій фінансовій установі.
  (check this in PDF content)