The 17 reference contexts in paper Виговська, Виговський, Сімеонова (2016) “ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ // Formation of the mechanism for credit asessment of borrowers in conditions of economic instability” / spz:ztu:ven:72510

 1. Start
  2636
  Prefix
  За рік банки здійснили відрахувань у резерви на суму 103 млрд гривень. Це стало визначальним чинником повернення банківської системи до збитковості – за 2014 рік збитки банківського сектору склали майже 53 млрд грн.
  Exact
  [2]
  Suffix
  . Основними причинами визначених збитків у банківській системі є девальвація гривні, військові дії на Сході України, неможливість банків адаптуватися до змін зовнішнього середовища з причини недосконалості системи менеджменту.
  (check this in PDF content)

 2. Start
  6100
  Prefix
  між суб’єктами господарювання тощо); 3) соціальна напруга в регіонах, міжетнічні національні відносини тощо; недовіра до президента та уряду, вплив опозиції, політична дестабілізації, війна тощо 4 Проблеми фінансового ринку 1) нерозвиненість страхового і слабкість фондового ринків; 2) нестабільність цін на фінансові активи; 3) дохідність операцій на ринку * складено автором на основі
  Exact
  [5, 6]
  Suffix
  Таким чином, зростання кризових явищ у банківській системі обумовлено макроекономічними факторами та погіршенням політичної ситуації в країні. Основні показники діяльності банків України на 01.01.2015 р. наведено в таблиці 2.
  (check this in PDF content)

 3. Start
  9491
  Prefix
  210201 4 Витрати, млн. грн. 61565 115276 181445 149875 150486 145550 167452 263167 5 Результат діяльності, млн. грн. 6620 7304 -38450 -13027 -7708 4899 1436 -52966 6 Рентабельність активів, % 1,50 1,03 -4,38 -1,45 -0,76 0,45 0,12 -4,07 7 Рентабельність капіталу, % 12,67 8,51 -32,52 -10,19 -5,27 3,03 0,81 -30,46 * джерело
  Exact
  [10]
  Suffix
  119 Рис. 1. Результат діяльності комерційних банків України в 2007–2014 рр.* * складено автором на основі [10] Аналізуючи фінансові результати діяльності банківської системи України в період 2007–2014 роки, слід зазначити, що діяльність банківської системи в цілому була збитковою.
  (check this in PDF content)

 4. Start
  9653
  Prefix
  млн. грн. 6620 7304 -38450 -13027 -7708 4899 1436 -52966 6 Рентабельність активів, % 1,50 1,03 -4,38 -1,45 -0,76 0,45 0,12 -4,07 7 Рентабельність капіталу, % 12,67 8,51 -32,52 -10,19 -5,27 3,03 0,81 -30,46 * джерело [10] 119 Рис. 1. Результат діяльності комерційних банків України в 2007–2014 рр.* * складено автором на основі
  Exact
  [10]
  Suffix
  Аналізуючи фінансові результати діяльності банківської системи України в період 2007–2014 роки, слід зазначити, що діяльність банківської системи в цілому була збитковою. Позитивний фінансовий результат діяльності банків України був у 2007, 2008, 2012 та 2013 рр.
  (check this in PDF content)

 5. Start
  10753
  Prefix
  Динаміка кредитів, наданих суб’єктам господарювання протягом 2007–2014 рр. представлена на рисунку 2. Рис. 2. Динаміка кредитів, наданих суб’єктам господарювання в Україні протягом 2007–2014 рр.* * складено авторами на основі
  Exact
  [10]
  Suffix
  Проаналізувавши зазначену динаміку наданих кредитів, можна зробити висновок, що їх сума у період з 2007 до 2014 р. постійно збільшується. При цьому спостерігається тенденція до збільшення кредитів, наданих суб’єктам господарювання – юридичним особам.
  (check this in PDF content)

 6. Start
  12212
  Prefix
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Усього 120,7 285,0 512,1 771,3 1310,9 2012,9 3608,1 5640,7 4674,0 3987,7 3805,6 3584,1 3780,4 у валюті національній 102,8 238,0 405,4 608,4 969,7 1315,6 2009,3 2476,3 1994,7 1842,2 2211,4 2194,9 2366,5 іноземній 17,9 47,0 106,7 162,9 341,2 697,3 1598,8 3164,4 2679,3 2145,5 1594,2 1389,2 1413,9 *джерело
  Exact
  [13]
  Suffix
  Аналізуючи суми наданих банками кредитів в Житомирській області у період з 2000 по 2013 рр., слід зазначити зростання суми кредитів, наданих як в національній, так і в іноземній валюті (рис. 3). Рис. 3.
  (check this in PDF content)

 7. Start
  12556
  Prefix
  2679,3 2145,5 1594,2 1389,2 1413,9 *джерело [13] Аналізуючи суми наданих банками кредитів в Житомирській області у період з 2000 по 2013 рр., слід зазначити зростання суми кредитів, наданих як в національній, так і в іноземній валюті (рис. 3). Рис. 3. Кредити, надані банками резидентам (крім депозитних корпорацій) в Житомирській області за 2000–2013 рр. * *складено авторами на основі
  Exact
  [13]
  Suffix
  Сума кредитів, наданих банками в Житомирській області, у 2013 р. складала 3780,4 млн.грн., що в 31,3 раза перевищує показник 2000 р. (120,7 млн. грн.). Але слід зазначити зменшення суми наданих кредитів банками в Житомирській області, порівняно з 2008 р., в якому сума наданих кредитів була найбільша, а саме 5640,7 млн. грн.
  (check this in PDF content)

 8. Start
  13656
  Prefix
  Відповідно динаміка простроченої заборгованості за кредитами у загальній сумі кредитів в Україні представлена на рисунку 4. 121 Рис. 4. Динаміка простроченої заборгованості за кредитами у загальній сумі кредитів протягом 2007–2014 рр. в Україні* * складено авторами на основі
  Exact
  [10]
  Suffix
  Структура наданих кредитів та проблемних кредитів представлена в таблиці 4. Таблиця 4 Структура наданих кредитів та проблемних кредитів за 2007–2014 рр.* No Показник Рік 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 з/п 1 Кредити надані, млн. грн. 485368 792244 747348 755030 825320 815327 911402 1006358 1.1 у тому числі: кредити, надані суб’єктам господарювання
  (check this in PDF content)

 9. Start
  14416
  Prefix
  472584 474991 508288 580907 609202 698777 802582 1.2 кредити, надані фізичним 153633 268857 222538 186540 174650 161775 167773 179040 особам 2 Проблемні кредити, млн. грн. 6310 18222 70251 84563 79231 72564 70178 135858 3 Частка простроченої заборгованості за кредитами у загальній сумі кредитів, % 1,3 2,3 9,4 11,2 9,6 8,9 7,7 13,5 *складено авторами на основі
  Exact
  [10]
  Suffix
  Отже, як бачимо із даних таблиці 4, має тенденцію до зростання як обсяг кредитів наданих банками України, так і обсяг проблемних кредитів у структурі наданих кредитів комерційних банків.
  (check this in PDF content)

 10. Start
  14862
  Prefix
  Обсяг кредитного портфеля банківської системи в цілому за 2014 р. зріс на 74 млрд. грн., або 9 % (за 2013 р. – відповідно на 105 млрд. грн., або 15 %), проте формальне зростання відбулося виключно за рахунок валютної переоцінки
  Exact
  [5]
  Suffix
  . У 2014 р. сума наданих кредитів банками України становила 1006358 млн. грн., що в 2,07 раза перевищує аналогічний показник у 2007 році. Особливо слід підкреслити зростання суми наданих кредитів суб’єктам господарювання, яка у 2014 р. складала 802582 млн. грн.
  (check this in PDF content)

 11. Start
  16075
  Prefix
  кредитів можна визначити умови ведення кредитної діяльності банками, велика частка наданих валютних кредитів, залежність банківських кредитних ресурсів від зовнішніх джерел фінансування тощо. Окрім того, до зростання частки проблемних кредитів у кредитному портфелі банків призводить слабкий розвиток ринку похідних цінних паперів, особливо кредитних деривативів та кредитних бюро
  Exact
  [9]
  Suffix
  . Оцінка стану кредитного ринку та дослідження динаміки зміни проблемних кредитів в Україні дозволило зробити висновок про наявність кризових явищ в банківській системі. Це призвело до зростання проблемної заборгованості, що вимагає докладного дослідження питань формування 122 механізму оцінки кредитоспроможності позичальника.
  (check this in PDF content)

 12. Start
  17957
  Prefix
  Наприклад, Остафіль О. та Рубаха М. пишуть, що «аналіз кредитоспроможності проводиться з метою отримання інформації для прийняття рішення про можливості й умови надання позики. В умовах ринкової економіки кредитоспроможність клієнта-позичальника є базовою характеристикою, яка визначає можливість встановлення кредитних відносин між банком та контрагентом»
  Exact
  [11]
  Suffix
  . Метою оцінки кредитоспроможності будемо вважати формування інформації про можливість встановлення кредитних відносин банку з позичальником. З позиції системного підходу можна виділити суб’єктно-об’єктну підсистему та забезпечувальну підсистему оцінки кредитоспроможності позичальника.
  (check this in PDF content)

 13. Start
  19756
  Prefix
  Методологічне забезпечення деталізується у певних методиках, які є основою методичного забезпечення оцінки кредитоспроможності. В сучасних умовах методичне забезпечення представлено методикою, регламентованою Постановою НБУ No 23
  Exact
  [12]
  Suffix
  . До прийняття Постанови НБУ No 23 основою методичного забезпечення була Постанова НБУ No 279. Основні недоліки Постанови НБУ No 279, виділені в працях науковців, та авторський коментар щодо запроваджених новацій Постанови НБУ No 23 представлено в таблиці 5.
  (check this in PDF content)

 14. Start
  21913
  Prefix
  У новій методиці недолік зберігається кредитоспроможність позичальників 9 Існуючі методики оцінки кредитоспроможності Частина коефіцієнтів є недостатньо обґрунтованою позичальників недостатньо обґрунтовані і зайво орієнтовані на сформовані традиції 10 Спрощений (узагальнюючий) підхід до аналізу Ускладнення підходу до аналізу коефіцієнтів коефіцієнтів * узагальнено за
  Exact
  [1, 3, 7, 8]
  Suffix
  Оцінка основних змін у зазначених Постановах НБУ засвідчує прогресивність прийнятого Положення No 23 [12], порівняно з попереднім. Як основні прогресивні новації можна виділити: 1) диференціація боржників-юридичних осіб залежно від величини підприємства (велике, середнє або мале) та виду господарської діяльності; 2) використання інтегрального показника, який надає можлив
  (check this in PDF content)

 15. Start
  22036
  Prefix
  Частина коефіцієнтів є недостатньо обґрунтованою позичальників недостатньо обґрунтовані і зайво орієнтовані на сформовані традиції 10 Спрощений (узагальнюючий) підхід до аналізу Ускладнення підходу до аналізу коефіцієнтів коефіцієнтів * узагальнено за [1, 3, 7, 8] Оцінка основних змін у зазначених Постановах НБУ засвідчує прогресивність прийнятого Положення No 23
  Exact
  [12]
  Suffix
  , порівняно з попереднім. Як основні прогресивні новації можна виділити: 1) диференціація боржників-юридичних осіб залежно від величини підприємства (велике, середнє або мале) та виду господарської діяльності; 2) використання інтегрального показника, який надає можливість односпрямованої оцінки кредитоспроможності; 3) неможливість прогнозної оцінки кредитоспроможності.
  (check this in PDF content)

 16. Start
  23283
  Prefix
  Зважаючи на наявність недоліків методичного забезпечення оцінки кредитоспроможності, вважаємо доречним вислів Герасимовича А.М., що існує необхідність у формуванні певних умов, на яких може 124 ґрунтуватися оцінка кредитоспроможності клієнтів у банку
  Exact
  [4, c. 313]
  Suffix
  , а саме: 1)забезпечення її достовірності шляхом використання всіх необхідних інформаційних даних; 2) визначення широкого кола показників, які всебічно характеризують діяльність позичальника; 3) диференційований підхід до оцінки кредитоспроможності щодо кожної групи позичальників (юридичних і фізичних осіб, галузі діяльності тощо) при наданні їм різних видів кредитів (короткотерміно
  (check this in PDF content)

 17. Start
  25527
  Prefix
  Внутрішні – представлені фінансовою звітністю підприємств, установчими документами, висновками аудиторів про фінансовий стан підприємства, даними поручителів та гарантів. Інформаційне забезпечення також містить внутрішньобанківські положення щодо здійснення активних банківських операцій, склад якого чітко регламентується Положенням No 23
  Exact
  [12]
  Suffix
  . Кадрове забезпечення оцінки кредитоспроможності представлено працівниками кредитного відділу, які безпосередньо здійснюють таку оцінку. Прийняття Постанови No 23 вимагає наявності фахівців, обізнаних з нормативно-правовими актами, здатних використовувати нові підходи до оцінки кредитоспроможності та професійно інтерпретувати отримані інтегральні показники.
  (check this in PDF content)