The 22 reference contexts in paper Тірбах (2016) “ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇН // Рroblems and directions of realization of budgetary policy in Ukraine” / spz:ztu:ven:66585

 1. Start
  2447
  Prefix
  Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні основи бюджетної політики соціальноекономічного розвитку на регіональному рівні досліджували у своїх працях такі вчені: І.Алексєєв, Н.Ярошевич, А.Чушак-Голобородько
  Exact
  [1]
  Suffix
  , C.Буковинський [2], С.Булгакова [3], О.Васил ик [4], В.Геєць [5], В.К удряшов [8], І.Пл у жні ко в [7], Ц.Огонь [9], В.Опарін, І.Чуг у но в [11], Ф.Ярошенко [6] та інші, проте багато п ита нь є від крит ими та дис к ус ій ним и.
  (check this in PDF content)

 2. Start
  2467
  Prefix
  Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні основи бюджетної політики соціальноекономічного розвитку на регіональному рівні досліджували у своїх працях такі вчені: І.Алексєєв, Н.Ярошевич, А.Чушак-Голобородько [1], C.Буковинський
  Exact
  [2]
  Suffix
  , С.Булгакова [3], О.Васил ик [4], В.Геєць [5], В.К удряшов [8], І.Пл у жні ко в [7], Ц.Огонь [9], В.Опарін, І.Чуг у но в [11], Ф.Ярошенко [6] та інші, проте багато п ита нь є від крит ими та дис к ус ій ним и.
  (check this in PDF content)

 3. Start
  2484
  Prefix
  Теоретичні основи бюджетної політики соціальноекономічного розвитку на регіональному рівні досліджували у своїх працях такі вчені: І.Алексєєв, Н.Ярошевич, А.Чушак-Голобородько [1], C.Буковинський [2], С.Булгакова
  Exact
  [3]
  Suffix
  , О.Васил ик [4], В.Геєць [5], В.К удряшов [8], І.Пл у жні ко в [7], Ц.Огонь [9], В.Опарін, І.Чуг у но в [11], Ф.Ярошенко [6] та інші, проте багато п ита нь є від крит ими та дис к ус ій ним и.
  (check this in PDF content)

 4. Start
  2500
  Prefix
  Теоретичні основи бюджетної політики соціальноекономічного розвитку на регіональному рівні досліджували у своїх працях такі вчені: І.Алексєєв, Н.Ярошевич, А.Чушак-Голобородько [1], C.Буковинський [2], С.Булгакова [3], О.Васил ик
  Exact
  [4]
  Suffix
  , В.Геєць [5], В.К удряшов [8], І.Пл у жні ко в [7], Ц.Огонь [9], В.Опарін, І.Чуг у но в [11], Ф.Ярошенко [6] та інші, проте багато п ита нь є від крит ими та дис к ус ій ним и. Мета статті полягає в а н алізі проблем бю дже тної політ и ки У країн и та виз н аченні шл яхі в ї х виріше ння.
  (check this in PDF content)

 5. Start
  2513
  Prefix
  Теоретичні основи бюджетної політики соціальноекономічного розвитку на регіональному рівні досліджували у своїх працях такі вчені: І.Алексєєв, Н.Ярошевич, А.Чушак-Голобородько [1], C.Буковинський [2], С.Булгакова [3], О.Васил ик [4], В.Геєць
  Exact
  [5]
  Suffix
  , В.К удряшов [8], І.Пл у жні ко в [7], Ц.Огонь [9], В.Опарін, І.Чуг у но в [11], Ф.Ярошенко [6] та інші, проте багато п ита нь є від крит ими та дис к ус ій ним и. Мета статті полягає в а н алізі проблем бю дже тної політ и ки У країн и та виз н аченні шл яхі в ї х виріше ння.
  (check this in PDF content)

 6. Start
  2531
  Prefix
  Теоретичні основи бюджетної політики соціальноекономічного розвитку на регіональному рівні досліджували у своїх працях такі вчені: І.Алексєєв, Н.Ярошевич, А.Чушак-Голобородько [1], C.Буковинський [2], С.Булгакова [3], О.Васил ик [4], В.Геєць [5], В.К удряшов
  Exact
  [8]
  Suffix
  , І.Пл у жні ко в [7], Ц.Огонь [9], В.Опарін, І.Чуг у но в [11], Ф.Ярошенко [6] та інші, проте багато п ита нь є від крит ими та дис к ус ій ним и. Мета статті полягає в а н алізі проблем бю дже тної політ и ки У країн и та виз н аченні шл яхі в ї х виріше ння.
  (check this in PDF content)

 7. Start
  2553
  Prefix
  Теоретичні основи бюджетної політики соціальноекономічного розвитку на регіональному рівні досліджували у своїх працях такі вчені: І.Алексєєв, Н.Ярошевич, А.Чушак-Голобородько [1], C.Буковинський [2], С.Булгакова [3], О.Васил ик [4], В.Геєць [5], В.К удряшов [8], І.Пл у жні ко в
  Exact
  [7]
  Suffix
  , Ц.Огонь [9], В.Опарін, І.Чуг у но в [11], Ф.Ярошенко [6] та інші, проте багато п ита нь є від крит ими та дис к ус ій ним и. Мета статті полягає в а н алізі проблем бю дже тної політ и ки У країн и та виз н аченні шл яхі в ї х виріше ння.
  (check this in PDF content)

 8. Start
  2567
  Prefix
  Теоретичні основи бюджетної політики соціальноекономічного розвитку на регіональному рівні досліджували у своїх працях такі вчені: І.Алексєєв, Н.Ярошевич, А.Чушак-Голобородько [1], C.Буковинський [2], С.Булгакова [3], О.Васил ик [4], В.Геєць [5], В.К удряшов [8], І.Пл у жні ко в [7], Ц.Огонь
  Exact
  [9]
  Suffix
  , В.Опарін, І.Чуг у но в [11], Ф.Ярошенко [6] та інші, проте багато п ита нь є від крит ими та дис к ус ій ним и. Мета статті полягає в а н алізі проблем бю дже тної політ и ки У країн и та виз н аченні шл яхі в ї х виріше ння.
  (check this in PDF content)

 9. Start
  2596
  Prefix
  Теоретичні основи бюджетної політики соціальноекономічного розвитку на регіональному рівні досліджували у своїх працях такі вчені: І.Алексєєв, Н.Ярошевич, А.Чушак-Голобородько [1], C.Буковинський [2], С.Булгакова [3], О.Васил ик [4], В.Геєць [5], В.К удряшов [8], І.Пл у жні ко в [7], Ц.Огонь [9], В.Опарін, І.Чуг у но в
  Exact
  [11]
  Suffix
  , Ф.Ярошенко [6] та інші, проте багато п ита нь є від крит ими та дис к ус ій ним и. Мета статті полягає в а н алізі проблем бю дже тної політ и ки У країн и та виз н аченні шл яхі в ї х виріше ння.
  (check this in PDF content)

 10. Start
  2614
  Prefix
  Теоретичні основи бюджетної політики соціальноекономічного розвитку на регіональному рівні досліджували у своїх працях такі вчені: І.Алексєєв, Н.Ярошевич, А.Чушак-Голобородько [1], C.Буковинський [2], С.Булгакова [3], О.Васил ик [4], В.Геєць [5], В.К удряшов [8], І.Пл у жні ко в [7], Ц.Огонь [9], В.Опарін, І.Чуг у но в [11], Ф.Ярошенко
  Exact
  [6]
  Suffix
  та інші, проте багато п ита нь є від крит ими та дис к ус ій ним и. Мета статті полягає в а н алізі проблем бю дже тної політ и ки У країн и та виз н аченні шл яхі в ї х виріше ння. Викладення основного матеріалу досліджень.
  (check this in PDF content)

 11. Start
  3106
  Prefix
  Вітчиз ня ні та зар убі жн і на у ков ці пропон у ють різні конце пт у а льні в изначе нн я б юдже тної пол іт ик и. На йбі ль ш пош ирен им є в изначе нн я, яке д у же ла коніч но формул ює Ц.Г. О гонь: «Б юдже тна по літ ика – це ц і леспрямова на ді яль ніс ть д ержави у фіна нсовобюд жет ній сфері»
  Exact
  [9, с. 126]
  Suffix
  . За такого підход у вона спрямована на як існ у реа лізаці ю зба лансова ної бюд жет ної стратегії в сис т емі у прав лін ня фі на нсами. Інтерпрета ція зміст у б юд жет ної полі ти ки О.Д. Васили ком як с у к у п ності заходів дер жав и щодо організації та в икорис тан ня фі нанс ів дл я забезпече нн я економічного і соціа льного розвитк у [4, с. 53] стосуєт ься бі льше фіна нсової, н іж бю
  (check this in PDF content)

 12. Start
  3430
  Prefix
  Інтерпрета ція зміст у б юд жет ної полі ти ки О.Д. Васили ком як с у к у п ності заходів дер жав и щодо організації та в икорис тан ня фі нанс ів дл я забезпече нн я економічного і соціа льного розвитк у
  Exact
  [4, с. 53]
  Suffix
  стосуєт ься бі льше фіна нсової, н іж бюд жет ної пол іт ик и, але зміст ос тан ньої розкривається через прак тич н у дія льн ість держав и. П л у жні ков І.О. в из начає бюд жет н у по літ ик у як с у к у пніс ть пріоритеті в (на ціо нальн их і нтересів), на у кови х під ходів і конкре тн и х заходів щодо цілес прямова ної дія ль ності держа ви з ре г ул юва нн я бю дже тного про цес у та в
  (check this in PDF content)

 13. Start
  3898
  Prefix
  П л у жні ков І.О. в из начає бюд жет н у по літ ик у як с у к у пніс ть пріоритеті в (на ціо нальн их і нтересів), на у кови х під ходів і конкре тн и х заходів щодо цілес прямова ної дія ль ності держа ви з ре г ул юва нн я бю дже тного про цес у та в икориста н ня бюд жет ної систем и дл я в ирішен ня еко номічни х, соціаль н их зав дань краї ни
  Exact
  [7, с. 177]
  Suffix
  . У такій інтерпре тації бюд жет на політ и ка розглядається з позиції я к соціа льно-політ ич ного, так і макроекономічного ефект у, але вод ночас т у т ототож нюю ться поня ття «п ріорит ети» і «н аціо наль ні інтереси».
  (check this in PDF content)

 14. Start
  4467
  Prefix
  Сушко, сутнісні аспекти бюджетної політики розглядаються як цілеспрямована діяльність держави щодо регу лювання бюджетного процесу, управління бюджетним дефіцитом, а також використання бюджетної системи для реалізації © Л.В. Тірбах, 2016 завдань економічної політики у країні
  Exact
  [3, с. 42]
  Suffix
  . А ле, змістовно виз начаюч и позит ив н і аспект и пріорите тів бюд жет ної стратегії, автори не врахов ують впл ив бюд жет ної політи ки на соціаль ни й розвиток с успі льст ва. Федосов В.
  (check this in PDF content)

 15. Start
  5022
  Prefix
  Федосов В., В.Опарін, С.Л ьовочкін ак цен т у ють у ваг у на прак тич ни х аспе кта х бю джет ної по літ ик и, наголош у ючи, що вона спр ямована на форм уван ня бю джет у держа ви, його збала нс у ван ня та розподі л бюд жет ни х коштів, і до бю джет ної політ ик и зарахов у ють в изначе нн я засад бюд ж етного ус трою країн и, бюд жет ної сис теми та мі жб юдже тн и х ві днос ин
  Exact
  [10, с. 36]
  Suffix
  . За такої пози ції а вторів основою б юд жет ної політ и ки є фіна нсова док три на, с ут ніс ть якої по лягає в р озробці основни х напрямів бюд жет у ва нн я. Ч уг у нов І.Я. зазначає, що бюд жет на полі ти ка перед бачає виз начен ня ці лей та завда нь у гал у зі фінансі в, розробк у меха ніз му мобі ліза ції коштів до б юдже т у, ви бір на прямів в и користан ня грошових засобів, у правл
  (check this in PDF content)

 16. Start
  5535
  Prefix
  Ч уг у нов І.Я. зазначає, що бюд жет на полі ти ка перед бачає виз начен ня ці лей та завда нь у гал у зі фінансі в, розробк у меха ніз му мобі ліза ції коштів до б юдже т у, ви бір на прямів в и користан ня грошових засобів, у правл ін ня фі на нса ми у бюд жет ні й сфері, рег у л юван ня економічн и х і со ціаль н их процесів за допомогою фінансово-бю д жет ни х і нстр уме нті в
  Exact
  [11, с. 96]
  Suffix
  . Таким чином, бюд жет на полі т ика конце пт у а льно формує фі на нсові перед у мови й ст им у ли реалізації еко номічної полі ти ки. Бюдже тна по літ ика реаліз ує ться ш ля хом розробки і викона н ня бю дже т у.
  (check this in PDF content)

 17. Start
  6519
  Prefix
  Е ф е к т и в н і с т ь б ю д ж е т н о ї п о л і т и к и м а є о ц і н ю в а т и с я з а д в о м а о с н о в н и м и к р и т е р і я м и, п о-п е р ш е, за фіскальною ефе кт ив ність бюд жет ної полі ти ки, по-др у ге, за її соціально-е кономічн ою ефектив ніс тю
  Exact
  [5, с. 21]
  Suffix
  . Завдан нями бюд жет ної пол і ти ки на с учас ном у етап і є: - с прия нн я процес у з бала нсованості макроекономічн ої стабі лізаці ї та с тр у кт у рній переб у дові економіки, подола нн я інф ля цій н их процесів; - зді йсне нн я пода ткової по л іти ки в напрямі с тим у лю ва нн я пі дприєм ни цької ді яль н ості вітч изня н их виробн ик ів товарів та посл у г; - зді йсне н ня стр у к
  (check this in PDF content)

 18. Start
  6981
  Prefix
  макроекономічн ої стабі лізаці ї та с тр у кт у рній переб у дові економіки, подола нн я інф ля цій н их процесів; - зді йсне нн я пода ткової по л іти ки в напрямі с тим у лю ва нн я пі дприєм ни цької ді яль н ості вітч изня н их виробн ик ів товарів та посл у г; - зді йсне н ня стр у к т ур ни х реформ за критерієм економічного зростання і пі дв ищен н я рівня е кономік и в країні
  Exact
  [1, с. 85]
  Suffix
  . Ще одне завдання, що потребує вирішення, – запровадження в Україні середньострокового бюджетного планування, що дасть можливість складати реальніші плани інвестиційної діяльності держави з розподілом за ними відповідних ресурсів для повного забезпечення їх реалізації [8, с. 5].
  (check this in PDF content)

 19. Start
  7233
  Prefix
  Ще одне завдання, що потребує вирішення, – запровадження в Україні середньострокового бюджетного планування, що дасть можливість складати реальніші плани інвестиційної діяльності держави з розподілом за ними відповідних ресурсів для повного забезпечення їх реалізації
  Exact
  [8, с. 5]
  Suffix
  . Реалізація такого на прям у бюд жет ної по літ ик и потреб ує, крім зако нодавчого рег ул юва нн я цього пи тан ня, також реаль ни х дій щодо розвит к у серед н ьострокового бюдже тного пла н у ван ня, без як их норми законодавст ва зали шаться дек ларат ив ними і не забезпечать реаліза ції завдань бю дже тного пла н у ван ня у бю дже тном у п роцесі.
  (check this in PDF content)

 20. Start
  13368
  Prefix
  Ліміт и б юд жет ни х в ида тк ів, затверд жені уря дом у склад і середньорічного бю д жет у, доводя ться голов ним розпорядни кам бюд жет ни х коштів, я кі в під с умк у розподіляю ться н ими за б ю джет н ими програмами
  Exact
  [6, с. 73]
  Suffix
  . Важли вим ч и нн иком розв ит к у середньострокового бюд жет ного п лан у ва н ня є координа ці я і посиле н ня взаємозв’язк у в діяль ності орга нів дер жав н ої влад и. Така взаємодія має передбачат и обмін інформацією, забез печен ня від повід ності програм і з аходів, що реа ліз у ються міністерст вами, ціл ям держав ної пол іт ик и, а та кож в ирішен ня так тич ни х зав дань, що не с у
  (check this in PDF content)

 21. Start
  15741
  Prefix
  того щоб бюд жет на полі т ика держа ви б ула ефе кт ив ною, потріб но: – дотрим уват ися об’єк ти вно сті пі д час формува нн я дохі дної част ин и бю дже т у; – мініміз уват и фі нансові втр ати держа ви під час в икорис тан ня держа вної в лас ності; – оптиміз ува ти б юд жет ні ви трати, що сприят име пов ноц інном у фі нансовом у забез пе ченню реаліза ції держав ни х ф у нк ці й
  Exact
  [4, c. 38]
  Suffix
  . В умовах е кономічного с па д у, з одного бо к у, пості й но збіль ш у вал ися над ход жен н я до бюд жет у, з др угого – бюдже тні рес урс и ви користов у ва лис я перев ажно на спо жи ван ня та заохоченн я імпорт у.
  (check this in PDF content)

 22. Start
  17883
  Prefix
  Розвиток пі дп риємни цької ді яль ності в Україні нері дко с у проводж у вавс я збі льшен ням акт ивів за рах у нок держа вн ої влас ності, забез печен ням приб у т кі в ш ля хом обмеже нн я рів ня заробіт ної пла ти, пр ихов у ва н ня до ході в від опода тк у ва нн я, ви везе нн ям одержан их доходів за кордон
  Exact
  [2, c. 16]
  Suffix
  . Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, необх ід ною умов ою розвитк у та покращан ня економіч ної си т уа ції в країн і є ефектив на бюдже тна по літ ика, що розробляється з метою оптима льного зба ланс у ва нн я бюд жет н их параметрів з урах у ва нн ям бюд жет ни х пріоритеті в, розвит к у бюд жет ної сфери та необх ід ності ви конан ня держа вою г оловни х ф у н к ці й.
  (check this in PDF content)