The 6 reference contexts in paper Бондар (2016) “ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ АУДИТОРСЬКИХ ПРОЦЕДУР ЩОДО ВХІДНИХ ЗАЛИШКІВ ПРИ ВИКОНАННІ ПЕРШИХ ЗАВДАНЬ З АУДИТУ // Theory and practice of auditor procedures for opening balances during initial audit engagement” / spz:ztu:ven:72426

 1. Start
  2277
  Prefix
  міжнародного руху капіталу, збільшення потреби вітчизняної економіки у залученні іноземних інвестицій посилюється значення формування сприятливого іміджу України як країни, потенційно привабливої для розміщення інвестицій. Проте вивчення рейтингу Doing Business 2016 вказує на те, що нині наша країна знаходиться на вкрай низьких позиціях – 83 місце (у 2015 р. – 87 місце)
  Exact
  [7]
  Suffix
  . Зокрема, одним з елементів, що враховується при визначенні даного індексу, є показник захисту прав міноритарних інвесторів (за даним показником Україна посідає 88 місце зі 189, що вказує на відсутність на державному рівні належного організаційноправового інструментарію захисту міноритарних акціонерів від корисливих злочинів у сфері корпоративних відносин) [6, с.
  (check this in PDF content)

 2. Start
  2671
  Prefix
  Зокрема, одним з елементів, що враховується при визначенні даного індексу, є показник захисту прав міноритарних інвесторів (за даним показником Україна посідає 88 місце зі 189, що вказує на відсутність на державному рівні належного організаційноправового інструментарію захисту міноритарних акціонерів від корисливих злочинів у сфері корпоративних відносин)
  Exact
  [6, с. 66]
  Suffix
  . По суті, у світовій економіці, що все більше характеризується глобалізацією економічних явищ та процесів, захист прав міноритарних інвесторів стає основою для залучення підприємствами стороннього фінансування, необхідного для забезпечення його розвитку, матеріально-технічного та інноваційного оновлення, зниження фінансових ризиків і створення конкурент
  (check this in PDF content)

 3. Start
  6330
  Prefix
  Проте, якщо фінансова звітність клієнта перевірялася аудитором з іншої аудиторської фірми або не підлягала аудиторській перевірці взагалі, вважається, що для аудиторської фірми це – перше завдання з аудиту, на яке поширюються вимоги Міжнародного стандарту аудиту (далі – МСА) 510 “Перші завдання з аудиту – залишки на початок періоду”
  Exact
  [3]
  Suffix
  . Таким чином, метою аудитора щодо вивчення залишків на початок періоду під час виконання першого завдання з аудиту в даного клієнта є отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів щодо: а) існування викривлень у залишках на початок періоду, які суттєво впливають на фінансову звітність поточного періоду.
  (check this in PDF content)

 4. Start
  9363
  Prefix
  середовища внутрішнього контролю; - суттєвість залишків на початок звітного періоду відповідно до рівня суттєвості, встановленого обліковою політикою для розкриття інформації у фінансовій звітності, а також рівня суттєвості, визначеного за допомогою професійного судження аудитора та процедур, передбачених МСА 320 “Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту”
  Exact
  [2]
  Suffix
  ; - суб’єкт, що проводив аудит фінансової звітності клієнта за попередній звітний період, а також вид висловленої ним аудиторської думки (при модифікованій думці попереднього аудитора варто додатково встановити підстави для її висловлення, описані в звіті незалежного аудитора, та визначити ризик суттєвого викривлення кінцевих залишків у такій звітності, враховуючи підстави
  (check this in PDF content)

 5. Start
  11973
  Prefix
  відповідних аудиторських процедур, а й проводити нагляд протягом виконання завдання, здійснювати контроль якості, в тому числі при перевірці завершених завдань, відповідно до Міжнародного стандарту контролю якості 1 “Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги”
  Exact
  [5]
  Suffix
  . Розглянемо детальніше всі вказані у програмі етапи. Перш за все, аудитор має ознайомитися з фінансовою звітністю за попередній звітний період та відповідним звітом попереднього аудитора (якщо такий є), для того, щоб отримати необхідну інформацію про залишки на початок періоду, а також вивчити додаткову інформацію щодо таких залишків, розкриту у примітках д
  (check this in PDF content)

 6. Start
  14671
  Prefix
  Чи прийнятні зміни облікової політики в контексті нашого розуміння бізнес-середовища підприємства? У випадку зміни облікової політики протягом періоду варто отримати письмові запевнення від управлінського персоналу (МСА 580
  Exact
  [4]
  Suffix
  ) щодо причин таких змін та того, що він визнає свою відповідальність за врахування впливу таких змін при розкритті інформації у фінансовій звітності 3.3. Чи було відповідно враховано зміни в обліковій політиці відповідно до застосованої концептуальної основи? 3.4.
  (check this in PDF content)