The 15 reference contexts in paper Вікарчук, Калініченко, Пойта (2016) “РОЗВИТОК ОСВІТНЬОГО МАРКЕТИНГУ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ // The development of educational marketing in modern Ukrainian society” / spz:ztu:ven:79447

 1. Start
  4480
  Prefix
  Тому при кожній дії на ринку освітніх послуг необхідно мати на увазі принципові розуміння: яку ідею освіти закладають в основу і яких бажаних параметрів слід досягти для того, щоб розробити відповідні стратегії
  Exact
  [10]
  Suffix
  . Однак у більшості праць розглядається традиційний комплекс маркетингу в розрізі чотирьох його складових, натомість використанню нових інструментів впливу на споживачів присвячено недостатньо уваги, що зумовило доцільність подальшого дослідження [8, с. 202].
  (check this in PDF content)

 2. Start
  4737
  Prefix
  Однак у більшості праць розглядається традиційний комплекс маркетингу в розрізі чотирьох його складових, натомість використанню нових інструментів впливу на споживачів присвячено недостатньо уваги, що зумовило доцільність подальшого дослідження
  Exact
  [8, с. 202]
  Suffix
  . Саме тому виникає необхідність подальшого дослідження питань розвитку освітніх послуг в Україні, теоретичних засад поняття «освітній маркетинг» та значення маркетингової діяльності навчальних закладів у досягненні їх комерційних та некомерційних цілей.
  (check this in PDF content)

 3. Start
  5608
  Prefix
  Фокса, під маркетингом освітніх послуг розуміємо «...дослідження, планування, здійснення та контроль за ретельно сформульованими програмами, задуманими, щоб викликати добровільний обмін цінностями з цільовими ринками для досягнення прагнень навчальних закладів»
  Exact
  [6]
  Suffix
  . Крім цього визначення є й інші, більш сучасні: «...маркетинг у сфері освіти розглядається як філософія (сукупність загальних принципів ринкових відносин як система поглядів), стратегія і тактика відносин і взаємин споживачів (користувачів), посередників і виробників, освітніх і супутніх послуг і продуктів в умовах ринку, вільного вибору пріоритетів і дій з обох сторін, обмін ціннос
  (check this in PDF content)

 4. Start
  6011
  Prefix
  цього визначення є й інші, більш сучасні: «...маркетинг у сфері освіти розглядається як філософія (сукупність загальних принципів ринкових відносин як система поглядів), стратегія і тактика відносин і взаємин споживачів (користувачів), посередників і виробників, освітніх і супутніх послуг і продуктів в умовах ринку, вільного вибору пріоритетів і дій з обох сторін, обмін цінностями»
  Exact
  [5]
  Suffix
  . Заслуговує на увагу й таке визначення: «Маркетинг освіти є системою управління ринковою діяльністю освітньої установи, спрямованою на регулювання ринкових процесів і вивчення освітнього ринку, що призводить до найбільш ефективного задоволення споживачів: особистості в освіті; освітнього закладу – у розвитку; фірм та інших організацій-замовників – зростанні кадрового потен
  (check this in PDF content)

 5. Start
  6509
  Prefix
  освітньої установи, спрямованою на регулювання ринкових процесів і вивчення освітнього ринку, що призводить до найбільш ефективного задоволення споживачів: особистості в освіті; освітнього закладу – у розвитку; фірм та інших організацій-замовників – зростанні кадрового потенціалу; суспільства – у розширеному відтворенні сукупного особистісного та інтелектуального потенціалу»
  Exact
  [7]
  Suffix
  . Але час вносить свої корективи щодо процесів сфери освіти, які важко було передбачити заздалегідь, дати їм оцінку і рекомендувати практичні дії для ефективного вирішення завдань і розв’язання проблем.
  (check this in PDF content)

 6. Start
  7339
  Prefix
  У великий сектор виросла система післядипломної освіти, спрямована на підтримку і підвищення професійного рівня працівників в умовах стрімкого знецінення раніше отриманих знань і навиків, оновлення технологій і зрушень у структурі виробництва. За нашими підрахунками, в освітню сферу України залучено понад 60 % населення
  Exact
  [4]
  Suffix
  . Ця сфера тісно пов'язана із життям кожної людини, з нею кожна сім’я пов’язує надію на поліпшення свого життя. А 80 % молодих людей у віці до 35 років, як свідчать дані соціальних опитувань, головною метою мають отримання вищої освіти, а на початку 90-х років минулого століття більшість молоді не мали такого бажання.
  (check this in PDF content)

 7. Start
  8068
  Prefix
  І головним елементом цього являється людський капітал, основою якого є освітній рівень населення. Нині частка людського капіталу в розвинених країнах становить 2/3 національного багатства. До речі, у США – 76 %, країнах Західної Європи – 74 %, Росії – 50 %, в Україні – лише 20 %
  Exact
  [9, с. 268]
  Suffix
  . Стан освіти в сучасному світі складний і суперечливий. З одного боку, освіта в XX столітті стає однією з найважливіших сфер людської діяльності; величезні досягнення в цій галузі лягли в основу грандіозних соціальних і науково-технологічних перетворень, характерних для минаючого століття.
  (check this in PDF content)

 8. Start
  9146
  Prefix
  є максимальний облік і задоволення потреб замовників: окремої людини – в одержанні освіти; підприємств та інших організацій – у зростанні кадрового потенціалу; суспільства – у розширеному відтворенні сукупного особистісного й інтелектуального потенціалу, з одного боку, й самих установ освіти, з іншого. Досягнення цієї мети забезпечується завдяки взаємодії всіх сторін
  Exact
  [11]
  Suffix
  . Типова концепція надання освітніх послуг має починатися аналізом попиту потенційних клієнтів, вивченням ринку освітніх послуг, дослідженням ринку праці, метою розвитку та виробленням програми маркетингових заходів.
  (check this in PDF content)

 9. Start
  9816
  Prefix
  Саме в системі цільового ринку освіти невід’ємною частиною є створення чіткого профілю ринку за допомогою сегментування й заняття своєї позиції у відповідному сегменті. Тільки тоді для освітньої послуги оперативно можуть бути розроблені власні інструменти
  Exact
  [2]
  Suffix
  . У функції освітніх закладів, з точки зору маркетингу, входить формування пропозиції, надання послуг і просування як освітніх, так і супутніх послуг на ринок. Проте сам ринок освітніх послуг має ряд невирішених питань, що невигідно відображаються на якості наданих послуг.
  (check this in PDF content)

 10. Start
  11913
  Prefix
  На перший погляд, Україна справляє враження держави з доступною системою освіти (коефіцієнти охоплення вищою освітою 79,5 %), однак за більш детального аналізу виявились такі проблеми, як надмірна кількість пільгових категорій під час вступу до ВНЗ
  Exact
  [1]
  Suffix
  . Це питання заслуговує на увагу, оскільки обмежує доступ до вищої освіти талановитої молоді, яка не потрапила у категорію пільговиків. Проблема посилюється і тим, що частина пільговиків має право на зарахування до ВНЗ поза конкурсом.
  (check this in PDF content)

 11. Start
  13589
  Prefix
  стратегії й тактики маркетингової та комунікаційної діяльності. 48 Професійний і продуманий підхід до засобів просування освітніх послуг до споживача, формування планів маркетингової та комунікаційної діяльності, проведення маркетингових досліджень, ефективна організація рекламної діяльності – є факторами і ресурсами успішного розвитку навчального закладу
  Exact
  [8, с. 204]
  Suffix
  . Сьогодні освітній маркетинг розвивається дуже інтенсивно і відіграє двояку роль в сучасній економіці. Це пов’язано, насамперед, з особливою значущістю освіти в економічному розвитку. Сучасні технології забезпечують високий рівень і якість життя в розвинених країнах та задають верхню межу економічного зростання, темпи якого, з досвіду нових індустріальних країн, можуть бути дуже
  (check this in PDF content)

 12. Start
  14218
  Prefix
  Нові технології доступні всім, проте поширення їх залежить від системи і рівня освіти населення. Таким чином, маркетинг освіти пов’язаний з поширенням ідеї освіти та потребує розробки відповідної стратегії
  Exact
  [9]
  Suffix
  . У системі освіти XXI століття будуть, на нашу думку, проявлятися і впливати на реалізацію ідеї розвитку цілісної людської особистості такі тенденції:  гуманізація, що полягає в утвердженні людини як найвищої соціальної цінності;  гуманітаризація освіти, що покликана формувати духовність, культуру особистості, планетарне мислення, цілісну картину світу.
  (check this in PDF content)

 13. Start
  17103
  Prefix
  постійного поглиблення загальноосвітньої підготовки, досягнення цілісності і наступності у навчанні та вихованні; перетворення набуття освіти у процес, що триває упродовж всього життя людини;  нероздільність навчання і виховання, що полягає в їх органічному поєднанні, підпорядкуванні змісту навчання і виховання формуванню цілісної та гармонійно розвиненої особистості
  Exact
  [7]
  Suffix
  . Але недостатньо мати у навчальному закладі хороші освітні послуги – для збільшення контингенту, обсягів фінансових надходжень і забезпечення стабільності та можливостей для розвитку потрібно донести до свідомості споживачів вигоди від використання цих послуг.
  (check this in PDF content)

 14. Start
  17585
  Prefix
  Комунікації дозволяють здійснити передачу повідомлень роботодавцям, абітурієнтам, їх батькам, всьому суспільству з метою зробити послуги освітнього закладу привабливими для цільової аудиторії
  Exact
  [2, с. 110]
  Suffix
  . 49 Практично більшість навчальних закладів в Україні, що пропонують ринку освітні послуги, здійснюють маркетингову діяльність. У більшості навчальних закладів відсутні маркетингові відділи, що спеціалізуються на діяльності з просування освітніх послуг на ринку.
  (check this in PDF content)

 15. Start
  18315
  Prefix
  до своїх послуг навчальний заклад тією чи іншою мірою використовує усі основні засоби комунікацій: рекламу, пропаганду і суспільні зв’язки, виставкові заходи, стимулювання збуту, особисті контакти з цільовою аудиторією. Однак, важливим є комплексне використання засобів маркетингових комунікацій. До основних засобів маркетингових комунікацій ВНЗ можна віднести такі
  Exact
  [3, с. 112]
  Suffix
  : - рекламна діяльність, носить публічний характер, широке охоплення цільової аудиторії, багаторазове звернення, але одностороннє спрямування; - виставкова діяльність, забезпечує безпосередність спілкування з цільовою аудиторією, обмін інформацією, прямі контакти відвідувачів з освітянами, створює передумови для контактів професіоналів в освітній сфері, для зустрічей з
  (check this in PDF content)