The 15 reference contexts in paper Звонар (2016) “ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК СОЦІОЕКОНОМІЧНОГО ФЕНОМЕНУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ АНАЛІЗУ // Theoretical consideration of implementation principles of social responsibility as a socioeconomic phenomenon” / spz:ztu:ven:79526

 1. Start
  4697
  Prefix
  Закономірна логіка аналізу комплексного економічного феномену СВ зобов’язує найперше з’ясувати власне суть (онтологію) цього феномену. Згідно з методологічною схемою економічного дослідження СВ, розробленою нами раніше на основі критичного переосмислення найбільш актуальних підходів, СВ є двоїстим соціально-економічним явищем
  Exact
  [2]
  Suffix
  . У його структурі нами виокремлено, по-перше, характерну поведінку економічних суб’єктів – поведінку економічної взаємності, яка, у свою чергу, означає пошук можливостей взаємовигідного обміну (обміну вигодами) і являється основним способом задоволення різноманітних потреб в умовах обмеженості ресурсів.
  (check this in PDF content)

 2. Start
  7157
  Prefix
  закономірністю другої групи: 1) зі спеціалізацією функцій суб’єктів у системі СВ; 2) із меритократією як орієнтованістю системи на винагородження індивідуальних здібностей та зусиль; 3) із взаємозалежністю суб’єктів та необхідністю координації їхніх зусиль у межах системи. Докладне обґрунтування структури цього комплексу закономірностей міститься в одній із авторських публікацій
  Exact
  [1]
  Suffix
  . Економіка як орієнтовна на практику наукова галузь, не може задовольнятися лише виявленням і описом сутнісних ознак будь-якого досліджуваного феномену, в т. ч. СВ. Тому економічний дискурс довкола СВ безумовно має містити також аналіз особливостей процесу реалізації сформованої економічної сутності СВ.
  (check this in PDF content)

 3. Start
  9276
  Prefix
  Знаково, що ані у соціофілософському, ані в економічному науковому дискурсі немає однозначного розуміння інтенціональності як категорії. Окремі економічні джерела звертаються до інтенціональності для пояснення інституційних змін, проте не пропонують чіткого визначення та роз’яснення її змісту
  Exact
  [8, c. 63–76]
  Suffix
  . Узагальнено і дещо спрощено інтенціональність можна представити як цільову спрямованість свідомості суб’єкта – спрямованість «внутрішнього світу» суб’єкта на об’єкти «зовнішнього світу» (поза його ментальністю).
  (check this in PDF content)

 4. Start
  9653
  Prefix
  Узагальнено і дещо спрощено інтенціональність можна представити як цільову спрямованість свідомості суб’єкта – спрямованість «внутрішнього світу» суб’єкта на об’єкти «зовнішнього світу» (поза його ментальністю). Аналіз фахових джерел засвідчив: як економічні, так і предметно ширші дослідження виявляють взаємопов’язаність інтенціональності (цілеспрямованості) й раціональності
  Exact
  [11]
  Suffix
  . Зв’язок інтенціональності та раціональності видається продуктивним і у контексті реалізації поведінки економічної взаємності. За авторським баченням, раціональність означає усвідомлення суб’єктом СВ свого економічного інтересу та обумовленої ним певної цілі, тоді як інтенціональність узгоджує інтерес та ціль із предметністю соціоекономічного середовища, переводить інтерес і ціль зі сфери з
  (check this in PDF content)

 5. Start
  11460
  Prefix
  В економічних дослідженнях чесності, започаткованих ще на поч. ХХ ст., ця риса тлумачилася багатоаспектно та розглядалася і як виконання обіцянок, і як повага до чужих прав, і як дотримання чинних формальних і неформальних правил (норм)
  Exact
  [13, c. 402–420]
  Suffix
  . У сучасному ж економічному дискурсі сформувалася традиція дослідження антиподу чесності – опортунізму. Як відомо, опортунізм – це намагання економічного суб’єкта максимізувати свій виграш шляхом підступних дій, які безпосередньо суперечать інтересам візаві.
  (check this in PDF content)

 6. Start
  11994
  Prefix
  Опортунізм проявляється або як приховування учасниками економічної трансакції необхідної для візаві інформації (зловживання інформаційною асиметрією), або як пряме порушення узгоджених умов здійснення трансакції, а також як використання власних ексклюзивних ресурсів (специфічних активів) проти візаві
  Exact
  [5]
  Suffix
  . Як видається, сучасні дослідники зовсім вилучають вроджену чесність із образу економічного суб’єкта. Зазвичай, суб’єкт апріорно позиціонується як безумовний корисливий опортуніст. Таку позицію можна частково виправдати занепокоєністю економістів щодо небезпеки опортунізму як вкрай деструктивної властивості суб’єкта.
  (check this in PDF content)

 7. Start
  12479
  Prefix
  Таку позицію можна частково виправдати занепокоєністю економістів щодо небезпеки опортунізму як вкрай деструктивної властивості суб’єкта. Адже за достатньої поширеності опортунізм ставить під сумнів взагалі існування економіки, викликає тенденцію до «згортання» ринку. Це красномовно продемонстровано у відомих працях, зокрема у
  Exact
  [14]
  Suffix
  . Проте навіть масштаб небезпеки, яку становить опортунізм, на наше переконання, не є підставою для заперечення або применшення потенціалу чесності економічного суб’єкта. Уявлення про суб’єкта як про безумовного опортуніста – однобоке.
  (check this in PDF content)

 8. Start
  14663
  Prefix
  Третім принципом реалізації поведінки економічної взаємності, який співвідноситься із третьою закономірністю формування цієї поведінки (тобто, емпатією) автор визначає лояльність як властивість суб’єкта. Як правило, лояльність в економічних дослідженнях використовується як маркетинговий термін і означає прихильність (приязнь) споживачів до конкретного бренду, продукції, продавця тощо
  Exact
  [10]
  Suffix
  . Вона тісно пов’язана з попереднім досвідом, звичкою, смаковим уподобанням споживача і спонукає його надавати перевагу тому чи іншому чинникові обміну. Часто цим терміном послуговуються й дослідження з економіки праці, окреслюючи так прихильність працівників до організації-працедавця (організаційна лояльність) [15].
  (check this in PDF content)

 9. Start
  14954
  Prefix
  Вона тісно пов’язана з попереднім досвідом, звичкою, смаковим уподобанням споживача і спонукає його надавати перевагу тому чи іншому чинникові обміну. Часто цим терміном послуговуються й дослідження з економіки праці, окреслюючи так прихильність працівників до організації-працедавця (організаційна лояльність)
  Exact
  [15]
  Suffix
  . Вочевидь, традиційне економічне розуміння лояльності фіксує лише прихильність одного суб’єкта до іншого (однобоко – вірність споживача брендові, працівника – працедавцеві і т. д.). У контексті реалізації економічної взаємності автор пропонує дещо відмінне економічне тлумачення лояльності, де остання позиціонується як універсальна властивість будь-якого суб’єкта та стосується однаково і
  (check this in PDF content)

 10. Start
  17347
  Prefix
  Свобода втілює також один із елементів системного «фону» для прояву інтенціональності суб’єктів. При цьому мається на увазі соціальна свобода. Аналіз фахових джерел підтверджує, що в науковому дискурсі така свобода традиційно відмежована від індивідуальної свободи
  Exact
  [12]
  Suffix
  . Проте різниця між соціальною й індивідуальною свободою багатоаспектна і полягає не лише в масштабах прояву. Індивідуальна свобода – це свобода суб’єкта за природою, «ураженою» обмеженою раціональністю.
  (check this in PDF content)

 11. Start
  19523
  Prefix
  Власне економічна свобода відображає право суб’єкта розпоряджатися своєю працею та майном, вільно обирати форми і сфери застосування своїх ресурсів, методи розподілу доходу, споживання благ. Із наукових джерел відомо, що економічна свобода є безпосереднім чинником реалізації обміну в межах торгових трансакцій, трансакцій найму
  Exact
  [4, с. 198–214]
  Suffix
  , в конкурентних відносинах [6, c.111] і відносинах економічних суб’єктів з державою [7, c. 119–126]. Автор уточнює, що економічну свободу варто розуміти широко – як свободу економічного різноманіття (суб’єктів, інтересів, способів дії тощо), а не лише як свободу обміну.
  (check this in PDF content)

 12. Start
  19565
  Prefix
  Власне економічна свобода відображає право суб’єкта розпоряджатися своєю працею та майном, вільно обирати форми і сфери застосування своїх ресурсів, методи розподілу доходу, споживання благ. Із наукових джерел відомо, що економічна свобода є безпосереднім чинником реалізації обміну в межах торгових трансакцій, трансакцій найму [4, с. 198–214], в конкурентних відносинах
  Exact
  [6, c.111]
  Suffix
  і відносинах економічних суб’єктів з державою [7, c. 119–126]. Автор уточнює, що економічну свободу варто розуміти широко – як свободу економічного різноманіття (суб’єктів, інтересів, способів дії тощо), а не лише як свободу обміну.
  (check this in PDF content)

 13. Start
  19618
  Prefix
  Із наукових джерел відомо, що економічна свобода є безпосереднім чинником реалізації обміну в межах торгових трансакцій, трансакцій найму [4, с. 198–214], в конкурентних відносинах [6, c.111] і відносинах економічних суб’єктів з державою
  Exact
  [7, c. 119–126]
  Suffix
  . Автор уточнює, що економічну свободу варто розуміти широко – як свободу економічного різноманіття (суб’єктів, інтересів, способів дії тощо), а не лише як свободу обміну. В економічно вільних суспільствах економічну свободу підтримує інстанція-держава, яка не допускає свого надмірного втручання в економічну сферу.
  (check this in PDF content)

 14. Start
  21146
  Prefix
  Відносини довіри означають, що суб’єкти, які взаємодіють, за жодних обставин не ризикують отримати шкоду від візаві в ході чи в результаті взаємодії. Із фахових джерел відомо про об’єктивний зв’язок довіри і порядності, адже саме недовіра є першопричиною асиметричності інформації у міжсуб’єктних відносинах
  Exact
  [9]
  Suffix
  . Автор наголошує, що довіра і порядність забезпечують у системі СВ підстави для глобального (поза досвідом конкретного суб’єкта) очікування і гарантії того, що переваги меритократії як лідерства освічених та ефективних суб’єктів не монополізує жоден суб’єкт.
  (check this in PDF content)

 15. Start
  24288
  Prefix
  Здійснена автором смислова декомпозиція солідарності як принципу відносин еквівалентності у системі СВ ґрунтується на диференціації розуміння солідарності в трьох різних соціологічних (і такою ж мірою соціоекономічних) концепціях: традиційній, інтеракційній і конфліктологічній
  Exact
  [3]
  Suffix
  . Перша тлумачить солідарність як соціальний стан, який фіксує органічну єдність об’єктивно відмінних між собою суб’єктів. Друга підкреслює вагомість процесної (комунікативної) природи солідарності.
  (check this in PDF content)