The 8 reference contexts in paper Бардаш, Мисюк (2017) “АУДИТ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ МЕДІА РИНКУ: НЕОБХІДНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ // Audit stakeholder media market: the need for and characteristics of the organization” / spz:ztu:ven:89112

 1. Start
  5936
  Prefix
  Формування попиту на маркетинговокомунікаційні послуги в країні стимулює розвиток і диференціацію галузі, що, у свою чергу може визначати особливості здійснення контролю, адже зміна обсягів ринку впливатиме на його структуру та контрольні процеси в окремій компанії зокрема (табл.1). Таблиця 1 Обсяг рекламно-комунікаційного ринку України за 2013–2015 рр., млн. грн. (без ПДВ)
  Exact
  [14]
  Suffix
  Місце 2013 р. 2014 р. 2015 р. Відносне відхилення 2014/2013 рр. Відносне відхилення 2015/2014 рр. 1 3 4 5 6 7 МЕДІЙНА ЧАСТИНА РИНКУ ТВ-реклама 4940 3930 4164 -20,45 5,95 Радіо реклама 340 290 304 -14,71 4,83 Зовнішня реклама 1613 1030 952 -36,14 -7,58 Реклама в кінотеатрах 40 30 24 -25,00 -20,00 Інтернет-реклама 2050 2115 2355 3,17 11,35 ВСЬОГО МЕДІА РИНОК 11367 9065 9119 -20,25
  (check this in PDF content)

 2. Start
  7699
  Prefix
  За такої ситуації показники їх фінансової діяльності здебільшого є збитковими, що негативно позначається на загальних результатах по галузі. Таблиця 2 Основні показники активності медійних компаній України у 2013–2015 рр.
  Exact
  [15]
  Suffix
  Показник 2013 р. 2014 р. 2015 р. Відносне відхилення 2014/2013 рр. Відносне відхилення 2015/2014 рр. Кількість суб’єктів господарювання, зареєстрованих у секції J (Інформація та телекомунікації) та М-73 (Рекламна діяльність і дослідження кон’юнктури ринку) КВЕД 2010-2014, одиниць 100241,6 130355,0 130490,0 30,0 0,1 Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів госпо
  (check this in PDF content)

 3. Start
  9600
  Prefix
  Обсяги коштів, що витрачаються в кожній із наведених країн на маркетингово-комунікаційну діяльність значно перевищують показник вітчизняного медійного ринку. 5 Рис.1. Витрати на маркетингові комунікації медійними компаніями України за період з 2013–2015 рр., млн. грн. Рис. 2. Обсяги медійного ринку провідних країн та світу в цілому, 2015 р., млрд. дол. США
  Exact
  [16]
  Suffix
  Таким чином, в Україні рекламно-комунікаційна діяльність лише набирає обертів, рушієм її розвитку є вплив медійних ринків провідних країн світу, адже саме завдяки розширенню мережі своїх представництв у країнах світу, вони поширюють політику та процедури здійснення такої діяльності в кожній із країн, адаптуючи їх під особливості розвитку окремо взятої країни.
  (check this in PDF content)

 4. Start
  14293
  Prefix
  Що ж стосується інтернет сайтів, зовнішньої та внутрішньої реклами, то вони наведені у значно простішій формі, в основному – ТОВ та ФОП. Згідно з положеннями вітчизняного та міжнародного законодавства
  Exact
  [1, 2, 3]
  Suffix
  , суб’єкти господарювання, що здійснюють свою діяльність у формі акціонерних товариств та холдингових компаній, а також ті, чиї акції котируються на Міжнародній фондовій біржі, підлягають щорічному незалежному зовнішньому аудиту.
  (check this in PDF content)

 5. Start
  16278
  Prefix
  З респондентів, що пройшли анкетування служба внутрішнього аудиту представлена на 3-х суб’єктах, один з яких є міжнародним медійним холдингом, а два інші – вітчизняні ТВ-холдинги, що зовсім не дивно, адже відповідно до Закону України «Про холдингові компанії в Україні», такі структури мають створювати відділ внутрішнього аудиту
  Exact
  [2]
  Suffix
  . Для визначення особливостей організації внутрішнього аудиту вагоме значення відіграють результати досліджень, викладені у роботах [4, 5]. На нашу думку, «внутрішній аудит варто розглядати як елемент системи контролю власника за діяльністю органу (суб’єкта) оперативного управління суб’єкта господарювання, організовану вищим органом управління (зборами власників/засновників/акц
  (check this in PDF content)

 6. Start
  16420
  Prefix
  єктах, один з яких є міжнародним медійним холдингом, а два інші – вітчизняні ТВ-холдинги, що зовсім не дивно, адже відповідно до Закону України «Про холдингові компанії в Україні», такі структури мають створювати відділ внутрішнього аудиту [2]. Для визначення особливостей організації внутрішнього аудиту вагоме значення відіграють результати досліджень, викладені у роботах
  Exact
  [4, 5]
  Suffix
  . На нашу думку, «внутрішній аудит варто розглядати як елемент системи контролю власника за діяльністю органу (суб’єкта) оперативного управління суб’єкта господарювання, організовану вищим органом управління (зборами власників/засновників/акціонерів або уповноваженим органом (наглядовою радою)» [5, с. 7].
  (check this in PDF content)

 7. Start
  16729
  Prefix
  На нашу думку, «внутрішній аудит варто розглядати як елемент системи контролю власника за діяльністю органу (суб’єкта) оперативного управління суб’єкта господарювання, організовану вищим органом управління (зборами власників/засновників/акціонерів або уповноваженим органом (наглядовою радою)»
  Exact
  [5, с. 7]
  Suffix
  . Уточнення підстав, змісту, об’єкту, мети та завдань внутрішнього аудиту, викладене у праці [5], відіграє вагоме значення у визначенні особливостей організації внутрішнього аудиту в медійних компаніях.
  (check this in PDF content)

 8. Start
  16830
  Prefix
  думку, «внутрішній аудит варто розглядати як елемент системи контролю власника за діяльністю органу (суб’єкта) оперативного управління суб’єкта господарювання, організовану вищим органом управління (зборами власників/засновників/акціонерів або уповноваженим органом (наглядовою радою)» [5, с. 7]. Уточнення підстав, змісту, об’єкту, мети та завдань внутрішнього аудиту, викладене у праці
  Exact
  [5]
  Suffix
  , відіграє вагоме значення у визначенні особливостей організації внутрішнього аудиту в медійних компаніях. У медійних компаніях, створених у формі акціонерних товариств, функції внутрішнього контролю виконує ревізор – окремо призначена особа.
  (check this in PDF content)